Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LogForum
PL Podstawowym celem powyższego artykułu jest prezentacja uwarunkowań modelowania i przebudowy łańcucha dostaw. Najbardziej efektywnym podejściem do modelowania procesów biznesowych jest podejście BPO (Business Process Orientation) sformułowane w 1993 roku przez T. Davenporta. To podejście zostało adop[...]
EN This paper's goal is description of modeling and designing terms for supply chains. The most efficient method is the application of the supply chain permanent improvement rule. This rule was defined 1993 by T. Davenport and based on the evolutionary approach to the redesigning/reengineering of econo[...]
2
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono strategię rozwoju łańcuchów żywnościowych w Polsce opartą na wykorzystaniu technologii informacyjnych. Jest nią strategie przezroczystości stanowiąca adaptację strategii lidera kosztowego M. Portera w warunkach działania w gospodarce sieciowej. Strategią uzupełniającą strate[...]
EN In the paper there are presented two main strategies, that are based on M. Porter’s: leder cost and heterogenity strategies to information technology environment. First of them is Food Transparency Strategy that improved food chain effectiveness. The second one is flexibility strategy based on outso[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Głównym celem referatu jest prezentacja aktualnych kierunków rozwoju systemów dystrybucji żywności w Polsce oraz możliwość ich przekształcenia w łańcuchy dostawcze i sieci. Nowe okoliczności zachodzące na wschodzących rynkach takich jak Polska w związku z wejściem do Unii Europejskiej tworzą nowe w[...]
EN The key aim of this paper is the presentation of current trends in the development of food distributions systems in Poland and their likely remodelling towards supply chains and networks. The new circumstances at the emerging markets such as Poland, in particular after its accession to the European [...]
4
100%
Przemysł Spożywczy
PL W procesie globalizacji gospodarki coraz większą rolę będą odgrywały gospodarka i handel elektroniczny żywnością. Niniejszy artykuł został poświęcony alternatywnym kanałom dystrybucji żywności. W artykule omówiono podstawowe pojęcia gospodarki elektronicznej związane z biznesem elektronicznym (e-biz[...]
EN In the globalization of future economic world the substantial position will play the electronic market and agri-food business. The alternative channels of the food distribution in the article were presented. In the article the main notions of electronic market, e-business and e-commerce were describ[...]
5
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw żywności (Food Supply Chain & Network – FSCN), znajdujących zastosowanie w budowie nowoczesnych systemów dystrybucji żywności świeżej i przetworzonej (mrożonej). Wprowadzenie koncepcji traceability umożliwia analizę ruchu ła[...]
EN In the paper the concept of Food Supply Chain & Network Management is applied to build modern logistics systems for fresh agricultural products and for processed food products (chilled salads). According to traceability concept's the idea of tracking and tracing gives the opportunity to determine wh[...]
6
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono alternatywne kanały dystrybucji żywności w handlu hurtowym. Są one zbudowane na bazie elektronicznej platformy handlowej o charakterze wertykalnym lub horyzontalnym. Przykładem elektronicznej platformy o charakterze branżowym w gastronomii jest Caterweb.pl, a w dziedzinie ob[...]
EN Alternative distribution channels of food in wholesale trade are built on the basis of electronic trade platform. The platform has a vertical or horizontal character. An example of such a platform in gastronomy is Caterweb.pl, and in the trade of raw materials and food - eBronisze.pl. Taking the Sto[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 155-165
PL Celem artykułu jest prezentacja koncepcji zarządzani a łańcuchami i sieciami dostaw i jej składowych niezbędnych do projektowania systemów dystrybucji świeżej i przetworzonej (mrożonej) żywności. Wprowadzenie koncepcji śledzenia (traceability) pozwala analizować ruch i jego źródła jako konsekwencję [...]
EN The paper aims are presenting the concept of food supply chain and networks management and its components applicable in design of modern fresh and processed (frozen) food distribution systems. Introduction of the traceability concept allows analysis of shipments movements and their origin and, as a [...]
8
100%
Przemysł Spożywczy
PL Formułując zadania polityki rządu wobec sektora MŚP w artykule określono 2 grupy czynników: uwarunkowania wewnętrzne, wynikające z cech, zalet i słabości przedsiębiorstw sektora MŚP oraz uwarunkowania zewnętrzne, tworzące bariery rozwoju tego sektora. Na tym tle określono cele i instrumenty polityki[...]
EN The article deals with the characteristics of Polish small-medium-enterprises that have been a dynamically developing sector after 1990. The sector has been put against the background of tasks it is facing before Poland joint the EU. The first part of the article characterizes the stare of developme[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2010 z. 75 97-106
PL Wejście Polski do społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym handlu w Internecie. Stwarza to nowe wyzwania dla systemu dystrybucji w Polsce, zarówno w segmencie B2C jak i B2B. Alternatywne kanały dystrybucji hurcie w Polsce są możliwe dzięki plat[...]
EN E'commerce creates a new challenge for distribution in Poland. In the first part of the paper alternative channels of distribution for B2B are presented. In second part alternative channels of distribution for B2C are presented as well, to determine their strength and weaknesses.
10
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono koncepcję efektywnej obsługi klienta, która pojawiła się w USA na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i dotyczyła rozwiązania problemu stagnacji sprzedaży na rynku produktów szybko rotujących (FMCG - Fast Moving Consumer Goods). W ramach tej koncepcji opracowano strategię[...]
EN The main goal of the article is to present the concept of Efficient Customer Reponse, which was created in the beginning of 90 of XX century. Efficient Customer Reponse (ECR) concerns solution of problem of stagnation on the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) market. The Category Management is the ma[...]
11
100%
Archives of Transport
PL Głównym celem artykułu jest prezentacja aktualnych kierunków rozwoju systemów dystrybucji żywności w Polsce oraz możliwość ich przekształcenia w łańcuchy dostawcze i sieci. Nowe okoliczności zachodzące na wschodzących rynkach takich jak Polska w związku z wejściem do Unii Europejskiej tworzą nowe wy[...]
EN The key aim of this paper is the presentation of current trends in the development of food distribution systems in Poland and their likely remodelling towards supply chains and networks sustanability. The new circumstances on the emerging markets such as Poland, in particular after its accession to [...]
12
100%
Przemysł Spożywczy
PL Celem artykułu jest określenie nowego obszaru badań związanego z logistyką międzynarodową ograniczoną do obszaru Europy. W artykule przedstawiono: pojęcie, genezę i zadania eurologistyki, scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju i etapy tworzenia eurologistyki w Polsce.
EN The aim of the paper is to determine new area of research limited to International logistics in Europe. The paper presents the subject of Eurologistics, its goals and origins. Opportunities are determined for development of Eurologistics in Poland, and stages of that process are discusses as well.
13
63%
Przemysł Spożywczy
PL W części II artykułu scharakteryzowano procedurę budowy i wdrażania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Na przykładzie omówiono rownież możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod portfelowych General Electric i Bostońskiej Grupy Konsultingowej.
EN In Part II of the present publication the authors describe the procedure of designing and implementation of marketing strategy in the company. Using an example the possibilities of further development of company are also discussed. Portfolio General Electric and Boston Consulting Group methods were [...]
14
63%
Przemysł Spożywczy
PL W części I publikacji scharakteryzowano rodzaje strategii marketingowej oraz określono zakres ich zastosowań w warunkach wzrastającej konkurencji i zróżnicowanej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
EN In part I of present publication the authors has discussed the individual kinds of marketing strategies and specified the range of their possible uses in the conditions of increasing competition and different market position of the company.
15
63%
Przemysł Spożywczy
PL Globalizacja należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się procesów w gospodarce. W tej sytuacji organizacje próbują znaleźć nowe zastosowania Internetu, aby ich działalność była bardziej efektywna. Organizację wirtualną tworzy łańcuch firm, wzdłuż którego powstają produkty, przy minimalizacji[...]
EN Globalization is the most dynamic process in the economy. In this case, companies try to find new application Internet to make business more efficient. Virtual Organizations from the chain of elements, companies, along which products are created production costs, high quality of product and attrac[...]
16
63%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono ewolucje systemów zarządzania zasobu przedsiębiorstwa na świecie. Opisano przebieg wdrażania system klasy MRP II / ERP. Omówiono zagrożenia i przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu systemów w Polsce.
EN This paper presents evolution of enterprise resources management systems. Authors describe practical applications system class of MRP II / ERP. In the paper are discussed opportunities t threats implementation systems in Poland.
17
63%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania zintegrowanych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Zaprezentowano różne światowe tendencje w tej dziedzinie oraz szerzej omówiono klasę systemów MRP II/ERP, porównując je z obecną sytuacją poziomu komputeryzacji w p[...]
EN This paper presents possibility of using integration management systems in small and medium company in Poland. Authors describe different world ideas in this discipline, discuss system class of MRP II / ERP comparing them with actual of computerization in small and medium enterprises in Poland.
18
63%
Przemysł Spożywczy
PL Przedmiotem opracowania jest identyfikacja obowiązującego systemu urzędowej kontroli jakości w Polsce. Dokonano również analizy systemów urzędowej kontroli obrotu produktami żywnościowymi w wybranych państwach Unii Europejskiej na przykładzie Danii i Holandii. Na tej podstawie przedstawiono koncepcj[...]
EN In the article a new concept of the uniform official food control system in Poland is presented. The brief overview of the currant official control system of food stuffs and agricultural products is given. In the article the general principles of the EU food law concerning official food control are [...]
19
51%
Polish Journal of Chemical Technology
2015 Vol. 17, nr 4 120--127
EN Two series of functionalised carbonaceous adsorbents were prepared by means of oxidation and nitrogenation of commercially available activated carbon and multi-walled carbon nanotubes. The effect of nitrogen and oxygen incorporation on the textural, surface, thermal and sorption properties of the ad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last