Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The utilization of telematics solutions to support Urban Freight Transport is mainly important due to the complexity of the processes taking place in urban transport systems and the importance of the optimisation of transport operations via ensuring adequate availability of linear and nodal infrastr[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 2929--2937
PL W artykule przedstawiono ogólne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Opisano współzależność funkcjonowania zrównoważonego rozwoju oraz realizacji projektów z zakresu dystrybucji ładunków w mieście. Zaprezentowano również rezultaty pierwszego etapu badań podjętych w ramach projektu GRASS obejm[...]
EN The paper presents the general assumptions of the concept of sustainable development. Describes the interdependence of the functioning of sustainable development and the implementation area of urban freight transport. Also the topic of this paper was introduction of the results of the first stage of[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1515--1519, CD
PL Rada Europejska wyznaczyła cel, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 20% do 2020 r. Negatywne skutki dystrybucji towarów w miastach wynikają głównie z charakterystyki stosowanych pojazdów (np. z silnikiem diesla) i niskiej wydajności systemu (np. niski współczynnik obciąże[...]
EN The European Council has set the target to reduce European greenhouse gas emissions by 20% till 2020. The negative impacts of urban goods distribution are mainly caused by used vehicles (e.g. diesel-powered) and low system efficiency (e.g. low loading factor, low cooperation). The paper is focused o[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1400--1403, CD
PL Funkcjonowanie gospodarki miejskiej uzależnione jest od dostępności towarów w obiektach handlowych, np. w centrach handlowych, sklepach spożywczych, wielobranżowych i przemysłowych. We współczesnych miastach można wyodrębnić trzy kluczowe grupy interesariuszy Miejskiego Transportu Towarowego (MTT). [...]
EN Functioning of urban infrastructure, depending on the availability of goods at retail outlets, such as shopping malls, grocery stores, multi-branch and industrial. Three major groups of Urban Freight Transport have been identified. The first group represents the consumer requirements for goods and s[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1404--1409, CD
PL Zastosowanie transportu samochodowego jako dominującej gałęzi transportu, wykorzystywanej do realizacji dostaw na terenach miast prowadzi do wielu negatywnych skutków związanych głównie z występowaniem efektu kongestii, zanieczyszczeniem środowiska, bezpieczeństwem na drogach, wizerunkiem miasta i j[...]
EN The use of road transport as a dominant transport mode, used for urban deliveries, has a number of negative impacts, mainly due to the congestion effect, environmental pollution, road safety, city image and functionality, and the need for energy. For many years, efforts have been made to reduce thes[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 857--860, CD
PL Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych wykorzystywanych w Szczecinie. Miasto Szczecin ze względu na położenie i występujące w nim szlaki komunikacyjne jest ważnym elementem krajowego systemu transportu. Zadaniem miasta jest zapewnienie wszystkim uż[...]
EN The aim of the article is to present solutions in the field of intelligent transport systems used in Szczecin. The city of Szczecin, due to its location and communication routes, is an important element of the national transport system. The city's task is to provide all users with efficient mobility[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 6 5431-5439
PL Dynamika rozwoju miast oraz rosnące potrzeby ich mieszkańców sprawiają, że problematyka sprawnego funkcjonowania przewozu i dystrybucji dóbr w obrębie ich obszarów nabiera coraz większego znaczenia.Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz dążenie do redukcji kosztów zewnętrznych logistyki [...]
EN In view of the fast growth of cities combined with the growing needs of city dwellers, the problem of efficient functioning of goods transport and distribution in urban areas is gaining more and more importance.Reducing the negative impact on the environment and the desire to reduce the external cos[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 91--100
PL Postęp cywilizacyjny, otwarcie granic oraz globalizacja przyczyniły się do rozwoju procesów urbanizacyjnych. Obecnie w miastach europejskich zamieszkuje ok. 40% ludności. Przewiduje się, że do 2050 roku na świecie miasta zamieszkiwać będzie ok. 2/3 całej populacji. Rosnąca liczba mieszkańców miast p[...]
EN The development of civilization, free cross-border movement and globalization contribute to development of urban processes. In European cites live c.a. 40% of population and forecasts say that in the year 2050 urban population will grow to the 2/3 of the whole. The result of growing number of metrop[...]
9
63%
Logistyka
PL Opracowanie niniejsze stanowi prezentację nowego międzynarodowego projektu o akronimie C-LIEGE, realizowanego w ramach programu Intelligent Energy – Europe, ukierunkowanego na wdrażanie dobrych praktyk logistyki miejskiej w miastach Europy. Projekt ten, obok zakończonego w tym roku projektu SUGAR je[...]
EN This paper is focused on presentation of new international project with acronym C-LIEGE, which is realized under the Intelligent Energy – Europe Programme. The aim of project is implementation of good practices of city logistics in European cities. C-LIEGE, in addition to project SUGAR (completed th[...]
10
63%
Logistyka
2010 nr 5 2-4
PL Wśród wielu problemów pojawiających się w miastach jednym z istotniejszych jest problem realizacji dostaw i przewozu ładunków. Rosnące zapotrzebowanie odbiorców (wynikające miedzy innymi z rozwoju handlu elektronicznego) wymusza intensyfikację przewozów towarów przez obszary śródmiejskie. Fakt ten g[...]
EN Among many arising problems in the cities, freight delivering and transport are one of the most important ones. Increasing demands of the recipients (due to e-commerce development) pressures intensification of transporting freight through inner-city areas. It implicates a lot of undesirable effects,[...]
11
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule podjęto próbę wskazania sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii zwłaszcza Internetu w kształtowaniu łańcucha dostaw.
EN The article presents an attempt at showing the wey of applying new technology, particularly the Internet, in creatin the delivery chein.
12
63%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Zasadnicze znaczenie dla realizacji celów przedsiębiorstwa ma poznanie struktury i zachowania jego kosztów. Wynika to przede wszystkim z oddziaływania kosztów na tworzenie kapitału firmy. Ich minimalizacja może wpłynąć pozytywnie na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na to, że wygo[...]
EN The recognition of structure and behaviour of costs has a fundamental meaning form the point of company’s goals realization. This is mainly a result of a relation between costs and enterprise capital creation. Reduction of costs can positively influence company’s business growth because savings can [...]
13
63%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule analizie i ocenie poddano proces zasilania magazynów surowcowych i dystrybucji produktów finalnych w dużej firmie przemysłu zbożowego w Polsce. Ustalono, w drodze realizacji procesu badawczego, pozycję firmy oraz jej możliwości na rynku wykazując, że zarówno dostawcy surowca, jak i odbior[...]
EN The main aim of that article is showing the most efficient place of destination stores of raw materials and final products as a place of delivering raw materials and remove products.. During research it was established the company position and its possibilities in internal market presenting that bot[...]
14
63%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Wśród wielu problemów pojawiających się w dużych aglomeracjach jednym z istotniejszych jest problem realizacji dostaw towarów. Rosnące zapotrzebowanie odbiorców wymusza intensyfikację przewozów towarów przez obszary śródmiejskie. Fakt ten generuje wiele niepożądanych skutków, takich jak pojawianie s[...]
EN Among many arising problems in the cities, freight delivering is one of the most important ones. Increasing demands of the recipients (due to e-commerce development) pressures intensification of transporting freight through inner-city areas. Important alternative for traditional freight delivery are[...]
15
51%
Logistyka
PL W dobie XXI w. rozwiązania informatyczne zdominowały wiele dziedzin życia gospodarczego. W związku z tym człowiek staje coraz częściej przed koniecznością ich poznawania. Jednym z miejsc, które powinno przygotowywać przyszłych młodych pracowników do potrzeb rynku pracy są uczelnie wyższe. Artykuł uk[...]
EN In XXI century information technology had dominated a lot of economic life domains. Due to that people have to learn it more often than before. Universities are the most important places, which should prepare future young workers to labor market needs. This paper is focused on presenting of WI-ET AM[...]
16
51%
Logistyka
PL Celem opracowania jest dokonanie analizy infrastruktury drogowej wybranych miejscowości turystycznych województwa zachodniopomorskiego w kontekście realizacji dostaw zaopatrzenia z uwzględnieniem wzrastającego zapotrzebowania na nie w sezonie letnim. Przedstawiono układ połączeń drogowych regionu i [...]
EN The aim of this paper is analysis of road infrastructure of chosen tourist cities of West- Pomeranian Region in the context of freight delivering including increase of demand in the summer season. The system of road connections of the region and resorts under study is presented, as well as major pro[...]
17
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Transport is one of the main sectors of the economy, which has a significant impact on the economic development. Efficient transport systems are the basis of economic competitiveness. However development of transport, especially in the case of road transport, results many inconvenience, like negativ[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 861--864, CD
PL Niniejszy artykuł prezentuje analizę sprawności funkcjonowania wybranych elementów ITS w Szczecinie. Analizie poddano System Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej poprzez porównanie biletu elektronicznego z tradycyjnym oraz przydatności urządzeń pozwalający[...]
EN This article introduces results of the analysis of functioning of selected ITS elements in Szczecin. The analysed system was the City Transport Management System for the City of Szczecin and the Szczecin agglomeration. In the research authors comparing the e-ticket with the traditional one and the s[...]
19
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Unloading bays are one of the most popular and simple to implement measures in city logistics systems. The main strength of this measure is that it effectively reduces congestion effect due to that loading or unloading operations are realize in special area and not influence directly on traffic flow[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last