Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 206-209
PL W układzie sterowania prędkością silnika prądu zmiennego z magnesami trwałymi zastosowano kompensację momentu oporu. Nieciągły model rozmyty tych sił był strojony za pomocą algorytmu bakteryjnego. W drodze eksperymentów praktycznych pokazano korzyści płynące z takiego rozwiązania.
EN In the paper compensation of disturbing torque in IPMSM drives was presented. Discontinuous and fuzzy model was derived and optimized by bacterial algorithm. Practical experiment has shown advantages of the proposed solution.
2
100%
Napędy i Sterowanie
2012 R. 14, nr 3 112-118
PL W artykule zaproponowano sterowanie wykorzystujące adaptacyjny algorytm wstecznego całkowania wraz z nieciągłym, rozmytym modelowaniem siły oporu ruchu. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu rozmytego oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skutec[...]
EN This paper presents the application of fuzzy, discontinuous model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. The methodology of collecting learning data and tuning algorithm for fuzzy model was described. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie nieciągłego, rozmytego modelu sił oporu wraz z adaptacyjnym algorytmem wstecznego całkowania. Omówiono sposób pozyskania danych uczących i strojenia modelu oraz przeprowadzono badania eksperymentalne mające na celu pokazanie skuteczności zaproponowanego rozwiąz[...]
EN This paper describes the application of discontinuous, fuzzy model of disturbance force in adaptive backstepping algorithm. Practical experiments show benefits of using proposed method for position control in linear motor drive with variable ballast.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2007 z. 111 25-30
PL W artykule przedstawiono nowa metodę strojenia modeli rozmytych typu Takagi-Sugeno-Kanga (TSK). Skoncentrowano się na modelowaniu nieliniowości o charakterze nieciągłym. Pokazano korzyści płynące z zastosowania nowego typu nieciągłych następników. Algorytm użyty do strojenia nieciągłego modelu wykor[...]
EN A new method of tuning parameters of Takagi-Sugeno-Kang (TSK) fuzzy models is presented in the paper. To model discontinuous dependences, a new type of consequent function was introduced. The described algorithm (BA+LSQ) combines a bacterial algorithm (BA) for tuning parameters of membership functio[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 61--66
PL W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem liniowym z magnesami trwałymi w warunkach zmieniającego się tarcia. Do sterowania wykorzystano algorytm wstecznego całkowania z neuronowym kompensatorem tarcia. Do uczenia on-line modelu neuronowego wykorzystano wyznaczaną przez różniczkowe prawa adaptac[...]
EN This paper presents a control of linear motor with permanent magnets in various friction conditions. The control algorithm uses backstepping algorithm with neural friction compensator. Correction of modelled friction, calculated by differential adaptive law was used for on-line learning of neural mo[...]
6
100%
Przegląd Papierniczy
2016 R. 72, nr 10 597--598
PL Papiery graficzne w Polsce są drugą najsilniejszą grupą papierów pod względem poziomu ich konsumpcji, stanowiąc ok. 25% całkowitego zużycia papierów i tektur. W ostatnich latach zakłady produkujące ten rodzaj papierów przeżywały trudności wynikające między innymi z wysokich cen surowca, polityki śro[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 106 5-13
PL W artykule zaprezentowano metodę określania parametrów systemu rozmytego zastosowanego do modelowania nieciągłości. Do strojenia funkcji przynależności i określenia struktury modelu rozmytego użyty został algorytm pseudo-bakteryjny (PBGA). Zaproponowane zostały też nowe następniki, które zawierają i[...]
EN This paper presents a method for discovering the parameters of fuzzy system for modelling of discontinuous dependence. Pseudo-bacterial genetic algorithm (PBGA) was used for tuning of membership functions and for simplification of fuzzy model structure. New type of consequents of Sugeno type fuzzy s[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 106 15-24
PL W artykule przedstawiono uogólniony model Takagi-Sugeno-Kang do aproksymacji funkcji nieciągłych. Do strojenia opisywanego modelu użyty został algorytm będący kombinacją algorytmu bakteryjnego i metody najmniejszych kwadratów. Efektywność przedstawionego modelu i zaproponowanej metody strojenia zilu[...]
EN In this paper generalized Takagi-Sugeno-Kang model for approximating of discontinuous function is proposed. For tuning described model algorithm being a combination of bacterial algorithm and least square method is used. Efficient of proposed model with tuning method is illustrated by some examples.
9
100%
Przegląd Papierniczy
10
100%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 3 145--147
11
100%
Geologia Sudetica
2005 Vol. 37 1-26
EN Together with the adjacent rocks, the marbles of the Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit (LSMU), West Sudetes, SW Poland underwent a polyphase structural evolution that occurred in metamorphic conditions changing from medium-grade to low-grade and in deformation regimes changing from ductile to semi-bri[...]
12
100%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 3 138--140
13
100%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 11 727--728
14
100%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2012 Nr 2(4) 19--28
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym współczesnego kryzysu gospodarczego jako wydarzenia zwiastującego upadek modelu etyki biznesu rozpowszechnionego w końcu XX wieku oraz początek budowania nowego modelu etyki biznesu. Patrząc na historię XXwiecznej etyki biznesu, wydaje się, ż[...]
EN The article presents some thoughts concerning the contemporary economic crisis as an end of the model of business ethics widespread in the late 20th century, and a beginning of creating a new model of corporate ethics. Looking at the history of business ethics of the 20th century one could think tha[...]
15
100%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2012 Nr 1(3) 21--30
PL W niniejszym artykule autor analizuje tezę zwolenników interwencjonizmu państwowego, wedle której przyczyną współczesnego kryzysu w gospodarce jest wrodzona niestabilność wolnego rynku, za którą odpowiada ludzka skłonność do chciwości, a którą nadmierna wolność gospodarcza podsyca i prowokuje. Ostrz[...]
EN In this paper author analyses the statement of the supporters of economic interventionism, who claim that the reason of late-2000s recession is free market’s inherent instability. This volatility is caused by human greedy nature, which is envenomed by excessive economic freedom. The analysis is focu[...]
16
100%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2011 Nr 2(2) 13--25
PL W niniejszym artykule badany jest problem moralnych implikacji interwencjonizmu państwowego (jako pewnej wersji kapitalizmu), w aspekcie diagnozy przyczyn współczesnego kryzysu gospodarczego i recepty na jego przezwyciężenie. Początkiem rozważań jest kwestia interwencjonistycznej diagnozy przyczyn k[...]
EN In this paper I consider a problem of moral implications of state interventionism (as a version of capitalism). The main aspect is a diagnosis of the real causes of economic crisis and appropriate solutions. First thing is an interventionist diagnosis of the causes of the crisis and its solution. Fu[...]
17
100%
Studia i Materiały / Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2011 Nr 1(1) 51--61
PL W niniejszym artykule autor przywołuje wydarzenia, które miały istotny wpływ na ukształtowanie się dziedziny nazywanej etyką biznesu. Koncentruje się zwłaszcza na rozróżnieniu przyczyn, dzięki którym mogła powstać etyka biznesu oraz ich historycznego skutku – samego zaistnienia tej dyscypliny. Teza [...]
EN In this article the author evokes the events that had a big influence on the forming of domain called ethics of business. He concentrates especially on the distinction of causes which allowed the ethics of business to arise and on their historical consequence - the formation of the discipline itself[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 3 284-287
PL Artykuł dotyczy realizacji adaptacyjnego algorytmu wstecznego całkowania w czasie rzeczywistym, w układzie sterowania o konfiguracji rozproszonej. Przedstawiono ideę, rozwój oraz strukturę adaptacyjnego algorytmu wstecznego całkowania (ang. adaptive backstepping). Wyprowadzono prawo sterowania i zam[...]
EN The paper presents results of implementation of an adaptive backstepping algorithm for controller design in a distributed control system (DCS). The first part (Section 1) describes the idea the of adaptive backstepping algorithm [7, 8]. The next section presents the controlled system described by Eq[...]
19
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 11 567--569
PL W ostatnich latach w krajach CEPI obserwuje się stały wzrost produkcji papierów opakowaniowych, których produkcja stanowi 44,3% całkowitej produkcji papieru i tektury (40 787 tys. ton), natomiast ich zużycie w stosunku do roku poprzedniego zmalało o 1,5% (1).
20
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 10 519--521
PL W 2012 r. w krajach CEPI udział papierów graficznych w ogólnej produkcji papieru wynosił 9,3% (rys. 1). Najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech (9381 tys. ton), Finlandii (6616 tys. ton), Szwecji (5447 tys. ton) oraz we Francji (3086 tys. ton) (tabela 1).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last