Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano zagadnienie rekonstrukcji atraktora na podstawie szeregu czasowego oraz przedstawiono oprogramowanie pozwalające wyznaczać jej parametry. Zagadnienie to zastosowano do rekonstrukcji atraktora Monarchy Safye na podstawie szeregów czasowych otrzymanych z numerycznego rozwiązania ukł[...]
EN The paper describes the problem of attractor reconstruction on the basis of a time series and presents software allowing to specify the reconstruction parameters. The above problem has been applied to reconstruct the Monarch Safye attractor on the basis of time series obtained from a numerical solut[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Na gruncie teorii sterowania ciąg Fibonacciego można traktować jako rozwiązanie dyskretnego układu dynamicznego określonego za pomocą równania stanu i równania wyjścia. Różne operacje różnicowe generują różne macierze stanu takiego układu. W szczególności otrzymujemy macierz odpowiadającą różnicy ws[...]
EN On the basis of the control theory, the Fibonacci sequence can be treated as a solution of a discrete dynamic system defined by means of state and output equations. Distinct difference operations generate distinct state matrices of such a system. In particular, we obtain the matrix corresponding to [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule wprowadzono pojęcie dwustronnego ciągu liczb Horadama n-tego rzędu. Za pomocą dyskretnego modelu nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera opartego na różnicy wstecznej wyprowadzono wzór na ogólny wyraz ciągu będący odpowiednikiem wzoru Bineta dla ciągu Fibonacciego.
EN The paper introduces the notion of a two-sided sequence of n-order Horadam numbers. Using of the non-classical Bittner operational calculus discrete model based on the backward difference , the general term of has been derived. The term is a parallel of Binet's formula for the Fibonacci sequence.
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy rozważa się zagadnienie początkowe dla liniowego równania różnicowego o stałych współczynnikach określonego w przestrzeni ciągów dwustronnych C (Z) . Problem ten przedstawiono w ujęciu nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera. Wykorzystując model nabla tego rachunku z pochodną rozumianą j[...]
EN The paper analyses the initial value problem for a linear difference equation with constant coefficients, defined in the space of two-sided sequences. The above problem has been C (Z) presented using the non-classical Bittner operational calculus approach. Using the -model of that calculus with its [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy skonstruowano dyskretny model rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako operacja różnicowa ▼a,bu(k)=a(k)u(k)–b(k)u(k–1). Stanowi on uogólnienie ▼-modelu z różnicą wsteczną ▼u(k)=u(k)–u(k–1).
EN The paper presents a discrete model of Bittner’s operational calculus, in which the derivative is understood as a difference operation ▼a,bu(k)=a(k)u(k)–b(k)u(k–1). The model is a generalization of the ▼-model with the backward difference ▼u(k)=u(k)–u(k–1).
6
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
7
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This article discusses the identification of a generalized linear control system described in the Bittner operational calculus by an abstract linear differential equation with constant coefficients. The identification problem leads to that of the best approximation in the vector space l_m^2 and is s[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica wsteczna ∇n{x(k)} := {x(k) – x(k – n)}. Następnie dokonano uogólnienia opracowanego modelu, rozważając operację ∇n,b{x(k)} := {x(k) – b x(k – n)} , gdzie b ∈ C \ {0}.
EN In this paper, there has been constructed such a model of the non-classical Bittner operational calculus, in which the derivative is understood as the backward difference ∇n{x(k)} := {x(k) – x(k – n)}. Next, the presented model has been generalized by considering the operation ∇n,b{x(k)} := {x(k) – [...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna związana z ciągami Horadama rozumiana jest jako operacja różnicowa S{x(k)} : = {x(k + 2) – a x(k + 1) – b x(k)}.
EN In this paper, there has been constructed such a model of the non-classical Bittner operational calculus, in which the derivative related to Horadam sequences is understood as a difference operation S{x(k)} : = {x(k + 2) – a x(k + 1) – b x(k)}.
10
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Korzystając z pojęcia elementu wykładniczego w nieklasycznym rachunku operatorów Bittnera oraz stosując wybrane modele tego rachunku, wyznaczono opisy parametryczne spiral będących odpowiednikami spirali logarytmicznej.
EN Parametric descriptions of spirals being analogues of the logarithmic spiral are determined using the concept of the exponential element in the non-classical Bittner operational calculus and applying the chosen models of it.
11
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica progresywna Δn {x(k)}: = {x(k + n) – x(k)}. Następnie dokonano uogólnienia opracowanego modelu, rozważając operację Δn,b {x(k)}: = {x(k + n) – b x(k)}.
EN In this paper, there has been constructed such a model of a non-classical Bittner operational calculus, in which the derivative is understood as a forward difference Δn {x(k)}: = {x(k + n) – x(k)}. Next, considering the operation Δn,b {x(k)}: = {x(k + n) – b x(k)}, the presented model has been gener[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy skonstruowano -model rachunku operatorów Bittnera dla różnicy wstecznej u (k) = u (k) - u (k-1) w przestrzeni ciągów dwustronnych, w którym wyprowadzono postać wzoru Taylora. Dokonano uogólnienia modelu, rozważając operację u (k) = u (k) - u (k-1).
EN In this paper there is constructed the -model of the Bittner operational calculus for the backward difference u (k) = u (k) - u (k-1) in the space of two-sided sequences, in which a form of the Taylor’s formula is determined. Considering the operation of u (k) = u (k) - u (k-1) the -model is general[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono pewną modyfikację klasycznej metody Shinbrota identyfikacji układu dynamicznego za pomocą funkcji modulującej. Zaproponowana w artykule metoda dotyczy użycia większej liczby funkcji modulujących i rozwiązuje problem wyboru najlepszego modelu. Została przetestowana w identyfikac[...]
EN The paper presents a modification of classic Shinbrot method used to identify a dynamic system by means of modulating function. The method proposed in the paper refers to application of a larger number of modulating functions and solves the problem of best model selection. It was tested for identifi[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule skonstruowano dyskretne modele nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera związane z pojęciami pochodnej Jacksona i pochodnej Hahna znanymi z rachunku kwantowego. Do tego celu wykorzystano reprezentację rachunku operatorów Bittnera dla różnicy progresywnej.
EN In the paper, there have been constructed discrete models of the non-classical Bittner operational calculus that are related to the notions of Jackson and Hahn derivatives, both known from the quantum calculus. To achieve it, we have used the Bittner operational calculus representation for the forwa[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule skonstruowano model nieklasycznego rachunku operatorów Bittnera, w którym pochodna rozumiana jest jako różnica centralna Dn {x(k)}:={x(k+n)-x(k-n)}. Dokonano uogólnienia opracowanego modelu, rozważając operację Dn,b {x(k)} : = {x(k+n)-bx(k-n)}, gdzie b€C\{0}. . W modelu z różnicą D1 wprow[...]
EN In the paper, there has been constructed such a non-classical Bittner operational calculus model, in which the derivative is understood as a central difference Dn {x(k)}:={x(k+n)-x(k-n)}. The discussed model has been generalized by considering the operation Dn,b {x(k)} : = {x(k+n)-bx(k-n)}, where b€[...]
16
100%
Archives of Control Sciences
EN In this paper a definition of observability of a generalized linear differential control system in the terms of the Bittner Operational Calculus is introduced. Some observability criteria are also discussed.
17
100%
Archives of Control Sciences
EN In this paper, a definition of controllability of a generalized linear differential control system is introduced using the Bittner operational calculus. Controllability criteria are also discussed. Adequate examples in various models of the operational calculus are given.
18
100%
Demonstratio Mathematica
EN The foundations of the vector analysis in the Bittner Operational Calculus are elaborated in the paper. Particularly the Poincare Lemma and Helmholtz Theorem are formulated and proved. Both of them are the generalizations of the classical theorems of the vector analysis in R .
19
100%
Demonstratio Mathematica
2013 Vol. 46, nr 2 315--326
EN In the paper, there has been constructed the (...)-model of the Bittner operational calculus for the backward difference (…) in the space of two-sided sequences. A form of the Taylor’s formula has been derived. Applying the operation (...), the (...)-model has been generalized.
20
63%
Control and Cybernetics
EN A model of algebraic analysis for the 2-index sequences (of the type 2-D) is considered. For difference operators of the form D{x_m,n}:= {x_m+1,n+1 - A_m,nX_m,n} the right inverses and the corresponding initial operators are constructed. Having already [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last