Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wzrost głębokości eksploatowanych pokładów, koncentracja wydobycia i związana z nią mechanizacja procesów urabiania i transportu węgla wpływa na pogorszenie warunków klimatycznych szczególnie w wyrobiskach przodkowych. Pomimo intensywnej wentylacji często dochodzi do pogorszenia mikroklimatu w stref[...]
EN The depth growth of exploited layers, concentration of coal and connected with this mechanization of kneading processes and transportation of carbon has influence on deterioration of climatical conditions, especially in main face heading. In spite of intensive ventilation, the mine face zone microcl[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wzrost głębokości eksploatowanych pokładów, koncentracja wydobycia i związana z nią mechanizacja procesów urabiania i transportu węgla powoduje pogorszenie warunków klimatycznych, szczególnie w wyrobiskach przodkowych. Pomimo intensywnej wentylacji często dochodzi do pogorszenia mikroklimatu w stref[...]
EN The depth growth of exploited layers, concentration of coal and connected with this mechanization of kneading processes and transportation of carbon has influence on deterioration of climatical conditions, especially in main face heading. In spite of intensive ventilation, the mine face zone microcl[...]
3
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 75--80
PL W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności po[...]
EN In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantit[...]
4
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 911--920
PL W pracy zaproponowano metodę obliczania mocy cieplnej parownika górniczej chłodziarki powietrza DV-290. Moc ta zazwyczaj jest różna od mocy znamionowej podanej przez jej producenta. Wymaganą znajomość parametrów termodynamicznych schłodzonego powietrza otrzymuje się, nie jak dotychczas w wyniku ich [...]
EN The present paper introduces a method for calculating the thermal power of DV-290 mining air cooler’s evaporator. The power usually differs from the nominal power given by the manufacturer. The thermodynamic parameters of cooled air are not obtained as a result of in situ measurements, but in indire[...]
5
63%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 287--292
PL Artykuł dotyczy ograniczenia zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w drążonych wyrobiskach ślepych. Zastosowanie maszyn urabiających z bębnowymi organami frezującymi stanowi główną przyczynę wzrostu zapylenia na stanowiskach pracy w górnictwie. Jeżeli w przekroju wyrobiska pokładowi węgla towarz[...]
EN The paper studies the issue of reducing the dust hazard at a driven working face. The use of mining machines with drum milling cutting heads is the main reason for the increase in the amount of dust released at workplaces in mining industry. If, in the cross-section of the working, the coal seam is [...]
6
63%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 293--298
This article is a continuation of thesis [3] and applies to the verification of the effectiveness of the new solution related to the reduction of the pollination zone in the face of the excavated passage. It presents a technical description of the installation of the suction system suction with a dr[...]
PL Artykuł ten jest kontynuacją pracy [3] i dotyczy weryfikacji skuteczności działania nowego rozwiązania dotyczącego zmniejszenia strefy zapylenia w przodku drążonego wyrobiska. Przedstawiono w nim techniczny opis montażu ssaw instalacji ssącej z suchym odpylaczem powietrza. Skuteczność nowego rozwiąz[...]
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Odmetanowanie wyrobisk eksploatacyjnych uważa się za najbardziej skuteczny i bezpieczny środek zwalczania zagrożenia metanowego. W referacie przedstawiono podział podziemnych systemów odmetanowania oraz scharakteryzowano odmetanowanie wyrobisk eksploatacyjnych pod kątem zagrożenia metanowego i efekt[...]
EN The demethaning in excavations is the most effective and safe preventive measure of methane hazard. In this paper a classification of underground systems of demethaning in excavations, taking into account methane hazards and demethaning efficiency is presented. At the end of this paper an analysis o[...]
8
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Parametry termodynamiczne powietrza przepływającego przez wyrobisko mają decydujący wpływ na stan zabytków w Kopalni Soli Wieiiczka. Wiąże się to w dużym stopniu z własnościami fizyko - chemicznymi soli. W referacie przedstawiono procesy zachodzące podczas przepływu powietrza przez wyrobisko solne o[...]
EN Thermodynamic variables of airflow through excavations have an effect on salt exhibits in the Wieliczka Salt Mine. It is associated, to a large extent, with physical and chemical properties of salt. This paper presents processes, which occur during an airflow to an excavation and their influence on [...]
9
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 12 524--530
PL W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na procedury obliczania niezbędnego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przeprowadzono analizę zużycia ciepła potrzebnego do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym w systemie wentylacji pracuj[...]
EN The article presents the effect of an internal source of CO2 gaseous pollution on calculation procedure of necessary volume of ventilation airflow. An analysis of the energy required for the treatment of ventilation air in winter season has been carried out in a system operating only with the outsid[...]
10
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 9 376--381
PL W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniu na stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu, w zależności od różnych systemów wentylacji. Dla systemów tych (z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza) przedstawiono zależności [...]
EN In this article, influence of inner source of gaseous pollutants in the room on theirs concentration in the inner air in the function of time, for different air-conditioning systems is presented. For these systems (with recirculation and without recirculation), a mathematical dependent, modelling th[...]
11
51%
Archives of Mining Sciences
2018 Vol. 63, no. 1 149--163
PL W artykule wykorzystano wykres Molliera i zaproponowaną w pracy (Ptaszyński, 2016) procedurę jego modyfikacji do analizy przemian termodynamicznych strumienia powietrza wilgotnego płynącego w przewodach o istotnie zmieniającym się ciśnieniu statycznym. Wykorzystując przykładowe dane pomiarowe wykona[...]
EN The paper describes the application of the Mollier diagram and the procedure of its modification, presented in the article (Ptaszyński, 2016), for the analysis of thermodynamic transitions of the humid air stream flowing through mine ducts in conditions of highly variable static pressure. Exemplary [...]
12
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 10 423--427
PL W artykule przedstawiono wpływ wydajności wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na opłacalność stosowania recyrkulacji. Przy różnych wielkościach emisji CO2 w pomieszczeniu określono zapotrzebowanie na ciepło do uzdatniania powietrza w okresie zimowym przy różnym stopniu recyrkulacji. W [...]
EN In the article, the impact of the capacity of the internal source of gaseous pollution CO2 on the profitability of recirculation is presented. For different CO2 emissions in the room, the energy requirements to air treatment in the winter-time by various degree of recirculation was determined. In th[...]
13
51%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 19, nr 1 255--261
PL Proekologiczne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń podziemnych przyczynia się do likwidacji niskiej emisji w aglomeracji śląskiej poprzez wykorzystanie ciepła do ogrzewania osiedli mieszkaniowych. W artykule przedstawiono przykłady działających instalacji kogeneracyjnych produkujących energi[...]
EN The pro-ecological of methane captured by drainage system in underground coal mines for the cities of Silesian Agglomeration brings limit the low emission owing to heat production for housing estates in the vicinity of mines. This article presents the examples of operating cogenaration installations[...]
14
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1489--1491
PL Odmetanowanie pokładów węgla jest konieczne ze względu na bezpieczne prowadzenie eksploatacji górniczej. Ujęty metan można wykorzystać w układach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i ciepło. Zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego, jakim jest metan przyczynia się do ograniczenia zanie[...]
EN Polish industrial experience in utilization of coal mine MeH was presented. This MeH source yielded 0.3 TJ of heat and 91.4 MWh of elec. energy.
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Składowanie odpadów energetycznych (popiołów i żużli) na powierzchniowych składowiskach odpadów jest nieekonomiczne i niesie wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Znajdują one szerokie zastosowanie przemysłowe, nie tylko w drogownictwie i produkcji materiałów budowlanych, ale także w górnictwie[...]
EN The industrial waste storage (ashes and slag) on the surface dumps is not economical and is carrying a lot of hazard for environment. Coal combustion products (CCP) are utilized not only in highway engineering and building materials production but in mining as well. In this paper an ability of minin[...]
16
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Mieszanina metanowo-powietrzna ujęta systemem odmetanowania może być wykorzystywana jako paliwo niskometanowe w różnego rodzaju instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Spółka Energetyczna "Jastrzębie" jest największym w Polsce zakładem energetycznym wykorzystującym mieszaninę z odmetanowania kopal[...]
EN A methane-aerial mixture is caught by demethanation system. This mixture can be used as a low-methane fuel in different kinds of heating-power engineering installations. Jastrzebie Energetic Company is the biggest energetic plant in Poland, where mixture from demethanation of mines is used as a fuel[...]
17
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Gazy z odmetanowania pokładów węgla kamiennego kopalń są niskometanowymi paliwami, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju instalacjach ciepłowniczo-energetycznych, np. w kotłach z palnikami gazowymi, silnikach i turbinach gazowych. Problemem utrudniającym prawidłową eksploatację takich urzą[...]
EN Gases from demethanation of hard coal beds are low-methane fuels, which can be used in different kinds of heating and power engineering systems, i.e. in boilers with gas burner, engines and gas turbines. Assurance of high stability of quantitative and qualitative parameters is serious problem, which[...]
18
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Odmetanowanie pokładów węgla jest prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, głównie w wyrobiskach eksploatacyjnych i korytarzowych. Jednym ze sposobów oceny skuteczności procesu odmetanowania pokładów węgla dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, jest wyznaczani[...]
EN Coal seams drainage is made for control of work safety in coal mines. One of the method for coal seams drainage efficiency control is use drainage efficiency factor for provide work safety. Coal seams drainage is depend from a lot of natural and technical factors. Influence of factors for drainage i[...]
19
51%
Wiadomości Górnicze
PL W kopalniach podziemnych w wyniku prowadzenia eksploatacji powstają zroby obejmujące wyrobiska poeksploatacyjne lub technologiczne. Gazy w zrobach ulegają wielu zmianom fizykochemicznym, a wypływające do wyrobisk technologicznych mogą być przyczyną powstania atmosfery beztlenowej oraz zagrożenia wyb[...]
EN The goaves originate in underground coal mines as the result of exploitation works and cover post exploitation workings and technological ones. The gases in the goaves undergo many physico-chemical changes and out flowing to technological workings may cause the origination of oxygen-free atmosphere [...]
20
51%
Wiadomości Górnicze
PL W wielu kopalniach, zwłaszcza niemetanowych i o słabym zagrożeniu metanowym, w otamowanych wyrobiskach i zrobach występują, wysokie zawartości azotu i dwutlenku węgla oraz niskie zawartości tlenu. W artykule przedstawiono eksperyment procesu przepompowywania gazów z otamowanych zrobów o niskiej zawa[...]
EN In many mines, especially non-gassy ones and with a smali gas hazard, high concentrations of nitrogen and carbon dioxide and Iow concentrations of oxygen occur in scaled of gobs. The article discuses the experiment with the process of pumping through ot gases front sealed of gobs with Iow concentrat[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last