Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 2 24--28
PL Przy obliczaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej wyznacza się jednostkowy koszt produkcji. Są stosowane różne zależności, niemniej jednak pewne założenia metodyczne są wspólne: należy uwzględnić cały okres „życia” obiektu, obejmujący czas budowy i eksploatacji; koszty powinny obejmować całoś[...]
EN During calculation of electricity generation costs the average unitary cost of production is determined. Different relationships are utilized, but some methodological assumptions are common: the whole “life” period of the object, containing time of building and exploitation, should be considered; th[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedst[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
3
100%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 1 145-162
PL Energetyka rozproszona, rozproszone źródła energii, wytwarzanie rozproszone, generacja rozproszona – to okreoelenia dynamicznie rozwijającej się – mniej więcej od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku – dziedziny elektroenergetyki, dobrze wpisującej się w ideę rozwoju zrównoważonego. W artykule [...]
EN Distributed power industry, distributed energy sources, distributed generation, embedded generation – these are definitions for dynamically developing, from about beginning of nineties of the twentieth century, area of the electric power industry, well inscribing itself into the idea of sustainable [...]
4
100%
Energetyka
2013 nr 6 457--462
PL Przedstawiono syntetyczny przegląd problematyki hybrydowych układów wytwórczych jako sposobu na integrację różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i rozwój generacji rozproszonej. Przedstawiono definicję układu hybrydowego, rodzaje układów, wykorzystanie w nich zasobników energii oraz p[...]
EN Presented is a synthetic overview of problems connected with hybrid power systems as a method to integrate various technologies of electric energy generation and to develop distributed generation. Discussed is the definition of a hybrid system, system types, utilization of electricity storage system[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 9 156-160
PL W artykule przedstawiono potrzebę wykonywania analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz przegląd aktualnego stanu metodyki. Przedstawiono także związki niezawodności systemu elektroenergetycznego z bezpieczeństwem elektroenergetycznym i jakością dostawy energii elektrycznej. Omówiono d[...]
EN In this paper the need for electric power system reliability analyses and assessment and the review of state of art of methodology are given. Also the relationships between electric power system reliability and electric energy security and quality of electricity supply are presented. The available m[...]
6
100%
Rynek Energii
2010 nr 6 23-32
PL W artykule przedstawiono syntetyczny przegląd aktualnego stanu metodyki analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono dostępne modele, metody i narzędzia komputerowe wraz z obliczanymi wskaźnikami niezawodności i wymaganymi danymi. W końcowej części artykułu przedstawion[...]
EN In this paper the synthetic review of state-of-art in the area of electric power system reliability analysis and assessment methodology is given. The available models, methods and computer tools are discussed as well as evaluated reliability indices and data needs. In the final part of the paper the[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W energetyce zawodowej od dawna wykorzystuje się zasobniki energii, jakimi są systemowe elektrownie wodne pompowe oraz akumulatory. Do nowych technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej należą: pneumatyczne zasobniki energii (CAES - Compressed Air Energy Storage), zasobniki kinety[...]
EN The energy storage systems such as pumped hydro power plants and chemical batteries are used in power industry for long time. The relatively new electrical energy storage technologies are: compressed air energy storage (CAES), kinetic energy storage (FES - Flywheel Energy Storage), supercapacitors, [...]
8
100%
Rynek Energii
2010 nr 4 9-17
PL W ostatnich latach, począwszy od roku 1990, w polskiej elektroenergetyce nastąpiły głębokie przeobrażenia. Miały miejsce reformy o charakterze rynkowym, zmiany strukturalne, organizacyjne i własnościowe. Każdemu z etapów przemian towarzyszyły określone założenia i oczekiwania; nie było i nie ma nato[...]
EN During the last years, starting from 1990, in Polish power sector deep transformations has been taken. The reforms having market character, structural, organizational and property changes have taken place. Each stage of the conversion was accompanied by specific assumptions and expectations; there w[...]
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 224-230
PL W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy elektrowni wiatrowych, zagadnienia przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych oraz wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny. Zaprezentowano także zdolność elektrowni wiatrowych do pokrywania obciążenia.
EN In the paper present state and perspectives of wind power plants are described, as well as main issues and schemes for their grid integration and influence of wind power plants on electric power system. Also the load carrying capability of wind power plants is presented.
10
100%
Energetyka
2010 nr 11 751-762
PL Rozproszone źródła energii, wytwarzanie rozproszone, generacja rozproszona, energetyka rozproszona – to synonimy określające dynamicznie rozwijającą się, mniej więcej od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, dziedzinę elektroenergetyki, dobrze wpisującą się w ideę rozwoju zrównoważonego. W arty[...]
EN Distributed energy sources, distributed generation, embedded generation, distributed power industry - these are synonyms defining dynamically developing, from the early nineties of the 20th century, area of the electric power industry which is well inscribing itsell into the idea of sustainable deve[...]
11
100%
Rynek Energii
2008 nr 5 18-28
PL Nawet (a może szczególnie) obecnie, w okresie dezintegracji, deregulacji i konkurencji w obszarze systemów elektroenergetycznych, niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę podczas planowania ich rozwoju i eksploatacji. Historycznie, niezawodność systemu elektroenergetyc[...]
EN Even, or may be particularly, in the time of disintegration, deregulation and competition in a power system, its reliability is one of the most important criteria which must be taken into consideration during planning and operation phases of its life. Historically, the power system reliability has b[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono i oceniono podejścia, modele i narzędzia do oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego na dwóch pierwszych poziomach hierarchicznych (podsystemu wytwórczego, systemu wytwórczo-przesyłowego). Specjalną uwagę poświęcono programom komputerowym: do oceny niezawodności (wy[...]
EN In this paper the approaches, models and tools to the electric power system reliability assessment on the first two hierarchical levels (generation subsystem, generation and transmission system) are described and assessed. The special attention was paid to computer programs: GRA (Generating Reliabil[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji sektora elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego.[...]
EN Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalizati[...]
14
100%
Rynek Energii
2007 nr 5 24-32
PL Z wykorzystaniem zasobów odnawialnych do produkcji energii elektrycznej (i/lub ciepła) i jej rozproszonym wytwarzaniem wiąże się pojęcie hybrydowych systemów (układów) wytwórczych (HSW), przez które rozumie się połączenie różnych technologii wykorzystania odnawialnych zasobów energii, konwencjonalny[...]
EN In this paper main features of hybrid power systems, exemplary solutions of hybrid power systems: hybrid solar-wind power plant; hybrid solar power plant with fuel cell; and hybrid wind power plant with energy storage; are discussed. These last solutions enable optimal utilization of primary energy [...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 105-117
PL Modele probabilistyczne zjawisk i wielkości charakteryzujących procesy rzeczywiste są coraz powszechniej wykorzystywane w elektroenergetyce. W pracy przedstawiono zasadnicze problemy identyfikacji modeli probabilistycznych, gdy typ rozkładu analizowanej wielkości nie jest znany a priori (w pracy za [...]
EN Probability models of phenomena and quantities characterising real processes are more and more commonly used in electrical power engineering. This paper presents main problems of the identification of probability models in electrical power engineering - when the type of distribution of a studied qua[...]
16
100%
Rynek Energii
2000 nr 3 18-28
PL Przedstawiono różne poziomy oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego, zwracając szczególną uwagę na poziom HL II obejmujący łącznie obiekty i urządzenia do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Zamieszczono wnioski wynikające z przeglądu narzędzi komputerowych do oceny poziomu nieza[...]
EN In present situation of electric power industry: disintegration, deregulation and competition; during development planning and operation of the electric power system, the following issues should be taken into consideration: Securing the reliability of electricity delivery to consumers (customers) i[...]
17
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 89-103
PL Przedstawiono problematykę niezawodności systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu wytwórczego. Praca zawiera opis i porównanie czterech metod wyznaczania dystrybuanty mocy dyspozycyjnej (zdolności wytwórczej) systemu elektroenergetycznego. Opisano program ONW do progno[...]
EN The issue of power system reliability, especially generating reliability, is presented. This paper contains a description and comparison of four methods of generating capacity distribution evaluation. Computer programme ONW (GRA - Generating Reliability Assessment) for forecasting of generating reli[...]
18
100%
Elektroenergetyka
2005 nr 4 1-11
PL W artykule przedstawiono opis systemu zbierania i przetwarzania danych o awaryjności bloków energetycznych 120 – 500 MW, utrzymywany w Agencji Rynku Energii (ARE SA). Systemem tym jest objęte 112 bloków energetycznych o łącznej mocy równej około 2/3 mocy zainstalowanej polskiego systemu elektroenerg[...]
EN The description of collecting and processing system of unavailability data of generating units of 120 ÷ 500 MW, maintained in Energy Market Agency (ARE SA) is given in the paper. This system concerns 112 units with total capacity of about 2/3 of Polish power system's generation capacity. The definit[...]
19
100%
Energetyka
2006 nr 8 577-600
PL Jednym ze środków zmierzających do podniesienia sprawności przetwarzania energii pierwotnej na energię elektryczną jest stosowanie tzw. urządzeń bezpośredniej przemiany, pozwalających na skrócenie łańcucha przemian energetycznych. Należą do nich ogniwa galwaniczne i paliwowe; generatory termoelektry[...]
EN One of the means rising the conversion efficiency of primary energy into electricity is the use of so called equipment for the direct conversion enabling shortening the power conversion chain. Galvanic and fuel cells, thermal-electric generators, photo-electric (solar) and thermal-emission cells and[...]
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 269-280
PL W artykule przedstawiono opis systemu gromadzenia i przetwarzania danych o awaryjności bloków energetycznych 120+500 MW, utrzymywanego w Agencji Rynku Energii SA. Systemem tym jest objęte 113 bloków energetycznych o łącznej mocy, stanowiącej ok. 2/3 zdolności wytwórczej krajowego systemu elektroener[...]
EN The description of collecting and processing system of unavailability data of generating units of 120+500 MW, maintained in Energy Market Agency (ARE SA) is given in the paper. This system concerns 113 units with total capacity of about 2/3 of Polish power system^s generation capacity. The definitio[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last