Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 490-502
PL W artykule opisano metodykę oszacowania dokładności kształtowania nakroju stożkowego na czynnej powierzchni ściernic z użyciem specjalnego oprzyrządowania. Konieczność kształtowania kąta nakroju stożkowego w zakresie 0-1,5° wymusiła opracowanie urządzenia pozwalającego osiągnąć żądaną precyzję. [...]
EN The paper presents methodology of estimating the precision of shaping the conic chamfer on the grinding wheel active surface using a special device. An idea of single-pass internal cylindrical grinding as well the zonal diversified grinding wheel used in that process (Fig. 2) are described. Necessit[...]
2
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 11 949-951
PL Przedstawiono wyniki analiz światowego rynku materiałów i wyrobów ściernych. Wymieniono największych światowych i krajowych producentów ziaren oraz wyrobów ściernych. Na podstawie obserwacji trendów rozwojowych współczesnego rynku ziaren i narzędzi ściernych można wnioskować, że dominującym typem śc[...]
EN Presented are the results of analytical research in the global abrasive products and materials market. A list of the biggest world and domestic grain and abrasive products manufacturers is prepared. Considering the trends manifesting in the contemporary grain and abrasive tool market, conclusion can[...]
3
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 10 850-857
PL Przedstawiono aktualny stan wiedzy i techniki dotyczący ziaren mikrokrystalicznego korundu spiekanego. Zaprezentowano, w porządku chronologicznym, najważniejsze etapy rozwoju technologii produkcji ziaren korundu spiekanego, do najnowszych osiągnięć w tym zakresie (nanokrystaliczny korund spiekany). [...]
EN A state of art engineering and scientific information on the sintered corundum micro crystal abrasive grains. In chronological order there are presented the stepping stones of the sintered corundum grain production developing process as far as the recently obtained nano-crystal sintered corundum gra[...]
4
100%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ściernic o budowie strefowo zróżnicowanej, podczas jednoprzejściowego szlifowania osiowego walcowych powierzchni wewnętrznych. Omówiono istotę jednoprzejściowego szlifowania otworów oraz ściernice nowego typu zbudowane z ziaren Al2O3, opracowanych do rea[...]
EN The article presents results of the research on wear of grinding wheels with zone-diversified structure in the single-pass internal cylindrical grinding process. The essence of single-pass internal cylindrical grinding was discusses and the construction of the new type of the grinding wheels, design[...]
5
100%
Mechanik
2007 R. 80, nr 2 99-100
PL Badania potwierdzające możliwości dostosowania stanu czynnej powierzchni ściernicy do realizowanego przez nią typu obróbki w trakcie zabiegu obciągania.
EN A report on the research work carried out so as to prove feasibility of the effective grinding face to be adjusted to the work type requirements by the dressing operations.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2000 Nr 50 5-7
7
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN In this article an abbreviated presentation of the current trends in grinding development was made. It points to modifications of the grinding wheel construction as one of the most important directions in this field. The work describes in detail three selected modifications consisting of zone divers[...]
8
100%
Mechanik
PL Szlifowanie z ciągłym sterowaniem torem ściernicy (SPCG/Peelgrinding/HSP), CPCG ze zredukowanyjm stykiem ściernicy (Quickpoint), szlifowanie wzdłużne otworów w jednym przejściu, szlifowanie głębokie z posuwem pełzającym (CFG), szlifowanie wzdłużne wałków ściernicami z materiałów konwencjonalnych, sz[...]
EN Continuous grinding wheel routing control (CPCG/Peel-grinding/HSP), CPCG with reduced contact point grinding wheels (Quickpoint), single pass internal grinding, deep grinding at creeping feeds (CFG), cylindrical grinding with conventional compound wheels, internal grinding with diversified zonal str[...]
9
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 8-9 670, 672, 674, 676--677
PL Przedstawiono aktualny stan wiedzy i techniki dotyczącej nowego rodzaju ziaren ściernych zbudowanych z azotko-tlenku glinu (AION) oraz znane sposoby wytwarzania z niego ziaren. Opisano właściwości ziaren Abral® wytwarzanych przez Rio Tinto Alcan, stosowanych m.in. w ściernicach serii NanoWin™ firmy [...]
EN Presented are the state of art knowledge and technology of the new abrasive built from nitrooxy aluminium material and so far practically applicable methods of the grit production methods.
10
100%
Mechanik
11
100%
Mechanik
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 528-530
PL W artykule przedstawiono aplikację sieciową opracowaną w celu optymalizacji doboru najważniejszych parametrów procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie. Na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika głównego kryterium optymalizacyjnego (np. wydajnoś[...]
EN In the paper web application developed for multi-criterion optimized selection of the most important parameters of the single-pass internal cylindrical grinding process is presented. The application was made as website based on a scripting programming language PHP. Exemplary results of optimization [...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 491-494
PL Jednym z niepożądanych zjawisk zachodzących w trakcie obróbki ubytkowej jest powstawanie zalepień na czynnej powierzchni ściernicy (CPS). Ma to znaczący wpływ na przebieg i efekty procesu szlifowania. Ważna jest więc, odpowiednia ocena stanu CPS w celu wykrywania nadmiernego rozrostu zalepień. W art[...]
EN One of the most undesirable phenomena during machining process is forming smears on the grinding wheel active surface. It has the significant influence on grinding process course and effects. That is why the suitable inspection of the grinding wheel active surface in order to detect excessive growt[...]
14
63%
Journal of Machine Engineering
EN A wide range of abrasive tools is used in modern removal machining techniques. Their condition has significant influence on the quality of the shaped surfaces of the produced elements and the functions they perform. Abrasive tools diagnostics is in this case an essential element of the production pr[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca zawiera wyniki badań wykonanych w złożonych warunkach zużycia mechaniczno-ścierno-korozyjnego występującego w branży cukrowniczej.
EN In paper was present experimental test result concerning the simultaneous mechanical-abrasive-corrosive wear in sugar factories.
16
63%
Mechanik
PL Opisano metodę kształtowania mikronieciągłości na czynnej powierzchni ściernicy. Przedstawiono konstrukcję specjalnego przyrządu umożliwiającego uzyskiwanie mikronieciągłości o określonej konfiguracji i kształcie. Porównano wyniki badań doświadczalnych jednoprzejściowego szlifowania otworów uzyskane[...]
EN Described are the methods of developing micro-discontinuities in active face of grinding wheels. Also presented is a design of special device by means of which micro-discontinuities of required configuration and shape could be obtained. Results of experimental tests as carried out on single pass bor[...]
17
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy prowadzono analizę obecnych kierunków doskonalenia procesów produkcyjnych. Stosowano podejście systemowe oraz cybernetyczny model "czarnej skrzynki". Przedstawiono koncepcje i wyniki badań opracowanej innowacyjnej metody szlifowania wewnętrznych powierzchni walcowych. Założono wykonanie oper[...]
EN It is the object of this paper to analyse the directions of the production process streamlining. A system approach and a cybernetic model of "a black box" have found application to this analysis. The guiding ideas and experimental results of an innovative method for internal cylindrical grinding, ba[...]
18
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule omówiono zagadnienia poprawy efektywności zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Podano wskaźniki efektywności zautomatyzowanego procesu szlifowania oraz wyniki badań porównawczych w tym zakresie, dotyczące innowacyjnej metody jednoprzejściowego szlifowania wewnętrznych powierzchni wal[...]
EN In this paper the issues of improvement of the efficiency of automated production systems were analysed. The effectiveness ratios of automated production systems and the results of comparative tests in this scope concerning the single-pass internal cylindrical grinding were presented.
19
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu obróbki składanymi narzędziami ściernymi przeznaczonego do jednoprzejściowego szlifowania otworów. W założeniu system ten umożliwiłby elastyczny dobór budowy ściernicy warstwowej, parametrów i warunków szlifowania, a także odpowiednie ukształ[...]
EN The paper presents the idea of the intelligent machining system with sandwich grinding tools for single-pass internal cylindrical grinding. An assumption was made that this system would enable flexible selection of sandwich grinding wheel structure, parameters and conditions of grinding and adequate[...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 141-150
PL W artykule przedstawiono rezultaty statystycznej analizy dokładności pomiarów odpowiedzi prądowej na skok napięcia, przeprowadzonch na stanowisku badawczym do oceny stanu olejów smarowych.
EN The paper presents statistical analysis results of current accurace measurements on research stand for lubricant oil condition identificiation. The reasons of measurement errors that effects on accuracy wery discused.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last