Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 137-144
PL W pracy przedstawiono teoretyczne metody stosowane w procesie projektowania ochrony przeciwdźwiękowej budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu oraz ponadnormatywnym poziomie hałasu. Zaprezentowane metody obliczeniowe zostały wykorzystane do wyznaczenia pozi[...]
EN This paper presents theoretical methods of building sound protection in the vicinity of train artery in case over norm sound level and a lot traffic intensity. In text were presented calculation methods used to forecast sound levels after applied noise reducing devices. Based on presented in text pe[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 153-160
PL W pracy przedstawiono teoretyczne metody obliczeniowe stosowane do prognozowania skuteczności akustycznej ekranów w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych. Na podstawie przytoczonych metod obliczeniowych zestawiono następnie wyniki obliczeń skuteczności ekranowania dla wydzielonego obszaru terenu, w kt[...]
EN This paper presents theoretical calculation methods using to forecast sound levels in the vicinity of line of communication. Based on presented in text calculation methods, author calculated and compared results. Next, using sounds levels background measurements in environment and sound levels detec[...]
3
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, które porównano z wynikami teoretycznymi otrzymanymi na podstawie metod obliczeniowych. Badania terenowe skuteczności ekranowania akustycznego ekranu drogowego wykonano dla dwóch sytuacji, bez i z uwzględnieniem krawędziowego reduktora hałasu, nato[...]
EN The paper presents results of the experimental testing compared to theoretical results obtained based on computational methods. Site investigation of the effectiveness of road noise barriers screening have been carried out for two situations, with and without an edge noise reducer, whereas theoretic[...]
4
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2014 z. 61, nr 3/II 339--346
PL Praca przedstawia badania akustyczne przeprowadzone w zabytkowym kościele pw. Wszystkich Świętych zlokalizowanym w powiecie gliwickim, w miejscowości Sieroty. Pierwsze ślady bytności kościoła datowane są na początek XIII wieku. Na przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany. Konstrukc[...]
EN The paper presents acoustic researches in historic All Saints church localized in Gliwice country area, in Sieroty. First traces of All Saint church are dated on beginning of XIII century. Over the centuries, church was many times redevelopment. Construction of the church in current form is mixed. C[...]
5
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/II 423--430
PL Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis grupy zabytkowych, drewnianych kościołów, zlokalizowanych na drogowej trasie turystycznej, zwanej Pętlą Gliwicką Szlaku Architektury Drewnianej w województwie śląskim. w aspekcie ich eksploatacji. Pętla dzieli się na dwie mniejsze - północną i południową[...]
EN The subject of this article is the usage of historic, wooden churches located on a sightseeing course called Gliwice’s Loop of Wooden Architecture Route in Silesian Voivodeship (Pętla Gliwicka Szlaku Architektury Drewnianej w województwie śląskim). The Loop is decided into two smaller ones - the nor[...]
6
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 255--262
PL Praca przedstawia badania akustyczne wybranych zabytkowych kościołów drewnianych będących częścią materialnego dziedzictwa kulturowego. Rozpatrywane obiekty przynależą do obszarów województwa śląskiego i opolskiego. Ich umiejscowienie powiązane jest z dwoma górnośląskimi szlakami architektury drewni[...]
EN The paper presents acoustic investigations of selected wooden monumental churches which are part of material cultural heritage. Selected objects belong to areas of Silesian province and Opole province. Their placing are connected with both Upper Silesian wooden architecture routes. Contained in rout[...]
7
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 3 23--28
PL Praca zawiera ocenę możliwości korygowania pogłosowości wnętrza zabytkowych kościołów drewnianych. Przedstawione badania dotyczą wpływu pokryć ław kościelnych na charakterystykę pogłosową wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Narodzenia NMP zlokalizowanego w Szałszy w województwie śląskim. W[...]
EN This paper presents evaluation of the possibilities of using soft bench covers to changing reverberation characteristics in interior of historic wooden church of Blessed Virgin Mary’s placed in Szałsza. Tarnowskie Góry County. Paper contains measurements of the reverberation times for interior of th[...]
8
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017 Vol. 8, no. 3 133--139
PL W artykule przedstawiono badania pogłosowości wnętrza zabytkowej kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, nazywanej również Res Sacra Miser (ubogi jest świętością). Celem przeprowadzonych pomiarów było określenie podstawowych parametrów akustycznych wnętrza (w tym czasu p[...]
EN Paper presents reverberation time investigations for interior of the monumental chapel of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary’s in Warsaw, also called Res Sacra Miser (miserable is sainthood). Aim of measurements was determining acoustic parameters of interior (incl. reverberation t[...]
9
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017 Vol. 8, no. 3 155--159
PL W artykule przedstawiono badania czasu pogłosu wnętrza kaplicy znajdującej się w placówce opiekuńczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej (dawny pałac Kazanowskich). Kaplica, ze względu na unikatowy zespół siedemnastowiecznych polichromii jest cennym zabytkiem. Celem przeprowadzonych badań było ustal[...]
EN The paper presents acoustic investigations of the chapel placed in care facility of the Caritas of the Warsaw Archdiocese (Kazanowski’s former palace). Chapel, due to 17th century unique collection of the polychromes, is valuable historical treasure. Aim of measurements was determining acoustic para[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 335-348
PL Na terenie województwa śląskiego zachowało się w dobrym stanie technicznym wiele interesujących zabytkowych obiektów z drewna. Znalazły się one na Szlaku Architektury Drewnianej województwa. Twórcy Szlaku zainteresowani są kształtowaniem tożsamości regionalnej przez kontakt z zabytkami, które znalaz[...]
EN On the Silesian’s Voivodeship area is maintained in a good technical conditions a lot of interesting monumental wooden objects. It’s located on the Wooden Architecture Route (short as “Route”) of the voivodeship. Forming of the regional identity by contact with monuments with are placed on the “Rout[...]
11
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 1 29--32
PL W pracy podjęto próbę określenia możliwości poprawy właściwości dźwiękoizolacyjnych podłóg pływających z warstwą sprężystą w postaci polistyrenu ekspandowanego elastyfikowanego pochodzącego z recyklingu.
EN The paper attempts to identify the possibilities to improve the sound insulation properties by floor coverings with an elastic layer in the form of elasticised expanded polystyrene from recycling.
12
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 2 15--18
PL W pracy określono możliwości wyznaczenia zmniejszenia poziomu uderzeniowego dla układu podłóg pływających na masywnym stropie wzorcowym, dla próbek badawczych o mniejszej powierzchni niż zalecane przez obowiązujące procedury normowe, zawarte między innymi w PN-EN ISO 10140-3:2011 [1].
EN The paper presents the possibility of determination of impact sound reduction for the system of floor coverings on a heavyweight standard floor for test samples of a smaller surface than recommended ones by the existing standardized procedures, included f.e. in ISO10140-3: 2011
13
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 1 35--40
PL W artykule przedstawione zostaną wymagania dotyczące kształtowania warunków pogłosowych w pomieszczeniach. Wymagania te wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. Przedstawione zostaną wyniki oblic[...]
EN This paper will present the requirements for the formation conditions of reverberation in rooms. These requirements result from the amendment to the Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location on 12 March 2009. Will present the results of calculations of the reverber[...]
14
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL Praca zawiera ocenę możliwości oraz wyniki obliczeń po zastosowaniu zieleni jako pokryć elewacyjnych mających na celu redukcję poziomów hałasu w założonym wnętrzu urbanistycznym. Wybrane rozwiązania materiałów o właściwościach dźwiękochłonnych zaczerpnięto z literatury. W artykule wykorzystano równi[...]
EN This paper presents the evaluation of using green surfaces on facades to reduce noise levels in urban interiors. Some kinds of acoustic materials with well attenuated properties were taken from literature review. Acoustic parameters for one of the material solution were determined by laboratory meas[...]
15
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 29-32
PL W tym artykule przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym. Podłogi różniły się użytym materiałem sprężystym. Zastosowano najpopularniejsze na rynku materiały w postaci wełny mineralnej oraz styropianu. Przedstawiono takż[...]
EN In the paper the results of laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor are presented. Different kinds of resilient materials were applied. It was mineral wool and foamed polystyrene - the most popular materials on the build[...]
16
51%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 327-330
PL W referacie przedstawiono proces realizacji mapy akustycznej w oparciu o pozyskane dane akustyczne, parametry ruchu oraz opracowaną mapę cyfrową, oparta na technologii GIS. Omawina mapa została wykonana dla wytypowanego odcinka drogi, przebiegajacego przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu.
EN This paper presents the realization of the acoustic map based on the acoustic data and parameters of traffic, and the digital map in GIS technology. The presented map has been generated for the section of road that crosses the different level of urban areas.
17
45%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 11--16
PL W artykule zaprezentowano badania wpływu krawędziowego reduktora dźwięku na właściwości pochłaniające urządzenia drogowego. Badania przeprowadzono dla dwóch próbek: ekran akustyczny prosty oraz ekran z zamontowanym na górnej krawędzi reduktorem dźwięku. Na podstawie badań wyznaczono jednoliczbowy ws[...]
EN The paper studies the impact of the edge sound reducer on the absorbing properties of road equipment. The study was conducted for two samples: a simple acoustic screen and a screen with the sound reducer on the upper edge. On the basis of the research, a single numerical index of DLα sound absorptio[...]
18
45%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 15--20
PL Artykuł przedstawia badania modelowe w komorze bezechowej ekranu akustycznego w skali 1:1 wraz z nakładka krawędziową o pewnym kształcie. Uzyskane wyniki są podstawą do oceny jakościowej i ilościowej zastosowanego rozwiązania w kontekście zmiany pola akustycznego za ekranem po stronie odbiorcy w wyn[...]
EN Article presents model investigations of sound barrier in non-echo chamber in 1:1 scale together with some shape edge cover. Achieved results are a base to qualitatively and quantitatively evaluation of used edge cover design account distribution of sound field behind sound barrier on the receiver s[...]
19
45%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 4 49--52
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i badań eksperymentalnych, wpływu stosunku długości pomieszczenia do jego wysokości na czas pogłosu. Wyniki wstępnych badań pokazują, że poza wielkością pomieszczenia stosunek tych dwóch długości liniowych może mieć wpływ na szacowanie czasu pogło[...]
EN The results of theoretical analysis and experimental studies, the impact of the ratio of length to height of the room reverberation time. Results of preliminary tests show that beside the size of the room, the ratio of these two line lengths can affect the estimation of reverberation time in the roo[...]
20
39%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Hałas środowiskowy jest jednym z ważniejszych problemów wpływających na zdrowie i komfort życia mieszkańców miast, szczególnie na terenach gęsto zaludnionych. Jest kilka sposobów ograniczania zanieczyszczenia hałasem środowiskowym poprzez stosowanie materiałów elewacyjnych o dobrych parametrach akus[...]
EN Environmental noise is a major problem that affects citizen’s health and comfort mainly in densely populated urban areas. There are some ways to reduce environmental noise pollution through the use of materials with good acoustic insulation properties in buildings envelope. Recent studies have shown[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last