Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 348--351
PL Zdefiniowane przedsięwzięcia budowlane i cykl życia obiektu. Podstawowe problemy związane z przedmiotem i zakresem badań Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych (IPB). Wskazanie złożoności analitycznej i badawczej opisywanych problemów.
EN The construction project and the life cycle of construction object. The basic problems of the scope and subject of the CPE study, and analytical complexity of the problems.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Realizacja robót i eksploatacja obiektu budowlanego w warunkach ryzyka oznacza konieczność identyfikacji i analiz}' oddziaływań losowych. Wybór rozwiązań realizacyjnych ze względu na możliwe negatywne skutki i koszty zabezpieczenia właściwej pracy obiektu zależ)' od prawdopodobieństwa wystąpienia od[...]
EN The method of analysis of construction structures technical and technological solutions consist in analysis of works execution circumstances and construction structures operation and maintenance. Selection means determination of execution solution. In many cases execution of works, and operation and[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Analiza ryzyka prowadzona jest dla całego cyklu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ocenia się efektywność ekonomiczną oraz ryzyko czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Miarą ryzyka czasu i kosztów jest prawdopodobieństwo przekroczenia określonych limitów czasu i kosztów, gdy przedsięwzięc[...]
EN Risk analysis is conducted for the whole life cycle of construction projects. The method allows for calculation the economic effectiveness as well as the risk of time overrun and the risk of cost overdraft of the projects execution. In order to evaluate the risk of time overrun and the risk of cost [...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Analiza identyfikacyjna i ocenowa stanu eksploatacyjnego obiektów budowlanych polega na określeniu relacji między ich stanem eksploatacyjnym i wymaganiami eksploatacyjnymi. Stan eksploatacyjny opisują wartości cech eksploatacyjnych, które określają możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznacze[...]
EN Identification and evaluation of construction structure stale analysis consist in determination relations between its exploitation state and exploitation requirements. The exploitation state is described by using the exploitation features that determine possibility of operation according to the obje[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedsięwzięcie budowlane to koncepcyjne, projektowe i organizacyjne przygotowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu budowy w celu zaspokojenia potrzeb, których spełnienie wymaga użytkowania obiektów budowlanych. Szczególnym przedsięwzięciem budowlanym jest rozbiórka obiektów budowlanych. Pr[...]
EN Construction project means conceptual, design and organizational preparation, and execution of construction works on the building site to satisfy investor's and users. needs that require use of buildings. Particular building venture is the demolition of construction structures. Construction project [...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 211--219
PL Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, bezpiecznie, na czas i w ramach budżetu. Zdarzenia losowe, które mogą wystąpić w procesie realizacji, na placu budowy, w jego otoczeniu i w środowisku naturalnym mogą zakłóca[...]
EN Construction works need to be implemented in accordance with design documentation, technical and performance specifications as well as being carried out safely, on time and within budget. There are however various events, which can occur during the process of implementation, some as a consequence of[...]
7
100%
Archives of Civil Engineering
PL Realizacja robót budowlanych na placu budowy jest podstawowym etapem przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce, z punktu widzenia realizacji robót na placu budowy lub przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, ryzyko czasu i kosztów często powinno być dokładnie badane ze względu n[...]
EN Construction risk assessment is the final and decisive stage of risk analysis. When highly changeable conditions of works execution are predicted, risk should be evaluated in the favorable, moderate, and difficult random conditions of construction. Given the random conditions, the schedule and cost [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 54--56
PL Modelowanie pracy zespołu roboczego w warunkach ryzyka oznacza identyfikację warunków losowych budowy, zaprojektowanie organizacji oraz probabilistyczne oszacowanie kosztu i czasu wykonania robót. Dane te są niezbędne do oszacowania kosztów i opracowania harmonogramu budowy. Brygada złożona składa s[...]
EN Modeling of operation of a working team in risk conditions means identification of random construction conditions, designing organization of the team and probabilistic estimation of the cost and time of its work. These data are required to estimate and develop a schedule of construction. Complex wor[...]
9
100%
Archives of Civil Engineering
PL Kwantytatywna metoda identyfikacji ryzyka budowy, którą opisano w artykule, pozwala identyfikować probabilistyczne parametry i charakterystyki ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Identyfikowany jest wpływ losowych czynników zakłócających przebieg i wyniki robót. Identyfikowane dane dotyczą ryz[...]
EN Risks pertaining to construction work relate to situations in which various events may randomly change the duration and cost of the project or worsen its quality. Because of possible significant changes of random events, favorable, moderate, and difficult conditions of construction work are consider[...]
10
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 8(114) 73--79
PL Zdarzenia losowe mogą zakłócać proces realizacji i wyniki robót, wówczas czas trwania i koszty robót są zmiennymi losowymi. Losowe charakterystyki tych zmiennych są opisywane za pomocą rozkładu prawdopodobieństwa β-PERT i uproszczonych formuł. Aby określić prawdopodobne zmiany czasu trwania i kosztó[...]
EN Random events may interfere with the execution process and results of the work. Then, the duration and cost of work are random variables. The random characteristics of these variables are described by using the β-PERT probability distribution and the simplified formulas. To determine the probable ch[...]
11
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych obliczana jest na podstawie wszechstronnej analizy kosztowych i czasowych uwarunkowań realizacyjnych oraz identyfikacji i badania technologii i organizacji przedsięwzięcia. W analizie rozpatrywane są stochastyczne warunki realizacji, określane przez środowisko [...]
EN Contingency of construction projects is calculated on the basis of comprehensive analysis of the coast and time execution conditions, and identification and examining construction project execution technology and organization. The stochastic conditions defined by the natural and economic circumstanc[...]
12
100%
Archives of Civil Engineering
PL Małe obiekty budowlane są często budowane z zastosowaniem standardowych technologii. W takich przypadkach roboty budowlane mogą być wykonywane przez standardowe zespoły zadaniowe. W związku z tym konieczne jest określenie metod przydziału (alokacji) zespołów do wykonania poszczególnych robót. W celu[...]
EN Small construction objects are often built by standard task teams. The problem is, how to allocate these teams to individual works? To solve the problem of allocation three methods have been developed. The first method allows to designate optimal allocation of teams to the individual works in determ[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podstawowe, znane metody oceny zużycia technicznego budynków umożliwiają obliczanie procentowego zużycia technicznego budynków w czasie ich eksploatacji. W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę takich metod oraz możliwości ich zastosowania. Na podstawie analizy niezbędnych danych oraz uzysk[...]
EN The main practical methods of buildings technical wear assessement allow to calculate of percentage buildings technical wear in period of their exploitation. In the paper general characteristic and possibilities of application such methods have been presented. On the basis of analyses essential dat[...]
14
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
15
63%
Logistyka
2015 nr 4 1877--1884, CD2
PL Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD [...]
EN Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard [...]
16
51%
Diagnostyka
PL Metoda eksploatacyjnej analizy modalnej jest jedną z wielu technik wirtualnych wykorzystywanych w aspekcie diagnozowania maszyny i urządzeń. Istotną zaletą, szczególnie dla przemysłu jest fakt, że eksploatacyjna analiza modalna umożliwia identyfikację parametrów modelu modalnego jedynie w oparciu o [...]
EN The modern engineering applications using virtual environment to simulating calculations conducting finds wider use in the process of projecting and structure dynamic analysis of machine engines and devices. Utilization of the modal analysis, aiming on the aid of transmission technical state descrip[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 71--81
PL W współczesnych czasach człowiek ulepsza procesy wytwarzania skupiając swoją uwagę głównie na minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie danego procesu. Jedną z możliwych i najpowszechniejszych metod skracanie tego czasu jest przyspieszenie niektórych pod procesów. Podprocesy te odnoszą się do czy[...]
EN In modern times, a man improves manufacturing processes mainly focus their attention on minimizing the time it takes to complete the process. One of the possible and most common methods of reduction the time to accelerate some of the processes. One of the engineering design applications support as w[...]
18
51%
Logistyka
2015 nr 4 2064--2073, CD2
PL W pracy przedstawiono podstawowe zależności teoretyczne umożliwiające sporządzenie bilansu cieplnego wagonu kolejowego zapewniający pasażerom odpowiedni komfort cieplny. Szczegółowe obliczenia przedstawiono dla zimowych warunków przewozów ludzi. Przedstawiony model jest model statycznym niezbędnym d[...]
EN The paper demonstrates the basic theoretical equations for the heat balance description of railway wagon. Heat balance provides the heat comfort of passengers. Presented detailed calculations were carried out for winter conditions of people transportation. The presented model is a static model which[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last