Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2016 No 262 89--98
PL Zbiorniki wodne i ich otoczenie bez wątpienia wpływają pozytywnie na wypoczywających, zwłaszcza w okresach wysokich temperatur. Większość małych zbiorników retencyjnych zlokalizowana jest na obszarach wiejskich, zwykle ubogich w infrastrukturę turystyczną. Wydaje się zatem celowe rekreacyjne wykorzy[...]
EN Few carried out investments, such as small water reservoirs, on rural areas, should be utilized in the most effective way. The main objective of the work is the assessment of the recreational value of water reservoirs complex Kobiór and its recreational use. The assessment was based on the morphomet[...]
2
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2000 nr 9-10 88-96
PL W artykule przedstawiono system sterowania i monitorowania procesem załadunku skipu realizowany w KWK “Jankowice”. Wykonana inwestycja obejmuje układ sterowania przenośników, układ sterowania urządzeń załadowczych skipu oraz monitorowanie i wizualizację procesu załadunku skipu.
EN The article presents a control and monitoring system of skip hoist loading process performed at the JANKOWICE hard coal mine. This investment comprises control system of conveyors, control system of skip hoist loading equipment and monitoring and visualization of skip loading process.
3
63%
Napędy i Sterowanie
PL W 1999 roku w KWK "Jankowice" rozpoczęto inwestycję gruntownej modernizacji układu sterowania urządzeń załadowczych skipu w rejonie jednego z szybów, będącego kluczowym elementem zakładu górniczego. Urządzenia załadowcze skipu, przeznaczone do transportu urobku z poziomu wydobywczego na powierzchnię[...]
4
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 218-223
PL Baczne obserwacje światowych trendów rozwoju branży wydobywczej, w aspekcie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn i urządzeń górniczych, spowodowały, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG podjął prace mające na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w nowym systemie diagnostyki i sterowania ma[...]
EN Careful observations of the global mining industry development trends, in terms of the needs and expectations of mining machinery and equipment, led the Institute of Innovative Technologies EMAG to undertake work to introduce innovative solutions in the new diagnostics and control system for road he[...]
5
51%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 73--79
PL W artykule przedstawiono rozwiązania opracowanych w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG urządzeń związanych z szeroko rozumianą automatyką przemysłową. Omówiono przykłady systemów sterowania, diagnostyki i układów napędowych, możliwych do stosowania w trudnych warunkach sieciowych i środowiskowych[...]
6
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1999 nr 4-5 37-44
PL W artykule przedstawiony zostanie system automatyzacji transportu SAT-36 przeznaczony do sterowania pracą przenośników taśmowych oraz dostosowanie tego systemu do pracy w nowoczesnym systemie dyspozytorskim kopalni.
EN The article presents the SAT-36 transport automatization system designed to be used for control of belt conveyors operation and adaptation of this system to operate within the new mine dispatching system.
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Poly(styrene-4-sulfonate)-grafted poly(vinylidene fluoride) (PVDF-g-PSSA) membranes were synthesised by free radical graft polymerization of polystyrene into PVDF films (50/xm) followed by sulfonation. Physical and electrochemical properties of the membranes were investigated. The membranes were tes[...]
8
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Utrzymywanie konkurencyjności polskiego węgla jest związane z wprowadzaniem nieustannych zmian w zakresie eksploatacji i nadzoru w kopalniach z wysoko wydajnymi rejonami wydobywczymi. Powoduje to konieczność zapewnienia kopalniom nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Niezbędnym staje się wdra[...]
EN In order to keep competitiveness of the Polish coal, the continuous changes within the coal mining and supervision in the mines with high-output productivity coal mining districts should be made. Therefore it is necessary to ensure new technical-organizational solutions for mines. The implementation[...]
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych układów epoksydowych i wzmocnień włókna bazaltowego jako wzmocnienia na właściwości kompozytów.
EN This article describes the influence of different epoxy systems resin systems and glass fiber reinforcements on mechanical and electrical properties of composites. The influence of fiber reinforcement with basalt on properties of composites was also investigated.
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z wytwarzaniem oraz użytkowaniem polimerowych ogniw paliwowych. Ze względu na ich zalety: dużą sprawność, niską temperaturę pracy, szybką odpowiedź na zmienne obciążenie oraz możliwość uzyskiwania "czystej" energii, prowadzone są badania nad opracowani[...]
EN PEMFC's (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) are very interesting on the point of view of theirs advantages and possibility of use as alternative energy sources and the most developing fuel cell type in recent years. In spite of uncountable advantages and many possibilities of application there[...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawione zostaną systemy: system automatyzacji transportu SAT-36, mikroprocesorowy system sterowania pojedynczym przenośnikiem MSPP, przeznaczone do sterowania pracą przenośników taśmowych i zgrzebłowych oraz ich współpraca z nowoczesnymi systemami dyspozytorskimi.
EN The paper presents the SAT-36 transport automatization system and the MSPP microprocessor system for a single conveyor control, designed to control belt and scraper conveyor operation. Operation of these systems with the modern dispatching ones is also described.
12
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2002 nr 9 87-93
PL W artykule przedstawione zostaną systemy: mikroprocesorowy system sterowania przenośnikiem MSPP; system automatyzacji transportu SAT-36 i jego zmodernizowana wersja SAT-36/W, przeznaczone do sterowania pracą przenośników taśmowych i zgrzebłowych oraz możliwości ich współpracy z nowoczesnymi systemam[...]
EN The article presents the MSPP microprocessor control system of conveyor, SAT-36 transport automation system and its modernised alternative: the SAT-36/W - designed to control operation of belt and scraper conveyors and their possible operation with new dispatching systems - on the example of an inst[...]
13
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2001 nr 9 75-80
PL Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla jest związane z wprowadzeniem zmian w zakresie eksploatacji, nadzoru i zarządzania w kopalniach z wysoko wydajnymi rejonami wydobywczymi. Powoduje to konieczność zapewnienia kopalniom nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Niezbędnym st[...]
EN To achieve and maintain Polish coal competition the changes in exploitation, supervision and management of mine with highly-efficient mining areas are to be introduced. This requires ensuring new technological and organisational solutions for mines. It becomes necessary to equip mines with new contr[...]
14
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2003 nr 9 97-100
PL W artykule przedstawiono przykład praktycznej realizacji systemu monitorowania i sterowania rozdzielnicą górniczą średniego napięcia zrealizowany dla KWK „Murcki”. Omówiono aspekty bezpiecznej eksploatacji systemu w świetle obowiązujących przepi-sów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny [...]
EN The article gives an example of a monitoring and control system of mean voltage switchgear effected for MURCKI colliery. Safe operation of the system is discussed from the point of view of the obligatory regulations concerning work safety in mines.
15
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2003 nr 9 91-96
PL W artykule przedstawiono „System nadzoru pracy wentylatorów głównego przewietrzania” zainstalowany w ramach modernizacji stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie IV KWK „Staszic”. Wykonana inwestycja obejmuje: układ sterowania napędów wentylatorów, układ sterowania klapami, aparaturę [...]
EN The article refers to a supervisory system of main ventilation fans operation, that within modernization of main ventilation fans station has been installed at shaft IV of STASZIC colliery. The investment effected comprises the control unit of fan drives, control unit of flaps, AKP apparatus and the[...]
16
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono przykład realizacji systemu nadzoru i sterowania rozdzielnicą górniczą średniego napięcia zrealizowany dla KWK Murcki. Omówiono aspekty bezpiecznej eksploatacji systemu w świetle obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.
EN The article gives an example of the supervision and control system of middle voltage switching station, realized for MURCKI Colliery. There are discussed the aspects of safe use of the system in the light of the rules that order the questions of industrial safety in mining.
17
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1998 nr 10 111-117
PL W artykule przedstawiono własności funkcjonalne systemu sterowania podziemną kolejką linową z napędem hydraulicznym oraz z napędem elektrycznym. W szczególności zwrócono uwagę na obszerny zbiór własności funkcjonalnych, który w pełni wyczerpuje wymagania zawarte w górni-czych przepisach eksploatacji[...]
EN The article refers to the functional properties of a control system of under-ground cable-way with fluid and electric drives. In particular, the attention has been drawn to a large set of functional properties, which fully satisfies the requirements of the mining rules within underground rope haulag[...]
18
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 4 30--40
PL Na wstępie podkreślono znaczenie nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w elementach układów automatyki przemysłowej, wykorzystywanych zwłaszcza w środowisku o trudnych i wybuchowych warunkach. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań opracowanych w ostatnich latach w Instyt[...]
EN First the importance of state-of-the-art solutions in industrial automation systems was stressed, particularly those applied in difficult environmental conditions and in areas with explosion hazards. Then some solutions developed in the EMAG Institute were presented, including control systems, diagn[...]
19
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Baczne obserwacje światowych trendów rozwoju branży wydobywczej, w aspekcie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn i urządzeń górniczych spowodowały, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG podjął prace mające na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w nowym systemie diagnostyki i sterowania mas[...]
EN As a result of observation of global trends in the mining industry, especially in terms of needs and expectations of machine and equipment users, the Institute of Innovative Technologies EMAG has initiated some works the objective of which is implementation of innovative solutions in a new diagnosis[...]
20
39%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL W pracy przedstawiono koncepcję systemu kształtowania bezpieczeństwa górniczego transportu poziomego. Omówiono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano obszar tematyczny systemu. Omówiono zawartość projektów systemów transportowych oraz strukturę procesu ich tworzenia. Zidentyfikowano końcowyc[...]
EN In the paper, a conception of system of safety formation of mining underground horizontal transportation system was presented. Causes of undertaking of subject were discussed as well as thematic area of system was identified. Content of projects of transportation systems as well as the structure of [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last