Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych procesu przepływu powietrza przez różne typy przepustnic. W warunkach wirtualnych odwzorowywano badania doświadczalne, wykorzystując jako warunki brzegowe i początkowe warunki eksperymentalne. Geometrię zaimplementowano z programu Solid Wor[...]
EN The paper presents selected simulation test results of the airflow through various types of throttle bodies. The experimental tests were mapped in virtual conditions, using the experimental conditions as initial and edge conditions. The geometry was implemented from the Solid Works software into the[...]
2
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono metodę przepływowych badań zespołów przepustnic. Wyznaczone w toku identyfikacji numerycznej wartości przepustowości posłużyły do opracowania ich charakterystyk, które można zaimplementować do modeli symulacyjnych.
EN The paper presents a flow testing method for throttle bodies. The numerically obtained values of the flow capacity was used for the development of their characteristics that can be implemented in the simulation models.
3
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono porównanie wybranych funkcji stosowanych do opisu charakterystyki przepływowej przepustnicy. Celem przeprowadzonej analizy było wytypowanie funkcji, która z najmniejszym błędem będzie odwzorowywała przepustowość przepustnicy. Tego typu charakterystyki wykorzystywane są w mod[...]
EN The paper presents a comparison of selected functions used in the description of the flow characteristics of a throttle body. The purpose of the performed analysis was to select functions that would represent the throttle flow capacity with the smallest possible error. Such characteristics are used [...]
4
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono problematykę nierównomierności napełniania powietrzem cylindrów silnika spalinowego. W celu oceny tej nierównomierności zbudowano stanowisko badawcze oraz modele symulacyjne. Stanowisko umożliwia kompleksową ocenę wpływu wybranych parametrów na nierównomierność napełniania. [...]
EN The paper presents the issues related to the unevenness of air filling inside a cylinder of a combustion engine. In order to evaluate such an unevenness a test stand and simulation models have been built. The tests stand allows a full assessment of the influence of selected parameters on the unevenn[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 7-8 17-22
PL W artykule przedstawiono oryginalną metodę badań wtryskiwaczy LPG. Zgodnie z przyjętą metodologią zbudowano stanowisko badawcze, które w połączeniu z modelowaniem zachodzących zjawisk pozwala na identyfikację numeryczną parametrów przyjętego modelu przepływu zarówno w warunkach statycznych, jak i dy[...]
EN The original method of testing the LPG injectors was presented in the paper. According to the methodology, the test stand was built. The stand in combination with modeling of proceeded phenomena allows on identification the parameters adopted in numerical flow model in both static and dynamic condit[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 2 26-33
PL W artykule dokonano przeglądu i krótkiego opisu eksperymentalnych metod badań ukladu dolotu powietrza, głównie w aspekcie strat przepływu powietrza, warunków przepływu strugi powietrza i napełnienia cylindrów tłokowego silnika spalinowego. W przeglądzie uwzględniono metodę Tanaki, następnie opisano [...]
EN There was presented review and short descriptions of experimental methods of investigation of air inlet system, mainly in aspect of air flow losses, conditions of air stream flow and filling of piston combustion engine's cylinders. In presented review, Tanaki method was considered, Huber method was [...]
7
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 647--653
PL W artykule przedstawiono problematykę nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy LPG/CNG. Do celów badawczych zbudowano prototypowe stanowisko. Wstępnie zbadano wtryskiwacze fabrycznie nowe i będące w eksploatacji, w rożnych stopniu zużycia. Stwierdzono, że w przypadku wtryskiwaczy nowych nierównomie[...]
EN In the article there is showed the issues concerning the LPG/CNG injectors dosage unevenness. For research purpose the prototype stand was built. Initially, the brand new injectors and the ones, which were in different degrees of wear, were tested. What was found, that in the case of the new injecto[...]
8
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper presents the issue of the construction and operation of the pneumatic piston engines. We analyzed different options for design solutions, as well as their applicability. It proposes its own solutions based on reciprocating internal combustion engines JAWA 50 and FIAT 126P, which was obt[...]
9
63%
Machine Dynamics Research
EN The article presents the dynamic method of research of friction process in the car clutch equipped in torsional vibration damper. The research stand works in reversed way, the clutch works as a brake. The transitional process, which is the topic of the elaboration, has been described mathematically [...]
10
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych różnego rodzaju opon samochodowych w warunkach statycznych. Próby przeprowadzono na stanowisku umożliwiającym rejestrację siły i odkształcenia badanej opony. Uzyskane wyniki posłużyły wyznaczeniu sztywności kierunkowych opon, wykorzystując własne [...]
EN This paper presents the stand test results on the different tires under static conditions. The tests were conducted on a stand that allows registering the force and deflection of the tested tires. The results were used to determinate directional tire stiffness, by using self-made software identifica[...]
11
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę stanu technicznego silników pojazdów poddawanych okresowym badaniom technicznym w Stacji Kontroli Pojazdów. Tok badawczy przeprowadzono, opierając się na wyposażeniu zgodnym z unormowaniami prawnymi odnośnie do przedmiotowej kwestii. Uzyskane wyniki pozwoliły na wnio[...]
EN The paper presents an analysis of the engine technical condition of vehicles subjected to intermittent vehicle inspections at inspection stations. The investigations were realized on the equipment compliant with the relevant legal regulations. The obtained results allowed statistical conclusions rel[...]
12
63%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 4 261-271
PL Wprowadzanie kolejnych nowelizacji norm emisji spalin silników pociąga za sobą konieczność konstruowania nowych urządzeń, które są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom pomiarowym. W przypadku silników o ZS spełniających normy EURO 3 i 4, przy sprawnym układzie oczyszczania spalin, klasyczny (sto[...]
EN Introduction of new amendments of emission standards involves necessity to construct new testing equipment. In diesel engines which meet EURO 3 and 4 standards with good pollution test devices, classic testing equipment for smoke test is not appropriate. In the carried out tests there were taken fou[...]
13
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono problematykę układów zasilania silników spalinowych, wykorzystujących benzynę i LPG. Wyniki pomiarów przeprowadzonych na hamowni podwoziowej pozwoliły na przeanalizowanie wpływu rodzaju układu zasilania alternatywnego LPG na wskaźniki zewnętrzne silnika tj. wartości maksymal[...]
EN This paper presents the issues related to combustion engine fueling systems using gasoline and LPG. The results of measurements carried out at the test stand enabled the analysis of the impact or alternative - LPG fueling on the external indexes of the engine, i.e. maximum values of the torque and p[...]
14
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono stanowisko ST1 do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów oraz zaprezentowano program komputerowy do identyfikacji parametrów sztywności oraz tarcia wewnętrznego badanych elementów.
EN It the didactic stand in work was introduced was ST1 to investigation of elements of springy suspensions vehicles as well as the computer programme was presented to identification of parameters of stiffness as well as the internal friction of studied elements.
15
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W artykule przedstawiono stanowisko do badań wtryskiwaczy benzynowych układów zasilania. Niewłaściwa praca wtryskiwacza charakteryzująca się nierównowagą podawanego paliwa skutkuje nierównomierną pracą silnika i wzrostem emisji toksycznych składników spalin. Dlatego też istotnym jest konieczność wyz[...]
EN The article presents to investigations of injectors the position with petrol arrangements the the power supply. The inappropriate work of injector, both under of quantity, as and it is effective the quality of injected fuel the unequal work of engine and the growth of emission of toxic components fu[...]
16
63%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 15, nr 46 103--109
PL Dwumasowe koła zamachowe zostały skonstruowane, by poprawić tłumienie drgań skrętnych w odniesieniu do klasycznych tłumików drgań skrętnych montowanych w tarczach sprzęgłowych. Dwumasowe koło zamachowe dzięki swoim rozmiarom może zawrzeć wewnątrz swojej konstrukcji większy układ tłumiący niż w rozwi[...]
EN Dual-mass flywheels were made to improve the torsional vibrations damping comparing to the classic dampers, mounted in clutch discs. The dual-mass flywheel, by means of its size, can hold bigger damping system inside it than the classic ones. However, such technical solution gives many problems whic[...]
17
63%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 11 24-28
PL W badaniach wykorzystano hamownię podwoziową LPS 3000 Maha wraz z własnym systemem do realizacji testów jezdnych i dymomierz MPM-4 Maha. Badania wykazały brak relacji pomiędzy obciążeniem silnika a emisją cząstek stałych w przypadku pojazdów wyposażonych w filtry FAP/DPF, przeciwnie do silników pozb[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 10 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności działania układu hamulcowego. Pomiary ograniczono do układów hamulcowych losowo wybranych samochodów osobowych. Wszelkie czynności przeprowadzano zgodnie z wytycznymi opisanymi w odpowiednich rozporządzeniach ustawowych. Spośród przebadanych na stan[...]
EN In the paper the results of research of the braking systems working efficiency were presented. The measurements were limited to braking systems of the randomly selected passenger cars. All of the procedures were performed in accordance to the guidelines described in proper statutory regulations. Amo[...]
19
63%
Pneumatyka
2011 nr 2 8-15
PL W artykule przedstawiono opis modelowy procesu wymiany powietrza w jednocylindrowym silniku spalinowym pracującym jako pneumatyczny. W toku modelowym wykorzystano metodę elementów skupionych, gdzie w procesie dyskretyzacji wyodrębniono dwa podstawowe człony: opór miejscowy i objętość skupioną, a jak[...]
EN The article describes the process of charge exchange model in single cylinder engine. In the course of model elements centered method was used, where In the process ofdigitizing distinguished two basie units: the resistance of the volume of local and focused, and as a working medium air. Also includ[...]
20
63%
Pneumatyka
2009 nr 4 38-43
PL W artykule przedstawiono koncepcję przyrządu do kontroli wtryskiwaczy LPG. Opracowane dotychczas konstrukcje pozwalają na ocenę statyczną lub dynamiczną w jednym określonym punkcie charakterystyki otwarcia. Zaproponowana metodyka, poparta wstępnymi badaniami symulacyjnymi, pozwala na wyznaczenie par[...]
EN Proposal to control apparatus dosage uniformity injectors LPG. The paper presents a concept device to control the LPG injectors.To date the structures allow the assessment of static or dynamie in one specific point of the opening performance.The proposed methodology, supported by preliminary studies[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last