Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 14 75-90
PL Artykuł obrazuje najważniejsze przedsięwzięcia z zakresu użyteczności publicznej powstałe w Starachowicach w latach Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936-1939). Autor stara się pokazać powiązanie tych inwestycji ze sobą, ukazać ich kontekst i rolę jaką odgrywały. Na tle ponownego zainteresowania mo[...]
EN This paper presents the most important public architectural investments which were built in the years of Central Industrial Area (1936-1939) in Starachowice. Author shows connection between them, point out their context and their role during their prime time. On the background of interest in between[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 577-588
PL Artykuł przedstawia opis remontu i częściowej odbudowy kładki pieszej łączącej Proszówki z Krzyżanowicami. Nakreśla historię obiektu i uwarunkowania jakie towarzyszyły inwestycji koniecznej po zniszczeniu w trakcie powodzi. Ten wzniesiony czynem społecznym most pieszy, dla lokalnej społeczności okaz[...]
EN The article presents a description of repair and partial rebuilding of pedestrian walkway, linking Proszówki and Krzyżanowice. Paper outlines the history of the object and the circumstances that accompanied the investment which was necessary after the destruction during the flood. The bridge became [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Problem rewitalizacji budynków przemysłowych jest zagadnieniem, z którym spotykamy się w szerszej skali od początku lat 90. XX wieku. Sytuacja wielu opuszczonych obiektów postindustrialnych oraz brak zainteresowania nimi powoduje, że zjawisko to, staje się coraz bardziej aktualne. Niniejszy artykuł,[...]
EN In the beginning of the 90's the problem of revitalization became an interest of many architects and investors. Physical situation of many abandoned and devastated buildings and their surroundings was very serious so this matter became more and more actual. This paper tries to show possibilities of [...]
4
100%
Przegląd Budowlany
5
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 111--115
PL Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problem[...]
EN Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the needs, the architectural vision and performance of the systems used. Their selection is an important element of the whole design process and affects actions designers take. The article presents the issues of shaping the bu[...]
6
100%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 17 215--226
PL Artykuł przedstawia opis projektu rewitalizacji zespołu pałacowo – ogrodowego w Przeworsku, pełniącego obecnie funkcję muzeum. Dawny pałac Lubomirskich, wraz z otaczającym go obszarem, staje się pretekstem do przedstawienia problematyki działań planistycznych finansowanych ze środków państwowych. Re[...]
EN This article presents a description of the project of revitalization of the palace - park complex in Przeworsk. The Museum - former Lubomirski’s family palace, along with the surrounding area, becomes a pretext to present the issues of actions funded from a state budget. Revitalizations are often th[...]
7
100%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 337--350
PL Artykuł dotyczy prywatnych i półprywatnych frontowych ogródków przydomowych i ich roli w kształtowaniu aktywności stacjonarnej. Podstawą do powyższych rozważań staje się teren osiedla Oficerskiego w Krakowie, zespołu ukształtowanego w pierwszej połowie XX wieku zgodnie z ideą miasta – ogrodu. Pokaza[...]
EN This article applies to semi-private gardens and their role in shaping stationary activity. Oficerskie estate in Cracow becomes the base for consideration especially that this complex was built in the first half of 20th century in the spirit of the garden cities. Author shows the arrangement of gree[...]
8
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 413-424
PL Artykuł przedstawia historię budowy osiedli robotniczych, powstałych w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936-1939. Jest próbą nakreślenia cech charakterystycznych procesu inwestycyjnego, od momentu powstania koncepcji, poprzez finansowanie, a skończywszy na ukształtowaniu forma[...]
EN The article presents the history of workers' housing that were errected during the years of functionality of the Central Industrial District from 1936 to 1939. It attempts to outline the characteristics of the investment process from its conception, through financing, through to formal and functiona[...]
9
100%
Journal of Computer Sciences Institute
2017 Vol. 3 1--5
PL W artykule poruszono temat bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Opisane zostały najpopularniejsze rodzaje ataków. Analizie poddana została autorska aplikacja Internetowy Notatnik. Przedstawiono rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.
EN This article is about web application security. Describes the most common types of web attacks. The analysis was subjected to authoring application Internetowy Notatnik. Provides solutions to improve safety.
10
100%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2013 T. 41 43--52
PL Artykuł omawia reprezentatywne przykłady willi modernistycznych wznoszonych w ramach budowy przyzakładowych osiedli patronackich powstających w trakcie realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Autor opisuje budynki zwracając uwagę na ich rolę w układach urbanistycznych, pokazuje rozwiązania funk[...]
EN The article presents the representative examples of modernist villas built as a part of patronage housing estates raised during the erection of the Central Industrial District. The author describes building’s functional solutions and their architectural shape and highlight their role in urban syste[...]
11
100%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2014 T. 42 31--41
PL Artykuł pokazuje dorobek architektoniczny powstały w ramach realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w kontekście konieczności jego zachowania i ochrony. Prezentowane są wybrane zagadnienia i problemy związane z aktualnym stanem technicznym obiektów budowlanych, zarówno przemysłowych jak i mieszk[...]
EN The article presents the architectural heritage created as a part of the Central Industrial District in the context of the need for its preservation and protection. Presented are selected topics and problems associated with the current technical condition of both industrial and residential buildings[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono główne cele polityki UE w zakresie ograniczenia zużycia energii w sektorze budownictwa wraz z wprowadzonymi aktami ustawodawczymi. W tym aspekcie przedstawiono działania podejmowane województwie małopolskim, w ramach uszczegółowienia strategii regionu. Przedstawiono idee pro[...]
EN This paper presents the main objectives of EU policy on reducing energy consumption in the construction sector, together with the introduced legislative acts. In this regard, the actions undertaken by Malopolska province and its' strategy has been described. Authors show the ideas of the project "Te[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 70-71
14
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono strategię województwa małopolskiego w obszarze działań związanych z oszczędnością energii, szczególnie w sektorze budownictwa. Jest to szczególnie istotne w świetle podpisanych przez Polskę dyrektywy, w tym głównie 31/2010 EPBD RECAST, obligującej nas do działań zmierzającyc[...]
EN The energy efficiency strategy of Malopolska, especially in the sector of the building is introduced in this paper. It is particularly important due to the implementation of the directive 31/2010 EPBD RECAST, which introduces obligation to erect new public sector buildings in nearly zero energy stan[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 3 32--34
16
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania narzędzia, jakim jest optymalizacja wielokryterialna do oceny jakości energetycznej projektowanego budynku jednorodzinnego. Zaproponowano nowe ujęcie współpracy architekta z inwestorem, bazujące na świadomym pod względem oceny energetycznej wyborze ro[...]
EN The paper presents possibilities of making use of a tool such as multicriteria optimization to evaluate energy quality of a building designed for one family. New presentation of architect - contractor cooperation was proposed, based on conscious, as far as energy evaluation is concerned, choice of d[...]
17
63%
Builder
2017 R.21, nr 6 64--66
18
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 2 32--35
19
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 1 68--69
20
63%
Przestrzeń i Forma
2014 nr 22/3 97--118
PL Artykuł porusza problematykę aranżowania zieleni na przejściach dla zwierząt, rozważanej nie tylko jako istotny czynnik podnoszący parametry funkcjonalności ekoduktów, ale i w aspekcie kompozycyjnym – mającym bezpośredni wpływ na percepcję krajobrazu przez użytkowników drogi. W oparciu o obowiązując[...]
EN The article deals with the problem of arranging greenery on wildlife crossings, considered not only as a crucial factor raising parameters of the usability of ecoducts, but also in the composition aspect – having a direct influence on the perception of the landscape by users of the road. The establi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last