Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochrona instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem cząstkowego prądu piorunowego. Od kilku lat projektanci i wykona[...]
EN The purpose of SPD (Surge Protective Device) is to protect electric power systems and equipment against lightning induced surges, switching surges in power system and direct influence of lightning current. For several years, designers and installers have been offered in cataloques SPD types B + C, B[...]
2
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Stworzenie warunków do pewnego i niezawodnego działania urządzeń oraz systemów elektronicznych wymaga oceny impulsowych narażeń elektromagnetycznych w miejscu ich zainstalowania. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku urządzeń, do których dochodzą linie sygnałowe z terenu stacji elektroene[...]
EN Creating the conditions for the safe and reliable operation of electronic equipment and systems requires the basic information about pulsed electromagnetic exposure in different places of signal circuits. This problem is particularly important in the case of signal lines which are on the premises of[...]
3
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 1 150--157
PL Praca dotyczy problemów związanych z budową systemów wspomaganego komputerowo generowania zbiorów sprawdzeń cech niezbędnych do oceny zdatności obiektów złożonych, a także lokalizacji niezdatności ich elementów składowych. Analizowano przydatność do tego celu macierzowej metody określania zbiorów sp[...]
EN The paper refers to problems connected with building systems of computer-aided generation of evaluation sets of features necessary for the evaluation of compound objects’ ability, and also the localization of imperfections of their component elements. In order to solve these problems, the usefulness[...]
4
100%
Elektro Info
2013 nr 6 52--56
PL W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.
EN In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 14--18
PL Przedstawiono zasady wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a urządzeniami i instalacjami na dachu oraz wewnątrz obiektu.
EN The paper presents principles of determination of isolating clearances between components of lightning protection eąuipment and eąuipment and installations on the roof and inside building.
6
100%
Elektro Info
2012 nr 11 65--67
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. Szczególną uwagę zwrócono na badania iskiernikowych i warystorowych urządzeń typu 1 i 2.
EN In paper the basie Information about the tests of surge protective devices in low-voltage power systems In structures were presented. Special attention was put on test for spark gaps and varistors based SPD type 1 and 2.
7
100%
Elektro Info
2013 nr 4 20--23
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych, zasad doboru, rozmieszczania i montażu urządzeń do ograniczania przepięć typu 1. Szczególną uwagę zwrócono na napięciowe poziomy ochrony układów SPD i zasady koordynacji ich właściwości z wymaganiami kompatybilności ele[...]
EN In paper basic information about the properties, selections and installations of surge protective devices type 1 are presented. Basic attention was directed on voltage protection levels of SPD and coordination between its properties and requirements for surge resistance of equipment, which results f[...]
8
100%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 2 61-72
PL Praca dotyczy problemu diagnostyki zestawów kołowych pojazdów szynowych. W artykule przedstawiono zbiory cech mierzonych podczas badań diagnostycznych zestawu kołowego, które są podstawą oceny jego stanu technicznego. Wartości te tworzą wektor cech diagnostycznych, który może być wykorzystany podcza[...]
EN The paper deals with the problem of diagnostics of vehicle wheel sets. In the article, a diagnostic of set features, which are measured during diagnostic tests were presented. It is a basis for the technical condition evaluation of the vehicle wheel set. Values measured in these tests create the dia[...]
9
100%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 2 149-158
PL Praca dotyczy problemu interpretacji zmian parametrów diagnostycznych, które mogą być opisane krzywymi zużycia, podczas identyfikacji stanu technicznego elementów pojazdów. W artykule przedstawiono szczegółową definicję formalną klasycznej krzywej zużycia, uwzględniającą waru-nek równości pochodnych[...]
EN The paper deals with an interpretation problem of diagnostic parameter changes during the identification of the technical condition of vehicle elements. These parameters may be characterized by wear curves. The paper presents a detail formal definition of a classical wear curve with equality conditi[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 275-277
Poprawny dobór rozwiązań ochrony odgromowej wymaga posiadania informacji o podziale prądu piorunowego w przewodzących instalacjach dochodzących do obiektu podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne. Szczególnie istotne jest określenie prądów udarowych występujących w instalacji e[...]
EN Correctness estimation of lightning protection solutions require definition of lightning current distribution in conductive installations entering the structure during direct strike to lightning protection system of this structure. It concerns particularly this part of lightning current, which flows[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Proces użytkowania pojazdów szynowych jest uzależniony os spełnienia zarówno szeregu warunków techniczno-ekonomicznych jak I przepisów bezpieczeństwa ruchu. Powinno to być brane pod uwagę podczas tworzenia programu badań diagnostycznych dla tych pojazdów. Dlatego w pracy dokonano podziału parametrów[...]
EN Vehicle utilization process depends on satisfying technical and economical conditions as well as train traffic safety regulations. It should be taken into consideration during elaboration diagnostic tests for that vehicles. Therefore in the paper diagnostic parameters were divided into three sets: F[...]
12
100%
Elektro Info
2009 nr 4 18-21
PL Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określaj[...]
13
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z budową systemu wspomaganej komputerowo oceny stanu technicznego zestawów kołowych pojazdów szynowych. Cechy fizykalne tworzące wektor cech diagnostycznych można wykorzystać do identyfikacji stanu technicznego pojazdu. Na podstawie ocen przykładowych ce[...]
EN This article presents issues related to the construction of a computer-aided system evaluation of the technical condition of rail-vehicle wheel sets. Physical features which make a diagnostic feature vector are discussed and classified in the paper. This vector may be used for the identification of [...]
14
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zastosowanie w instalacji elektrycznej wielostopniowego systemu ograniczania przepięć nie zawsze zapewnia bezawaryjne działanie chronionych urządzeń. Oceniając skuteczność ochrony przed przepięciami przeanalizowano zjawiska zachodzące bezpośrednio przed chronionym urządzeniem w obwodzie warystor – p[...]
EN In electrical installation with multistage system of surge protective devices no always failure-free working of devices is assured. Estimating effectiveness of protection against overvoltages, phenomena directly in front of protected devices in circuit varistor - input of power supply were analyzed.[...]
15
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Zasady podejmowania decyzji o potrzebie stosowania urządzenia piorunochronnego na rozległych obiektach typu halowego oraz sposoby ochrony przed występującym zagrożeniem piorunowym zostaną przedstawione na podstawie zaleceń norm serii PN-EN62305. Normy tej serii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In[...]
EN The article describes the rules and regulations that should be taken into consideration while designing lightning protection of large hall-type buildings in accordance with PN-EN 62305 standard.
16
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 w instalacji elektrycznej oraz kategorii D1 w obwodach sygnałowych charakteryzuje duża odporność na działanie prądów udarowych. Wynika to z podstawowego ich zadania, jakim jest ochrona instalacji niskonapięciowych w obiekcie budowlanym przed oddziaływaniem [...]
EN The highest requirements with respect to the discharge capacity are made to the SPD type 1 in electrical installation and SPD category D1 for electronic circuits. The function of these SPDs is to prevent destructive partial lightning currents from penetrating the installations inside the structure. [...]
17
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania piorunowego bez szkody dla chronionego obiektu i urządzeń w nim zainstalowanych oraz w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi. Poniżej przedstawione zostaną zasady podejmowania dec[...]
EN The basic tasks of the lightning protection system are to take over and discharge to the ground the lightning current without damage to the protected object, equipment installed in it and in a safe way for the people staying inside. The regulations concerning decisions about where lightning protecti[...]
18
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposoby ograniczenia przepięć w nietypowych instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
EN The paper presents methods used for suppression of overvoltages in atypical low voltage electric installations.
19
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zasady określania odległości ochronnych pomiędzy układami SPD a przyłączami zasilania chronionych urządzeń.
EN The paper presents principles of determination protection distances between SPDs and terminals of protected equipment.
20
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 87--92
PL Zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie poprawnego działania urządzeń i systemów elektronicznych wymaga posiadania podstawowych danych o źródłach zakłóceń i wytwarzanych przez nie sygnałach zakłócających. Niezbędne są również informacje o sposobach przedostawania się zakłóceń do urządzeń oraz po[...]
EN For many years electromagnetic disturbances (EMD) has been one of the strongest research areas in the Department of Electrical Engineering at Biafystok Technical University. Taking into account our experience and application of industry for engineers who understand problems associated with electroma[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last