Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka
2006 nr 1/2 1-9
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania wartości parametrów stabilizatora systemowego i regulatora napięcia dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia. Uzyskany w taki sposób stabilizator systemowy wytwarza praktycznie tylko moment elektromagnetyczny tłumiący. Efektywność pro[...]
EN The paper considers dual input Power System Stabilizer (PSS) and Automatic Voltage Controller (AVR) for a generating unit equipped with synchronous generator and static excitation system. The control system uses analytically derived, quasi-optimal values of parameters (time constants) that cause PSS[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł porusza problem wpływu elektrowni wiatrowych na stabilność lokalną systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono wyniki badań na modelach matematycznych oraz rezultaty pomiarów w rzeczywistym systemie elektroenergetycznym.
EN The paper discusses problem of the wind generation on the electric power system stability influence. Results of power systems with high wind capacity modeling are presented and discussed. The real power system measurements are shown also.
3
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 3 (64) 11-14
PL Do nadrzędnej regulacji napięcia w węzłach elektrownianych i sieciowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym powszechnie stosowane są układy ARNE i ARST, przy czym nazwy stały się w istocie synonimami regulacji nadrzędnej napięcia i mocy biernej. Wzrost nasycenia systemu elektroenergetycznego fa[...]
EN ARNE and ARST control systems are widely used in Polish power system for the substations’ terminal voltages and reactive powers control. The wind farms number and capacity increase in high voltage power systems gives opportunity for (and sometimes will force) the farms use for the remote substations[...]
4
100%
Archiwum Energetyki
PL W pracy rozważa się możliwości zastosowania nowych technik sterowania opartych o tzw. sztuczną inteligencję w układach regulacji generatora synchronicznego i turbiny. Jako przykład możliwości zastosowania tych technik przedstawiono alorytmy adaptacyjnych neuronowych - tj. zbudowanych w oparciu o szt[...]
EN The paper discusses the development and possibility of introducing new techniques such as artificial neural networks to the control systems of the generating unit control systems. Novel algorithms of a synchronous generator and the turbine controllers based on artificial neural networks are presente[...]
5
100%
Acta Energetica
2010 nr 3 55-71
EN The article discusses issues of development of distribution grids saturated with so-called distributed generation, in the context of the maximum and optimum use of these grids. The maximum use of a radial distribution grid is meant as the grid's operation at the power lines' loads equal or similar t[...]
6
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W referacie omówiono zagadnienia związane z tzw. warunkiem zwarciowym, tj. ilorazem mocy zwarciowej i mocy znamionowej źródła energii w miejscu jego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wskazano jego pochodzenie oraz przedyskutowano zasadność jego stosowania w analizach przyłączeniowych.
EN The paper presents issues related to short-circuit base condition, i.e. quotient of short-circuit apparent power in wind turbine (wind farm) connection point and rated power of the wind turbine (wind farm). There is discussed its origin of the condition, the merit of use, and influence on the wind e[...]
7
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne elementy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..
EN The paper discusses the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable sources of energy like the wind turbines. There is considered its impact on the power system regarding various effects of the wind farms influence on the grid operation
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 10 971-974
PL Przedstawiono adaptacyjny neuronowy regulator generatora synchronicznego składający się z adaptacyjnego regulatora napięcia i adaptacyjnego stabilizatora systemowego minimalizujących zadane funkcje celu. Sygnał wyjściowy regulatora tworzony jest jako suma ważona obydwu regulatorów.
EN The paper presents adaptive neural network based controller of synchronous generator. The controller consists of automatic voltage regulator (AVR) and power system stabilizer (PSS). The each control element has a structure of indirect adaptive controller, which minimizes defined error function. The [...]
9
63%
Acta Energetica
2009 nr 1 83-98
PL W artykule przedstawiono sposób analitycznego określania wartości parametrów stabilizatora systemowego dla generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia. Uzyskany w proponowany sposób stabilizator systemowy w szerokim zakresie częstotliwości kołysań elektromechanicznych wytwarza prakty[...]
10
63%
Acta Energetica
2012 nr 4 42--74
PL W literaturze, w tym odnoszącej się do przedsiębiorstw działających w sektorze energetyki (i elektroenergetyki), znaleźć można pojęcie paradygmatu funkcjonowania tych organizacji. W artykule omówiono pojęcie paradygmatu, z ukierunkowaniem na paradygmat planowania rozwoju sieci elektroenergetycznych.[...]
EN In the literature, including that relating to businesses in the energy (and power) sector, the concept of these organizations'operating paradigm may be found. The paper discusses the concept of the paradigm, with a focus on the power grid development planning paradigm. Against this background, issu[...]
11
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rozważania dotyczące działania zabezpieczeń reaktancyjnych od utraty wzbudzenia generatorów synchronicznych pracujących w elektrociepłowni przemysłowej.
EN The paper presents ponderings on operation of reactance loss-of-field protections of synchronous generators operated in industrial heat-power plant.
12
63%
Elektroenergetyka
2004 nr 3 11-18
PL W referacie przedstawiono metodę doboru parametrów i lokalizacji stabilizatorów systemowych. Metodę tę zastosowano do oceny trafności doboru stabilizatorów w krajowym systemie elektroenergetycznym, a następnie do doboru struktury, parametrów i lokalizacji „nowych” stabilizatorów systemowych. Oblicze[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 137-144
PL Przy ocenie prawidłowości pracy systemu elektroenergetycznego w stanach nieustalonych istotne jest określenie zapasu stabilności lokalnej i globalnej generatorów synchronicznych pracujących w systemie. Dla układów rzeczywistych takiej oceny można dokonać w oparciu o wyniki uzyskane z symulacji kompu[...]
EN In process of valuation of proper operation of power system in transient states an essential problem is to qualify the local and global stability limits of generating units operating in the power system. Today, for this purpose the valuation is possible by using mathematical models of power system a[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL W referacie przedstawiono analizę granicy stabilności lokalnej układu jednomaszynowego i wielomaszynowego wyposażonego w wieloparametrowy regulatora generatora i turbiny, współpracującego z systemem poprzez długie linie przesyłowe. Zagadnienie to jest istotne w przypadku wykorzystania danego węzła w[...]
EN "The UCPTE requirements define local stability limit as a function of initial a.c. shot-circuit power on HV bus of step-up transformer [formula] in the following way: when [formula] then the generating unit should operate stable at all operating points located in domain of allowable operating points[...]
15
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono metodykę syntezy stabilizatora systemowego przy wykorzystaniu syntezy ž. Podstawowym elementem algorytmu syntezy stabilizatora są iteracje D-K będące powtarzanymi cyklicznie krokami syntezy regulatora optymalnego w przestrzeni H[...] oraz analizy ž. Rozważania teoretyczne po[...]
EN The paper presents method of robust power system stabilizer design using ž-synthesis methodology. The basic element of the PSS designing algorithm is the D-K iteration. The D-K iterations are consist of two repeatedly performed steps: H[...] - synthesis and ž-analysis. Digital simulations based on t[...]
16
63%
Archiwum Energetyki
PL W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego rozmytego regulatora generatora synchronicznego i turbiny parowej. Stabilizator systemowy w prezentowanym układzie (będący integralnym elementem regulatora) oddziałuje na turbinę sterując zaworami regulacyjnymi i intercepcyjnymi. Własności dynamiczne pr[...]
EN A fuzzy logic controller for turbine-generator, composed of a voltage controller and a speed turbine controller equipped with a power system stabilizer, is presented. The performance of the controller was evaluated on the basis of simulations on a mathematical model of a turbine-generator unit (426 [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Przedstawiono analizę granicy stabilności lokalnej układu jednomaszynowego i wielomaszynowego wyposażonego w wieloparametrowy regulatora generatora i turbiny, współpracującego z systemem poprzez długie linie przesyłowe. Zagadnienie to istotne jest w przypadku wykorzystania danego węzła wytwórczego w[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono zasady oraz wyniki modelowania matematycznego procesu rozruchu urządzeń potrzeb własnych bloku elektroenergetycznego dużej mocy z elektrowni wodnej. Uzyskane rezultaty symulacji rozruchu porównano z przebiegiem rozruchu przeprowadzonego na obiekcie rzeczywistym.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 171 61-76
PL W referacie przedstawiono analizę granicy stabilności lokalnej układu jednomaszynowego i wielomaszynowego wyposażonego w wieloparametrowy regulator generatora i turbiny, współpracującego z systemem poprzez długie linie przesyłowe. Zagadnienie to istotne jest w przypadku wykorzystywania danego węzła [...]
EN The paper presents analysis of local stability limit of single machine and multi-machine power system equipped with multi-input controller of synchronous generator and turbine and operating through long distance transmission lines. The above problem is essential in case of use of the generating unit[...]
20
63%
Acta Energetica
2015 nr 1 108--120
PL Współczesne regulatory generatorów synchronicznych, a w tym regulatory napięcia, są układami cyfrowymi, w znakomitej większości o strukturach standardowych, zwartych w normie IEEE. Są to układy opisane równaniami różniczkowymi stacjonarnymi rzędu całkowitego. Regulatory wykorzystujące równania różni[...]
EN Modern regulators of synchronous generators, including voltage regulators, are digital systems, in their vast majority with standard structures contained in the IEEE standard. These are systems described with stationary differential equations of integral order. Differential equations of fractional o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last