Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper considers the failure study of concrete structures loaded by the pressure wave due to detonation of an explosive material. In the paper two numerical methods are used and their efficiency and accuracy are compared. There are the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) and the Finite Element [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 4 849-865
PL W pracy przedstawiono ograniczenia zastosowania Metody Elementów Skończonych w analizie numerycznej pola akustycznego. Wykazano, iż trudności w ocenie rozkładu akustycznych pól ciśnień spowodowane są doborem funkcji kształtu, wrażliwością na warunki brzegowe oraz gęstością stosowanych siatek MES. Na[...]
EN In the paper, we introduce information on limitations of the Finite Element Method in acoustic analysis. Difficulties that appear in acoustic analysis are mainly caused by the form of shape functions and sensitivities to boundaries, so we start with a short description of mathematical background. Th[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 10 38-44
PL W leczeniu ubytków uzębienia z zastosowaniem tytanowych implantów stomatologicznych obserwuje się powikłania o charakterze mechanicznym. Celem analiz numerycznych implantów z zastosowaniem MES było określenie przyczyny występowania powikłań oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich unikanie[...]
EN Various mechanical complications can be obsen/ed in a treatment technique performed with the use of titanium implants. The main goal of the presented study was to find out the reasons of the complications and to suggest how to avoid them. Complex FE analysis proced:"res, which can be used in dental [...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 441-445
PL Zwrócono uwagę na poprawność najczęściej używanych sposobów analizy stateczności. Przedstawiono sposób oszacowania zwiększenia siły w gałęziach słupa w wyniku uwzględnienia stateczności globalnej. Rozwiązania zilustrowano przykładami liczbowymi.
EN The authors paid attention on the correctness of the most often used ways of stability analysis. An estimation of the force increasing in column branch due to global stability of column is considered. The solutions were illustrated by numerical examples.
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 205-212
EN The plastic strain localization phenomena are studied with the use of the theory of viscoplasticity and finite element method. The aim of the preliminary study is to check if the strain localization is sensitive to variation of parameters specifying the physical model and boundary conditions. The pl[...]
6
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2006 No. 8 73-84
EN The study contains the results of research that has recently been carried mainly in the field of numerical analysis. The considerations and conclusions determine some new aspects concerning the behaviour of timber dowel type joints under low cyclic loading. The factors influencing the joint rigidity[...]
7
100%
Engineering Transactions
EN The paper concerns modelling of bridge truss girders with regard to joint (gusset plates) dimensions. Modification of the classical beam-element numerical model is presented. It is based on introduction of additional near-node beam elements of lengths corresponding to joint dimensions. Their stiffne[...]
8
100%
Engineering Transactions
EN The aim of this study is to compare experimental results of the behavior of concrete specimen, dynamically loaded in compression, carried out by P.H. Bischoff and S.H. Perry [8], with the results obtained in numerical simulation. The intention of the investigation, reported in this paper, is to crea[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 352-356
PL W analizie uwzględniono charakterystykę geometryczną kopuły uzyskaną na podstawie pomiarów geodezyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na modelowanie elementów kopuły murowanej, wykazujących rysy i pęknięcia. Przeprowadzona analiza umożliwiła jakościową ocenę zachowania się konstrukcji.
EN The geometric characteristic of the cupola after geodetic measurement was settled and used in the analysis. In modelling the cupola special attention was paid to existing cracks and fractures of construction. The analysis done gave chance to elaborate qualitative estimation of safety for the constru[...]
10
100%
Archives of Mechanics
EN The work is the continuation of Professor Piotr Perzyna achievements in the description and analysis of the phenomenon of plastic strain localization. The ductile materials under impact loading are in focus of interest. In particular, the influence of initial imperfections on the final pattern of lo[...]
11
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2010 No. 13 91--115
EN Modern building industry puts large demands on designers. Generally, both the freedom in design as well as the constant pressure on cost reduction exert a strong influence on the design process. For decades many near optimal solutions have been developed for a wide spectrum of engineering problems. [...]
12
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy prezentuje się zachowanie betonu przy obciążeniach quasi-statycznych przy jednoosiowym ściskaniu i rozciąganiu oraz w płaskim stanie naprężenia. Dyskutowane są kryteria zniszczenia betonu oraz metody identyfikacji parametrów konstytutywnych. Istotnym elementem jest również energetyczna inter[...]
EN The behaviour of concrete under quasi-static loadings for uniaxial compression, tension and plane stress conditions is studied. The failure criteria of concrete are discussed as well as the methods of constitutive parameters identification are elaborated. The attention is focused on an energetic int[...]
13
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2005 No. 6 53-69
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji parametrów materiałowych betonu klasy B50. Przyjęto model matematyczny betonu plastycznego ze zniszczeniem. Określono, jakie testy laboratoryjne są niezbędne do identyfikacji parametrów konstytutywnych tego modelu. Przetestowano użyteczność modelu konstytut[...]
EN The paper presents a method and requirement of the material parameters identification for concrete damage plasticity constitutive model. The laboratory tests, which are necessary to identify constitutive parameters of this model have been presented. Two standard applications have been shown that tes[...]
14
100%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 23--32
EN Viscoplastic waves interaction plays a fundamental role in a strain localisation phenomenon especially during highly dynamic processes occurring for example during car or orbiting space objects crashes (strain rates locally reach the values of order 107 s-1 In zones of localised deformation an inten[...]
15
100%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 143--148
16
81%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 4 973-1001
PL W pracy przedstawiono numeryczne symulacje testu podwojnego ścinania, zaproponowanego przez prof. Nowackiego, w ramach sformułowania teorii lepkoplastyczności dla anizotropowych ciał stałych. Analizy numeryczne obejmują modele trójwymiarowe i są wykonane dla stali DH-36 w warunkach adiabatycznych (a[...]
EN In the paper, the numerical simulation of Nowacki's double shear test in the framework of recently proposed viscoplasticity theory for anisotropic solids is presented. The numerical analysis comprises the full spatial modelling and is carried out for the DH-36 steel sheet in adiabatic conditions (th[...]
17
81%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 3 573-598
PL Przedmiotem prezentowanej pracy jest problem optymalizacji systemu implantologicznego Osteoplant, który został opracowany i wciąż jest ulepszany przez Fundację Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obserwacje kliniczne potwierdzają występowanie powikłań zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie użytkowa[...]
EN The subject of the present work is optimization of the modern implant system Osteoplant, which was created and is still developed by Foundation of University of Medical Sciences in Poznań. Clinical observations point to the occurrence of both early and late complications in the case of all two-compo[...]
18
81%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 4 797-818
PL Praca opisuje wybrane aspekty modelowania numerycznego z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES) zagadnień biomechaniki. Autorzy starają się podkreślić złożoność takiej analizy MES. Uwagę skupiono na dwóch przykładach: analizie wszczepu stomatologicznego oraz ruchomości segmentu kręgosłupa[...]
EN The paper describes various aspects of numerical modeling of biomechanical problems by the finite element method. The authors would like to present what they mean by the numerical complexity of modeling of biomechanical problems. The attention is focused on numerical simulation of dental implants an[...]
19
81%
Computational Methods in Science and Technology
EN In the paper the material model for metals and its numerical applications are presented. The material model is stated in terms of continuum mechanics, in the framework of the thermodynamical theory of viscoplasticity. The fundamental achievement is that the constitutive relation includes a descripti[...]
20
81%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Elementy powłokowe wzmacniane podlużnicami oraz wręgami, ze względu na mały ciężar w stosunku do nośności, są bardzo często stosowane w przemyśle lotniczym. Podstawowa zaleta jaką jest duża współpraca elementów powłokowych i prętowych powoduje jednocześnie trudności w ich projektowaniu. W artykule o[...]
EN The semi-monoco\que structure is very often used in the aerospace industry. The key advantage of this kind of structure n a łow weight of it in relation to load capacity. However, the particular characteristic of semi-monocoque structure - cooperatiot between frame andstressed skin is simultaneously[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last