Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 27-36
PL Przedmiotem artykułu jest metodyka projakościowego organizowania systemu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Główne założenia i zasady metodyczne przedstawionej metodyki wyprowadzono na podstawie analizy dotychczasowego dorobku teoretycznego dyscypliny naukowej organizacja i zarządzan[...]
EN A subject of the thesis is the methodology of proqualitative organizing of the maintenance system in the industrial company. The main assumptions and methodological rules of the elaborated methodology were developed on the basis of the theoretical output of the scientific discipline of organization,[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 127-133
PL W procesie decyzyjnym istotne znaczenie ma trafność przewidywania stanu warunków, które muszą zaistnieć, aby podjęta decyzja mogła być zrealizowana. Trafność przewidywania uzależniona jest od zbieranej, gromadzonej i przetwarzanej informacji. Dobrze podjęta decyzja, wg J. Penca [6], to co najmniej 8[...]
EN Information management in the area of maintenance is a process comprising: planning, organizing, coordinating and checking actions, activities and projects connected with collecting, sorting, analyzing and processing the internal and external data, knowledge and information important for decisions c[...]
3
100%
Logistyka
PL System utrzymania ruchu realizując działania na rzecz procesu podstawowego generuje straty i powoduje ograniczenia, skutkiem czego są koszty i utracone możliwości. Doskona-lenie tego obszaru jest konieczne i powinno dążyć do zabezpieczenia jego funkcjonowania bez strat oraz określenia i wykorzystani[...]
EN Maintenance system, by performing activities supporting core process of a company, generates loss and limitations which result in cost and lost opportunities. Improving the maintenance area is necessary and it should strive for economic (not generating cost) functioning and making the most of the re[...]
4
100%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 171-181
EN Modern enterprises are forced to constantly improve ways of management and to introduce changes. One of the changes is a alteration of organizational culture and acceptance of participation of employees in designing and implementing new solutions. The article presents a concept of improvement in mai[...]
5
100%
Problemy Jakości
PL Budowanie relacji jest immanentną cechą każdej organizacji, wynikającą z jej właściwości, jako systemu otwartego, który, aby przetrwać i rozwijać się musi dokonywać stałej wymiany z otoczeniem. Wyzwaniem staje się identyfikacja elementów otoczenia znaczących dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zarów[...]
EN Building relationships is an inherent characteristic of any organization, resulting from its properties, and especially its openness. The consequence of being an open system for any organization is that in order to survive and develop it must make permanent exchange with its environment. The challen[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 69 49--65
PL Przedsiębiorstwa starają się uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez zwrócenie uwagi na koszty, jakość i terminowość dostaw. Wpływ utrzymania ruchu na te zmienne skłania zarządzających do zwrócenia uwagi na procesy utrzymania ruchu i uznania tego obszaru jako integralnej części doskonalenie produktyw[...]
EN Many companies are seeking to gain competitive advantage with respect to cost, quality, service and on-time deliveries. The effect of maintenance on these variables has prompted increased attention to the realm of maintenance as an integral part of productivity improvement. The Maintenance Managemen[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 215-220
PL Celem artykułu jest przedstawienie zbioru aspektów zarządzania projakościowego i ich determinant. Przedstawiony układ aspektów i determinant umożliwia efektywne badanie systemów oraz ich użytkowanie i obsługę, czyli eksploatację. Wskazano także na cechy charakteryzujące determinanty poszczególnych a[...]
EN The idea of pro-quality aspects along with conditionings typical for them introduced in the paper enables development and exploitation of system implemented. It is innovational approach to analysis, checking and evaluation of process of improvement, as well as to efficiency and effectiveness of pro-[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 43 111-119
PL W artykule podjęto próbę ukazania istoty wiedzy o jakości kształtowanej przez specjalistów praktyków. Publikacje światowych i polskich autorytetów są, efektem umiejętności zdobytych podczas wieloletniej praktyki w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora publicznego. Ukazano wpływ zdobytych umieję[...]
9
63%
Management
PL Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczas[...]
EN The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past litera[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 4 3926--3935
PL Zarządzanie zapasami części zamiennych odgrywają ważną rolę w osiągnięciu pożądanej dostępności wyposażenia produkcyjnego. W artykule przedstawiono model procesu sterowania procesem zarządzania częściami zamiennymi. W modelu wykorzystano aparat teorii zbirów rozmytych. Analiza rezultatów wskazuje, i[...]
EN Spare parts stock management plays an important role in providing expected availability of manufacturing resources. In the following paper model of control over spare parts management process is introduced. in the model developed, fuzzy sets theory apparatus was applied. Analysis of the results prov[...]
11
63%
LogForum
2014 Vol. 10, no. 3 273--284
PL Wstęp: Zrównoważony rozwój opiera się osiąganiu równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi i na udziale ludzi w planowanie procesu tak, by zdobyć ich zaangażowanie i wsparcie. Dla przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie takiej strategii biznesowej i realizac[...]
EN Background: Sustainable development is about reaching a balance between economic, social, and environmental goals, as well as people's participation in the planning process in order to gain their input and support. For a company, sustainable development means adoption of such business strategy and a[...]
12
63%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 4 361--374
EN Increasing efficiency of machines and strong competition between companies, popularized the use of measures for maintenance service, designed to increase efficiency and reduce the costs of the machines usage. These indicators, help to achieve the reliability of production centers, eliminating potent[...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 6 408--414, CD
PL W artykule przedstawiono algorytm usprawniający proces pakowania poprzez jego informatyzację i prawidłową estymację czasu pozostałego do opróżnienia poszczególnych buforów aby określić sekwencję dostaw materiałów niezbędnych do realizacji procesu. Zaproponowana metoda pozwala zwiększyć zdolność lini[...]
EN Multi-stage production processes optimal design problem, where manually generated Kanban card system is not effective. Presentation of algorithm improving the current process through its computerization and correct estimation of the remaining time till empting various buffers, by determining the seq[...]
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 4 650--661
PL W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju (SD), przedsiębiorstwa produkcyjne włączają ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wymagania SD do swoich praktyk produkcyjnych i formułują miary do oceny skuteczności podjętych działań. Pomimo, iż w ostatnich latach opracowano wiele modeli i metod ocen[...]
EN In response to the growing sustainability concerns, manufacturing companies have to formulate measures to assess sustainable manufacturing performance, aiming at integration of sustainability aspects. Although various models and methods to assess the sustainability of production processes, and point[...]
15
51%
Logistyka
2014 nr 6 14816--14825, CD 6
PL W prężnie prosperujących przedsiębiorstwach gdzie produkuje się wiele wyrobów w krótkich seriach, konieczne jest analizowanie czasów przezbrojeń maszyn. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w tym obszarze działań organizacyjnego doskonalenia jest SMED. Jest to jedna z wielu metod Lean, któ[...]
EN Leading production companies, that produces many kinds of articles in short batches, need to cull from SMED method. This is one of Lean manufacturing method, that reduces wastes in organization. The objective of SMED methodology is fast and easy procedure for needed activities to change setup of pro[...]
16
51%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article refers to the ability of continuous improvement of processes and their assessment in Polish small and medium-sized enterprises (SMEs). The research problem emerges from the lack of a clear and understandable model of self-assessment for this group of enterprises and also a minimal abilit[...]
17
51%
Logistyka
2014 nr 4 4070--4075
PL Ocena efektywności procesów logistycznych oraz stały monitoring i kontrola realizacji strategii w przedsiębiorstwie są obecnie bardzo ważnym obszarem controllingu. W artykule proponuje się wykorzystanie aplikacji IBM Cognos Metric Studio do pomiaru i oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.[...]
EN Evaluation of the effectiveness of logistics processes and continuous monitoring and control of the corporate strategy realization is currently a very important area of controlling. The article proposes the use of IBM Cognos Metric Studio to measure and evaluate the logistics processes in the enterp[...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 4 3936--3942
PL Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowani korzyści płynących z zastosowania technologii informatycznych do zarządzania utrzymaniem ruchu, w tym ze zwiększenia dostępności zasobów w systemach produkcyjno-logistycznych. Zastosowania IT wykazują pozytywną korelację z zyskownością przedsiębiorst[...]
EN The goal of the paper is to present benefits emerging from application of information technology (IT) to maintenance management, especially focusing on obtained increased availability of resources in a production-logistics system. IT application is proved to have a positive correlation to company’s [...]
19
51%
Logistyka
EN Metrics for measuring and analyzing the productivity of manufacturing facilities have been studied for several decades. Consequently, it is discovered that measurement is needed for identifying the problems in order to improve and increase productivity. To achieve this, it is necessary to establish [...]
20
51%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych metod w procesie identyfikacji czynników nieefektywnego wykorzystania czasu w przedsiębiorstwie. Wykorzystując zgromadzone dane dokonano analizy i próby wstępnej oceny zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa wpływających na efektywność proce[...]
EN In this paper was presented the possibility of using selected methods in the identification of inefficient use of time factors in the company. By using the collected data an analysis an attempt of a preliminary assessment of company productive resouces affecting the efficiency of process through opt[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last