Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Praca zawiera algorytm transformacji geometrii układu dolotowego silnika spalinowego do postaci cyfrowej. Przedstawiono etapy budowy modelu numerycznego przepływu powietrza w układzie dolotowym silnika spalinowego, z wykorzystaniem programu opartego na metodzie objętości skończonych.
EN This publication content the method of transformation the geometry of combustion engines inlet track on numerical form. The stages of construction numerical model airflow in combustion engines inlet track are shown use program based on finite volume method.
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 429--436
EN The content of this article describes the area of the operation of speedway racing motorcycles, it reflects the specific use, and thus, the special requirements placed on the internal combustion engines used there. Then, a research tool is presented in the form of Computational Fluid Dynamics method[...]
3
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 40--44
PL Tłokowy silnik spalinowy jest to maszyna cieplna (termodynamiczna), w której energia chemiczna paliwa jest zamieniana na energię cieplną, a ta z kolei na energię mechaniczną. Uzyskanie jak najlepszych wskaźników pracy silnika spalinowego skupiało uwagę konstruktorów od pierwszych lat jego powstania.[...]
EN A combustion piston engine is a heat machine (thermodynamic), in which chemical energy of fuel is transformed into heat energy, which in turn is transformed into mechanical energy. An inlet system plays an important role in the process of cylinder filling. That is why attempts have been made to desc[...]
4
63%
Journal of KONES
PL W pracy omówiono podstawy teoretyczne metody elementów skończonych oraz metody objętości skończonej, zaprezentowano wyniki z symulacji przepływu powietrza w trakcie dolotowym silnika spalinowego przeprowadzonej dwoma komercyjnymi programami numerycznymi, bazującymi na wymienionych metodach.
EN In work bases of theoretical finite elements method and finite volume method were talked over. Results were presented from simulation of flow of air in inlet track of combustion’s engine. Calculations two commercial numeric programmes were moved, base on exchanged methods.
5
63%
Journal of KONES
PL Praca zawiera opis stanowiska do wyznaczania: rozkładu prędkości powietrza w cylindrze silnika spalinowego metodami bezinwazyjnymi, określania prędkości przepływu powietrza przez układ dolotowy metodą inwazyjną. Ponadto umieszczono opis przebiegu pomiarów z wykorzystaniem anemometru laserowego i ter[...]
EN This work contains description about place to determine: not invasive methods distribution velocity of air in combustion engines cylinder, invasive methods define velocity flow of air in inlet track. Moreover contain progress measurements about description in used laser- end thermoanemometry. Determ[...]
6
63%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 3 301--307
EN The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of ring - cylinder liner piston - rings - cylinder internal combustion engine. Group PRS combustion engine i[...]
7
51%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule zamieszczono treści dotyczące możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego do zasilania silników spalinowych stosowanych w ciężkim transporcie górniczym. Przedstawiono sposób pomiarów wykonanych na jednym z grupy wymienionych pojazdów. Uzyskane wyniki pomiar[...]
EN The paper presents results of investigations of such alternative fuel as Compressible Natural Gas (CNG) for Compression Ignition combustion engines used in heavy transportation for surface raining. What was characterized was a vehicle, its engine along with in-depth methodology of numerical investig[...]
8
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł zawiera przykładowe zastosowanie metody objętości skończonych do konstruowania amortyzatorów pojazdów. Przedstawiono badania numeryczne przepływu płynu roboczego dla istniejącego rozwiązana konstrukcyjnego. Na podstawie badań sprecyzowano możliwości optymalizacji konstrukcji oraz przedstawi[...]
EN In this paper some application of the finite volume method in the construction of shock absorbers in vehicles is demonstrated study of fłow fluidfor existed constructions was presented. The results of numerical research to determine construction optimization and characteristics for construction opti[...]
9
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Matematyczne modele przepływu płynów kontaktujących się z parą cierną (tłok-pierścień-cylinder) przedstawione w literaturze różnią się sposobami podejścia do zagadnienia. W niniejszej pracy scharakteryzowano sposób analizy warstwy smarnej w strefie styku TPC oparty na modelowaniu numerycznym przepły[...]
EN It is possible to determine the pressure field in the space of the TPC system basing on the approximation of the generalized transport equations for a discrete geometric model using the finite volume method. The precision of the results depends on the account in the form of boundary conditions as we[...]
10
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Praca zawiera opis badań numerycznych reaktora spalania biomasy. Badania prowadzono w celu określenia charakterystyki przepływowej reaktora w stanie zimnym, czyli gdy w komorze reaktora nie zachodzi spalanie, a jedynie wymuszony przepływ tlenu. Wyznaczenie charakterystyki przepływowej jest ważne, [...]
EN Summarizing the results of the numerical investigation allows to determine the location predisposed to be equipped with the catalytic agent. Those places are subjected to sudden increase of the turbulences intensity. This in turn causes more efficient substrate contact The paper contains descript[...]
11
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji przepływ spalin przez zawór układu recyrkulacji spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Badania wykonano wariantowo dla dwóch średnic talerzyka zaworu, dokonując na ich podstawie wyboru właściwego wariantu rozwiązania. Obliczenia numeryczne poprze[...]
EN The paper demonstrate the results of numerical simulations of exhaust gases flow trough EGR valve in a diesel engine. The numerical study of flow fluid for two valve constructions are presented. The results of the research work indicate on possibility of EGR valve construction optimization.
12
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 293-297
PL Jedną z metod ograniczania emisji substancji toksycznych do środowiska ze źródeł mobilnych jest bezpośrednia ingerencja w proces spalania silnikowego. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie katalizatora wewnątrz przestrzeni spalania silnika. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki pracy badawczej,[...]
EN One of the methods of toxic emissions limitation from mobile sources is direct inference into engine combustion process. In this paper the research work, based on numerical simulations, which aim was analysis of influence of inner catalyst application on energy activation of CO to C02 conversion pro[...]
13
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 122-127
PL W artykule zamieszczono treści dotyczące możliwości zastosowania alternatywnego paliwa Compresible Natural Gas do silników spalinowych stosowanych w autobusach, ciężkim transporcie górniczym oraz samochodach ciężarowych. Przedstawiono jeden z wymienionych pojazdów wraz z silnikiem oraz szczegółowo s[...]
14
51%
Recykling
2013 nr 7-8 26--27
PL W Polsce ilość zarejestrowanych w 2011 r. samochodów osobowych wynosiła 18,125 mln, w tym są nie tylko samochody nowe, ale również używane, pochodzące głównie z importu.
15
51%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę procesów spalania CNG w silniku oryginalnie zaprojektowanym do spalania oleju napędowego. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań numerycznych dwóch systemów dozowania metanu. Pierwszy obejmuje symulację dozowania CNG do kolektora dolotowego, następnie wytw[...]
EN This paper contains the analysis of Compressible Natural Gas combustion process in engine dedicated to diesel oil. The analysis was performed on the basis of the numerical results of two systems for methane dosing. The first simulation considers the CNG delivery into the suction manifold, and subseq[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Jednym z objawów zamierania drzewostanów dębowych w Europie jest wysoka defoliacja obserwowana u drzew o słabej zdrowotności. Na potrzeby corocznego monitoringu dotkniętych patogenem Phytophtora powierzchni badawczych projektu HESOFF w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa podjęto próbę wytworz[...]
EN One of the symptoms of dieback of oak stands in Europe is high defoliation, observed in trees with poor health. For the purposes of annual monitoring (in research project HESOFF) of the research area affected by the pathogen Phytophthora, in the Remote Sensing Department of Institute of Aviation was[...]
17
51%
Journal of KONES
EN One of the most common worldwide rubbing couple which performs plane-turning motion is a pair of selling rings - cylinder sleeve of a Piston - Ring- Cylinder (PRC) system of a combustion engine. It explains the necessity of performing investigations concerning the phenomenon occurring in rubbing cou[...]
18
51%
Journal of KONES
EN The use of direct injection in spark ignition engines significantly facilitated the use of chargers in these engines. This resulted lately in the significant popularization of direct injection engines, initially freely sucking and in final result turbocharged. The greatest popularity on the market g[...]
19
51%
Journal of KONES
EN In the paper there is presented the methodology of researches as well as the numeric researches results, which aim is the analysis of fumes flow parameters in the exhaust manifold in the diesel engine, particularly the velocity, the temperatures and the turbulence of gas. It has been presented that [...]
20
51%
Journal of KONES
PL Jednym z najważniejszych zagadnień konstrukcyjnych silników spalinowych jest zapewnienie optymalnego napełnienia cylindra silnika spalinowego. Poprawa napełnienia cylindra jest najczęściej realizowana z wykorzystaniem różnych systemów doładowania, a najczęściej w tym celu stosuje się turbodoładowani[...]
EN One of the main interests of constructors is an approach to the optimal load exchange proces s and consequently obtaining the maximal cylinder filling. Aiming at the cylinder's filling improvement caused rapid development of supercharging in all its transforms, more perfect and sophisticated. One of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last