Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 57--80
PL Artykuł zawiera przegląd dotychczasowych koncepcji rozwoju transportu intermodalnego w Polsce formułowanych w strukturach rządowych od 1990 roku. Szeroko został omówiony obecnie obowiązujący dokument rządowy pod nazwą: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wskazano [...]
EN This paper contains on overview of the current concept of intermodal transport development in Poland since 1990, formulated in government structures. It has been discussed currently valid government document “Strategy of Transport development to the year 2020 (with the prospect of 2030)”. It indicat[...]
2
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 12 1-6
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecnie obowiązujący system kalkulacyjny stawek dostępu do infrastruktury kolejowej określono w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1 (zwanej dalej ustawą) oraz w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z[...]
4
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 12 10--16
PL Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Te nowe regulacje umownie zostały określone, jako czwarty pakiet kolejowy. W treści artykułu, na jego początku, omówiono założenia[...]
EN This article is dedicated to the amendments adopted in December 2016 of the European Union legislation relating to the functioning of the rail passenger transport market. These new regulations are contractually defined as the fourth railway package. In the article, the introductory part is covered b[...]
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
2018 R. 73, nr 6 44--48
PL Artykuł jest poświęcony omówieniu ewolucji przepisów Unii Europejskiej dotyczących zasad kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. W przeciwieństwie od odpłatnego korzystania z infrastruktury drogowej, portowej czy lotniskowej, odpłatne udostępnianie infrastruktury kolejowej operatorom [...]
EN The article presents evolution of EU's regulations referring to the rules of calculation of access charges for rail infrastructure. In the opposite to payable utilization of road, harbor or airport infrastructure, payable access to the rail infrastructure for transport operators (rail carriers) is a[...]
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
2017 R. 72, nr 4 30--37
PL W referacie nawiązano do historii przekazania Samorządom Województw odpowiedzialności za organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych wraz z przekazaniem w 2008 roku przez Skarb Państwa tym samorządom własności spółki Przewozy Regionalne. Było to związane z prowadzoną polityką dece[...]
EN The paper refers to the history of the transfer voivodship self-government the responsibility for organizing and funding regional railway with the submission in 2008 by the Treasury that local governments ownership of the company's Regional Transport. In 2016, the reform has not yet been fully compl[...]
7
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tendencje rozwoju transportu kolejowego w krajach UE. Podstawowe problemy funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Malejący udział kolei w przewozach i w pracy przewozowej. Etapy reformowania przedsiębiorstwa PKP i próba oceny dotychczasowych efektów. Liberalny charakter polskich zas[...]
EN The tendencies of development of railway transport in EU countries. Basic problems of financing and development of Polish railway transport. Decrescent share of railway in transports and in the transport - work. The stages of reforming process of PKP enterprise and the test of estimate of exist effe[...]
8
100%
Przegląd Komunikacyjny
9
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 3(110) 23--34
PL W artykule omówiono zasady analizy efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw kolejowych, polegających na zakupach nowego taboru kolejowego. Wskazano, że właściwymi metodami tej analizy są metody z grupy metod CBA, przy czym podstawową sub-metodą obliczeniową jest metoda NPV,[...]
EN The rules of economic efficiency analysis of investment projects in railway companies in the field of rolling stock purchasing have been described in the paper. The proper methods in this area are methods that belong to CBA methods, but it is worth stressing that NPV method is the basic sub-method h[...]
10
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 115--135
PL Przedmiotem rozważań w artykule jest system finansowania działalności zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej, tj. spółki Polskie Linie Kolejowe SA (PLK S.A.) i jego ewolucja w ostatnich latach. Wskazano na system kalkulacyjny stawek dostępu do infrastruktury kolejowej obowiązujący w latach 200[...]
EN The system of financing of public railway infrastructure manager, i.e. the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. and its evolution in recent years, have been discussed in the paper. The method of access rates system calculations applicable to railway infrastructure in 2002-2005, then in 2006-2013 period h[...]
11
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 1 (41) 53--63
PL Artykuł jest poświęcony przyjętym w grudniu 2016 roku nowelizacjom przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej. Te nowe regulacje umownie zostały określone jako czwarty pakiet kolejowy. W treści artykułu w części wprowadzającej omówiono założenia [...]
EN This article is dedicated to the amendments adopted in December 2016 by the European Union relating to the functioning of railway infrastructure managers. These new regulations are contractually defined as the fourth railway package. In the article, the introductory part is covered by the initial as[...]
12
100%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 4 10--17
PL W tekście artykułu zawarto poszerzoną polemikę z tezami i zarzutami. Najwyższej Izby Kontroli do zakupu przez spółkę PKP Intercity pociągów zespolonych ED 250 dostosowanych do prędkości maksymalnej 250 km/h. Autor analizuje raport NIK pt.: "Funkcjonowanie grupy PKP" z listopada 2015 roku pod kątem g[...]
EN This Paper contains an extended polemic against these and allegations of the Supreme Audit Office for purchase by PKP Intercity trains composite ED 250 adapted to the maximum speed of 250 km/h. The Author analyzes the Supreme Audit Office' report entitled: "The functioning the PKP group" of November[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Pojęcie korytarza transportowego obejmuje ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż której przebiegają, co najmniej, dwie różne drogi (trasy) transportowe o odpowiednich parametrach techniczno-eksploatacyjnych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi, np. terminal[...]
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
2017 R. 72, nr 7 23--26
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom analityczno - metodycznym związanym z ocena efektywności ekonomicznej modernizacji taboru kolejowego. Jest to problem bardzo aktualny, ponieważ przewoźnicy kolejowi dość często decydują się na kompleksowe modernizacje taboru kolejowego, zwłaszcza lokomotyw, wagon[...]
EN The article is dedicated to the analytical and methodological issues related to the economic effectiveness appraisal of rolling stock modernization. It is a very current topic because rail carriers often take up decision on comprehensive modernization of the rolling stock, especially locomotives, pa[...]
15
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 11 17--23
PL W artykule zaprezentowane są etapy zmian w organizacji zarządzania publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990–2018. Pierwszy etap obejmuje okres lat 1990–2000, który charakteryzował się pełnym zmonopolizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich w przedsiębiorstwie państwowym PKP. Kolejn[...]
EN The article presents phases of transformation in the public rail transport management‘s organization in Poland in the years 1990–2018. The first phase covers the years 1990–2000 and was characterized by full monopolization of passenger rail transport by the PKP – state-owned company. The next stage [...]
16
100%
Logistyka
2015 nr 3 5178--5194
PL Projekt Pendolino to skrótowa nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w latach 2009 – 2015 pod auspicjami Rządu, polegającego na zakupie i wdrożeniu do eksploatacji 20 nowoczesnych pociągów zespolonych z prędkością maksymalną do 250 km/h, oznaczanych obecnie symbolem ED – 250. Od momentu [...]
EN The project is the shorthand name Pendolino investment projects implemented in the years 2009 - 2015 under the auspices of the Government, involving the purchase and implementation of the operation of 20 units of modern trains with a maximum speed of 250 km / h, measured current symbol ED - 250. Sin[...]
17
100%
Logistyka
2015 nr 3 5436--5448
PL W pierwszej części referat zawiera omówienie niektórych mało znanych faktów z historii budowy (1891 – 1916) i eksploatacji Kolei Transsyberyjskiej, takich jak: 1) istnienie przeprawy kolejowo - promowej przez jezioro Bajkał, w sytuacji, kiedy nowobudowane linie kolejowe dotarły do przeciwległych brz[...]
EN In the first part of the paper author provides an overview of some of the little-known facts from the history of the construction (1891 - 1916) the Trans-Siberian Railway operation, such as: 1) the existence of a railway crossing - the ferry across the lake Baikal, in a situation where the newly-bui[...]
18
100%
Logistyka
2014 nr 2 40--50
PL Tematem artykułu jest ocena realizowanej w Polsce w latach 2008 – 2013 polityki usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych. Ponieważ polityka rządu w zakresie kolei regionalnych wywołała szeroką krytykę, autor polemicznie odnosi się do formułowanych zarzutów i zastrzeżeń w odniesieniu do pro[...]
EN The scope of his paper is to assess implemented in Poland in years 2008-2013 process of policy transfer to self-government, regional railway. Due to the fact, the government policy in the field of regional rail sparked wide criticism, the author refers to polemically formulated objections to this pr[...]
19
88%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 3 49-58
20
63%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 135 5-23
PL Rynek transportowy w Polsce na przestrzeni lat 1989 - 2000 ulegał istotnym przemianom. Oprócz nowych reguł gry ekonomicznej przekształceń systemu regulacyjnego uczyniono wiele wysiłków, aby polski system transportowy, w tym także transport kolejowy, dostosować do norm i standardów obowiązujących w k[...]
EN In years 1989 - 2000 transportation market in Poland have undergone significant transformations. Despite new principles governing the economy and transformations in regulation system, efforts were made to adjust Polish transport system, including railways, to European Community standards. In their a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last