Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 571--578
PL Niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że według statystyk Państwowej Inspekcji Pracy ponad 25 procent wypadków śmiertelnych przy pracy, do jakich doszło na budowach, stanowią upadki z rusztowań. Artykuł dotyczy tego niezwykle istotnego problemu. Przedstawiono w nim przyczyny wypadków ora[...]
EN Few people in Poland realize that, according to statistics of the National Labour Inspectorate, falls down from scaffolds make above 25 percent of fatal accidents at work on building sites. The article concerns this extremely important problem. It discusses the causes of accidents and typical events[...]
2
100%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 445—452
PL W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń wypadkowych w handlu detalicznym. Zaproponowano w nim zasady tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w handlu detalicznym z przeznaczeniem dla pracodawców.
EN The study discusses problems of accident hazards in retail trade. The principles of creating safety and hygienic work conditions in retail trade are proposed in it and they are dedicated to employers.
3
100%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 453—458
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z ograniczaniem skutków upadków z wysokości. Przedstawiono przyczyny wypadków oraz typowe zdarzenia prowadzące do urazów. Zaproponowano sposób postępowania w celu skutecznego zmniejszenia liczby wypadków przy wykonywaniu prac na wysokości.
EN Some chosen problems relevant reduction of the consequences of falling from height are presented in this paper. It discusses the causes of accidents and typical events leading to injuries. A methodology aimed at an effective reduction of the number of accidents during working at height is proposed.
4
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 20-22
PL Artykuł dotyczy wypadków szkolnych w Polsce, których jest tylko niewiele mniej, niż na przykład wszystkich rejestrowanych przez GUS wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono główne miejsca niebezpieczne w szkołach, zagrożenia znaczące i typowe urazy szkolne. Zaproponowano metodykę postępowania w[...]
EN There are barely fewer accidents at school than, e.g., all accidents at work registered by Poland's Central Statistical Office (GUS). The article discusses the most dangerous places at schools, significant hazards and typical school injuries. It proposes a methodology for reducing effectively the nu[...]
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 15-17
PL W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „słabych punktów” w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawion[...]
EN This article discusses practical methods of identifying weak spots at schools with checklists. It also presents essential rules for reducing the risk of injury and proposes safety practices at schools. All of these tools can help school principals meet the legal requirements related to routine revie[...]
6
63%
Mechanik
PL Niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że wypadków szkolnych jest więcej, niż wszystkich rejestrowanych przez GUS wypadków przy pracy. Artykuł dotyczy tego niezwykle istotnego problemu. Przedstawiono w nim przyczyny i okoliczności wypadków, miejsca niebezpieczne oraz typowe zdarzenia prow[...]
EN Few people in Poland realize that there are more school accidents than all accidents at work registered by Poland’s Central Statistical Office. The article concerns this extremely important problem. It discusses the causes and circumstances of accidents, dangerous places and typical events leading t[...]
7
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 579--586
PL W pracy przedstawiono problematykę zagrożeń wypadkowych wtransporcie wewnętrznym podczas wykonywania czynności związanych: z przyjęciem i wydaniem wyrobów, ze składowaniem wyrobów, a także z manewrowaniem zastosowanymi środkami transportowymi. Zaproponowano działania profilaktyczne w zakresie zapobi[...]
EN This study discusses accident hazards during reception and release of products, storage of products, and also handling of transport means in internal transport. Preventive activities within the range accident hazards prevention in internal transport are proposed. The trans-shipping fronts which are [...]
8
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 7/8 2-7
9
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono modelowanie zagrożeń mechanicznych z użyciem techniki rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono stosowanie modeli sytuacji zagrożeń do symulacji wypadków z zastosowaniem środowiska wirtualnego. Modele te zostały zaimplementowane do aplikacji użytkowych w symulatorze wózka jez[...]
EN The paper presents modelling of mechanical hazards using VR technology. The paper presents also the use of hazardous situation models for simulation of accidents using virtual environment. The models have been implemented in the application software of the VR fork lift simulator.
10
51%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 11 24-26
PL Przedstawiono system komputerowy oparty na oprogramowaniu CAD-owskim umożliwiającym modelowanie stanowiska pracy o najwyższym ryzyku wypadkowym. Zaprezentowane narzędzie umożliwia projektantowi budowanie sparametryzowanych, przestrzennych stanowisk pracy (3D) z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa [...]
EN The paper presents d computer system based on CAD software allowing modelling a workstation with the highest accident risk. The presented tool enables the designer to construct parametrised, three-dimensional workstations, taking into account safety requirements and to generate kinematics in the ope[...]
11
51%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 11 32-34
PL Przedstawiono zastosowanie zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej (VR) do symulacji zagrożeń wypadkowych. Wirtualna rzeczywistość daje użytkownikowi, którym może być także projektant, możliwość wnikania do wnętrza zamodelowanego świata za pomocą specjalistycznych narzędzi. Takie podejście do symula[...]
EN The paper presents application of immersivt virtual reality technology (VR) for simulation of accident hazards. Virtual reality affords the user, also a designer, a possibility to penetrate into the world that exists only inside a computer thanks to special tools. Such approach to simulation is ver[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last