Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania prowadzono w okresie sezonu przechowalniczego 2005/06 i obejmowały bulwy ziemniaka odmiany Salto. Badania dotyczyły oceny strat przechowalniczych oraz strat masy podczas obierania mechanicznego. Straty masy bulw w okresie długotrwałego przechowywania były wyższe dla bulw uszkodzonych i zdefo[...]
EN The research was performed during the storage season of 2005/2006 and included Salto variety of the potato bulb. Research pertained to evaluation of the storage losses as well as mass losses during the mechanical peeling operation. The bulb mass losses during the long term storage were higher for da[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne ce[...]
EN The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Sub[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 119--126
PL Badania prowadzono przez okres trzech kolejnych lat tj. 2000-2002. Obejmowały dwie odmiany ziemniaka: Baszta i Irga. Dotyczyły oceny zmian wewnętrznych bulw w wyniku zmiennego nawożenia i uprawy na dwóch różnych glebach. Badano skład chemiczny, wady wewnętrzne typu: rdzawa plamistość miąższu, rdzawa[...]
EN The study was carried out for three consecutive years: 2000-2002. It covered two varieties of potato: 'Baszta' and 'Irga'. It deals with an assessment of changes of internal bulbs in result of changing fertilisation and cultivalion on two different types of soil. Chemical content and internal defect[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 41--49
PL Dokonano analizy wyposażenia w maszyny przeznaczonych do produkcji ziemniaka. Badania obejmowały wybrane gospodarstwa województwa małopolskiego w dwóch gminach rolniczych tj. w gminie Proszowice i Nowe Brzesko. Większość badanych gospodarstw posiada podstawowy zestaw maszyn potrzebny do prawidłowej [...]
EN Evaluation of availability of machines for production of potatoes has been carried out. The study covered chosen farms from Małopolskie Voivodeship, in two agricultural communes, i.e. Proszowice and Nowe Brzesko. Most of the farms surveyed were equipped with basic machines for proper production of p[...]
5
81%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania ankietowe miały na celu określenie: rodzaju informacji pozyskiwanych przez Internet do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich zawodowych sektora rolno-spożywczego zlokalizowanych w obszarach wiejskich oraz rodzaju informacji pozyskiwanych przez przyszłych absolwentów[...]
EN The survey research, which was carried out was to determine: a type of information obtained through internet to increase knowledge of high vocational school students of an agricultural and food sector located in the country areas and a type of information obtained by future graduates required to run[...]
6
81%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 127-133
PL Potencjał elektryczny jest jednym z podstawowych parametrem opisującym pole elektryczne. Wyniki badań wskazują, że bulwa ziemniaka wytwarza napięcie w przedziale 0,7-8,2 mV a wartość napięcia elektrycznego wzrasta wraz ze wzrostem masy bulwy. Zależność między wartością napięcia i czasem pomiaru ma c[...]
EN Electric potential is one of primary parameters describing electric field. Test results indicate that potato tuber generates voltage within range of 0.7-8.2 mV, and voltage value increases with growing tuber mass. The relation between voltage value and measurement duration has non-linear character. [...]
7
81%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeanalizowano rozmieszczenie ziemniaków pod krzakiem w zależności od liczebności, struktury wielkościowej i masowej bulw. Struktura wielkościowa bulw oraz ich rozłóg w redlinie charakteryzują się dużą zmiennością. Objętość bulw pod pojedynczym krzakiem była od 2 do 4 razy mniejsza niż objętości re[...]
EN The research involved analysis of potatoes distribution under a shrub depending on the number, and size and mass structure of tubers. High variability is characteristic for size structure and distribution of tubers in a ridge. Total volume of tubers under a single shrub was 2 to 4 times lower than t[...]
8
81%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące poboru mocy podczas mechanicznego obieranie bulw ziemniaka. Badaniami objęto bulwy kształtne i zdeformowane, trzech odmian ziemniaka, uprawianych na glebie brunatnej przy zastosowaniu czterech form nawozów plus kontrola. Straty masy bulw podczas obierania były i[...]
EN The work presents results of the analyses of power consumption during mechanical peeling of potato bulbs. The analysis covered well-proportioned and deformed bulbs of three potato variations, cultivated on brown soil using four types of fertilizers with inspection. The loss of bulb mass during peeli[...]
9
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 7 90--93
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji. Przedstawiono także założenia met[...]
EN The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement. In addition, basic assumptions and limitations necessary for correct measurement those parameters were described. A calculation ex[...]
10
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 153--156
PL W badaniach podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania zjawiska opóźnionej luminescencji materii organicznej do oceny jej właściwości istotnych z punktu widzenia prozdrowotnego jej wykorzystania. W celu realizacji eksperymentu zbudowano stanowisko pomiarowe wyposażone z fotopowielacz służący [...]
EN In the following studies there has been made an attempt to determine the possibility of using the phenomenon of delayed luminescence of organic matter to evaluate its properties relevant to its health promotion use. In order to carry out the experiment there was built a measurement station equipped [...]
11
81%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 219--225
PL Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu czynników glebowych i odmiany na zmiany cech morfologiczne oraz współczynników kształtu bulw ziemniaka. Badano trzy odmiany ziemniaka, które uprawiano na trzech różnych typach glob oraz nawożono czterema różnymi nawozami plus kontrola (poletko bez nawożenia). [...]
EN The research was devoted to the influence of soil factors and potato varieties on the morphological features and shape factors of potato tubes. Three potato varieties growed on three different types of soil and fertilized with four different fertilizes and control (without fertilization) were consid[...]
12
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 258--261
PL Zaproponowane urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego pracuje w układzie z mostkiem typu „H” wraz z transformatorem dopasowującym, po stronie wtórnej dostrojonym do częstotliwości rezonansu szeregowego obciążenia wykonanego z rurki miedzianej stanowiącej wzbudnik indukcyjny połączo[...]
EN The proposed device for testing the hard coal ash fusibility works in a system with the "H" bridge together with the matching transformer, on the secondary side tuned to the resonance frequency of the series load made of a copper tube constituting an induction coil connected in series with the capac[...]
13
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 190--193
PL Według hipotezy Popp’a jakość żywności może być związana w dużej mierze z optymalnym i charakterystycznym poziomem emisji fotonów z poszczególnych produktów spożywczych. W pracy analizowano emisję fotonów z owoców gruszek ułożonych w komorze pomiarowej w sposób poziomy lub pionowy. Analizowano równi[...]
EN According to Popp’s hypothesis, the quality of food can be significantly related to the optimal and characteristic level of photon emissions from the food products. Emission of photons from pear fruits positioned vertical or horizontal in experimental chamber was analyzed in our study. Intensity of [...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 147-150
PL W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Istotę działania modelu zilustrowano na schematach blokowych. Omówiono wykorzystanie charakterystyki dynamicznej obiektu regulacji [...]
EN The paper presents a method to develop a simulation model induction furnace control system using a computer simulation in MATLAB®- Simulink program. The essence of the model is illustrated in the block diagrams. Were discussed use of the dynamic characteristics of the control object in terms of dete[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 121--124
PL W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. „teorii płotkowej”, poddaje się również od[...]
EN Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 109--112
PL Praca opisuje zaprojektowany i wykonany piec rurowy przeznaczony między innymi do określania temperatury topliwości popiołu zgodnie z normą PN-ISO-540:2001. Prototypowe stanowisko laboratoryjne daje możliwość cyfrowej obserwacji próbki w trakcie badania oraz posiada kilka programów sterowania temper[...]
EN Designed and manufactured tube furnace for determination of the melting temperature of ash acording to the ISO-540: 2001 standard was described in our paper. Construction of our prototype equipment allows for digital observation of the process. There are also some pre-defined temperature programs wh[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 113--116
PL Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escher[...]
EN Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our exp[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania światła laserów w technikach medycyny obrazowej. Skupiono się na dwóch głównych metodach obrazowania koherentnego z wykorzystaniem domen czasowych i spektralnych. Przedstawiono możliwości zastosowania koherentnej tomografii optycznej w medycynie oraz[...]
EN The article shows the possibilities of using laser light in medical imaging techniques. It focuses on two main coherent imaging methods using temporal and spectral domains. The possibility of using coherent optical tomography in medicine and its applications in modern diagnostic techniques have been[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 131--134
PL Ultra słaba luminescencja wydaje się być uzupełniającą metodą oceny jakości produktów spożywczych. W pracy analizowano emisję fotonów z produktów tradycyjnych oraz porównawczo z podobnych produktów wytworzonych metodą przemysłową. Stwierdzono, że produkty wytwarzane w tradycyjny sposób charakteryzow[...]
EN Ultra low luminescence seems to be a complementary method of assessing the quality of food products. The emission of photons from traditional products and from similar products produced by industrial method were analyzed in paper. It was found that products produced in the traditional way were chara[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 183--186
PL Przeprowadzone badania dotyczyły określenia poziomu energii świetlnej emitowanej w postaci fotonów o niewielkim natężeniu i długości fali przez owoce pochodzące z uprawy o charakterze konwencjonalnym. Celem badań było porównanie ilości fotonów emitowanych przez jabłka bez wzbudzania materiału badawc[...]
EN The conducted researches involved the determination of the level of light energy emitted in the form of photons with low intensity and wavelength by fruits from conventional cultivation. The aim of the study was to compare the number of photons emitted by apples without excitation of the test materi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last