Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 2 (77) 40-41
PL Ścieki komunalne są medium czynnym biochemicznie, to znaczy takim, w którym bez przerwy zachodzą procesy biochemicznego rozkładu substancji organicznych. Procesy biochemiczne zachodzące w ściekach prowadzą do zużycia tlenu, a przebiegając dalej w fazie beztlenowej prowadzą do powstawania gazów szcze[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1294--1297, CD
PL W artykule przedstawiono proces oceny rentowności zleceń transportowych pozyskiwanych z giełd transportowych. Zaproponowano metodę podejmowania decyzji, uwzględniający algorytm szybkiego wyboru zlecenia rentownego na podstawie kalkulacji kosztów pełnych przedsiębiorstwa transportowego.
EN This paper covers the issue of the choice of the transport offers derived from the freight exchange market by transport companies. For this purpose two algorithms were suggested that were developed in order to increase the pace of the decision making process.
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 375--386
PL W artykule przedstawiono badania oraz zaproponowano metodykę organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych w aspekcie pozyskiwania zleceń transportowych z giełd transportowych i platform przetargowych. Istotnym argumentem przyjętej metodyki jest ograniczenie czas[...]
EN The article presents research and proposed methodology of work organization in small and medium shipping companies in the aspect of obtaining transport orders from transport exchanges and tender platforms. An important argument of the adopted methodology is time limitation in decision-making.
4
100%
Recykling
2004 nr 1 24-25
PL Zainteresowanie demontażem samochodów staje się w Polsce widoczne, a to za sprawą nacisków zarówno ze strony organów administracji państwowej, jak również dyrektyw parlamentu europejskiego. Jedne związane są ze zmianami legislacyjnymi, drugie zaś z funduszami wspierającymi rozwój recyklingu. Demonta[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 56--58
6
100%
Recykling
2003 nr 9 22-23
PL Typowy przebieg procesu recyklingu samochodów w stacjach demontażu samochodów (SDS) wyznaczony jest przez szereg czynników funkcjonalnych i wymogów organizacyjnych. Demontaż wiąże się z czynnościami o charakterze obligatoryjnym, np. z osuszaniem pojazdów, usuwaniem elementów niebezpiecznych – gaśnic[...]
7
100%
Recykling
2003 nr 11 24-25
PL Rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności lawinowemu wzrostowi ilości odpadów, towarzyszy rosnące zainteresowanie problematyką recyklingu – działaniami rozumianymi jako odzysk, zwrot materiałów do powtórnego przetworzenia lub ich neutralizacja. Znaczenie recyklingu wynika m.in. z potrzeby ochrony ś[...]
8
63%
Management
PL Efektywność procesów obsługi utrzymania ruchu decyduje o konkurencyjności całego przedsiębiorstwa produkcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę poprawy procesów związanych z utrzymaniem ruchu przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaproponowana metoda opiera się na dobrze znanym podejściu [...]
EN The effectiveness of maintenance processes decides about competitiveness of whole manufacturing enterprise. In the article a new method of maintenance processes improving is presented. The method is based on the well known TPM methodology combined with data and cost analyses. The implementation of t[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 485-491
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące inżynierii kosztów. Zaprezentowano metodykę wyboru i omówiono metody kalkulacji kosztów ze względu na określanie opłacalności demontowanych elementów samochodowych. Scharakteryzowano problemy wyznaczania kosztów własnych odzyskiwanych elementów.
EN In article one introduced problems of relating engineering of costs. One presented methods of choice and one talk overed methods of calculation of costs from regard on qualifying profitability's disassembled of car elements. One characterized problems of marking of own costs recovered of elements.
10
63%
Logistyka
2014 nr 4 4395--4399, CD6
PL W artykule omówiono problemy towarzyszące wdrożeniu systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w wybranym międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno dystrybucyjnym. Nazwa przedsiębiorstwa oraz wdrażanego systemu zostały zakodowane jako Przedsiębiorstwo X oraz system wspomagania d[...]
EN In the paper, selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise were introduced. The name of the enterprise and the name of the decision support system were coded as “X” Enterprise and “SWD” System.
11
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 123--133
PL Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na następujące pytanie: jaki jest wpływ liczby punktów pomierzonych na granicy działki na jej błąd powierzchni? Pomiary polowe metodą ciągłej rejestracji z wykorzystaniem ręcznego odbiornika GPS zostały przeprowadzone z różną częstotliwością rejestracji. Sym[...]
EN The question which the research attempted to answer was to what degree the measurement of parcel boundary points influences the error in the calculation of the area of each land parcel. The field measurements relied on continuous GPS measurements of land parcels with various recording intervals. The[...]
12
63%
Management and Production Engineering Review
EN Today, it is hard to imagine a production company which is not using information technology. IT (Information Technology) infrastructure and software have become indispensable tools used by the majority of companies. Moreover, many companies could not run their business if it was not for effcient IT [...]
13
63%
Recykling
2003 nr 7-8 8-10
PL W oparciu o inżynierię kosztów, w ramach pojęcia rachunku kosztów, przeprowadza się planowanie kosztów, ich ewidencję, rozliczanie, kalkulację, a w konsekwencji - zarządzanie kosztami procesów, rejestrowanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Takie podejście zasadne jest również w prz[...]
14
63%
Recykling
2003 nr 10 12-13
PL W opracowaniach na temat organizacji sieci recyklingu pojazdów w Polsce przewijają się różne koncepcje dotyczące możliwych składników i struktur organizacyjnych. Zgodnie z obecną sytuacją w dziedzinie recyklingu samochodów, racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być stworzenie sieci powiązanych ze sobą[...]
15
63%
Recykling
2003 nr 12 14-16
PL W opracowaniach na temat organizacji sieci recyklingu pojazdów w Polsce przewijają się różne koncepcje dotyczące możliwych składników i struktur organizacyjnych. Zgodnie z obecną sytuacją w dziedzinie recyklingu samochodów, racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być stworzenie sieci powiązanych ze sobą[...]
16
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2018 vol. 30 143--159
PL Celem niniejszego artykułu było ukazanie możliwości tworzenia numerycznych modeli wysokościowych na podstawie pary satelitarnych zdjęć stereoskopowych. Zdjęcia obejmowały obszar centralnej Warszawy. Wyniki skontrolowano z modelem powstałym na podstawie lotniczego skanowania laserowego (LIDAR). Stere[...]
EN The aim of this work was to show the possibility of generating digital surface models on the basis of satellite stereo-pair. Test area of experiment was the central part of Warsaw. The results were compared with a DSM based on the airborne laser scanning (LIDAR). The stereo-pair was collected with v[...]
17
63%
Logistyka
2003 Nr 3 49-50
18
51%
Obróbka Plastyczna Metali
2010 T. 21, nr 2 129-141
PL Całkowita wymiana stawu biodrowego jest obecnie wysoce skuteczną i efektywną metodą przywracania funkcjonowania tego stawu. Podstawową cechą, która powinna cechować sztuczne stawy jest ich stabilność. W artykule opisano wyniki badań wpływu wzajemnego ustawienia elementów endoprotezy stawu biodrowego[...]
EN Total hip replacement is very effective method in case of human joint functionality restoring. The most important property of artificial joints is their functional stability. Results of influence of reciprocal endoprosthesis components setting on chosen friction parameters are presented. Two frictio[...]
19
51%
Management
1999 Vol. 3, no 2 240-248
20
51%
Management
1999 Vol. 3, no 2 249-262
PL Opracowanie zawiera koncepcję komputerowo zintegrowanego systemu weryfikacji nowych zleceń produkcyjnych ze względu na istniejące ograniczenia logistyczne. Scharakteryzowano przepływ w wieloasortymentowej produkcji rytmicznej oraz skonstruowano model systemu. Przedstawiono założenia metody określeni[...]
EN In this paper a new concept of rapid prototyping of a manufacturing process is presented. It takes into account a rate of a system resources utilisation as well as logistics constraints imposed by assumed AGVS structure. Besides of problem formulation an illustrative example of the approach proposed[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last