Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 5 401--408
PL W artykule przedstawiono przesłanki stosowania oraz pierwsze rezultaty wdrożenia technologii nawadniania mikrobiologicznego do poprawy efektywności eksploatacji sczerpanych złóż ropy naftowej Przedgórza Karpat. Podano wyniki testów laboratoryjnych symulujących proces mikrobiologicznego nawadniania z[...]
EN The paper presented hereby relates to the possibilities of Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) application and the initial results of microbial flooding during the improvement of the recovery factor of depleted oil fields in the Carpathian Foreland. The results of laboratory tests simulating the [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 12 1102-1108
PL Zatłaczając do porowatej skały zbiornikowej koloidalny roztwór krzemianu sodu, a następnie obniżając jego wyjściowe pH, można w znaczącym stopniu, w dużej objętości, obniżyć przepuszczalność początkową tej skały. Dzieje się tak dlatego, że w wyniku obniżenia pH roztworu krzemianu sodu następuje jeg[...]
EN By the injection of silicate colloidal solution to reservoir rock and then decreasing its pH the initial permeability of the rock might be lowered in meaningful grade and in reasonable volume. Decrease in pH of injected to the reservoir silicate solution cause its gellation and as a result permeabil[...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 733-738
PL Przedstawiono wyniki oceny ciśnień porowych na podstawie laboratoryjnych pomiarów prędkości propagacji fali podłużnej w zwiercinach pobranych z jednego z otworów odwierconych w Polsce. W pierwszej kolejności ciśnienia porowe w profilu otworu oszacowano na podstawie wykonanych pomiarów, używając meto[...]
EN The paper provides results of pore pressure evaluation using the P-wave velocities for one of the wells drilled in Poland. First, the laboratory measurements were conducted on cuttings obtained from this well. The P-wave velocities were measured using Temco/R CWT-200 equipment which enable measureme[...]
5
100%
Nafta-Gaz
PL W artykule przedstawiono badań filtracji płuczek wiertniczych przez piaskowce szydłowieckie. Przeprowadzono serię pomiarów filtracji trzech rodzajów płuczek wiertniczych. Badania wykonywano w warunkach filtracji statycznej i dynamicznej. w symulowanych warunkach otworowych specjalnie zaprojektowanym[...]
EN The paper presents some results of test on mud filtration through Szydłowiec sandstones. A series of filtration measurements for three kinds of drilling muds has been carried out. The tests were performed on especially designed stands, in conditions of statical and dynamical filtration and in simula[...]
6
100%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 4 253-262
PL Zasoby rop ciężkich są w chwili obecnej najbardziej perspektywicznymi zasobami węglowodorów. Z ich eksploatacją wiążą się jednak problemy natury technicznej, które nawet przy obecnych wysokich cenach ropy mogą uczynić jej wydobycie nierentowną. Stymulacje mikrobiologiczne złóż rop ciężkich ze względ[...]
EN Heavy crude oil represents the largest potentially recoverable petroleum energy resource known. However, the physical properties of many heavy crude oils make them difficult to produce. In many cases the costs of producing heavy crudes makes their use uneconomical even at current oil prices. Microbi[...]
7
100%
Archives of Mining Sciences
PL W publikacji zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu filtratu płuczek zasolonych oraz solanek na przepuszczalność piaskowców gazonośnych. Badania prowadzone były w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, na przygotowanym do tego celu, stanowisku badawczym (rys. [...]
EN The authors measured the permeability of gas bearing sandstones which were exposed to saline muds and brines. The tests were carried out using a special test stand. The permeability/ time curves and the digital images of cores arc shown in figures accompanying the paper.
8
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono nowy sposób przygotowania próbek kruchych żeli do pomiarów oscylacyjnych w układzie płytka-płytka. Przedstawiona procedura przygotowania próbki w znacznym stopniu ogranicza koszty doboru modyfikatorów żeli oraz pozwala na bardziej precyzyjne określenie właściwości mechaniczn[...]
EN New way of preparation brittle gel samples for determining gel strength during oscillatory measurements in plate-plate system was presented in this paper. Presented procedure of sample preparation greatly decrease a cost of selection proper additive for improving gel strength and enable to obtain mo[...]
9
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem badań było określenie, czy i w jakim stopniu mogą wystąpić zmiany przepuszczalności skały zbiornikowej w wyniku oddziaływania środków chemicznych przeznaczonych do eliminacji procesów biogennych oraz neutralizacji siarkowodoru wytworzonego w złożu na przykładzie PMG Swarzów. Do badań laborator[...]
EN Paper reports impact of selected biocides on initial permeability of formation rocks. Biocides and H2S Scavengers are used for control of hydrogen sulfide (H2S) production by SRB very often. Selected antibacterial substances are candidates for control of H2S in Swarzow UGS. Results of formation dama[...]
10
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Zasoby rop ciężkich są w chwili obecnej najbardziej perspektywicznymi zasobami węglowodorów. Z ich eksploatacją wiążą się jednak problemy natury technicznej, które nawet przy obecnych wysokich cenach ropy mogą uczynić jej wydobycie nierentownym. Stymulacje mikrobiologiczne złóż rop ciężkich ze wzglę[...]
EN Heavy crude oil represents the largest potentially recoverable petroleum energy resource known. However, the physical properties of many heavy crude oils make them difficult to produce. In many cases the costs of producing heavy crudes makes their use uneconomical even at current oil prices. Microbi[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Dysponując sejsmiką 3D oraz dostatecznie gęstą siatką danych otworowych możliwe byłoby skonstruowanie przestrzennego rozkładu zmienności parametrów mechanicznych skał: Vp, Vs, modułów K, E, G, v, dla mediów złożowych w danym rejonie czy formacji skalnej. Znajomość zmienności własności sprężystych oś[...]
EN Having at a disposal 3D seismic and dense grid of well data it is possible to construct spatial distribution of rocks' mechanical properties variation: Vp, Vs, K, E, G, v module for reservoir fluids in a given area or geological formation. Knowledge about variation of elastic properties of rock medi[...]
12
100%
Nafta-Gaz
PL W artykule przedstawiono metodę szacowania maksymalnej wartości dopływu wody złożowej w odwiertach podczas eksploatacji złóż gazu, po częściowym ich zawodnieniu w utworach miocenu autochtonicznego w obszarze Przedgórza Karpat. Uwzględniono przy tym warstewkowo-laminową budowę skał zbiornikowych mioc[...]
EN This paper presents assessment procedure of formatiion water inflow to flooded gas wells in Carpathian Foreland. The impact of thin layer geological structure and mineralogy of resevoir on rate of inflow has been analyzed. Experimental studies were conducted to evaluate the relative permeability of [...]
13
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 775--778
PL Zaprezentowano zbudowane w INiG przenośne stanowisko do fotografowania rdzeni wiertniczych. Podano zalety takiego stanowiska i przykłady wykorzystania cyfrowych zdjęć rdzeni wiertniczych w przemyśle naftowym.
EN The paper presents the stand for digital core imaging constructed by Oil and Gas Institute. Provided are advantages of this equipment and examples of use of digital images of cores in petroleum industry.
14
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 851--854
PL Przedstawiono wyniki pomiarów uszkodzenia przepuszczalności skał strefy przyodwiertowej spowodowanego oddziaływaniem płuczek wiertniczych. Wykorzystując ww. wyniki oszacowano również promień inwazji filtratu płuczki wiertniczej w strefę przyodwiertową oraz wartość „skin efektu".
EN The paper presents results of wellbore zone permeability impairment caused by drilling muds. Provided are results of measurements of dud filtrate invasion radius and skin effect values.
15
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 2 85--91
PL W artykule omówiono wyniki prac laboratoryjnych, których celem było określenie wpływu wybranych parametrów procesu tłoczenia ditlenku węgla do modelu porowatej warstwy wodonośnej na skalę i dynamikę jego wypływu z tejże warstwy. Określono objętość warstwy, przez którą wypływał ditlenek węgla oraz st[...]
EN The article discusses the results of laboratory work, the objective of which was to determine the relevant parameters of technological process of aquifer saturation by carbon dioxide during forming horizontal insulating barriers, in accordance with the Technology of forming Horizontal Silicate Barri[...]
16
100%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
17
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2002 R. 19/2 349-355
PL W publikacji zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych wpływu trzech różnych płuczek wiertniczych na przepuszczalność próbek skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego Przedgórza Karpat. Wskazano na istotne oddziaływanie fizykochemiczne filtratu płuczek wiertniczych zawierających związki potasu na [...]
EN The results of laboratory analyses on the influence of three different drilling muds on natural permeability of the Autochthonous Miocene sandstones in Carpathian Foreland Area as well testing data are presented in the paper. The analyses show to a significant physicochemical influence of potassium [...]
18
81%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2012 T. 28, z. 1 125-136
PL W publikacji przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych dotyczące ograniczania dopływu wody złożowej do odwiertów wydobywczych gazu i ropy. Przeanalizowano wpływ nasycenia wodą gazonośnych utworów miocenu z rejonu zapadliska przedkarpackiego na ich przepuszczalność względną dla gazu. Dokonan[...]
EN In this study some of the experimental results of water shut-off treatments in oil and gas production wells were presented. The effect of water saturation of Miocene rocks of the Carpathian Foredeep on the relative permeability to gas was analyzed. Also, wide review of the worldwide publications fro[...]
19
81%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W publikacji przedstawiono kompleksowy przegląd literatury fachowej dotyczącej zastosowań żeli krzemianowych w górnictwie naftowym. Jak wynika z przytoczonych wyników wieloletnich badań, do czynników wpływających na skuteczność zabiegu modyfikacji przepuszczalności skał złożowych można zaliczyć: — r[...]
EN Technologies using silicates have become accepted worldwide as cost-effective solutions for enhancing oil production. Despite very intensive research work gelling mechanism of the silicate system in the reservoir conditions is still unknown. Selection of appropriate additives extending gelling time [...]
20
81%
Nafta-Gaz
PL Celem pracy była izolacja i charakterystyka mikroorganizmów zdolnych do rozkładu polimerów ksantanowych. Wyizolowano 5 szczepów należących do rodzajów Paenibacillus i Sphingobacterium. Zbadano zdolność rozkładu gumy ksantanowej przez każdy ze szczepów. Szczep Paenibacillus sp. IN41 degradował polime[...]
EN The aim of this study was to isolate and characterize microorganisms capable of degrading xanthan polymers. Five strains belonging to the genera Paenibacillus and Sphingobacterium were isolated. The ability of each strain to decompose xanthan gum was examined. Paenibacillus sp. IN41 degraded xanthan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last