Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 86-116
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym przestrzeni społecznych w zespołach mieszkaniowych, szczególnie w niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej na przykładzie projektów studenckich wykonanych w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wyd[...]
EN This article concerns problems related to the architectural and urban design of social spaces in housing complexes, especially in low intensive residential buildings, exemplified by designs prepared by the students of the Chair of Housing Environment at the Faculty of Architecture, Cracow University[...]
2
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 117-185
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z projektowaniem jednorodzinnej architektury mieszkaniowej - wolnostojącego domu jednorodzinnego nt. "Dom jutra" na przykładzie projektów studenckich wykonanych w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w [...]
EN This article concerns problems related to the design of single-family housing architecture - tomorrow's detached house exemplified by designs prepared by the students of the Chair of Housing Environment at the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology in Semester 4 in the academic yea[...]
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2010 nr 8 60--85
4
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 54--59
5
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 82--127
6
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 128--145
7
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 4--6
PL Aspekty kształtowania miejsc zamieszkania człowieka i jego rodziny w przyszłości są zawsze żywe budząc ogólne zainteresowanie nie tylko profesjonalistów. Poniżej zostały przedstawione tezy czwartego międzynarodowego spotkania naukowego Zakopane 2013 poświęconego problemom związanym z poszukiwaniem w[...]
EN The aspects of shaping places of residence for a man with his family in the future are always relevant – they arouse general interest among professionals and nonprofessionals. Below I present the theses of the fourth international scientific meeting Zakopane 2013 devoted to problems related to the s[...]
8
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 4--5
PL Dwunasty numer wydawnictwa został poświęcony zagadnieniom związanym z poszukiwaniem wizji domu i osiedla jutra w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym. Zawiera kilkadziesiąt artykułów oraz interesujące 32 prezentacje studenckich projektów nt. „Dom jutra – dom marzeń” wykonanych w Katedrze Kształtow[...]
EN The twelfth issue of our publication is devoted to questions relating to the search for a vision of tomorrow’s house and estate in a sustainable housing environment. It includes a multitude of articles as well as thirty-two interesting presentations of the students’ designs on “Tomorrow’s house – Dr[...]
9
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 244--251
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym „domu jutra”. W drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku w dobie globalnego kryzysu ekonomiczno-finansowego, gwałtownego wzrostu demograficznego ludności świata, znacznej urbanizacji globu i [...]
EN This article concerns problems related to the sustainable architectural and urban design of “tomorrow’s house”. In the second decade of the twenty-first century – in the era of a global economic and financial crisis, a worldwide population explosion, the intense urbanization of the globe as well as [...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A 133--145
PL Artykuł dotyczy wybranych problemów związanych ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym zespołów niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na wybranych przykładach w miastach niemieckich (Kolonia) oraz holenderskich (Almere, Middelburg). Autor wykazuje, że kształtowanie środo[...]
EN This paper concerns selected problems related to the sustainable architectural and urban design of complexes of low-rise intensive housing development exemplified by German (Cologne) and Dutch (Almere, Middelburg) cities. The author proves that shaping a housing environment in the unity of architect[...]
11
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2011 Vol. 9, nr 7 161-164
EN This article is its author's voice in a discussion on the state of the housing environment in Poland. He ascribes an improvement in this situation to aiming to shape various forms of a sustainable housing environment. He postulates the following issues which can improve the quality of the housing en[...]
12
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Autor przedstawia dydaktykę swojej Katedry w aspekcie wdrażania idei i teorii projektowania zrównoważonego w procesie nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego studentów architektury, mającej wpływ na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Prezentuje autorską metodę n[...]
EN The author presents the teaching of the Chair of Housing Environment in the aspect of introducing the idea and theory of sustainable design in the process of teaching urban and architectural design to architectural students, influencing the shaping of a sustainable housing environment. He shows an a[...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł prezentuje realizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zespół mieszkaniowy przy ul. Abp. J. Ablewicza w Tarnowie jako przykład niepowtarzalnych i indywidualnie kształtowanych "miejsc zamieszkania" w mieście. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie "jak chcemy mieszkać w [...]
EN The article presents a residential complex in Abp J. Ablewicz Street in Tarnów being implemented by the Tarnów Society of Social Construction as an example of some unrepeatable and individually shaped "places of residence" in the city. The author tries to answer the question "how do we want to live [...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN There is following dependence; the less restricted and limited a creator's freedom, the better chance of formal and substantial freedom for a creator of architecture. A creator of architecture is subject to various limitations while creating his/her work and the degree of coping with them determines[...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł dotyczy relacji pomiędzy formą architektoniczną a kontekstem. Autor podkreśla, iż forma jest pierwszoplanowym czynnikiem wartościującym architekturę. Związki formy architektonicznej z kontekstem i ich współzależności przedstawione zostały na wybranych dziewięciu przykładach twórczości projek[...]
EN The article concerns the ralationship between an architectural form and a context. The author emphasizes that a form is a crucial factor which evaluates architecture. Relationships between an architectural form and a context and their interrelationships have been presented on nine examples of the au[...]
16
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 114--133
PL Autor na wybranych ośmiu przykładach nowych form zamieszkania w środowisku mieszkaniowym w Kopenhadze, Amsterdamie, Montpellier, Turynie i Mediolanie przedstawia nowe trendy w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury mieszkaniowej w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym na początku XXI[...]
EN The author uses eight examples of new forms of residence in a housing environment in Copenhagen, Amsterdam, Montpellier, Turin and Milan in order to present new trends in the functional and spatial formation of housing architecture in a sustainable housing environment at the beginning of the 21[...]
17
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 191--194
18
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 206--217
19
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 222--245
20
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 246--288
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last