Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN For the use of acoustic assessment of machinery, a global index of acoustic quality has been developed. Acoustic quality index is considered as a product of the following partial indices: sound power index, index of distance between the workstation and the machine, radiation directivity index, impul[...]
2
100%
Archives of Acoustics
EN Issues related to the development of acoustic models of machines are important factors both in the design of low-noise machines and in the prediction of machines noise. The acoustic modelling of machines may be carried out using a set of omni-directional substitute sound sources, located in points r[...]
3
100%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 2 191--195
EN Efficient ultrasonic noise reduction by using enclosures requires the knowledge of absorbing properties of materials in the frequency range above 4 kHz. However, standardized methods enable determination of absorption coefficients of materials in the frequency range up to 4 kHz. For this reason, it [...]
4
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 3 277--286
EN A global index of machines was developed to assess noise emitted by machines and to predict noise levels at workstations. The global index is a function of several partial indices: sound power index, index of distance between the workstation and the machine, radiation directivity index, impulse and [...]
5
100%
Archives of Acoustics
EN Two indices of of the acoustic assessment of machines are proposed: a power index and an emission index which enable the potential user to carry out an acoustic assessment of the machine to be installed in the operation room. The worked out indices are functions of several parameters such as e.g. va[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 11 43--46
PL W artykule przedstawiono wyniki pracy nad opracowaniem narzędzia komputerowego umożliwiającego prognozowanie hałasu i optymalizację lokalizacji maszyn i stanowisk pracy w pomieszczeniu przemysłowym. Opracowano globalny wskaźnik jakości akustycznej maszyny, uwzględniający zależności między poziomem h[...]
EN The paper describes the results of a study aimed at elaborating a tool for noise prediction and optimization of machines and workpiaces locations in industrial rooms. The global index of acoustic quality of the machine was elaborated. This index accounts for the relations between the noise level at [...]
7
100%
Archives of Acoustics
EN The analysis of available literature indicates that tests of products sound quality, which would not involve participation of groups of listeners supposed to evaluate the sounds emitted by these products, are neither carried out in Poland, nor in the world. That results in the fact that the products[...]
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 4 14--17
PL W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
EN The paper presents a short review of scientific papers concerning exposure to noise and infrasonic noise emitted by wind turbines. Additionally the results of noise and infrasonic noise measurements at workplaces, as well as the results of the questionnaire are presented in the paper.
9
100%
Rynek Energii
2016 Nr 3 112--117
PL Rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce towarzyszy nie tylko wzrost liczby osób zatrudnionych na stanowi-skach pracy na rzecz energetyki wiatrowej, lecz także wzrost liczby osób, których stanowiska pracy są zlokalizowane w pobliżu farm wiatrowych. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów[...]
EN The development of wind energy in Poland is accompanied by not only an increase in the number of people employed in the workplaces for the benefit of the energy, but also an increase in the number of people whose workplaces are located in the vicinity of wind farms. An example of measurements and as[...]
10
100%
Archives of Acoustics
EN Issues related to the development of acoustic models and determinations of energetic balances of phenomena, which occur in machines, are important factors both in the design of low-noise machines and in the prediction of machine noise. The acoustic modelling of machines may be carried out using a sy[...]
11
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 4 6-9
PL Zgodnie z dyrektywą europejską 98/37/EC dotyczącą maszyn poziomy ciśnienia akustycznego emisji powinny być uwzględnione podczas oceny akustycznej maszyny. Metody wyznaczania tych poziomów są określone w serii norm europejskich EN ISO 11200. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dot[...]
EN According to European Directive 98/37/EC relating to machinery, emission sound pressure levels must be taken into consideration while carrying out an acoustic assessment of machinery. The European Standard series EN ISO 11200 specifies methods for determining emission sound pressure levels. This pap[...]
12
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 4 627--638
EN This paper describes the results of a study aimed at developing a tool for optimizing the location of machinery and workstations. A global index of acoustic assessment of machines was developed for this purpose. This index and a genetic algorithm were used in a computer tool for predicting noise emi[...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 6-11
PL Ochrona pracowników przed zagrożeniami powodowanymi hałasem i drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy jest podstawowym celem badań prowadzonych przez Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB. W ich wyniku powstały m.in. metody i unikatowe w kraju stanowiska do badań właściwości aku[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 1 2-5
15
63%
Rynek Energii
2015 Nr 3 109--114
PL Zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii zajmują istotną pozycję w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, wynika między innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania sto[...]
EN Issues related to renewable sources of energy hold an important position with the European Union’s energy policy. The necessity to develop renewable power generation, including wind power, results inter alia from the provisions of the 2009/28/EC Directive of 23 April 2009 on the promotion of the use[...]
16
63%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 10 703--708
PL Hałas jest jednym z czynników szkodliwych i uciążliwych, wywierających niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników. Wynikiem oddziaływania na człowieka w środowisku pracy jest m.in. trwałe przesunięcie progu słyszenia lub czasowy ubytek słuchu. W artykule podano wielkości charakteryzujące hałas w środ[...]
EN Noise is one of the harmful and annoyance factors that have a detrimental effect on workers’ health. The results of impact on humans in the work environment are, among others, permanent shift hearing threshold or temporary hearing loss. The article presents noise parameters in the working environmen[...]
17
63%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 169 47--51
PL W artykule omówiono problematykę akustyki posterunków nastawczych. Scharakteryzowano parametry akustyczne wykorzystane do oceny tego typu pomieszczeń oraz ich zalecane wartości na podstawie norm krajowych i międzynarodowych. Przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych pomieszczeń oraz hałasu[...]
EN The article discusses the issues of acoustics in railway control centres. Acoustic parameters used to assess this type of premises are presented and their recommended values based on national and international standards are given. The article also discusses the results of noise and room acoustics me[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 9 5-8
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 6-9
20
63%
Logistyka
2015 nr 5 1391--1397, CD1
PL Informacje podstawowe. Hałas w zależności od natężenia i czasu ekspozycji może powodować skutki szkodliwe (czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia) lub uciążliwe (stany nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności). W przypadku stanowiska pracy kierowcy może mieć wpływ na obniżenie sprawnośc[...]
EN Basic information. The noise depending on the intensity and exposure time may cause harmful effects (temporary or permanent hearing threshold shift) or bothersome (excessive fatigue, discomfort, lethargy). In the case of the driver's work the noise can have an impact on reducing the psychophysical e[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last