Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł opisuje przebudowę mostu patrząc od strony kontroli jakości wykonywanych prac. Opisane zostały badania, które przeprowadzano podczas prac budowlanych, a także wyniki i wnioski z wykonanych badań. W podsumowaniu przedstawiono jak ważne jest kontrolowanie wykonywanych prac, jak również odpow[...]
EN Article describes rebuilding of the bridge from the side of works quality control. Tests carried out during construction time were performed with analyses and conclusions. In summary article presents how important is quality control on the building site as well appropriate selection and number of te[...]
2
100%
Drogownictwo
2010 nr 5 173-177
PL W artykule przedstawiono kolejne etapy budowy mostu przez rzekę Giełczew w Piaskach. Schematem statycznym mostu jest rama jednoprzęsłowa o rozpiętości 27 m. Ustrój nośny stanowi sześć dźwigarów stalowych i zmiennej wysokości zespolonych z płytą żelbetową. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2008 [...]
EN The paper presets consecutive stages of bridge construction over Giełczew River in Piaski. In static scheme, it is one span frame 27 m long. Superstructure has six steel beams having changeable height as a composite structure with reinforced concrete plate. Construction works began in September 2008[...]
3
100%
Drogownictwo
2014 nr 1 26--31
PL Opisano obiekty inżynierskie na odcinku Kurów – Bogucin drogi S17 wykonanej w latach 2011/2013. Przedstawiono konstrukcje obiektów, zestawiono materiały i koszty budowy. Analizie poddano projekt oraz technologię wykonania obiektów. Zwrócono uwagę na zagadnienia, które projektanci powinni szczególnie[...]
EN Paper presents bridge structures on the Kurów - Bogucin section of national express road S17 (built at period 2011–2013). Design of bridges, used materials and cost of construction were presented in details. Design concepts and their influence on some bridge structure execution difficulties are anal[...]
4
100%
Drogownictwo
2013 nr 9 282--286
PL W artykule przedstawiono parametry odcinka drogi ekspresowej S17 (Kurów – Bogucin) wybudowanego w latach 2011–2013. Opisano przekrój trasy, konstrukcję nawierzchni oraz przedstawiono w liczbach ilości wykonanych robót.
EN Paper describes Kurów – Bogucin section of S17 express road. Section was built in the years 2011-2013. Article describes road pavement construction, road geometric elements and shows in figures the number of performed works.
5
100%
Drogownictwo
2012 nr 7-8 260-263
PL Artykuł opisuje historię prac wykonanych przy usunięciu problematycznego, ze względów użytkowych i przede wszystkim estetycznych, czynnego wycieku wody spod kanału odwodnienia liniowego na jednym z wiaduktów w Lublinie. Opisano objawy, zakładane przyczyny oraz wykonane prace naprawcze.
EN Frost actions have influence not only on relief transformation, but also on vegetation, and above all, on infrastructure elements. In this paper methods to counteract results of frost action are presented. Mostly they depend on the following factors: grain size, soil humidity and climate. Most popul[...]
6
100%
Drogownictwo
2011 nr 9 278-282
PL Autor omawia przebudowę obiektów inżynierskich w trakcie modernizacji drogi krajowej nr 17 na odcinku Piaski-Łopiennik w latach 2008/2009. Opisuje trasę i przedstawia kształt obiektów przed modernizacją, jak i po ich dostosowaniu do nowych przepisów. W artykule przedstawione są także odczucia autor[...]
EN The author discusses the rebuilding of engineering objects during modernization of the National Road No. 17, on the stretch of Piaski-Łopienniki in 2008/2009. He describes the route and shows the shape of objects before modernization, and after their adaptation to new regulations. The article is pr[...]
7
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1160--1161
PL Zaprezentowano model opisujący zjawisko konwekcji w zespole przekładni śrubowo-tocznej. Przedstawiono sposób identyfikacji parametrów modelu, strukturę sztucznej sieci neuronowej i sposób doboru danych uczących, aby ostatecznie przedstawić wyniki walidacji modelu.
EN In this article, the author presents a model describing the phenomenon of convection in ball screw. The author presents a method for identifying model parameters, the structure of artificial neuron network, the manner of selection of training data and finally the results of model validation.
8
100%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 267--276
PL Artykuł opisuje aspekty estetyczne drogi ekspresowej S17. Referat przedstawia dwa lubelskie, przyległe do siebie odcinki, „Kurów Zachód” – „Jastków” oraz „Jastków” – „Lublin Sławin”. Opisano odczucia estetyczne autora odnośnie projektów odcinków wykonanych przez różne biura projektowe. Przedstawiono[...]
EN The article describes the aesthetic aspects of the S17 expressway. The paper presents two, adjacent to each other S17 sections, “Kurów Zachód” “Jastków” and “Jastków” - “Lublin Sławin”. Author’s aesthetic feelings regarding projects executed by various design offices were presented. The expressway p[...]
9
100%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2016 Vol. 36 1--6
EN The article presents constructional, technological and operational issues associated with the compensation of thermal deformations of ball screw drives. Further, it demonstrates the analysis of a new sensorless compensation method relying on coordinated computation of data fed directly from the driv[...]
10
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 141-146
PL Przeanalizowano sytuację z edukacją i szkoleniem specjalistów-ratowników. Pokazano konieczność rozszerzenia pola specjalnego szkolenia specjalistów i służb ratowniczych w związku z wzrostem skali katastrof oraz wszelkimi i rodzajami zagrożeń, a także wraz z ze wzrostem ceny błędu w działaniach ludzi[...]
RU Проанализирована ситуация с учебно-образовательной подготовкой специалистов-спасателей.Показана необходимость расширения области специальной подготовки специалистов спасательных служб в связи с увеличением масштабности катастроф и различного рода ЧС, а также с возрастанием цены ошибки в действиях лю[...]
11
100%
Mosty
2013 nr 4 22--26
PL 28.05.2013 roku oddany został do ruchu drugi z pięciu, ponad 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 pomiędzy miejscowościami Sielce i Bogucin. Artykuł opisuje betonowe obiekty mostowe wybudowane w ciągu drogi ekspresowej, jak i na drogach poprzecznych. Przybliżono konstrukcje obiektów, zestawi[...]
EN On 28 May, 2013, the second of five sections of the S17 expressway between the Sielce and Bogucin villages, over 24 kilometers long, was completed. The article presents concrete bridge structures constructed within the expressway and the access roads.
12
100%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 253--265
PL W artykule opisano aspekty ochrony środowiska drogi ekspresowej S17 oraz przedstawiono dwa lubelskie, przyległe do siebie odcinki tej drogi, tj., „Kurów Zachód” – „Jastków” oraz „Jastków” – „Lublin Sławin”. Przedstawiono wymagania ochrony środowiska postawione projektantom przy przygotowaniu dokumen[...]
EN Article describes S17 expressway environmental aspects. The paper presents two, adjacent to each other S17 sections, “Kurów Zachód” - “Jastków” and “Jastków” - “Lublin Sławin”, in the Lublin Province. Environmental requirements imposed on the design and execution of the construction works were descr[...]
13
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 9 489--492
PL Scharakteryzowano warunki pracy w zakładach oraz wykonywane czynności na wybranych stanowiskach według podziału grup pracowniczych. Przedstawiono wyniki badań zaistniałych wypadków przy pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zastosowanym narzędziem badawczym były ankiety wypełnione przez pracowni[...]
14
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 11 615--617
PL Sprawy bezpieczeństwa pracy, niezależnie od branży, powinny być zawsze ważne dla każdego z pracodawców, bez względu na ich status prawny. Maksymalizacja zysków, bez względu na stosowane środki, nie może być jedynym celem działalności przedsiębiorstwa. Każda z gałęzi przemysłowych posiada zróżnicowan[...]
15
63%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł opisuje badania wpływu kształtowania końca skleiny stal-kompozyt FRP na nośność złącza. Badano wpływ zmian geometrii końca złącza na zachowanie się osiowo obciążanych, płaskowników stalowych wzmocnionych obustronnymi nakładkami z taśm węglowych, o różnej długości wiązania. Zniszczenie sklein[...]
EN Article describes experiments on the effect of steel – FRP bond end shaping on bond strength. The influence of changing the bond end geometry on behavior of axially loaded steel elements reinforced by CFRP double patch joints with varying overlap length was analyzed. Bond failure at steel-adhesive i[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł koncentruje się na problemie odpornej detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem modeli rozmyto-neuronowych. Głównym celem pracy jest pokazanie w jaki sposób można wykorzystać metody estymacji parametrów przy ograniczonych wartościach błędów do określenia niepewności modelu rozmyto-neuronowego. Pok[...]
EN The paper focuses on the problem of robust fault detection using fuzzy-neural model based strategics. The main objective of the work is to show how to employ bounding error approach to determine the uncertainty of the fuzzy-neural model and utilize this knowledge for robust fault detection. The pape[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 58-59
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy skupiono się na problemie odpornej detekcji uszkodzeń z wykorzystaniem modeli neuro-rozmytych. Głównym celem pracy było pokazanie w jaki sposób można wykorzystać metodę estymacji parametrów przy ograniczonych wartościach błędów do określenia niepewności modelu neuro-rozmytego a następnie wyk[...]
EN The paper focuses on the problem of robust fault detection using neuro-fuzzy models. The main objective of the work is to show how to employ bounded error approach to determine the uncertainty of the neuro-fuzzy model and next utilize this knowledge for robust fault detection. Proposed methods were [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 93-98
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wzniesienia kapilarnego wody w próbkach drewna. Wysokość wzniesienia kapilarnego w drewnie zależy od gatunku drewna, jego gęstości i porowatości. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z bielastej części drewna sosny, buka i [...]
EN The paper presents results of an experimental research concerning the capillary rise of water in samples of wood. The water rose to the height on which the surface tension force was balanced by the specific gravity of water in a capillary. The capillary rise of water is dependent on a type of wood, [...]
20
63%
Engineering Transactions
EN Wood is a porous material. In a dry state the unit volume of wood consists of water-free volume of the wood substance, the so-called wood skeleton, and of the air-filled pores. The variable humidity produces the internal forces within the loaded wood bulk loading to destruction in the form of loosen[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last