Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 197 69-82
PL W pracy przedstawiono analizę teoretyczną przekształtnika napięcia stałego na napięcie stałe w układzie z jednym łącznikiem załączanym i wyłączanym przy prądzie zerowym. W odniesieniu do danych przykładowych przedstawiono wykresy ilustrujące pracę. Podano wyniki badań symulacyjnych układu przy wykor[...]
EN The paper presents a theoretical analysis of a DC-to-DC converter with a single switch switched on and off at zero crossing. Diagrams referring to exemplary data and illustrating operation are presented. Results of simulation investigations of the system, using the SPICE program are given.
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 197 83-96
PL W pracy przedstawiono praktyczny układ przekształtnika napięcia stałego na napięcie stałe z łącznikami przełączanymi przy zerowym napięciu. Podana została analiza przebiegów czasowych napięć i prądów. Podane zostały wyniki badań symulacyjnych przy wykorzystaniu programu PSpice.
EN The paper presents a practical system of a DC-to-DC converter with switches switched at zero crossing. An analysis of wareshopes of voltages and currents is given. Results of simulation investigations based on the Pspice program are presented.
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2003 R.LXXI, nr 4 139-146
PL Przedstawiono różne metody kompensacji mocy biernej oraz ograniczania negatywnego oddziaływania odbiorników na sieć zasilającą. Omówiono zasadę działania filtrów aktywnych, układów dwuprzekształtnikowych do poprawy warunków przesyłu energii elektrycznej oraz filtrów hybrydowych.
EN Yarious methods for compensation of reactive power and reduction of the adverse influence of power consuming units upon the mains. Principle of operation of the active filters, two-converter systems for improving the conditions of electric energy transmission and hybride filters.
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 2 137-141
PL Artykuł zawiera opis metody skalarnej modulacji szerokości impulsów stosowanej do wyznaczania długości przedziałów przewodzenia łączników matrycy przełączającej pracującej jako bezpośredni przemiennik częstotliwości. Przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasady działania przekształtnika matrycow[...]
EN The paper describes the method of the PWM of the conduction time for the matrix converters switches. The conduction periods of the matrix converter switches can be varied. Therefore in the paper the autors concentrate on the problem of the conduction period variation on the transient of the output[...]
5
63%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł opisuje miejsce przekształtnika matrycowego wśród bezpośrednich przemienników częstotliwości oraz fizyczne uwarunkowania poprawnego sterowania matrycą przełączającą. Główną treścią artykułu jest opis i porównanie metod modulacji stosowanych w sterowaniu przekształtnikiem matrycowym. Zaprezen[...]
EN Functional properties of transistor matrix converters acting as direct frequency changes are presented in the paper. Physical conditions of proper switch control in this type of converters are discussed, as well as methods used in control of matrix converters which operate as direct frequency change[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 6 397-409
PL W artykule przedstawiono możliwości funkcjonalne tranzystorowych przekształtników matrycowych spełniających funkcje bezpośrednich przemienników częstotliwości, przedstawiono fizyczne uwarunkowania poprawnego sterowania łącznikami tego typu przekształtników, omówiono również metody modulacji stosowan[...]
EN In the paper the usability of the operation of the transistorized matrix converter as direct frequency changer is discussed. The physical requirements for the converter switches control are presented. The modulation methods of the converter output voltage is discussed as well. The simulation results[...]
7
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych systemu aktywnej filtracji szeregowej napięć w trójfazowej sieci zasilającej. W modelu cyfrowym systemu zastosowano falownik napięcia jako źródło napięć dodawczych. Badania przeprowadzono za pomocą dwóch metod identyfikacji odkształceń napięcia. Pi[...]
EN The paper presents simulations results of the voltage serial active filtering system in a three-phase supply network. In the digital model of the system a voltage inverter has been applied as a source of booster voltages. Investigations have been performed using two methods of identification of a vo[...]
8
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Artykuł zawiera wyniki badzań laboratoryjnych aktywnego filtru szeregowego, zrealizowanego na podstawie trójfazowego falownika napięcia z histerezowym regulatorem prądu oraz mikroprocesorowym sterownikiem. Wyniki badań dotyczą filtracji wyższych harmonicznych oraz kompensacji zapadów napięcia trójfa[...]
EN The article presents results of laboratory investigations results of a series active filter. The filter is based on application of a cirrent controlled voltage inverter with microprocessor control system. The investigations were focused on higher harmonics filtration and compensation of voltage dips[...]
9
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1999 Z. 200 5-26
PL W artykule omówiono zasadę działania falownika rezonansowego z jednym łącznikiem przełączanym przy zerowym napięciu nie uwzględniającym stanu rozruchu. Podano uproszczoną analizę układu z której wynikają zależności pomocne przy projektowaniu. Załączono wyniki badań symulacyjnych przy uwzględnieniu z[...]
EN In the paper the operation principle of the single stage zero voltage-switching resonant - inverter is presented. The analysis of the circuit is carried out under assumption that the current through the series-resonant circuit is sinusoidal. As a result the relations helpful for the circuit design a[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2006 Nr 22 155-160
PL W niniejszym artykule zaprezentowano stanowisko laboratoryjne przeznaczone do projektowania systemów cyfrowych w oparciu o struktury programowalne. Przedstawiono wykonany w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej moduł laboratoryjny z elementem programowalnym FLEX10K70. Omówiono[...]
EN This paper describes a laboratory equipment intended for the design of digital systems based on programmable logic devices. The presented hardware was made in Industrial Electronics Division, Warsaw University of Technology. The article discusses the possibilities for presented equipment arising due[...]
11
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 6 43--49
PL Energia cieplna, która jest wydzielana w łuku elektrycznym awaryjnym wewnątrz rozdzielnicy, może być przyczyną licznych uszkodzeń znajdującej się tam aparatury. Stanowi również zagrożenie cieplne dla otoczenia – miejsc zlokalizowanych nawet w znacznej odległości od punktu zwarcia. Jest źródłem erozj[...]
EN Heat energy, emitted in an electric fault-arc inside a switchgear, may cause numerous damages of the apparatus which is placed there. It is a cause of thermal hazards for the environment, even for places located within a significantly long distance from the short circuit. It is a source of electrode[...]
12
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zjawiska fizyczne zachodzące w wielkoprądowych układach stykowych łączników elektrycznych podczas załączania prądu w układach kompensacji mocy biernej, towarzyszące łukowi elektrycznemu, dynamice ruchu styków lub sczepianiu styków, są o wiele groźniejsze w skutkach niż zjawiska występujące w układac[...]
EN The issues concerning the topics of this work refer in particular to high current contact systems and physical phenomena occurring in them during enclosing current in a reactive compensation system. The physical phenomena occurring in this kind of contact systems, such as electric arc, dynamics of c[...]
13
63%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2016 R. 54, nr 1 33--38 [tekst ang.], 77--82 [tekst pol.]
PL Zjawiska fizyczne zachodzące w wielkoprądowych układach stykowych łączników elektrycznych podczas załączania transformatorów nieobciążonych oraz baterii kondensatorów są o wiele groźniejsze w skutkach niż zjawiska występujące w układach stykowych łączników zainstalowanych w innych układach elektroen[...]
EN Physical phenomena occurring in high-current contact systems of electric switches, when switching on unloaded transformers and capacitor banks, are much more dangerous than the phenomena occurring in the contact switch systems installed in other electric power systems. Switching on unloaded transfor[...]
14
63%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2016 R. 54, nr 4 33--39 [tekst ang.], 80--86 [tekst pol.]
PL Układy izolacyjne oraz stykowe łączników elektroenergetycznych należą do podzespołów, które najczęściej ulegają uszkodzeniu. Miarą wytrzymałości elektrycznej na przebicie przerwy (przestrzeni) międzystykowej łącznika jest natężenie pola elektrycznego i odpowiadające mu napięcie, przy którym następuj[...]
EN Insulation systems and electric contacts of electric power switches are components that are damaged most often. The electric strength to the breakdown of the electric switch contact gap is measured by the electric field intensity and the corresponding voltage at which the breakdown of the system occ[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 11 1144-1148
PL W pracy przedstawiono opis stanowiska do badań symulacyjnych międzyliniowych sterowników mocy tzw. IPFC przeznaczonych do współpracy z liniami zasilającymi prądu przemiennego. Przedstawiono wybrane algorytmy sterowania pracą tego typu układów oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN The aniele describes the laboratory stand designed for simulate andsearch of IPFC (Interline Power Flow Control) for cooperate with AC power lines. There are featured the selected algorithm of systems control and results of simulate tests.
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 124-127
PL W referacie omówione zostały charakterystyczne uszkodzenia łączników elektrycznych w procesie eksploatacji i wybrane metody diagnozowania (monitoringu) ich stanu technicznego, na przykładzie łączników elektroenergetycznych takich jak: wyłączniki i rozłączniki wysokiego napięcia, oraz łączników specj[...]
EN In the paper the basic ratings of the failures of electrical switches in the operating period and selection methods of diagnostics (monitoring) technical state on the example of power electrical switching and making switches are discussed.
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 204-207
PL W artykule przedstawiony zostanie sposób sterowania złożonymi systemami energoelektronicznymi. W zaproponowanej metodzie sterowania zastosowano oryginalne rozwiązania przesyłu sygnałów pomiarowych, monitoringu i sterowania przekształtników. Przedstawiony system składa się z centralnej jednostki ster[...]
EN The paper describes some methods for control complex power electronics systems. Proposed methods are used some unique techniques for data transmission from measurement and control systems in power electronics. System described in the paper consist of main control unit and measurement and control cir[...]
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Nieodłączną częścią aktywnych systemów energoelektronicznych są układy sterowania często bazujące na zaawansowanych systemach mikroprocesorowych DSP. Wraz z dynamicznym rozwojem segmentu uniwersalnych mikrokontrolerów 32-bitowych, coraz częściej staje się możliwe wykorzystanie układu tego typu. W ar[...]
EN The integrated part of power electronics systems are control circuits which frequently based on advanced DSP microprocessor systems. Dynamic development of 32-bit general purpose microprocessors and microcontrollers causes that more often such devices can be used in power electronics. The paper desc[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 11 136-140
PL W artykule omówione zostaną zagadnienia związane z przeciwdziałaniem skutkom zwarć w liniach energetycznych za pomocą systemów energoelektronicznych. Wykorzystując możliwości układów UPFC można wpływać na ograniczenie szybkości narastania prądów zwarcia co zapewni czas niezbędny na zadziałanie klasy[...]
EN The paper discusses how to prevent results of power faults in the grid using power electronics systems such as UPFC. Using UPFC there is possibility to reduce fault current, and provide necessary operation time for classical fault protection. Proposed system acts as typical UPFC, it can compensate b[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych trójfazowego generatora odkształconych przebiegów napięciowych. Generator ten umożliwia zadawanie i generowanie odkształconych przebiegów napięciowych, występujących w trójfazowych sieciach prądu przemiennego, takich jak wyższe harmoniczne napięcia, zapady,[...]
EN The article consists results of tests of the generator distorted voltage waveforms, its static and dynamic features and its implementation using the PC with the converter board DaqBoard, the software GEPS and a voltage inverter with a control circuit. In the article are described results of simulate[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last