Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 55
PL Wymóg zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną z podstawowych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec skomplikowanej i sformalizowanej procedury planistycznej jego zap[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 12 76--77
PL Aktami planowania przestrzennego na poziomie gminnym są powiązane ze sobą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.). Są to akty o znacząco odmiennej randze prawnej. Pierwszy sporządza się obligatoryjnie i obej[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 6 48--50
PL W procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) istotną rolę odgrywają prawne gwarancje udziału społeczeństwa. Poprzez wyrażenie swojego stanowiska zainteresowani umożliwiają władzom gminy zidentyfikowanie ważnych interesów indywidualnych, które powinny być uwzględn[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 2 70-72
PL Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne powinno określać kierunki rozwoju, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenów w wymiarze fizyczno-geograficznym, w tym przyrodniczym, estetycznym, a także historyczno-kulturowym. Od tego bowiem zależy, jak będzie wyglądała przestrzeń, która nas otac[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 86-87
PL Zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście ochrony środowiska zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu. Wiąże się to z rozwojem pojęcia praw człowieka, zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Związek praw człowieka i ochrony środowiska był wielokr[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 70--71
PL W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), oprócz wskazania funkcji i dopuszczalnego przeznaczenia terenu, należy określić również zasady zarówno ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, jak i ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Obowiązek ten pozostaje w[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 7 50--51
PL Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi g[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 8 64
PL Z końcem maja br. w systemie prawnym, związanym z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, wprowadzono niezwykle istotne zmiany, które – jak się wydaje – nie zostały wystarczająco dostrzeżone. Tymczasem wprowadzają one daleko idące skutki dla postępowań w sprawie miejscowych planów zagospodaro[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 62--63
PL Procedura zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne jest jednym z podstawowych instrumentów ochrony lasów. Przez wielu inwestorów jest ona jednak wskazywana jako poważna przeszkoda w pożądanym zagospodarowaniu terenu. Czy prawo w tym zakresie jest niespójne i pozwala na ominięcie niektóry[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 10 84--85
PL Budowa lub niektóre inne sposoby zagospodarowania terenu na gruncie leśnym nie zawsze muszą wiązać się z dokonaniem zmiany przeznaczenia lasu na cele nieleśne. O rozwiązaniach w tym zakresie traktował poprzedni artykuł („Przegląd Komunalny” 9/2013). Możliwość pominięcia procedury odlesienia, lecz w [...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 5 75-77
PL Jakość środowiska przyrodniczego może bezpośrednio wpływać na ocenę, czy zapewnione zostały gwarancje prawne dotyczące ochrony praw człowieka, wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A przecież każdy hałas wyraźnie wpływa na zdrowie i jakość życia ludzi[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 12 62-64
PL Znaczna część powierzchni Polski, zwłaszcza terenów poza obszarami zabudowanymi, nie jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.). Dotyczy to przede wszystkim terenów rolniczych. Tymczasem właśnie na takich obszarach mogą być lokalizowane inwestycje z zakresu energii o[...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 11 88-91
PL Jednym z trudniejszych zagadnień w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, zarówno farm wiatrowych, jak i pojedynczych wiatraków. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Podstawową jest bardzo silne skonfliktowanie interesów różnych podmiotów.
14
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 3 64-66
PL Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jest jednym z istotnych elementów oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Dotyczy to nie tylko zmian w powierzchni gruntu i krajobrazie, powstających w wyniku robót budowlanych, ale także często wiąże się z utratą dotychczasowych funkcji przyrodniczych pełnionych[...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 2 44-46
PL Jednym z istotnych elementów planowania przestrzennego jest uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczych. Dotyczą one praktycznie każdej przestrzeni, obejmując zarówno cechy przyrodnicze terenów, jak i ich status prawny, w szczególności poddanie ochronie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochro[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 5 58-60
PL Tytuł artykułu może wywoływać u Czytelników gorzki uśmiech. Zarówno bowiem obserwacja zmian w przestrzeni, jak i analiza przeważającej linii orzecznictwa sądów administracyjnych skłaniają do refleksji, że pojęcie ładu przestrzennego nie znajduje odzwierciedlenia w instytucji, jaka jest decyzja o war[...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 6 64-65
PL Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717, z późn. zm. - u.p.z.p.), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz wyzn[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 7 69-71
PL Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych. Przesądza o tym art. 3 ust. l Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2012 r. poz. 647 - u.p.z.p.). Jednak przy podejmowaniu decyzji dotyczących przeznaczenia[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 9 60-61
PL Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r. poz. 647 - u.p.z.p.), uwzględnianie wymogów ochrony zabytków jest jedną z naczelnych zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy obowiązane są zarówno brać pod uwagę wy[...]
20
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 10 80--81
PL Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy często są kwestionowane przez zainteresowane podmioty, przede wszystkim właścicieli nieruchomości. Podmioty takie coraz częściej starają się podważyć ustalenia planu lu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last