Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 50--52
PL Spośród ośmiu obecnie obowiązujących Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemów strukturalnych tylko TSI PRM tak wyraźnie nawiązuje do potrzeb pasażerów korzystających z infrastruktury kolejowej. Jednocześnie jest ona jedną z najstarszych i najrzadziej stosowanych TSI.
2
100%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 5 39-41
PL W opinii wielu uczestników inwestycji dotyczących modernizacji linii kolejowych zapewnienie certyfikatu weryfikacji WE dla poszczególnych podsystemów wystarczy dla uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. W ten sposób pomija się zupełnie szereg zagadnień kluczowych dla zapewnienia bezpi[...]
3
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL Przedstawiona praca dotyczy wybranych problemów energetycznych związanych z ruchem automatycznie kierowanych pojazdów transportowych. Pojazdy takie nazywane często w literaturze robotami mobilnymi mają zastosowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Do napędu tych pojazdów używane są silniki el[...]
EN In this paper, the author considers energetic and motion-related properties of automated guided vehicle (AGV). The capasity of the source of energy in the vehicle is limited, and there is a relationship between the operating range of AGV and its average speed. The best method to investigate this pro[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 5-6 12-16
PL W artykule przedstawiono wpływ parametrów związanych z ruchem pojazdu na wybrane składniki bilansu energetycznego.
5
100%
Machine Dynamics Problems
PL Zużycie energii przez automatycznie kierowany pojazd transportowy oraz czas przejazdu pomiedzy dwoma złożonymi punktami uzależnione są od wielu czynników. W przedstawionej pracy zjęto się czynnikami związanymi z kształtem trajektorii, po której porusza się rozważany pojazd. Do analizowanych czynnikó[...]
EN Energy consumption by AGV (automated quided vehicle) depends on many factors. The Effect of the shape of the AGV trajectory on energy consumption is considered in this paper. This trajectory consists of straight lines and curves. For given AGV trajectory speed and its schedule is limited by kinemati[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 533--543
PL Czynniki ekonomiczne, jak i ludzkie wymusiły zmiany w transporcie wewnętrznym. Zaczęto wykorzystywać w nim automatyczne pojazdy transportowe. Obszar zastosowania tych pojazdów ciągle się powiększa i w chwili obecnej wykracza poza ich pierwotne przemysłowe zastosowania. Do tej ekspansji przyczynia si[...]
EN Both economic and human factors enhanced the need for the application of automated guided vehicles (AGV). The scope of their use is growing each year and it is expanding their original industrial applications. Progress in technology and a growth in the cost of human labor contributed to this expansi[...]
7
63%
Logistyka
PL Jednym z czynników decydujących o atrakcyjności usług transportu zbiorowego jest rozkład jazdy dostosowany do potrzeb przewozowych mieszkańców. Stworzenie atrakcyjnego dla pasażerów rozkładu jazdy zależy od precyzyjnego rozpoznania wahań godzinowych potoku pasażerów. W pracy przedstawiono wyniki bad[...]
EN A timetable adapted to passengers’ preferences is one of the key factors in determining which public transportation services are the most attractive. Therefore, creating a time-schedule that is appealing to passengers requires a precise knowledge of hourly fluctuations of the passengers’ streams. Th[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 101-106
PL Automatycznie kierowane pojazdy transportowe są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Ze względu na konieczność zapewnienia stabilnej jazdy, prędkość tych pojazdów na zakrętach bywa bardzo często znacznie ograniczona. Wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w trakcie ruchu n[...]
EN Automated guided vehicles (AGV) are widespread in modem manufacturing. The lowest speed of AGV takes place during movement along curvilinear trajectory and it results from necessities of assurance stability during movement. The authors have decided to use the computer simulation process to explain t[...]
9
63%
Logistyka
PL Godzinowe natężenie ruchu na liniach podmiejskich charakteryzuje się specyficznymi rozkładami. Znajomość tych rozkładów może być pomocna przy podejmowaniu zarówno bieżących decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak i decyzji strategicznych dotyczących planowania dalszej działalności i[...]
EN The hourly intensity of movement on suburban lines can be characterized using specific distributions. The knowledge of these distributions can prove valuable when making both the current decisions pertaining to the activity of the enterprise and the strategic decisions concerning the future activity[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, celem których była ocena stanu technicznego układów hamulcowych w wybranych grupach samochodów osobowych. Do badań i późniejszej analizy wyników wzięto cztery bardzo popularne w Polsce modele samochodów osobowych. Najbardziej liczną grupę pojazdów stanowiły samoch[...]
EN The aim of the article is to present the results of stand tests of braking system. Many cars of the same type were used in examinations. During examination was investigated influence of brake system condition on braking ability. The results of examination vehicles were taken into statistical conside[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 82 [278] 127-142
PL Praca dotyczy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych stosowanych w przemyśle. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych układów napędowych stosowanych w tego typu pojazdach. Główna uwaga została skupiona na określeniu wpływu rodzaju układu napędowego, a w szczególności jego par[...]
EN This paper describes different system of the AGV drive unit. Special attention was paid to the dependence between kind of AGV drive unit and the error during motion. Using laboratory examination the error of wheel radius and base during motion on curvilinear trajectory was estimated. Computer simula[...]
12
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
1999 T. 18, z. 2 179-205
PL Szybki rozwój konstrukcji automatycznie kierowanych pojazdów transportowych oraz znaczny wzrost ich praktycznych zastosowań w transporcie stał się impulsem do zwrócenie uwagi na problemy energetyczne tych pojazdów. Jedną z najlepszych i najtańszych metod umożliwiających zapoznanie się z tą problemat[...]
EN Rapid development constructions of automated guided vehicles and big growth theirs industrial application in a transportation system paid attention to the energetic problems in these means of transport. The best and the cheapest way which enabling to investigate this problems is computer simulation.[...]
13
63%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
1998 T. 17, z. 4 511-539
PL Ostatnie 20 lat to burzliwy rozwój nowoczesnych systemów transportowych, mających zastosowanie w elastycznej, zautomatyzowanej produkcji przemysłowej. Systemy te w głównej mierze oparte są na automatycznie kierowanych pojazdach transportowych. Pojazdy te w większości przemysłowych zastosowań mogą wy[...]
EN For the last twenty years we have observed rapid development of modern transport systems. These systems are used in Flexible Manufacturing and are based on automated guided vehicles. In the most industrial application the vehicles may perform simple work connected with material handling. But in some[...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 9 417-422
PL Przedstawiono pozycję Grupy KĘTY S.A. w przemyśle aluminiowym w Polsce w świetle realizowanej strategii rozwoju techniczno-technologicznego i ekonomicznego. Korzystając z różnych opracowań analitycznych a dotyczących stanu przemysłu aluminiowego w świecie, dokonano próby oceny realizowanej strategii[...]
EN Position of the KĘTY S.A. Group in the aluminium industry in Poland with an account of the implemented strategy for technological and economic development has been presented. Based on various analytical reports on the state of the aluminium industry in the world the authors tried to assess the devel[...]
15
63%
Metrology and Measurement Systems
2015 Vol. 22, nr 3 443--454
EN In the paper an example of application of the Kalman filtering in the navigation process of automatically guided vehicles was presented. The basis for determining the position of automatically guided vehicles is odometry – the navigation calculation. This method of determining the position of a vehi[...]
16
63%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 21-26
EN Problem associated with the model of a drive system of an automatically steered transport vehicle. Emphasized are the estimation of the model parameters and verification process. During the estimation of the parameters some of them were determined by simple calculatios using the data recorded in tes[...]
17
63%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 3 7-14
PL Przedstawiono badania doświadczalne automatycznie kierowanego pojazdu transportowego, których celem było wyznaczenie takich parametrów pracy, jak: napięcie i natężenie prądu zasilającego elektryczny silnik napędowy oraz prędkość kątowa i opory własne pojazdu; zaprezentowano stanowisko badawcze, poda[...]
EN Experimental investigations of an automatically steered transport vehicle the aim of which was determination of such operation parameters as voltage and current energizing the electric drive motor, and also angular speed and internal resistance to motion of the vehicle. Testing station, methodology [...]
18
51%
Measurement Automation Monitoring
EN In this paper, the basics of navigation in automated guided vehicles are presented. Errors in determining the position and methods used for the position correction are described. These methods are based on laser technology. In the work, two such methods are presented. The first one uses a laser scan[...]
19
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 11 31-35
PL Autorzy prezentują relację z przygotowań i przebiegu organizowanej po raz pierwszy w ramach Światowego Kongresu Górniczego sesji dotyczącej problemów prawnych górnictwa. W artykule przedstawiono również skróty wygłoszonych referatów.
EN The authors present an account of the preparation and the course of the first in the history of the World Mining Congresses session on the legal aspect of mining activity. The article contains abstracts of papers presented during the session.
20
51%
Logistyka
2014 nr 5 1543-1550
PL Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych jak i w obszarze świadczenia usług. Jednym ze sposobów zapewniania bezpieczeństwa jest wykorzystywanie skanerów laserowych. W artykule przedstawiono obszary zastosowana skanerów laserowych w warunkach prz[...]
EN Security is extremely important in all kinds of factories as well as in the area of provision of services. One way to provide security is the use of laser scanners. The article presents the used laser scanners in industrial applications and discusses the key technical parameters that determine the p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last