Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 2 153--174
PL Metan jako kopalina towarzysząca występuje w większości zagłębi węglowych na świecie. Wiedza o zawartości metanu w węglu jest podstawową informacją wykorzystywaną do bilansowania i opisywania złoża, prowadzenia bezpiecznej eksploatacji węgla w obliczu zagrożeń metanowych oraz wyrzutami metanu i skał[...]
EN Methane, as a co-occurring compound, can be found in the majority of coal basins all over the world. The knowledge of methane content is a basic piece of information used in balancing and describing a given coal seam, in conducting safe exploitation – with methane hazards and methane and rock outbur[...]
2
100%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 861--869
PL Z powodu niewielkiej ilości badań skupiających się na ocenie ciśnienia gazu jako parametru oceny zagrożenia wyrzutowego, trudno także wskazać przy jakiej wartości tego parametru następuje znaczny wzrost stanu zagrożenia. Oczywistym jest, że ocena stanu zagrożenia, prócz czynnika gazowego powinna uwz[...]
EN Scarcity of research focusing on the evaluation of the coal seam methane pressure as a parameter determining the outburst risk makes it difficult to assess the value for which the level of this risk increases considerably. It is obvious that, apart from the gas factor, the evaluation of the threat s[...]
3
100%
Archives of Mining Sciences
PL Autor współpracował z polskimi ekspertami związanymi z badaniami i zwalczaniem zagrożenia wyrzutowego. W wyniku współpracy pozyskał ich wiedzę i doświadczenie, na bazie której stworzył system ekspercki, oparty na logice rozmytej. System umożliwia automatyczną ocenę zagrożenia wyrzutowego. Prace prze[...]
EN The Author endeavored to consult some of the Polish experts who deal with assessing and preventing outburst hazards as to their knowledge and experience. On the basis of this knowledge, an expert system, based on fuzzy logic, was created. The system allows automatic assessment of outburst hazard. Th[...]
4
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2008 R. 32, z. 1 321-328
PL Praca zawiera propozycje wykorzystania logiki rozmytej w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem prac w górnictwie. W obszarze tym występują w dalszym ciągu problemy, których opisanie w sposób tradycyjny z wykorzystaniem zależności matematycznych wydaje się w najbliższym czasie niemożliwe. Warto [...]
EN The work contains suggestions about the use of fuzzy logic in the issues connected with the safety of works in mining. There are still problems in this area. Description of these problems in a traditional manner with the use of mathematical correlation seems impossible in the nearest future. It is, [...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Brykiet węglowy jest materiałem badawczym często wykorzystywanym w eksperymentach z zakresu wyrzutów węgla i gazu. Najczęściej wymienianą wadą takiego materiału badawczego jest jego odmienność od naturalnego węgla litego. Okazuje się jednak, że właściwości brykietów węglowych w wielu aspektach są zb[...]
EN The coal briquette is a research material used often in experiments of the range of coal and gas outbursts. Its dissimilarity from the natural coal and gas is the most frequently mentioned defect of such a research material. But it turned out, that coal briquettes properties in many aspects are simi[...]
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 10 11-17
PL Artykuł przedstawia analizę przepisów w wybranych krajach, dotyczących podstaw i sposobu kategoryzacji zagrożeń wyrzutami gazów i skał. W jej wyniku stwierdzono, że przepisy w krajach europejskich i Chinach są do siebie podobne. Podobieństwo to dotyczy dążenia do maksymalnego sformalizowania nakłada[...]
EN The article presents an analysis of the regulations on the grounds and methods of classification of the risks of outbursts of gases and rocks in selected countries. The analysis shows that the regulations in European countries and in China are similar. This similarity concerns the drive towards a ma[...]
7
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W niniejszej pracy znajdują się rozważania teoretyczne poparte testem laboratoryjnym dotyczące analizy emisji metanu z próbek węgla większych niż obecnie wykorzystywana klasa ziarnowa w ocenie metanonośności. W opinii autorów, popartej analizą teoretyczną oraz testami laboratoryjnymi, przy zachowani[...]
EN This paper summarises the theoretical studies and laboratory testing of methane emissions from coal samples larger that the grain size grades typically used in evaluations of methane-bearing capacity. According to the authors recalling the theoretical and experimental data, application of the adequa[...]
8
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Praca zawiera opis dwóch metod wyznaczania parametrów izoterm sorpcji z wykorzystaniem komercyjnej wagi sorpcyjnej IGA-001 oraz autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Na urządzeniach tych wyznaczono, niezależnie, izotermy sorpcji dla trzech ziarnistych próbek węgla, tr[...]
EN The study summarises two methods of obtaining the sorption isotherms using a commercially available sorption balance IGA-001 and a manometric sorption meter - a volumetric device engineered by the author. Sorption isotherms were obtained independently by the two methods, using three grainy coal samp[...]
9
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono wyniki badań porozymetrycznych węgla kamiennego wyznaczonych metodą niskociśnieniowej adsorpcji gazowej. Pomiary przeprowadzono w kilku temperaturach, z zastosowaniem azotu (N2) w temperaturze 77 K oraz ditlenku węgla (CO2) w temperaturach 258 K, 273 K, 278 K i 288 K. Przy w[...]
EN This paper presents the results of the porosimetric studies on coal appointed by low pressure gas adsorption. Measurements were carried out at several temperatures with gaseous adsorbate: nitrogen (N2) at 77 K and carbon dioxide (CO2) at temperatures of 258 K, 273 K, 278 K and 288 K. Nitrogen was us[...]
10
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawione zostały wybrane sposoby wyznaczania efektywnego współczynnika dyfuzji na podstawie przebiegów akumulacji/uwalniania gazów sorbujących na węglu. Podjęta została próba oceny niepewności wyznaczania tego współczynnika poszczególnymi metodami. Przeanalizowana została ponadto jakość[...]
EN The study details on selected methods of deriving the effective diffusion from the processes of accumulation /release of a gas sorbing on coal. The attempt was made to establish the level of uncertainty involved in each method. The quality of extrapolation of abbreviated measurements of process kine[...]
11
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1023--1031
PL Wyrzuty gazów i skał stanowią duże zagrożenie w większości obecnie eksploatowanych zagłębi węglowych. Bardzo często wykorzystywanym parametrem oceny stanu zagrożenia wyrzutowego jest zawartość metanu w węglu. W wielu krajach do oceny mechanicznych parametrów węgla wykorzystuje się zwięzłość. Autorzy[...]
EN In most coal basins that are currently being exploited, gas and rock outbursts pose a considerable safety threat. The risk of their occurrence is frequently assessed by means of a parameter known as the methane capacity of coal. In a lot of countries, the evaluation of the mechanical properties of c[...]
12
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 4 139--145
PL Ocena wydatku energetycznego procesu rozdrobnienia danego materiału jest niezwykle istotna przy projektowaniu, budowie, czy też doborze urządzeń rozdrabniających. W Pracowni Mikromerytyki IMG PAN powstał prototyp urządzenia do rozdrabniania skał w kontekście oceny gazu zawartego w ich porach. W rama[...]
EN Estimating the energy of comminution process of various materials is very important in the design, construction, or the choice of grinding equipment. In the Laboratory of Micrometrics of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences a device for rock comminution by impact[...]
13
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 1 23--30
PL Sorpcyjne badania układu węgiel-metan stanowią istotny problem metrologiczny. Złożoność procesów emisji/ akumulacji metanu w porowatej strukturze węgla jest ogromna. Transport molekuł gazu w ziarnie węgla opisuje dyfuzja, która nawet w niewielkich ziarnach o typowym współczynniku dyfuzji zachodzi wo[...]
EN Analyzing sorption in the context of investigating the coal-methane system poses a considerable metrological problem. The nature of the processes of methane release/accumulation in the porous coal structure is very complex. The transportation of gas molecules within a grain of coal is described by t[...]
14
63%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1119--1129
PL W ramach niniejszej pracy poddano analizie obowiązujące rozwiązania prawne z krajów, gdzie występuje zagrożenie wyrzutami gazu i węgla (Australia, Czechy, Chiny, Niemcy, Polska, Rosja, Ukraina). Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice w poszczególnych rozwiązaniach. Ze względu na analizę oryginalny[...]
EN As part of the present article, the Authors analyzed relevant legal rules that are in force in countries where the gas and coal outburst hazard occurs (Australia, the Czech Republic, China, Germany, Poland, Russia, and Ukraine). Similarities and differences between particular solutions were highligh[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 4 15--17
PL W artykule zawarto koncepcję nowej kategoryzacji zagrożenia wyrzutami gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego, w tym koncepcję zaliczania pokładów i ich części do kategorii zagrożonych występowaniem wyrzutów. Przedstawiono również najważniejsze proponowane zmiany w stosunku do istniejących rozwią[...]
EN It is proposed to include in the methane and rock breakout hazard categories the coal beds or parts thereof where: (1) a methane and rock breakout has occurred, or (2) a sudden methane ejection has occurred, or (3) the methane rate exceeds 14 m3/Mgcsw, or (4) the methane rate exceeds 6 m3/Mgcsw at a[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 6 959--962
PL Przeprowadzono badania strukturalne (N2, 77 K) oraz sorpcyjne (H2, 313K, 0-2 MPa) w stopie LaNi5 oraz wielościennych nanorurkach węglowych MWCNT z uwzględnieniem kinetyki sorpcji. Powierzchnia właściwa (DFT) MWCNT wyniosła ok. 110 m2/g, a stopu LaNi5 (BJH) była bliska zeru. Pojemności sorpcyjne wzgl[...]
EN H2 was sorbed in LaNi5 alloy and on multiwalled C nanotubes (MWCNT) at 313 K and 0-2 MPa to study the kinetics of sorption. The surface area of MWCNT was about 110 m2/g and the surface area of the alloy LaNi5 approached zero. The H2 sorption capacity of LaNi5 was 2 orders higher than those of MWCNT.[...]
17
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2017 T. 19, nr 3 47--54
PL W artykule przeprowadzono szczegółową analizę literaturową zagadnienia sorpcji wymiennej CO2/CH4 na węglu kamiennym oraz sorpcji na węglu poddanym obciążeniu okólnemu. Tematyka badań sorpcji wymiennej CO2/CH4 oraz sorpcji w warunkach obciążania sorbentu, jako dwa oddzielne kierunki badań, są stosunk[...]
EN The article provides a detailed literature analysis of CO2/CH4 exchange sorption in hard coal and sorption in coal material under confining pressure. The study of CO2/CH4 exchange sorption and sorption in hard coal under confining pressure, as two separate research directions, is relatively well rec[...]
18
63%
Przegląd Górniczy
PL Poszukiwanie nowych, skutecznych metod prognozowania stanu zagrożenia wyrzutami w kopalniach węgla kamiennego jest niezwykle ważnym zagadnieniem w warunkach prowadzenia robót górniczych w złożach o wysokiej metanonośności. Trudności w prognozowaniu stanu zagrożenia wyrzutami wynikają z niezwykle sko[...]
EN Search for new effective methods of forecasting of the outburst hazard state in hard coal mines is an extremely important problem under conditions of mining of higher methane content deposits. Difficulties in outburst hazard state forecasting result from extremely complicated physical nature of the [...]
19
51%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W ostatnich latach w polskim górnictwie rud miedzi pojawiły się nowe zagrożenia związane z obecnością gazu w złożach. Konieczne jest zatem prowadzenie szczegółowych badań nad istotą tego zagrożenia. Jednym ze sposobów oceny ilości gazu znajdującego się przestrzeni porów skał jest rozdrobnienie badan[...]
EN In recent years, the Polish copper mining industry has been confronted with some new threats connected with the presence of gas in seams. Therefore, ongoing and thorough research into the nature of this threat becomes a necessity. Among various ways of evaluating the amount of gas in rock pores, the[...]
20
51%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The authors of the present paper designed and constructed a prototype of an instrument which enables fully automated determination of the desorbable methane content and effective diffusion coefficient in underground conditions. Due to microprocessor analysis of the recorded data and the application [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last