Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 63--64
PL Podczas produkcji mas mineralno-asfaltowych (tzw. asfaltu drogowego) powstają znaczne ilości pyłu mineralnego o uziarnieniu poniżej 0,05 mm. Pył ten gromadzony jest w specjalnych silosach i traktowany jako odpad. Wykorzystuje się go głównie jako warstwę sanitarną na wysypiskach odpadów komunalnych. [...]
EN During the production of bitumen-aggregate mixture significant amounts of mineral dust with grain size below 0,05 mm are produced. The dust is stored in special silos and treated as waste. It is used mainly as a sanitary additive at municipal waste landfills. The "pure" mineral material has been dec[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 94--95
PL Przemysł betonów zużywa duże ilości surowców naturalnych, których zasoby się wyczerpują. Z drugiej strony obserwuje się zwiększenie produkcji różnego rodzaju odpadów przemysłowych, których bezpieczna utylizacja stanowi poważny problem środowiskowy, zarówno ze względu na ograniczenia miejsc do ich sk[...]
EN The concrete industry uses a great amount of natural resources. On the one hand, there is both a growing demand and a depletion of natural resources while on the other hand, there is an observable increase in the production of by-products. A safe utilization of wastes is an environmental task, becau[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
2018 R. 21/83, nr 3 167--181
PL Celem doświadczeń przedstawionych w artykule było zbadanie wpływu pyłu bazaltowego na hydratację cementu. Pył bazaltowy był odpadem powstającym w procesie produkcji kruszywa bazaltowego, stosowanego do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych; wytrącający się w filtrze tkaninowym. W składzie mineralnym[...]
EN In the paper the influence of basalt powder on Portland cement hydration was examined. This basalt powder was the by-product of the production process of basalt aggregate for mineral asphalt mass. In the mineral composition of basalt powder the main component was diopside, on the second place albite[...]
4
100%
Budownictwo i Architektura
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zapraw oraz betonów cementowych. Wykorzystane w badaniach pyły stanowią odpad powstający podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA). Utylizacja tych [...]
EN The present study shows the results of the possibility of using basalt powder in cementitious mortar and concrete. Asphalt mixture production leads to formation of significant amounts of mineral powder. It is used in a present research. Utilization of this waste is a problem in Asphalt Batch Mix Pla[...]
5
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 8-9 37-43
PL W niniejszym artykule przedstawiono wpływ konstrukcji i materiałów na właściwości ochronne barier drogowych i mostowych. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono wprowadzenie do problematyki drogowych i mostowych barier ochronnych, dokonano przeglądu materiałów i konstrukcji barier, omówiono pod[...]
EN This paper describes the influence of design and materials on protective properties of bridge and road barriers. In earlier publications the introduction to the road and bridge crash barriers was presented: a review of materials and construction of barriers was made, the legal basis for their use an[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 50--52
PL W normach europejskich dużą wagę przywiązuje się do oddziaływania środowiska na konstrukcje betonowe. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w tych konstrukcjach jest karbonatyzacja i korozja chlorkowa betonu, które prowadzą w konsekwencji do obniżenia alkaliczności betonu. Występują jednak pewne różn[...]
EN The environmental impact on concrete structures is of great importance within Eurocodes. Concrete carbonation and chloride corrosion in such structures are particularly undesirable as they reduce concrete alkalinity levels. However, there are some differences in the negative impact of these two proc[...]
7
51%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 30-33
PL Bariera ochronna według Ustawy Prawo o ruchu drogowym jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu, ale według Ustawy Prawo budowlane jest urządzeniem budowlanym trwale połączonym z obiektem budowlanym. To dalej powoduje, że bariery podlegają także Ustawie o wyrobach budowlanych, ze wszystkimi konsekwencja[...]
EN Under the Highway Code Act, the safety barrier is a traffic safety device. However under the Building Code Act, it is a construction device permanently connected to the construction object. Thus, the barriers are subject to the Act on Construction Products with all the consequences. The general rule[...]
8
51%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 10 50-54
PL Bariery ochronne w otoczeniu jezdni dróg i na mostach są ważnymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efektywność tych urządzeń zależy od użytego materiału, konstrukcji i ich rozmieszczenia w sąsiedztwie jezdni. W zakresie stosowanych materiałów nie istnieje obecnie specjalnie bogaty wybór, [...]
EN Protective barriers installed on roads and bridges are important devices of road safety. The effectiveness of these devices depends on the material used, design and location in the vicinity of the roadway. In terms of materials, there is not currently wide range, while the possibilities of forming s[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 78--79
PL W artykule rozważa się stan techniczny zabytkowego kościoła z końca XIX w., a w szczególności masywnych przypór wież kościoła. Ściany zewnętrzne kościoła zostały wzniesione z cegły pełnej i obłożone z zewnątrz cegłą klinkierową – dziurawką. Stwierdzono spękania warstwy okładzinowej (cegła klinkierow[...]
EN The article deals with technical condition of a historic church from the end of the XIXth century, in particular, the massive counterforts of its towers. Eternal wall of the church were erected from full brick and covered with clinker brick – cellular brick. Cracks of the cover layer (clinker brick)[...]
10
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 107--114
PL Rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych, spowodowało intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania w produkcji budowlanej materiałów odpadowych. Powszechnie, jako dodatek mineralny do cementu stosowany jest granulowany żużel wielkopiecowy, popiół [...]
EN Growing demand for natural resources used for building materials production led to intensification research concerning the possibility of using by-products. Granulated blast furnace slag, fly ash and silica fume are used as a supplementary cementitious materials. Asphalt mixture production leads to [...]
11
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 115--122
PL Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej j[...]
EN Asphalt mixture production results in formation of significant amount of by-product (ca. 5% of aggregate mass) in the form of mineral powder. Properties of this powder depend on the type of aggregate used in production. A problem of utilization of this by-product is solved partially by Asphalt Batch[...]
12
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 6 24--25
PL 20–25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jęd[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last