Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni tulei wykonanych ze stopu aluminium obrabianych skrawaniem. Badania przeprowadzono na urządzeniu firmy Rollwasch SMD-R 25 o objętości pojemnika 25 dm3. Określono wpływ częstotliwo[...]
EN The article presents an analysis of the possibility of applying vibro abrasive machining for smoothing the surface of aluminum alloy. The impact of the frequency and aggressive-ness of abrasive shapes were compared. Tests were performed on a machine Rollwasch SMD-R 25 with a tumblers capacity of 25 [...]
2
100%
Mechanik
2015 R. 88 nr 4CD 172--177
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów. Przedstawiono typowe warunki powstawania zadziorów w obróbce skrawaniem, zdefiniowano typowe kształty zadziorów na krawędziach przedmiotów skrawanych, w miejscu wyjścia narzędzia. Dokonano podziału [...]
EN The article presents the importance of finis machining in today's era of development and the ever-increasing requirements to detail. Attention was drawn to the remains of materials at the corners of machined objects, at the exit point of the tool. Considered in the process of formation of burrs. A d[...]
3
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1156--1157
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz wygładzania powierzchni wałków wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A. Określono zależność ubytku masowego od czasu obróbki. W celu oceny efektów obróbki dokonano pomiarów s[...]
EN The article presents the results of the use of vibro-abrasive machining for deburring, edge rounding and smoothing the surface of the sleeve of aluminum alloy EN AW-2017. Analyzed the relation between the mass loss of the duration of the treatment. In order to evaluate the effects of processing meas[...]
4
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the production problems related to casting using precision casting methods. The essential adverse effect of the casting process is the presence of burrs understood as oversize material necessary to remove the next finishing operations. In addition, the surfaces of the cast often c[...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents an example of finishing treatment for aluminum alloys with the use of vibration machining, with loose abrasive media in a closed tumbler. For the analysis of selected properties of the surface layer prepared flat samples of aluminum alloy PA6/2017 in the state after recrystalliz[...]
6
100%
Obróbka Metalu
2016 nr 3 20--24
PL W artykule przedstawiono możliwości wibro-ściernej obróbki wykończeniowej obręczy kół samochodowych wykonanych ze stopu aluminium. Celem badań było określanie warunków usuwania makronierówności, warstw tlenkowych oraz wygładzanie powierzchni w procesie obróbki wibro-ściernej. Przedstawiono wyniki ba[...]
EN The article presents the basic possibilities use of vibro-abrasive machining as the surface finishing process of the alumina alloy wheels. The aim of this study was to identify the conditions of vibro-abrasive process for removing surfaceirregularities, removing the oxide layers and smoothing surfac[...]
7
100%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 3 94--98
EN This article proposes to use abrasive waterjet cutting (AWJ) for deflashing, deburring and similar finishing operations in casting. The basic requirements concerning the dimensional accuracy and surface texture of cast components are not met if visible surface flaws are detected. The experiments foc[...]
8
100%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 4 5--10
EN The article presents the results of research on the finishing of M63 Z4 brass by vibratory machining. Brass alloy was used for the research due to the common use of ammunition elements, cartridge case and good cold forming properties on the construction. Until now, the authors have not met with the [...]
9
100%
Logistyka
2015 nr 4 5752--5758, CD 2
PL W artykule przedstawiono podstawowe zastosowania obróbki wibrościernej skupiając uwagę na polerowaniu samochodowych felg aluminiowych. Na podstawie literatury przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące felg aluminiowych. Przedmiotem badań były felgi wykonane ze stopu Al7SiMg. Następnie zmierzono [...]
EN The article presents the basic use of vibro-abrasive machining focusing on polishing aluminum car rims. On the basis of the literature presented basic information on aluminum wheels. The research was made of alloy wheels Al9Si. Then, the average surface roughness was measured before and after polish[...]
10
81%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 74--75
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej z użyciem – jako medium roboczego – kuleczek stalowych na własności tarcz wykonanych ze stali NC11 (X160CrMoV121). Testy tribologiczne z wykorzystaniem testera T-01 pozwoliły na określenie zależności pomiędzy czasem kulowania a współ[...]
EN The article presents the results of the effect of vibro-abrasive machining using as a working medium balls of steel-check on the properties of disks made of steel NC11 (X160CrMoV121). Tribological tests using the tester T-01 made it possible to determine the relationship of time of shot peening on t[...]
11
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents a comparison of the effects the processing time vibro-abrasive deburring and polishing process on the structure of the geometric surface. There is also analyzed the relationship between the duration of the treatment on the quality of sharp edges. Design/methodology/approa[...]
12
81%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1407--1410, CD
PL W artykule zostało przedstawione zastosowanie obróbki wibrościernej do obróbki wykończeniowej elementów maszyn. Jako przykład analizy wybrano podkładki stalowe. W formie wyjściowej posiadały ślady po procesach produkcyjnych w postaci kucia a więc ostre krawędzie. Ponadto na powierzchni podkładek był[...]
EN The paper was presented to the use of vibro-abrasive machining to finishing machine elements. As an example, the analysis of selected steel washers. In the output form they had traces of manufacturing processes as forging and so sharp edges. In addition, on the surface of the pads were signs of corr[...]
13
81%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 1012--1014
PL Artykuł zawiera przykład zastosowania niekonwencjonalnej metody wykończeniowej z użyciem luźnych kształtek ściernych, zwanej obróbką wibrościerną. Jako przedmioty do obróbki przyjęto typowe części maszyn w postaci metalowych podkładek. Szczególną uwagę zwrócono na zaokrąglenie krawędzi oraz zmniejsz[...]
EN The paper presents an example of an unconventional finishing method using loose abrasive fittings known as vibration machining. Typical machine parts in the form of metal supports have been the workpieces. Particular attention has been paid to rounding the edges, reducing the roughness of the surfac[...]
14
81%
Mechanik
2018 R. 91, nr 11 1029--1031
PL Artykuł zawiera propozycję zastosowania obróbki ścierniwem luźnym w wibrujących pojemnikach do wygładzania powierzchni nanoszonych techniką ESD. W badaniach nanoszono warstwę elektrodą wolframową na podłożu stalowym. Następnie przeprowadzono obróbkę wibrościerną. Zbadano SGP przed obróbką wibracyjną[...]
EN The article presents the proposal of using abrasive treatment in vibrating containers for surface treatment applied with the Electro Spark Deposition technique. In tests on a carbon steel the layer was applied with a tungsten electrode. After the tungsten layers were applied, a vibro-abrasive treatm[...]
15
81%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 2885--2888
PL W artykule przedstawiono podstawowe zastosowania obróbki wibrościernej skupiając uwagę na możliwości zastosowania w przypadku obróbki wykończeniowej elementów ciętych techniką laserową oraz usuwaniu zadziorów po procesach skrawania. Proces obróbki wibrościernej prowadzony był z wykorzystaniem cerami[...]
EN The article presents the basic use of vibro-abrasive machining focusing on the possibility of applying for finishing the cut by laser and deburring after cutting processes. Vibro-abrasive machining process was conducted using ceramic abrasive shapes in order to prepare the surface by removing oxide [...]
16
81%
Logistyka
2014 nr 6 9866--9875
PL W artykule porównano wpływ czasu obróbki wibracyjnej drobnych elementów typu podkładki na strukturę geometryczna powierzchni. Analizie poddano próbki znajdujące się w wibrującym pojemniku przez 20, 40, 60, 80, 100 i 120 minut odnosząc zgromadzone dane chropowatości powierzchni 2D do detali w stanie [...]
EN The article compares the effect of the processing time of vibration of small parts washer type on the geometrical structure of the surface. The samples were analyzed in a vibrating container through 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes by referring the data collected 2D surface roughness parts in the[...]
17
81%
Logistyka
2014 nr 6 9876--9883
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę cięcia strugą wodno-ścierną oraz przedstawiono wpływ podstawowych parametrów przecinania na jakość powierzchni przecięcia. Wstępne wyniki badań kształtowania jakości powierzchni przecięcia dla wybranych materiałów za pomocą wysokociśnieniowej strugi wodno-śc[...]
EN The article presents the characteristics of water jet cutting abrasive and shows the influence of the basic parameters of the cutting on the quality of the cut surface. Preliminary results of shaping the quality of the cut surface for selected materials using a high-pressure stream of water. We used[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last