Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Article is present talk away integration quality services telematics. Presentation of result of author research is purpose of article over quality of logistical services at utilization of instrument among chosen operators of logistical functioning services in the area of Poland telematics. That take[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 60 45-49
PL Artykuł podejmuje zagadnienie jakości postrzeganej w procesie adaptacji usług transportowych. Sytuacje odzwierciedlające adaptację jakości usług przedsiębiorstw transportowych zaprezentowano w postaci macierzy. Problematykę jakości postrzeganej omówiono przez pryzmat luki rzeczywistej i teoretycznej[...]
EN Article is undertaking issue of quality perceived in process of transport services adaptation. Situations which are reflecting services quality adaptation in transport companies are shown as matrix. Topic of perceived quality is presented thru the gap of reality and theory.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 137-142
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad projektowania usług transportowych. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania zagadnień związanych z projektowaniem jakości usług transportowych z punktu widzenia przedsiębiorstw realizujących usługi transportowe. Autor omawia problematykę projektowania jakości[...]
EN Purpose of the article is the principles of projection of qualities of transport service. Author of this article it presents conditionality of questions related from projection of qualities of transport services from the point of view enterprises realize of transport services. Author discusses probl[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 6 10-14
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań nad jakością usług wśród przedsiębiorstw sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju transportu w polskich warunkach rynku. Przedmiotem rozważań jakie podejmuje autor jest analiza charakteru i istoty relacji jaka wys[...]
EN The presented article undertakes the question of the sustainable development of transportation and the quality of services in the TSL sector. Author of study on basis of investigations conducted among the chosen group 29 enterprises of the TSL sector functioning in the conditions of the Polish marke[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 269-276
PL Prezentowany artykuł jest fragmentem badań autorskich, jakie od kilku lat prowadzone są na europejskim rynku usług transportowych w zakresie adaptacji jakości usług transportowych. Autor artykułu prezentuje etapy adaptacji jakości usług transportowych, jakie zachodzą w firmach transportowych. Wyniki[...]
EN The article is a part of researches that have been carried out in the European market of transport services on the adaptation of the quality of transport services for several years now. The stages of the adaptation of the quality of transport services that can be found in transport companies are pre[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 91-108
PL Istota prezentowanego artykułu dotyczy zagadnienia przedsiębiorstwa logistycznego jako podmiotu w procesie zarządzania adaptacją jakości usług logistycznych. Podmioty logistyczne, a szczególnie ich usługi stały się bowiem przedmiotem szczególnego zainteresowania. Autor artykułu podejmuje się przede [...]
EN The essence of the article being presented concerns the question of the logistic company as a subject in a process of management of the quality of logistic services. The logistic subjects, mainly their services have become a matter of special interest. The author of the article undertakes the issue [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 153-160
PL Artykuł prezentuje modele adaptacji przedsiębiorstw transportowych w aspekcie ich uwarunkowań metodologicznych. Treść artykułu dotyczy zasad budowy modelów procesów adaptacyjnych, narzędzi modelowania oraz algorytmu modelu adaptacji.
EN Article presents model s of adaptation of transport companies in aspect of their condition on methodology. Matter of this article deals with principles of construction a model, with types of adaptation processes creating tolls for modeling and an algorithm of model of adaptation.
8
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 117-121
PL Celem prezentowanego artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z problematyką kwantyfikacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce z punktu widzenia kwantyfikacji. Autor dokonuj[...]
EN Purpose of the article is the characteristic of chosen questions connected with matter of quality services quantification in shipment - logistic. Author of this article is showing conditions of service quality in shipment - logistic from the viewpoint of quantify-cation. Author is searching differen[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 59 97-103
PL Telematyka jest istotnym narzędziem kształtowania adaptacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce. Celem prezentowanego referatu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących zastosowania rozwiązań telematycznych wśród polskich i niemieckich firm realizujących usługi transportem samo[...]
EN Telematic is important tool of shaping adaptation services quality in TRANSPORT-SHIPPING-LOGISTIC. The purpose of the project is to show chosen matters connected with use of telematic solutions among Polish and German enterprises operating on car transport market. Results of the survey _ are demonst[...]
10
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Firmy spedycyjne, ich rodzaje i charakterystyka. Proces adaptacji tych firm do warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa spedycji czystej i przedsiębiorstwa mieszane. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw spedycyjno-przewozowych w polskich warunkach. Specjalizacja kierunkowa realizowanych usług. [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 54 55-61
PL Artykuł przedstawia system norm ISO 9000:2000 jako narzędzie adaptacji usług logistycznych. Autor prezentowanego artykułu szczególną uwagę poświęcił problematyce przesłanek adaptacji norm ISO 9000:2000, jak również procesowi adaptacji tych norm na podstawie badań przeprowadzonych wśród wybranych prz[...]
EN This article present the ISO 9000 norm system as a tool of adaptation of logistic services. Author of this article has payed special attention to the question of circumstances of the adaptation of ISO 9000 norm, as well as to the process of adaptation these norms basing on researches conducyed among[...]
12
63%
Logistyka
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska koopetycji jako współczesnego kierunku rozwoju procesów konkurencji jakości usług logistycznych. W prezentowanym artykule zjawisko koopetycji ujęte zostało zarówno z punktu widzenia jego istoty, jak również innowacyjnej formy relacji, w których usługa log[...]
EN The aim of the article is to present the phenomenon of the coopetition as the contemporary direction of the competition quality logistic services processes. In the article the coopetition has been presented both from the perspective of its nature, and from the perspective of the innovative form of t[...]
13
63%
Logistyka
PL Problematyka artykułu koncentruje się na zagadnieniu dotyczącym zarządzania jakością usług logistycznych. W artykule zaprezentowano wyniki bezpośrednich badań zrealizowanych w 2009 roku wśród wiodących przedsiębiorstw sektora logistyki funkcjonujących w Polsce. Celem prowadzonych rozważań jest okreś[...]
EN This paper main focus is the quality of logistics services. In this paper the results of the survey among leading polish logistics provider carried on in 2009 are presented. The aim of this paper is to present the empiric description of the role that quality management is fulfilling in logistic serv[...]
14
63%
Logistyka
2015 nr 2 109--122, CD1
PL Ewaluacja parametrów jakości usług stanowi istotny aspekt badań nad procesami konkurencji na rynku logistycznym. Z jednej strony ewaluacja pozwala na określenie wartości obiektu prowadzonych badań, z drugiej zaś, jako metoda poszukiwań umożliwia wypracowanie nowych perspektyw w zakresie, parametr[...]
EN Evaluation of the service quality parameters is a vital aspect of competition processes research on the logistics market. On one hand, evaluation allows the determination of the value of the research object, on the other, as a method of finding new prospects in the area, it allows for the determin[...]
15
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 29--37
PL Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspektów kształtowania innowacyjności w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem różnorodnych czynników zewnę[...]
EN The concept of corporate social responsibility and its development, is currently one of the important aspects of the development of innovation in the field of transport – forwarding – logistics. Innovation is determined on the one hand the impact of various external factors which govern the function[...]
16
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tworzenie strategii przedsiębiorstwa spedycyjnego . Określenie obszaru działania. Czynniki warunkujące uzyskanie przez podmiot spedycyjny przewagi strategicznej. Cele strategiczne. Przygotowanie programów działania. Konieczność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki na rynku transportowy[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last