Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 nr 3 64-73
PL W artykule przedstawiono mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych z następujących źródeł: funduszy UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Analizie poddane zostały ramy prawne, cele oraz główne zasady finansowania inwestycji energety[...]
EN The article presents mechanisms of financing energy investments from European sources: the EU funds, the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). The legal frameworks, purposes, and the main rules of the energy investments financing from these s[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne
1999 z. 9 121-146
EN The paper concerns theoretical and applicational aspects of an extension of the algorithm of ETL(1) graph grammars inference. This extension let us to make a computer system which automatically creates an ETPL(k) graph grammar for the set of IE-graphs, and then the system checks whether any IE-graph[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 2 12-19
PL Wprowadzenie waluty euro wiązało się z koniecznością przesunięcia narodowych uprawnień dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej na poziom wspólnotowy. W tym celu utworzono Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny (EBC). W artykule przedstawiono organizację systemu bankowoś[...]
EN Introduction of the euro currency required the transfer of monetary policy to the Community level. To this end, the European System of Central Banks and the European Central Bank (ECB) was established. The article shows the organization of a system of central banking in the Economic and Monetary Uni[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 5 23-31
PL Wraz z wprowadzeniam waluty euro 1 stycznia 1999 r. utoworzono mechanizm kursów walutowych ERM II. Celem mechanizmu jest stabilizacja wahań kursowych pomiędzy walutą euro a walutami krajów, które uczestniczą w mechanizmie, ale nie należą do strefy euro. Dla każdej waluty uczestniczącej w ERM II usta[...]
EN The Exchange Rate Mechanism II (ERM II) was introduced simultanously with the euro currency on 1 January 1999. The purpose of ERM II is to maintain stable exchange rates between the euro and the participating national currencies of non-euro area member states. For each currency participating in the [...]
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem niniejszej pracy jest określenie nowej klasy SCk szyfrów strumieniowych w oparciu o maksymalne liniowe rejestry przesuwające. Ciągi generowane przez sieci klasy SCk są pseudolosowe zgodnie z postulatami zgodnie z postulatami podanymi w FIPS Pub 140-1, 1994 (Federal Information Processing Stand[...]
EN The aim of this paper is to build a class SCk of stream ciphers based linear maximal hift-registers. The sequences generated by a proposed class are pseudo-random according to postulates given in Federal Information Processing Standards Publications 140-1, 1994, Announcing the Standard for Security [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 114 89--98
PL Systemy teleinformatyczne są wykorzystywane w praktycznie każdej dziedzinie ludzkiego życia i stanowią integralną oraz nierozerwalną część społeczeństwa cyfrowego. W artykule dokonano analizy istniejących rozwiązań systemów teleinformatycznych stosowanych w gabinetach lekarskich, a także przedstawio[...]
EN IT systems are used in every single part of people’s lives and they are an inherent part of digital society. In the paper the existing solutions of IT systems used at doctors’ offices were analysed; also strategies of evolutional development in patients registration systems functionality have been p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last