Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 29 (101) 134-139
PL Rozpatrywany w artykule problem dotyczy reprezentacji danych z nawigacyjnej mapy elektronicznej umożliwiających szybkie i skuteczne identyfikowanie obszarów spełniających określone kryteria, np. głębokości. Ma to istotne znaczenie między innymi w procesach analizy i oceny sytuacji czy wyznaczania be[...]
EN The problem considered in this article refers to such representation of data from an electronic navigational chart that fast and effective identification of areas meeting certain criteria, e.g. depths, will be possible. This is of importance in such processes as situation analysis and assessment or [...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule analizowano problem konwersji elektronicznej mapy nawigacyjnej w standardzie S-57 do postaci umożliwiającej wprowadzenie oraz szybką analizę i wykorzystanie informacji zawartych na mapie w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji. Do rozwiązania problemu zaproponowano rekurencyjny algory[...]
EN This article analyzes the problem of converting an S-57 standard electronic chart to the form enabling the insertion and quick analysis and use of information contained on the chart of a navigational decision support system. The problem is tackled by the application of a recurrent discretizing algor[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozpatrywany jest problem optymalizacji parametrów silników magnetohydrodynamicznych z kanałem o przekroju eliptycznym. Analizowane jest zagadnienie doboru parametrów geometrycznych kanału i warunków zasilania silnika pod kątem uzyskania maksymalnej sprawności. Ponadto przedstawiono anali[...]
EN This article discusses a problem of optimisation of some parameters of magnetohydrodynamic engines with an elliptical cross-section channel. The channel geometric parameters, engine supply conditions and magnetic circuit configuration are analysed in order to receive maximum efficiency. Besides, ana[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 3 4250--4257
The article presents the results of the research on the graphs construction methods provides the data source for route search algorithms used in the process of choosing the road in restricted areas. The methodology of the graph nodes deployment processes and defining of the graph edges were presente[...]
PL W artykule zaprezentowano wyniki pracy badawczej dotyczącej metod budowy grafów, stanowiących źródło danych dla algorytmów wyboru drogi, wykorzystywanych w procesie wyboru drogi na akwenach ograniczonych. Zaprezentowano metodykę postępowania w procesach rozmieszczania wierzchołków oraz definiowania [...]
5
63%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents the possiblities of the use of the shortest path in the graph algorithms in ship’s safe route choice process in a restricted area. To create a graph, a trapezoidal mesh based on the S-57 digital map data was used. Numerical experiments were carried out and their results are discu[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This paper presents one of the approaches to solve the collision problem in restricted area for two moving objects using artificial intelligence (SACO algorithm). Although AI should be used only when the classic methods fail, a simple comparison between them is very interesting. As we know the main [...]
7
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 117-124
EN The article presents the problem of choosing a safe route of an object in a restricted area. The ant algorithm is implemented to solve the problem. The presented methodology involves graph design for this algorithm using quad trees. Based on the route planning method developed, a numerical experimen[...]
8
63%
Archives of Transport System Telematics
EN In this paper an algorithm of finding the optimal path of an object in restricted area, focusing on the position prediction, is presented. Moving in the restricted area requires not only the knowledge of this area, but also the current and future position of other objects present in it. These inform[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 37 (109) 61--65
EN The presented simulation model of radiocommunication events management allows to investigate problems occurring in marine radiocommunications. Based on a variety of research methods, we focus on the method of computer-based simulation, and describe the stages of construction and structure of the sim[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Generating initial population of evolutionary algorithms used in the process of weather ship route optimization requires the determination of the area where it may find the points of designated routes. The problem may be a need to sail around the continent, circumnavigate the islands, and the restri[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 324--327
PL W artykule omówiona została koncepcja zastosowania technik rozpoznawania mowy w systemie zarządzania zdarzeniami radiokomunikacyjnymi (Radiocommunication Events Management System - REMS), którego zadaniem jest proces wspomagania podejmowania decyzji przez operatorów urządzeń radiokomunikacyjnych GMD[...]
EN In this paper an idea of speech recognition in Radio Events Management System is described. REMS can be used as a tool for supporting the decisions of GMDSS devices operators on marine vessels. Some experiments in artificial conditions were carried out and the results are described.
12
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 120--127
EN The article proposes a model of the system supporting the decision-making process relating to the radio operator on board a ship after a distress alert is received by a Digital Selective Calling (DSC) controller working on VHF channel 70. The model is aimed at the implementation into the system of r[...]
13
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono strukturę modelu alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych do stacji brzegowych i statków w obszarze A1. Przedstawiono wybrane aspekty prawne wynikające z przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego, konwencji: STCW oraz SOLAS normujące zasady pracy systemów[...]
EN The paper presents a model of radiocommunication event allocation to shore-based radio stations and vessels in sea area A1. Selected legal aspects of the operation of radio systems and the work routine of GMDSS operators, included in the Radio Regulations, the STCW Convention and the [...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 783--786
PL Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często je[...]
EN The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. O[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 755--757
PL Wydajność transportu pasażerskiego w tym lotnictwa cywilnego, jest kluczowa dla światowej gospodarki. Jednym z głównych czynników oceny linii lotniczych przez pasażerów jest punktualność. Należy tu uwzględnić również fakt, że sieć połączeń między lotniskami na całym świecie jest niezwykle skomplikow[...]
EN The efficiency of air passenger transport in world's economy is crucial. For this kind of flights, one of the most important features is punctuality. The network of connections between the airports, very often is significantly complicated. It leads to the conclusion that there is a need to do some r[...]
16
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Planning and realization of ship route is a complex problem, which consists of elements from different disciplines. It is necessary to take into account: the formal requirements, the organization of traffic in restricted areas, exploitation limitations of the ship; economic issues relating to the co[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono algorytm fuzji danych nawigacyjnych. Algorytm został zweryfikowany poprzez zaimplementowanie go w postaci aplikacji działającej w czasie rzeczywistym. Przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na integracji równoległych pomiarów pozycji, pochodzących z dwóch różnych odb[...]
EN This article discusses an algorithm of navigational data fusion. The algorithm has been verified through its implementation in a real time application. Parallel measurements of position obtained from two different GPS receivers have been integrated in this experiment. The experiment results are pres[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono technikę oceny jakości głosu śpiewanego z wykorzystaniem własności trajektorii częstotliwości tonu krtaniowego (FO). Przeprowadzono analizę śpiewu z użyciem ćwiczenia, na które składala się fraza zawierająca samogłoski śpiewane kolejno na tej samej wysokości dźwięku. Wykorzy[...]
EN The paper presents an approach of assessment of singing quality based on properties of fundamental frequency (FO) trajectories. An analysis of singing has been performed using exercise with dedicated phrase containing consecutive vowels at the same pitch. The frequency deviations between voice's pi[...]
19
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents a sea area model developed for the purposes of radio communication event management system in the maritime transport. The authors have presented the assumptions underlying the area model architecture, and proposed methods of modelling and presentation of dislocation of radio stati[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 50 (122) 52--58
EN This article presents the structure of a model of the allocation of radiocommunication events at coastal radio stations, land-based satellite stations and on vessels in sea area A3. The propagation of radio waves in the HF band has been analyzed to examine the range of various radio stations and the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last