Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W niniejszym opracowaniu rozważane są związki pomiędzy właściwościami reologicznymi produktów spożywczych, a parametrami konstrukcyjnymi i kinematycznymi elementu roboczego podczas operacji mieszania. Jest to fragment szerszego zagadnienia stanowiącego obszar zainteresowania autora dotyczącego reolo[...]
EN The paper herein presents discussion on relations between rheological properties of food products and construction and cinematic parameters of the working element during mixing. This is a fragment of a more extensive issue which constitutes the author’s interest field concerning rheological conditio[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule dokonano analizy oddziaływań mechanicznych na produkty spożywcze w procesach technologicznych ich przetwarzania. Na podstawie tej analizy przedstawiono wskazówki do budowy systemu klasyfikacji operacji jednostkowych według kryterium rodzaju wywoływanych naprężeń. Odpowiedni dobór stanów n[...]
EN The mechanical influence between the working elements of machines and food products in technological processes their processing have been analysed in this article. On basis of this analysis were elaborated the guideline to construction of system of operations classification according to criterion of[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 295--303
PL W artykule dokonano analizy oddziaływań mechanicznych na produkty spożywcze w procesach technologicznych ich przetwarzania. Na podstawie tej analizy przedstawiono wytyczne do budowy systemu klasyfikacji operacji jednostkowych według kryterium wywoływanych naprężeń. Odpowiedni dobór stanów naprężeń w[...]
EN The mechanical influence between the machine elements and food products in technological processes their processing have been analysed in this article. On basis of this analysis were elaborated The guideline to construction of system of operations classification according to criterion of stresses on[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 101-106
PL W artykule zbadano przydatność wzoru Hagena-Poiseuille'a do określenia oporów przepływu koncentratu jabłkowego w rurociągach.
EN In the paper usefulness the Hagen Poiseuill law to assessment of apple concentrate pressure losses in pipe lines is presented.
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 269-276
PL W artykule przedstawiono zmiany właściwości reologicznych miazgi z wybranych warzyw korzeniowych w zależności od temperatury i udziału fazy ciekłej w układzie.
EN The paper presents changes of rheology characteristics of selected spicy vegetables, depending on temperature and share of liquid phase in the system.
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 177-182
PL W artykule przedstawiono charakterystykę reologiczną cieczy spożywczych. Zaprezentowano modele reologiczne wybranych cieczy, umożliwiające opis ich zachowania pod wpływem wymuszeń mechanicznych. Wskazano na potrzebę uwzględnienia tych zmian podczas projektowania maszyn dla przemysłu spożywczego.
EN In this paper rheology properties of fluid foods are presented. Some liquid rheograms useful for describing its behavior under the influence of acting forces are presented. The necessity of taking rheological properties during food machinery equipment design process into account is indicated.
8
51%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 12 803-806
9
51%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 9 439-443
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 3 167--169
PL Przedstawiono wyniki pomiarów rozpuszczalności etylenu i propylenu w oleju Mobil DTE 13M. Badania były zlecone przez zakład petrochemiczny, w którym desorpcja gazów rozpuszczonych w oleju prowadzi do powstania mieszanin zagrożonych wybuchem. Eksperymenty wykonywano w różnych warunkach temperatury i [...]
EN The paper encloses results dealing with the determination of ethylene and propylene in Mobil DTE 13M oil solubility. These tests were commissioned by a petrochemical plant in which gases desorbed from oil form explosive mixtures. Experiments were performed under different conditions of temperature a[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 4 262-268
12
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 8 54--60
PL Niezależnie od motywacji troska o naszą planetę i jej środowisko oraz racjonalne wykorzystywanie energii jest naszym obowiązkiem i zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Zwłaszcza w zakresie ochrony atmosfery - jako inżynierowie chłodnicy oraz inżynierowie inżynierii środowiska - mamy szczególnie d[...]
13
45%
Polimery
2012 T. 57, nr 5 382-388
PL W pracy przedstawiono doświadczenia Instytutu Chemii Przemysłowej zdobyte podczas prac badawczych związanych z technikami membranowymi. Wieloletnie prace w skali laboratoryjnej i pilotowej zaowocowały opracowaniem rozwiązań dla przemysłu, uwzględniających aplikację procesów membranowych do procesów [...]
EN This paper presents the experiences of the Industrial Chemistry Research Institute gained in the research on mebrane technology. The solutions for the industry based on the application of membrane techniques in the production processes were developed in long-standing laboratory and pilot-plant inves[...]
14
45%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 4 286-290
15
45%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 12 655-659
16
45%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The paper reveals the results of the research on the reverse osmosis recovery of zinc from galvanic electroplating. The pilot plant tests were performed in an electroplating shop. Raw washings were concentrated with a spiral wound 2.5x40" module with a composite polymeric membrane. The research test[...]
17
39%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 347-356
PL Badano możliwości zastosowania perwaporacji do oczyszczania ścieków z produkcji fenolu i acetonu. Określono właściwości perwaporacyjne handlowych membran kompozytowych PEBAX 4033, PERVAP 1060 i PERVAP 1070 w odniesieniu do mieszanin woda-fenol oraz woda-fenol-aceton. Stwierdzono, że najlepsze usunię[...]
EN The possibility of application of pervaporation in treatment of waste waters from the production of phenol and acetone was investigated. The pervaporation properties of commercially available composite membranes PEBAX 4033, PERVAP 1060 and PERVAP 1070 in contact with water-phenol and water-phenol-ac[...]
18
39%
Polimery
2018 T. 63, nr 4 290--296
PL Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości miedzi w strumieniach technologicznych pochodzących z procesu otrzymywania poli(tlenku fenylenu) (PPO) metodą polimeryzacji strąceniowej 2,6-dimetylofenolu z użyciem soli miedzi(II) jako kokatalizatora. Techniką FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria a[...]
EN Results of copper determination in process streams coming from the poly(phenylene oxide) (PPO) production by precipitation polymerization of 2,6-dimethylphenol using the copper(II) salt as a co-catalyst have been presented. A microwave-assisted sample preparation analytical procedure for the determi[...]
19
39%
Logistyka
PL PIMR od szeregu lat prowadzi prace związane m.in. z poprawą warunków transportu sadzonek na tereny przeznaczone do zalesiania. W Polsce zazwyczaj niewielkie firmy zajmują się przewozem sadzonek drzewek leśnych przy użyciu samochodów, ciągników oraz różnego typu przyczep. Niewłaściwe warunki transpor[...]
EN PIMR , since several years, works are focused on improvement of transport conditions of small trees from forestry nurcieries to afforestation of terains. In Poland firms are transporting small trees in vans, trucks, tractors and various types of trailers. Inappropriate transport of trees may signifi[...]
20
33%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Urea hydroperoxide (carbamide hydroperoxide) and melamine hydroperoxide (2,4,6-triamino- 1,3,5-triazine hydroperoxide) are adducts of hydrogen peroxide and urea/melamine. The process of preparation of urea/melamine hydroperoxide consists in addition of hydrogen peroxide solution to urea/melamine by [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last