Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 309
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 249-260
PL Przedstawiono skłonność do inwestycji oraz sytuację ekonomiczną dwóch grup gospodarstw zbożowych, funkcjonujących na glebach słabych, które w 2009 r. prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe (dodatnia stopa reprodukcji majątku trwałego), drugą zaś g[...]
EN The aim of study was to determine the investment possibilities and restrictions, as well as the economic situation of two groups of the cereal farms managed on poor soils. In 2009 both groups collected data for the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). First group consisted of socalled develo[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 18 241--252
PL Artykuł przybliża problem wykorzystania badań społecznych w praktyce projektowej. Kontekstem zagadnienia jest konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowej Hucie. Temat jest aktualny, zwłaszcza wobec popularnej dziś dyskusji na temat partycypacji społeczne[...]
EN This article is approaching a problem of using social research in design practice. The architectural-urban competition for the development of public space in Nowa Huta is the context of this issue. The topic is timely, because it is currently popular to discuss public participation in the developmen[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Regulaminy działań sił morskich zawierają opisy tzw. podstawowych operacji morskich. Rozwój sztuki wojennej, w tym sztuki wojennej sił morskich, jest procesem wypracowania zasad, metod i sposobów użycia sił (również ich nowych rodzajów) oraz środków walki w danym środowisku historycznym. Zebrane są [...]
EN The World Navies activities manuals contain the prescriptions of so called major naval operations. The development of military warfare as well as naval warfare is a process of elaboration of principles, kinds and ways of use (new) forces and combat-means in the real historical environment. They are [...]
4
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Z instytucjonalnego punktu widzenia główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w kraju odgrywają organy państwa. Port lotniczy jest szczególnym miejscem, w którym zagadnieniami bezpieczeństwa zajmują się zarówno podmioty państwowe, jak i pozapaństwowe. Przedmiotem a[...]
EN From the institutional point of view, it is governmental authorities that play the key role in providing security for Polish citizens in home land. But an airport is a special place where both governmental and non-governmental organizations are also held responsible for security. This paper presents[...]
7
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 163-178
PL Artykuł zwraca uwagę na problem rewitalizacji przestrzeni miejskich jako złożony proces zsynchronizowanych działań z różnych dziedzin. Regeneracja i odnowa miejskiego krajobrazu są tu traktowane jako jedne z elementów faktycznej rewitalizacji. Elementy te działając w sprzężeniu z innymi czynnikami t[...]
EN The paper turns attention to the problem of regeneration of urban spaces as the complex process of synchronized actions in various fields. Regeneration and renewal of urban landscape are here regarded as the one of the elements of effective revitalization. These elements are acting in conjunction wi[...]
8
100%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 535-546
PL Jakość krajobrazu polski zależy od szeregu czynników. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać społeczności lokalne i ich działanie w kwestii poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznych w swoich okolicach. Artykuł prezentuje przykłady powiązanych działań użytkowników krajobrazu (projektantów, mies[...]
EN The quality of polish landscape depends on several factors. Increasingly important role is played by local communities and their effect in improving the management of public spaces in their vicinity. The article presents examples of landscape related activities of users (designers, residents, govern[...]
9
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 85-95
PL Model regresji wielokrotnej został zastosowany do modelowania wartości średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej na 10 wybranych polskich stacjach meteorologicznych. Wartości temperatury stanowiły zmienne zależne, a miesięczne wartości wskaźników cyrkulacji: North Atlantic Oscillatio[...]
EN Multiple linear regression model was used for modeling of mean monthly maximum and minimum temperature on 10 meteorological stations located in Poland. The temperature values were the dependent variables, while the monthly circulation index values: North Atlantic Oscillation (NAO), Scandinavian Patt[...]
10
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 2 127-138
PL Kapitał intelektualny jest pojęciem wiązanym z wartościami niewymiernymi. Składają się na niego kapitał ludzki i kapitał strukturalny. Kapitał ludzki obejmuje: doświadczenie, umiejętności i wiedzę należącą do personelu, wspierane przez zasoby organizacyjne (strukturalne) należące do przedsiębiorstwa[...]
EN Intellectual capital is a concept relating to the immeasurable values. It consists of human capital and structural capital. Human capital includes: the experience, skills and knowledge, which belongs to personnel, that are supported by the means of organizing (structuring) belonging to the enterpris[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 55 51-64
PL Artykuł dotyczy relacji między innowacjami a kulturą organizacyjną. Kultura organizacyjna może przyspieszać lub spowalniać procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Tworzenie rozwiązań innowacyjnych wymaga poszukiwania najodpowiedniejszej dla tego celu struktury organizacyjnej i dostosowania działań [...]
EN The article presents relations between innovation and organizational culture. The organizational culture can accelerate or diminish company's innovation processes. Innovation create need for seeking the most suitable organizational structure and for adjustment reaction in human resource management. [...]
12
100%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 79-86
EN Revitalization as a process of synchronized actions of specialists in various fields should cover many aspects of life. One of them is undoubtedly revalorization and regeneration of valuable urban spaces, which the material quality in recent years declined. Revalorization of urban interior matter - [...]
13
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problem optymalnego doboru transformatorów dystrybucyjnych z uwzględnieniem dynamiki wzrostu obciążenia w czasie eksploatacji.
EN Problem of optimal selection of distribution transformers is presented, giving consideration to dynamics ofload increasing during operation.
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wykorzystanie materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej przy budowie transformatorów.
EN The paper presents using amorphous magnetic materials in construction of transformers.
15
100%
Elektro Info
2010 nr 12 35-35
PL Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprost[...]
16
100%
Metrology and Measurement Systems
EN High resolution Time Interval Measurement Systems [TIMS] can be applied in experimental physics, ultrasonic flow meters, distance meters, or clock period meters. In this paper the problem of single-stage, high resolution TIMS design and implementation in programmable CMOS FPGA devices is discussed. [...]
17
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
18
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
19
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 47 63-79
PL Kapitał intelektualny jest pojęciem wiązanym z wartościami niewymiernymi, w nim tkwi źródło przewagi konkurencyjnej, decydujące o wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Określenie wartości zasobów niematerialnych jest trudne, są one bowiem niewidoczne, niewymierne i jak dotychczas w większości niewykaz[...]
EN Human capital is a concept relating to the immeasurable values, and it is the source of competitive advantage, decisive for the market value of an enterprise. Determination of the value of immaterial assets is difficult, since they are invisible, immeasurable, and so far, for the most part not recor[...]
20
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last