Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 75-80
PL Przedstawiono diagnostyczne podejście do funkcjonowania sieci informatycznej wykorzystywanej dla potrzeb sterowania. Omówiono diagnozowanie warstwy fizycznej i warstwy łącza danych. Opisano procedury diagnostyczne wykorzystujące właściwości protokołów transmisyjnych.
EN In the paper diagnostic functioning approach of computer networks is presented. Diagnostic procedures addressed toward physical and logic layers of OSI model are described. In relation to these layers the protocol diagnostic working principles are analyzed.
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 145-153
PL W artykule opisano wpływ poprzecznego przesunięcia środka masy statku na jego stateczność dynamiczną. Poprzeczne przemieszczenie środka masy poza płaszczyznę symetrii statku występuje najczęściej w stanach awaryjnych na skutek przesunięcia ładunku lub niesymetrycznego zatopienia wnętrza kadłuba; jes[...]
EN This article describes the influence of the transverse shift of the center of gravity of the ship on its dynamical stability. Usually, the transverse shift of the center of gravity outside the plane of symmetry of the ship occurs in emergency situations, due to the shift of the cargo or asymmtrical [...]
3
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Artykuł przedstawia analizę powszechnie stosowanej metody uwzględniania wpływu przelewania się cieczy w zbiornikach/ładowniach zapełnionych częściowo, na stateczność statku, w formie poprawki GM. Opisane są ograniczenia metody. Zaprezentowano porównanie wartości rzeczywistych momentów przechylającyc[...]
EN The paper presents an analysis of a generally applied method of including the influence of fluid transfer, during the heel, in the tanks/holds that are partially filled on the ships stability in the form of the ÄGM correction. The limitations of the ÄGM method are described as well as a comparison o[...]
4
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2007 Z. 20 114-121
PL Przegłębienie i zanurzenia statku wyznaczane w procesie planowania jego załadunku za pomocą obliczeń, bardzo rzadko zgadzają się z przegłębieniem i zanurzeniami uzyskiwanymi w rzeczywistości, po załadunku statku. Ponadto wartości przegłębienia i zanurzeń mogą być obliczone różnymi metodami, przy wyk[...]
EN Ship trim and draughts calculated in ship loading planning process are almost never identical as the trim and draughts actually obtained after ship loading. Furthermore trim and draught values can be calculated using different methods depending on various ship stability documentation. This paper pre[...]
5
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Artykuł przedstawia dwa parametry determinujące bezpieczną eksploatacje morskich środków transportu: wyporność maksymalną i stateczność w stanie nieuszkodzonym. Opisane zostały problemy związane z ich wyznaczeniem oraz jak wpływają na maksymalną możliwą do przewiezienia masę ładunku. Zwrócono uwagę[...]
EN The article presents two standard parameters determining the safe exploitation of marine means of transport: maximum ship displacement and intact stability. It describes problems connected with appointing them and how these parameters influence the maximum weight of the cargo that can be transported[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 551-556
PL Wychodząc z klasycznego modelu systemu transportowego przedstawiono jego modyfikację uwzględniającą fakt zastosowania w nim rozwiązań telematyki transportu. Zdefiniowano system telematyki transportu oraz relację telematyczną. Określono sieć telematyczną systemu transportowego dającą pełną informację[...]
EN Starting from a classical model of transport system its modification is presented, taking into account the fact of application of transport application in it. Defined are transport telematics system and telematic relationships. Determined is telematic network of a transport system giving a full info[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 87 43--53
PL Opracowanie zawiera propozycję zależności, wyznaczających zmiany sił tnących oraz momentów gnących kadłuba statku wywołanych obecnością fali. Zależności wyprowadzone zostały dla fali o długości równej długości kadłuba przy aproksymacji wodnicy za pomocą elipsy. Przedstawiono również przykładowe wyni[...]
EN The study contains a proposal of formulas defining the changes of the hull shear forces and bending moments exerted on the ship by the presence of waves. Dependencies are derived for the wave length equal to the length of the hull at the waterline approximation calculated using an ellipse. The study[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 110 85--106
PL Zjawisko kołysań parametrycznych opisane zostałojuż w połowie XX wieku, przy czym początkowo uznawane było,jako zagrożenie bezpieczeństwa statków małych. Podejście do zagadnienia uległo zmianie, gdy w 1998 roku w wyniku kołysań parametrycznych kontenerowca klasy post-Panamax, doszło do utraty 400 ko[...]
EN The parametric roll resonance is a phenomenon, which has already been described in the mid-twentieth century. However initially it was only considered as a threat to the stability of small ships. The approach to the issue changed after the year 1998, when on board of a post-Panamax containership, 40[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 118--130
PL Do opisania ruchu statku po sfalowanym morzu używany jest układ sześciu równań różniczkowych. Dodatkowo uwzględniane są sprzężenia pomiędzy poszczególnymi ruchami. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa statecznościowego statku znaczenie mają głównie kołysania boczne, dla których sprzężenia mające [...]
EN To describe a ships motion in the rough sea conditions, a six differential equations system is used. Additionally the couplings between the motions are taken into account. But in regards of the ships safety the greatest concern relates to the rolling oscillations, for which the couplings of importan[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 109 83--98
PL Z punktu widzenia bezpieczeństwa statku największą wagę przykłada się do kołysań bocznych, gdzie sytuacje niebezpieczne, w których może dojść do osiągania dużych kątów przechyłu lub przewrócenia statku, dzieli się na rezonansowe oraz nierezonansowe. Podatność statku na wystąpienie sytuacji rezonanso[...]
EN A ship in the rough sea conditions experiences complex motions. Taking the ships safety into consideration the greatest concern relates to the rolling oscillations. Dangerous conditions leading to the extreme roll amplitude or capsizing of a ship, can be divided into non-resonant and resonant. Susce[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 97 165--176
PL Praca przedstawia możliwości zastosowania równania kołysań bocznych statku do wyznaczania kątów przechyłu dynamicznego, wywołanych np. uderzeniem wiatru. Równanie to w odróżnieniu od powszechnie stosowanej metody analityczno-graficznej, polegającej tylko na porównywaniu prac wykonanych przez moment [...]
EN The paper shows the possible usage of the rolling equation in the dynamic angles of ship`s heel calculations. The commonly used analytical-graphical method is based on the energy balance method and only compares the work done by the righting and heeling moments. The rolling equation unlike the analy[...]
12
100%
Logistyka
2015 nr 4 6493--6502, CD 2
PL W trakcie przechylania się statku ciecz, w zbiornikach/przedziałach zapełnionych częściowo, ulega przelaniu w kierunku burty przechyłu wywołując dodatkowe momenty przechylające zwiększające przechył statku. W sytuacja awaryjnych, zatopienia wnętrza kadłuba, dodatkowe momenty przechylające wywołane p[...]
EN In the tanks/holds partially filled by fluid (free surfaces), during the ship heel, part of the fluid is moving across the tank/hold. Fluid movement generate the additional heeling moment. In ship stability calculations this additional moment, is generally taken into account in the form of the ΔGM c[...]
13
100%
Logistyka
2015 nr 4 6503--6512, CD 2
PL Rezonans parametryczny kołysań jest zjawiskiem będącym dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku, ładunku jak i załogi. Może doprowadzić do uzyskania przez statek kątów przechyłu przekraczających 40°. Statkami najbardziej narażonymi na to zjawisko są nowoczesne kontenerowce. Problem został zauważo[...]
EN Parametric roll resonance is phenomenon, which poses a great threat for the ship, its cargo as well as the crew safety. It can lead the ship to reach significant roll motions with amplitude exceeding 40 degrees. The ships that are most vulnerable to this phenomenon are modern containerships. The pro[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 161--169
EN This paper deals with the susceptibility of the roll equation to the bifurcation phenomenon depending on the damping coefficient value and form of the roll damping formula. Generally, the bifurcation phenomenon depends mainly on the shape of the righting arm curve (GZ curve), but roll damping also h[...]
15
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 489--496
EN The most interesting motion of the ship is rolling. This is because the rolling amplitudes are much bigger than amplitudes of other degrees of freedom and under resonance conditions, which can exceed 40º. In such a case, when the maximum of the righting arm curve is placed at relatively small angles[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 102 124--141
PL Artykuł prezentuje porównanie wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych, wyznaczonego przy zastosowaniu pełnej metody Ikedy oraz jej uproszczonej wersji. W materiale omówiono obie procedury wyznaczania wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych dla stęp[...]
EN This paper presents a comparison of the bilge keel component of roll damping, determined by the full Ikeda’s method and its simplified version. The material discusses both procedures for determining the value of the bilge keel component and the calculation results for this component for the general [...]
17
100%
Archives of Transport
PL W pracy rozpatrywany jest system sterowania, w którym zastosowano technikę tolerowania błędów. Przedmiotem rozważań jest analiza przydatności zastosowania eksploatacyjnych wskaźników niezawodnościowych opartych o uwzględnianie wartości średnich, jak i chwilowych, umożliwiających przeprowadzenie ocen[...]
EN In the paper using fault tolerant techniques the control systems are considered. They are referred to an analysis of the suitability of operational reliability factors based on averaged and current values, and the comparative evaluation of system realization. Paper demonstrates that the system relia[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 459-464
PL Przedstawiono budowę systemu telematyki transportu autostradowego. Wyróżniono w nim dwanaście systemów składowych. Dokonano opisu formalnego systemu, który zawiera stosowane środki i metody. Zaproponowano zastosowanie grafu aplikacji w opisie wyposażenia telematycznego autostrady wraz z jego macierz[...]
EN Structure of telematic system of highway transport was described. Twelve consisting systems were distinguished. A formal description of system was made, including applied facilities and methods. Using of application graph to describe telematic highway facilities together with its matrix representati[...]
19
63%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 157--166
EN The paper presents problems of quantification for quality of services with respect to selected telematic systems that are applicable to roadway transportation. As about the SOS telecommunication systems, the numerical parameters related to network reliability and its transmission performance were co[...]
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Transport kombinowany może sprostać wymaganiom stawianym przez klientów przedsiębiorstw przewozowych, wprowadzając wspomagania informatycznego procesu przewozowego. W referacie przedstawiono sposoby uwzględniania metod i środków informatyki przy organizacji procesu przewozowego transportu kombinowan[...]
EN Combined transport can cope with increasing requirements of customers of transport companies by introducing computer - aided solutions. The paper presents now to include methods and means computer system in organisation of transport process. The possible effects have been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last