Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 10 56--57
PL Problem niewłaściwie sformułowanego wzoru, według którego gminy mają obliczać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nie jest nowy i w ciągu minionych dwóch lat był wielokrotnie sygnalizowany. Niestety, bez rezultatu. Okazją do ponownego, popartego konkretnymi danymi[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 40-41
PL Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożone na gminy znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to dla wielu samorządów nie lada wyzwanie. Aby wesprzeć działania JST w tym zakresie, niezbędny może okazać się odpowiedni system informatyczny. [...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 5 58-60
PL Na odcinku autostradowej obwodnicy Poznania od węzła Komorniki do Krzesin powstają ścieki z wód opadowych i roztopowych, które są podczyszczane w systemie dwu- lub trzystopniowym. Zbierane są one szczelnymi kanałami, usytuowanymi w pasie dzielącym (gdy autostrada biegnie po nasypie) lub po obu stron[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 2 64-65
PL Konieczność budowy w naszym kraju sieci nowoczesnych dróg szybkiego ruchu jest dość rzadko kwestionowana. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja, gdy podejmowany jest temat trasy ich przebiegu. Okazją do nieco bliższego zapoznania się z faktycznym wpływem tego rodzaju obiektów na środowisko niech będ[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 56-57
PL Problem prowadzenia badań hydrogeologicznych pojawia się we wszystkich niemal specyfikacjach istotnych warunków zamówienia opracowywanych przez oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Biura projektów, stając do przetargów, nie mają możliwości polemizowania z tymi zapisami, natomiast[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 1 68-69
PL Podejmujący inwestycje na co dzień spotykają się z problemami wynikającymi z braku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. O ile budowa zakładu produkcyjnego napotyka w tym momencie na zasadnicze trudności, to realizacja inwestycji liniowych, które w znakomitej części są domeną gmin l[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 3 52-53
PL W poprzednim numerze rozpoczęty został cykl artykułów poświęconych badaniom wpływu budowanych w kraju autostrad na środowisko. Jako pierwszy omówiony został dokuczliwy dla mieszkańców hałas. Ważną kwestią jest też problem zanieczyszczeń powietrza.
8
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 103-103
PL Opracowywane przez samorządy programy ochrony środowiska, aby mogły zostać wdrożone, potrzebują wielu sprzymierzeńców. Zyskanie ich jest możliwe poprzez nieustanną edukację, która w tych dokumentach jest z natury rzeczy traktowana marginalnie. W związku z tym, jako uzupełnienie do tych programów, po[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 4 43-43
PL W związku z nieubłaganie zbliżającym się ustawowym terminem uchwalenia przez rady powiatów Programów ochrony środowiska wraz z Planami gospodarki odpadami, ruszyła lawina przetargów. Ich tryby - przyjmowane przez władze powiatów - są bardzo zróżnicowane. Od zapytania o cenę, poprzez przetarg nieogra[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 7 32-33
PL Sytuacja w zakresie systemowego gospodarowania odpadami jest obecnie, w skali kraju, znacznie trudniejsza, aniżeli w gospodarce wodno-ściekowej. Kłopot tkwi w całkowitej dezintegracji gospodarki odpadami (brak rozwiązań systemowych), w jej nieszczelności, relatywnie dużych kosztach i małej skuteczno[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 5 25-25
PL Nowe Prawo ochrony środowiska obowiązuje już blisko półtora roku. W połowie bieżącego roku mija termin uchwalenia programów ochrony środowiska przez sejmiki wojewódzkie, do jego końca muszą to uczynić powiaty, natomiast gminom ustawodawca dał czas do połowy 2004 r. Kolejność ta wynika przede wszystk[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 6 22-23
PL Przedstawione niżej uwagi i spostrzeżenia zebrane zostały podczas opracowywania powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Mogą one być przydatne przy opracowywaniu stosownych dokumentów w tych jednostkach samorządu, które jeszcze nie wywiązały się z ustawowego obowiązku [...]
13
100%
Recykling
2004 nr 6 28-29
PL W minionym dziesięcioleciu zorganizowano w Polsce od 6 do 15 gminnych referendów zakończonych pozytywnym wynikiem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy przeprowadzenie referendum może faktycznie pozwolić na opanowanie problematyki odpadowej. Niżej przedstawiając skutki braku rozwiązań systemowych o[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 10 24-25
PL Rzecz dotyczy datowanego na 15 września 2006 r. nowego (?) projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wzmocnił on odpowiedzialność gminy za realizację jej obligatoryjnego zadania własnego, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku, a jednocześnie uniemożliwił jej wykonywanie [...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 55-57
PL Rady gmin mają ustawowy obowiązek (art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) ustalenia, w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów, wykonywane przez firmy posiadające zezwolenie wydane przez wójta. M[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 9 86-87
PL Omówiony dotychczas wpływ autostrady na podstawowe komponenty środowiska obejmował klimat akustyczny oraz poziom zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby. Zakres prowadzonych prac analitycznych dotyczył także zagadnień przyrodniczych, wpływu przedsięwzięcia na dobra kultury, problematyki bezpieczeństwa[...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 7 58-59
PL Autorzy analizy porealizacyjnej, opracowanej dla autostradowej obwodnicy miasta Poznania od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, zobowiązani byli m.in. do rozważenia problemu ewentualnego zanieczyszczenia gleb spowodowanego ruchem pojazdów oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi odpadami powstającymi [...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 6 43-43
PL Coraz głośniej, także na łamach prasy o profilu społeczno-kulturalnym (patrz "Tygodnik Powszechny" z 30 kwietnia, artykuł Anny Matei) mówi się o zaniechaniach naszego kraju w dziedzinie ochrony środowiska. Aktualnie jako jeden z kilku najpoważniejszych problemów wymienia się stan w zakresie gospodar[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 1 28-29
PL Za pośrednictwem Internetu Zdzisław Smolak ze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego od dłuższego czasu toczy samotną batalię mającą na celu przekonanie ustawodawcy, rządu i przedstawicieli mediów, że czas najwyższy w pełni dostosować dopiero co zmienione ustawodawstwo regulujące gospodarkę odpadami[...]
20
100%
Przegląd Komunalny
2006 nr 2 64-64
PL Aktualnie budowane drogi (zwłaszcza krajowe i autostrady) projektowane były w latach 2000-2004, zaś prace studialne nad ich przebiegiem prowadzono w latach 90. minionego wieku. Obecnie realizowane są więc koncepcje, które w znacznej części powstały w czasie obowiązywania ustawy z 31 stycznia 1980 r.[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last