Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 39-39
PL Zmuszeni jesteśmy żyć w zdegradowanym środowisku głównie w wyniku swej własnej działalności, ignorancji i zwykłego niedbalstwa. Stwierdziwszy, że reakcja natury może spowodować poważne skutki (np. klęski żywiołowe jakich doświadczamy), podjęliśmy wysiłki na rzecz ochrony bogactw natury i środowiska [...]
2
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1998 T. 1, nr 1 85-104
PL Jakościowy opis transportu zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym powinien uwzględniać przesiąkanie pionowe lekkich cieczy organicznych (LNAPL) jako odrębnej fazy, zwanej także produktem wolnym, przez strefę aeracji i przemieszczanie lateralne po zwierciadle wody podziemnej, a ta[...]
EN Qualitative description of transport of oil contamination in subsoil should include seepage from the ground surface downwards, horizontal spread on the groundwater table, and transport within groundwater. Quantitative description requires parameters, concerning relative permeability of fluids during[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 53--74
4
63%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 303--308
PL W celu odpowiedniego zaprojektowania operacji sczerpywania lekkiej cieczy organicznej (LNAPL) ze zwierciadła wody podziemnej niezbędna jest znajomość jej objętości. Objętość tę można określić na podstawie pomiarów miąższości warstwy LNAPL w studniach obserwacyjnych. Jednak rzeczywista miąższość LNAP[...]
EN In order to design the efficient recovery of lighter-than-water non-aqueous phase liquid (LNAPL) from the groundwater table, the data on actual LNAPL thickness should be provided. Unfortunately, the actual thickness of LNAPL (in the porous medium) is always different from the apparent thickness (mea[...]
5
63%
Geological Quarterly
EN The focus of this study was on determination and comparison of natural and current hydrogeochemical features of the groundwater, in order to evaluate changes of water quality and to identify the origin of these changes. Both natural processes and anthropogenic stress affect the chemical composit[...]
6
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2006 Vol. 13, nr 10 1065-1071
PL Wycieki powierzchniowe oraz przeciekanie podziemnych zbiorników magazynujących stanowią główne źródła zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. Jeżeli na zwierciadle wody podziemnej występuje LNAPL (lekka ciecz organiczna jako odrębna faza), wstępny etap remediacji grun[...]
EN If LNAPL (light non-aqueous phase liquid) occurs at the groundwater table, an initial stage of remediation should include a free product recovery. The paper presents an overview of the most innovative approaches to the free product recovery. In recent years the remedial methods that combine both fre[...]
7
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 597--602
PL Geneza zdegradowanych nabrzeży i obszarów poportowych. Problemy rewitalizacji obszarów nadwodnych. Aspekty organizacyjne rewitalizacji. Holistyczne podejście w rewitalizacji nabrzeży i terenów poportowych. Zasoby i potencjał terenów nadwodnych.
EN The origin of waterfronts’ degradation. The problems of waterfronts’ regeneration. Aspects of regeneration’s management. Holistic approach sustainable waterfronts regeration. Resources and potential of waterfronts.
8
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 371-390
PL Omówiono metody immobilizacji metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem dodatków organicznych, polegające na zwiększaniu pojemności sorpcyjnej kompleksu gruntowego, biowytrącaniu, biostabilizacji i biosorpcji. Dokonano przeglądu substancji organicznych możliwych do zastosowania w[...]
EN Immobilisation refers to techniques that decrease mobility of heavy metals in the subsoil environment, and takes into account the use of soil properties that are responsible for mobility of heavy metals. As a result of immobilisation, concentrations of heavy metals in a soil solution decrease due to[...]
9
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN The main goal of this research was to reverse, or at least stop the trend of a constant increase of nitrate ions (NO3–) concentrations in the recharge areas and water extracted by the water works in Łobodno using specifically designed water extraction regime. To find an effective extraction regime, [...]
10
63%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mających na celu określenie możliwości usuwania jonów cynku, kadmu i ołowiu z wód podziemnych na naturalnym zeolicie w postaci przepuszczalnej bariery aktywnej. Wykazano, że skuteczność usuwania jonów badanych metali w testach nieprzepływowych zależała od d[...]
EN The laboratory results were presented aiming at evaluation of natural zeolite (clinoptilolite) potential as PRB material in removal of lead, zinc and cadmium from groundwater. It was demonstrated that efficacy of trace metal removal in jar tests depended on sorbent dose, initial metal ion concentrat[...]
11
63%
Geology, Geophysics and Environment
EN The presented studies focused on benzene sorption mechanisms in the semi-permeable geological formations (aquitards). Clay formations were taken under consideration as not well investigated so far. Natural clay samples artificially contaminated with benzene were used in batch and column experiments[...]
12
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2005 T. 8, nr 2 135-158
PL Przedyskutowano techniczne metody immobilizacji (unieruchamiania) metali ciężkich w osadach dennych. Omówiono mechanizmy związane z zanieczyszczeniem osadów dennych metalami ciężkimi z uwzględnieniem procesów wzajemnego oddziaływania między wodą a osadami dennymi oraz ekologicznych zagrożeń powodowa[...]
EN The technically applicable methods used for immobilisation of heavy metals in sediments were discussed. First, the mechanisms were outlined that are related to sediments contaminated with heavy metals, including relations between sediments and water bodies and ecological hazards, An overwiew and cha[...]
13
63%
Ochrona Środowiska
PL Magazynowanie energii cieplnej w warstwie wodonośnej (ATES) można uznać za rozwiązanie korzystne ze względu na brak jego negatywnego wpływu na środowisko oraz innowacyjność i możliwość dalszego rozwoju. Na podstawie danych literaturowych oraz doświadczeń eksploatacyjnych przeanalizowano stan wiedzy [...]
EN Aquifer thermal energy storage (ATES) may be considered beneficial due to lack of negative environmental impact, innovation and potential for further development. The state of knowledge on ATES and its potential to be combined with groundwater remediation was analyzed on the basis of literature data[...]
14
63%
Ochrona Środowiska
PL Koncepcję zagospodarowania terenów po wydobyciu węgla brunatnego (o łącznej powierzchni około 8 tys. ha) w rejonie Bełchatowa opracowano na podstawie analizy dokumentów strategicznych na poziomie województwa, powiatów oraz gmin. W ramach tej koncepcji przedstawiono alternatywne, w stosunku do propon[...]
EN The concept of sustainable redevelopment of open pits following lignite extraction in the area of Belchatow (8,000 acres in total) was developed based on the analysis of strategic documents at voivodeship, county and municipality level. An innovative, holistic approach was proposed involving agricul[...]
15
63%
Technologia Wody
2018 Nr 4 (60) 36--44
PL Zrównoważone gospodarowanie wodami to jedno z głównych zadań wynikających z implementacji do Prawa Wodnego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE [RDW 2000]. Zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej zakłada kształtowanie i ochronę zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zachow[...]
16
63%
Proceedings of ECOpole
PL W celu prawidłowego zaprojektowania operacji sczerpywania lekkich cieczy organicznych niemieszających się z wodą (LNAPL) ze zwierciadła wody podziemnej niezbędna jest znajomość ich rzeczywistej miąższości. Ustalono, że poprawny model pozwalający na wyznaczenie miąższości rzeczywistej na podstawie mi[...]
EN In order to design the efficient recovery of lighter-than-water non-aqueous phase liquid (LNAPL) frorn the groundwater table, the data on real free product thickness should be provided. An appropnate model for estimating the free-product thickness was shown to include both: soil and LNAPL properties[...]
17
51%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 1 62–-66
EN Sorption is one of the most important processes responsible for contaminants migration in groundwater. The main aim of this study was to determine the retardation of TCE migration due to sorption in the Quaternary aquifer consisting mainly of medium to fine sands. Two types of the aquifer material, [...]
18
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Samooczyszczenie (ang. natural attenuation - NA) w przypadku wód podziemnych zanieczyszczonych substancjami organicznymi, polega głównie na samoistnej biodegradacji zanieczyszczeń. Oparcie remediacji na naturalnych procesach zakłada osiągnięcie wymaganych efektów oczyszczania specyficznych dla daneg[...]
EN Natural Attenuation (NA) in the case of groundwater contaminated with organic compounds relies mainly on intrinsic biodegradation processes. The aim of reliance on natural processes is to achieve site-specific cleanup objectives within reasonable time frames and costs. Such approach may be considere[...]
19
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 11 430--436
PL W artykule przedstawiono podsumowanie 6-cio letniego okresu eksploatacji, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, stacji usuwania azotanów wykorzystującej metodę denitryfikacji biologicznej na ujęciu w m. Kolonia Wierzchowisko koło Częstochowy (gm. [...]
EN The paper presents 6 years experiences (2006^-2011) of the nitrates semowal station with the use of biological denitrification, run by the Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Częstochowa District at Kolonia Wierzchowisko (municipality Mykanów) water works.
20
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1999 T. 2, nr 3/4 279-295
PL Przedstawiona ocena zagrożenia użytkowych zbiorników wód podziemnych substancjami ropopochodnymi w rejonie Częstochowy została wykonana na podstawie inwentaryzacji 66 stacji paliwowych, stanowiących potencjalne ogniska zanieczyszczeń. Analiza warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i [...]
EN The risk from petrol stations on groundwater reservoirs in Częstochowa Region has been evaluated based on inventory of 66 existing petrol stations that are potential or actual sources of oil-contamination. Analysis of hydrogeological and geotechnical characteristics of sites, technical conditions of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last