Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 7 307-313
PL Omówiono projekty badawcze, realizowane w latach 2005-2011, dotyczące zagadnień związanych z ochroną przed korozją, pod względem możliwości zastosowania wyników ich realizacji w praktyce. Projekty podzielono na zakresy tematyczne: korozja i badania korozyjne, korozja mikrobiologiczna, korozja stali [...]
EN Review of scientific projects related to corrosion protections, that were granted financing in years 2005-2011, are discussed in regard of using their results in pracitce. Projects have been divid into a few subject fields: corrosion and corrosion testing, microbiological corrosion, corrosion of ste[...]
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Artykuł przedstawia zagadnienie zastosowania powłok malarskich do ochrony przed korozją stalowych obiektów mostowych. Ukazane zostały zarówno technologie współczesne, jak i historyczne metody i wyroby służące do zapewnienia ochrony antykorozyjnej.
EN The article presents the problem of application of paint for corrosion protection of steel bridges. Shown are both contemporary and historical methods and products used to provide corrosion protection.
3
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 12 462-464
PL Przeprowadzono badania wpływu nanocząstek SiO2, zdyspergowanych w spoiwach poliuretanowym i akrylowym, na właściwości lakierów i powłok. Stwierdzono, że nanocząstki korzystnie wpływają na właściwości reologiczne lakierów, zwiększają twardość i odporność powłok na zarysowanie oraz zmniejszają tendenc[...]
EN The effect of nano-SiO2, dispersed in polyurethane and acrylic binders, on varnish and coatings properties has been investigated. It has been found that nanoparticles improve rheological properties of varnishes, increase hardness and scratch resistance of coatings and decrease blistering of coatings[...]
4
100%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 6 234-237
PL Do zabezpieczania konstrukcji stalowych przed działaniem ognia stosuje się głównie powłoki pęczniejące. Tego typu powłoki tworzą pod wpływem wysokich temperatur spęcznioną warstwę izolacyjną, która spowalniając nagrzewanie się stali do temperatury krytycznej zapobiega zawaleniu się konstrukcji i umo[...]
EN Intumescent coatings are used mainly for fire protection of steel structures. Intumescent coatings swell when exposed to fire, forming thick layer of char around the steel and insulating it from the heat. This insulating layer slows down a heating of steel structures to the temperature at which they[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 116-119
PL Zastosowanie nanocząstek w farbach antykorozyjnych jest jedną z możliwości wyeliminowania toksycznych pigmentów. Nanotechnologie pozwalają na połączenie właściwości powłok organicznych, takich jak giętkość i niska temperatura mięknienia z właściwościami powłok nieorganicznych, takich jak twardość i [...]
EN The application of nanoparticles in anticorrosive paints is one of the possibilities to eliminate toxic pigments. The nanotechnologies allow to combine the properties of organic coatings like fl exibility and low softening temperature with the properties of inorganic coatings like hardness and weath[...]
6
100%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 11 354-358
PL Rozwój w dziedzinie wyrobów lakierowych musi uwzględniać nie tylko wymagania jakościowe ale również aspekty ochrony zdrowia i środowiska. Legislacja w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu farb na środowisko dotyczy głównie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) i eliminowania to[...]
EN Progress in paint technology must take into consideration not only the quality requirements but also aspects concerning health and environmental protection. The principal objective behind environmental protection legislation is the limitation of VOC (volatile organic compounds) emission and the elim[...]
7
100%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 2 48-54
PL Wysokocynkowe farby do gruntowania, zarówno nieorganiczne jak i organiczne, chronią skutecznie stal przed korozją, chociaż ich mechanizm tworzenia powłoki i wynikające z niegowłaściwości powłok są różne. Omówiono różnice w aplikacji oraz właściwościach mechanicznych i odpornościowych farb nieorganic[...]
EN Both inorganic and organic zinc-rich primers protect effectively steel against corrosion in spite of differences in film formation mechanism and resulting properties. Differences in application and mechanical and protective properties of inorganic primers, based on alkali silicates and ethyl silicat[...]
8
100%
Chemik
9
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 9 347--352
PL Rozwój w dziedzinie wyrobów lakierowych musi uwzględniać nie tylko wymagania jakościowe, ale również aspekty ochrony zdrowia i środowiska. Legislacja w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu farb na środowisko dotyczy głównie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) i eliminowania t[...]
EN The advancements in paint technology must meet not only quality requirements but also aspects concerning health and environment protection. The principal objective of environmental protection regulations is the limitation of VOC (volatile organic compounds) emission and the elimination of toxic anti[...]
10
100%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 95-98
PL Kierunki badań i rozwoju w dziedzinie powłok lakierowych omówiono na podstawie referatów wygłoszonych na Europejskim Kongresie Korozyjnym EUROCORR 2005. Dominującą metodą badania powłok jest obecnie EIS. Ponadto w badaniach właściwości powłok stosuje się inne metody elektrochemiczne, takie jak SVET [...]
EN Trends in the testing and development of protective coatings based on papers presented during the European Corrosion Congress EUROCORR 2005 have been discussed. Nowadays the dominant test method for coatings is EIS. Moreover, other electrochemical methods are used for testing the properties of coati[...]
11
100%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 116-121
PL Przeprowadzono badania wpływu nanocząstek SiC na właściwości wyrobów lakierowych i powłok. Nanocząstki wprowadzono do wyrobów lakierowych niepigmentowanych i pigmentowanych, opartych na rozpuszczalnikowym spoiwie poliuretanowym i akrylowym. Stwierdzono, że nanocząstki SiC poprawiają odporność powłok[...]
EN The influence of SiC nanoparticles on the properties of paints and coatings has been investigated. The nanoparticles have been incorporated into non-pigmented and pigmented coatings based on solvent-borne polyurethane and acrylic binders. It has been found that SiC nanoparticles increase the scratch[...]
12
100%
Farby i Lakiery
2003 nr 4 21--28
PL W artykule omówiono nowe normy międzynarodowe i regionalne, obejmujące badania właściwości odpornościowych i mechanicznych powłok lakierowych, zastępujące dotychczasowe normy krajowe.
13
100%
Farby i Lakiery
2010 nr 4 3--9
PL Wysokocynkowe farby do gruntowania, zarówno nieorganiczne jak i organiczne, chronią skutecznie stal przed korozją, chociaż ich mechanizm tworzenia powłoki i wynikające z niego właściwości powłok są różne. Omówiono różnice w aplikacji oraz właściwościach mechanicznych i odpornościowych farb nieorgani[...]
EN Both inorganic and organic zinc-rich primers protect effectively steel against corrosion in spite of differences in film formation mechanism and properties, resulting from it. Differences in an application and mechanical and protective properties of inorganic primers, based on alkali silicates and e[...]
14
100%
Farby i Lakiery
2004 nr 5 17--24
PL Omówiono założenia, sposób realizacji i plan wdrożenia w Polsce Dyrektywy 1999/13/EC, dotyczącej emisji lotnych substancji organicznych (VOC) oraz scharakteryzowano inne dyrektywy europejskie związane z ograniczaniem stosowania i emisji do środowiska substancji szkodliwych: 1996/61/EC o zintegrowany[...]
15
63%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 10 430--440
PL Przedstawiono różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych pod względem ich składu, morfologii i aktywności powierzchni w zależności od rodzaju cynkowanej stali, składu kąpieli cynkowniczej i parametrów procesu cynkowania. Omówiono wpływ tych różnic na właściwości powłok.
EN Hot dip galvanized coatings, differing in terms of morphology, composition and surface activity, which results from the type of the steel, bath composition and technological parameters applied, have been presented. The impact of such differences on coating properties is discussed.
16
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 9 536-541
PL Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądane, a nawet niebezpieczne w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i magaz[...]
EN Heat build-up of coated surfaces due to solar radiation and the resulting temperature increase of interiors is highly undesirable and even dangerous. To decrease the heat build-up of surfaces, coatings with special pigments with high IR reflectivity are used. Properties of coatings formulated using [...]
17
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 120-123
PL Powłoki stosuje na różne powierzchnie w celach dekoracyjnych i ochronnych. Najnowsze osiągnięcia w technologii pigmentów odbijających promieniowanie podczerwone umożliwiają nadanie powłokom dodatkowej funkcjonalności: zdolności do obniżania temperatury podłoża przy zachowaniu żądanej barwy. Większy [...]
EN Coatings are utilized for their ability to visually beautify and functionally protect many types of surfaces. Recent advances in infrared reflective pigmentation technologies allow to impart an additional functionality to the coatings: the ability to reduce the substrate temperature while achieving [...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 9 423-426
PL Omówiono wymagania zamieszczone w obowiązujących aktach prawnych, szczególnie rozporządzeniach Ministra Gospodarki, dotyczące zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Zwrócono uwagę na znaczenie dobrego zabezpieczenia przed korozją w ochronie środowiska przed wycieka[...]
EN Requirements given in obligatory legal acts, especially ordinances of Minister of Economy, concerning corrosion protection of storage tanks for petroleum productsare discussed. Attention is paid to the importance of proper corrosion protection for environment protection against leakages of storage m[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 4-5 106-109
PL Nadmierne nagrzewanie się pomalowanych powierzchni na skutek promieniowania słonecznego i spowodowany tym wzrost temperatury wnętrz jest niepożądany, a nawet niebezpieczny, w przypadku pokryć dachowych, elewacji i innych elementów konstrukcyjnych, jak też zbiorników paliwowych, obudów chłodni i maga[...]
EN Solar-induced heat build-up is undesirable, and even dangerous, in case of coatings for roofs, facades and other building structures, as well as for fuel tanks, shields of cold stores and storehouses. One of the methods to reduce this heat is the application of suitable coatings with high reflectivi[...]
20
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 3 80-87
PL Przeprowadzono badania zależności adhezji i właściwości ochronnych systemów powłokowych od stanu powierzchni powłoki międzywarstwowej nie starzonej i starzonej przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej. Powłoki międzywarstwowe poddano starzeniu w czasie 500 h w komorze UV. Po starzeniu powłok epoksyd[...]
EN The dependence of surface properties of aged and non-aged intermediate coats on adhesion and durability of coating systems were tested. The intermediate coats were aged 500 h in UV chamber. The surface free energy and polar groups were estimated after ageing. The results have showed that adhesion of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last