Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 513--522,
EN Results of experimental investigations of a centrifugal vaned diffuser of a multistage pump, consisting in determination of local distributions of pressures and velocities of the fluid in selected control planes of the vaned diffuser by means of miniature pressure probes, are presented. The experime[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2001 nr 120 71--82
PL W artykule przedstawiono efekty modernizacji zabudowy pomp ścieków i osadu. Przed modernizacją prędkości skuteczne drgań wszystkich pomp przekraczały poziom dopuszczalny ( w niektórych przypadkach prawie dziesięciokrotnie). Wprowadzone zmiany w posadowieniu pomp zabudowy rurociągów oraz doważanie ze[...]
EN The effects of the modernization carried out in the system of sewage and sludge pumps are discussed. Before this modernization the effective vibration velocities in all the pumps exceeded the admissible level (in some cases almost ten times). The alternations introduced in the way the pumps are inst[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 25--34
PL W artykule przedstawiony został wpływ warunków pracy pompy na wymagania dotyczące danych wejściowych do projektowania pomp przeznaczonych do bezobsługowych oczyszczalni ścieków. Wymagania te obejmują: żądanie statecznej charakterystyki przepływu, nieprzeciążalnej charakterystyki poboru mocy, bezkawi[...]
4
100%
Pompy, Pompownie
5
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 37-46
PL W referacie przedstawiono potencjał hydroenergetyczny Świata, Europy i Polski. Podane zostały przyczyny dotychczasowego niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Polski. Wskazano działania jakie powinny być podjęte dla zwiększenia udziału energii elektrycznej z elektrowniach wodn[...]
EN The present state and perspectives of development in the hydropower generation in the World, Europe and Poland are discussed. The causes of a low degree of utilization of the hydropower generation potential in Poland are given. The actions that should be undertaken to increase a proportion of elect[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN The empirical relationships that relate the hydraulic parameters to the geometrical parameters of pump flow passages have been discussed. The relationships concern: - maximum value of the discharge coefficient, - hydraulic parameters of the maximum power consumption point M.
7
100%
Instal
2005 nr 2 36--37
PL W artykule omówiono wymagania, stawiane charakterystykom przepływowo energetycznym pomp stosowanych w instalacjach przemysłowych, np. wodno-kanalizacyjnych. Pompy te powinny realizować stateczne charakterystyki przepływu H(Q), nieprzeciążalne charakterystyki poboru mocy P(Q), maksymalne z możliwych [...]
EN The requirements that have to be satisfied by flow and power consumption characteristics of pumps used in industrial installations, for instance in water supply and sewage systems, are discussed. The pumps should have stable flow characteristics H(Q), non overloading power consumption characteristic[...]
8
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2014 nr 126 83--110
EN The article presents a procedure and the chosen results of numerical computations of liquid flow parameters, which use the data from their measurements realized on the test stand, for the model of formed suction intake with a rib, supplied by the screened open wet well. Comparative analysis of numer[...]
9
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2005 nr 116 71-89
EN The results of numerical and experimental investigations of hydraulic system elements (an impeller and a vaned diffuser) of the selected pump have been presented. The code [5, 8} that solves the three-dimensional viscous flow of a compressible and incompressible fluid and that has been developed at[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2003 Z. 321 6-148
PL W pracy przedstawiono nową metodę projektowania pomp odśrodkowych. Proponowana metoda umożliwia wyznaczanie parametrów hydraulicznych i geometrycznych pomp, od których wymaga się jednoczesnej realizacji żądanego kształtu charakterystyki przepływu i poboru mocy. W metodzie tej proces projektowania i [...]
EN A new method for designing centrifugal pumps is described. The method allows for determination of hydraulic and geometrical parameters of pumps that are to satisfy both the requirements concerning the flow characteristics and the power consumption characteristics. In the described method, design and[...]
11
100%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 3 265-281
PL W artykule przedstawiono zależności pomiędzy warunkami opisującymi kształt charakterystyki przepływu i poboru mocy z parametrami konstrukcyjnymi i ruchowymi pompy. Związki te dotyczą: - charakterystyki przepływu opisanej wielomianem czwartego stopnia, - nieprzeciążalnej charakterystyki poboru mocy p[...]
EN The relationships between the conditions that describe the shape of the flow and power consuption characteristics and the pump design and performacne parameters are described. These relations concern: - flow charcteristics (throttling curves) described with a fourth-order polyniminal, - non-overload[...]
12
100%
Pompy, Pompownie
2017 nr 2 25--28
PL W Elektrowni Bełchatów zmodernizowano pompy kondensatu 30WK45 pracujące w instalacji Jonitowego Oczyszczania Kondensatu (JOK) oraz 125YSbx4 zabudowane w układzie pierwotnego obiegu ciepłowniczego po stronie parowej. Jakie dało to efekty?
13
88%
Pompy, Pompownie
2000 nr 1 (87) 24-26
14
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 327-341
PL Pełne zadanie optymalizacyjne dla przypadku półotwartego wirnika wymaga z łopatkami o pojedynczej krzywiźnie wymaga opisania jego geometrii za pomocą co najmniej 18 zmiennymi decyzyjnymi, a w przypadku niezmiennego przekroju merydionalnego potrzeba co najmniej 8 zmiennych decyzyjnych. Czas rozwiązan[...]
EN The complete optimization task for the case of the semi-open impeller with straight blades requires description of its geometry by means of, at least, eighteen design variables. In the case of constant meridional cross-section, required are at least eight design variables. Solution of the task with [...]
15
63%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 4(17) 7-14
PL Cyjanobakterie są bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych. Wiele z nich znalazło praktyczne zastosowanie w medycynie, kosmetyce i rolnictwie. Te same organizmy produkują również metabolity wtórne o działaniu toksycznym. Należą do nich hepatotoksyny, dermatotoksyny oraz neurotoksyny. Neurotok[...]
EN Cyanobacteria are a rich source of biologically active compounds. Many of them have been practically used in medicine, cosmetics and agriculture industries. The same organisms also produce secondary metabolites that act as toxins. This group of toxins consists from hepatotoxins, dermatotoxins,and ne[...]
16
63%
Energetyka
2012 nr 2 96-98
PL Przedstawiono uszkodzenia elementów pompy nurnikowej dozującą wodę o temperaturze 104°C. Omówiono prawdopodobne przyczyny awarii oraz sposób naprawy. Modernizacja pompy nurnikowej polegała na doborze nowych materiałów odtwarzanych elementów pompy uszkodzonych w trakcie awarii. Dobór nowych materiałó[...]
EN Presented are damages to parts of a plunger pump dispensing water at a temperature of 104°C. Discussed are also the probable causes of failure and methods to repair the pump. Modernization of the plunger pump consisted in selecting new materials for reconstructed pump parts which were damaged while [...]
17
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Full optimization task for the case of the semi-open impeller with straight blades, requires description of its' geometry by means of, at least, eighteen design variables. In the case of constant meridional cross-section, are required at least eight design variables. Solution of the task with such g[...]
18
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 493-495
PL Omówiono algorytm metody projektowania elementów układu przepływowego modernizowanych pomp. Przedstawiono wykresy charakterystyk przepływowo-energetycznych pomp po modernizacji z których wynika, że zmodernizowane pompy realizują założone parametry przepływowo-energetyczne.
EN Algorithms of design methods concerning the elements of flow system in modernised pumps are discussed. Graphs of energy - flow performance characteristics of the pumps after modernisation are presented. The graphs show that the pumps meet the characteristics assumed.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 139 7-14
PL Ocenia się, że sprawności obecnie eksploatowanych i produkowanych pomp można zwiększyć o 5%, a w niektórych przypadkach o około 10%. Wymaga to jednak dalszego doskonalenia metod projektowania i korzystania z nowoczesnych technologii wytwarzania. W artykule przedstawiono propozycje sposobu zwiększani[...]
EN It is estimated that efficiencies of currently operated and manufactured pumps can be increased by 5% and in some cases by up to 10%. However, this requires further improvement of design methods and application of modern manufacturing technologies. Some proposals for the an efficiency increase of ce[...]
20
63%
Pompy, Pompownie
PL Przyczyny i skutki awarii oraz omówienie remontu i wprowadzonych zmian.
EN Reasons and effects of the failure and description of repair work and modifications introduced.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last