Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule zostały omówione podstawowe czynniki charakteryzujące współczesne komputerowe (zależnościowe) systemy srk, a także wybrane zagadnienia analizy porównawczej tych systemów. Analiza porównawcza obejmuje tzw. filozofię zapewnienia bezpieczeństwa, metodologię tworzenia oprogramowania, opis typ[...]
EN The basic factors defining present computer aided (interlocking) rail traffic control systems and some problems referring to comparative analysis of those systems have been described in the paper. The comparative analysis include philosophy for safety provision, methodology of software development, [...]
2
100%
Logistyka
PL W referacie opisano zjawiska pogodowe stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drogach. Przedstawiono zakres realizowanego w ramach VII osi priorytetowej POIG, projektu pt "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - ISOK" autorstwa autora niniejszego referatu. W proje[...]
EN In the paper weather phenomena are discussed which pose at risk road traffic safety. The scope of the "IT System for Country Protection against extreme hazards - ISOK Project" being implemented under the POIG Priority Axis 7 is presented in the paper. The Project originator is the author of this pap[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zbadano skuteczność stosowania aerodynamicznych osłon dachowych (deflektorów) w układach ciągnik-naczepa dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych. W badaniach wzięto pod uwagę wpływ następujących czynników: nachylenie osłony (5 położeń), jej geometryczne ukształtowanie (brak, płaska, wypu[...]
EN In article, the efficiency of the use of aerodynamic roof fairings (deflectors) in tractor-trailer systems for aerodynamic drag reduction is studied. In investigations the following factors are taken into account: the fairing slope (5 positions), its geometric form (missing, flat, convex) and the ga[...]
4
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W referacie omówiono klęski żywiołowe oraz związane z nimi zagrożenia nadzwyczajne na terenie Polski oddziałujące na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Wśród zagrożeń spowodowanych siłami natury omówiono: powodzie, susze, mrozy i śnieżyce, silne wiatry, zagrożenia sztormowe brzegu morskiego Bałtyku, r[...]
EN This paper discusses extreme hazards caused by natural disasters occuring on the Polish territory, which influence country's internal safety. Technical and non-technical measures for the reduction of the effects of floods, draughts, severe winters, strong winds, and soil motion are presented. Synerg[...]
5
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents two visualization applications that enable to visualize traffic flow simulation results obtained with the TRANSIMS system. The applications, designed and implemented at the Institute of Machines and Motor Vehicles of Poznan University of Technology, are written in Java and, as fre[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule zaproponowano strategię przydziału online taksówek do zleceń opartą na dokładnym rozwiązaniu odpowiednika problemu w trybie offline dla każdej epoki decyzyjnej. W pierwszej kolejności opisano ogólny szkielet symulacji dynamicznych usług transportowych w MATSim (Multi-Agent Transport Simul[...]
EN The paper proposes an online taxi dispatching strategy that is based on solving exactly the equivalent offline problem at each decision epoch. First, a general framework for simulating dynamic transport services in MATSim (Multi-Agent Transport Simulation) is described. Next, the model of online tax[...]
7
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 66--72
PL Artykuł zawiera przegląd zastosowań nowoczesnej technologii informacyjnej w medycynie i diagnostyce oraz wskazuje trudności na drodze postępującej informatyzacji wyżej wymienionych dziedzin . Do najczęściej stosowanych narzędzi informatycznych w służbie zdrowia należą bazy danych, narzędzia bazujące[...]
EN The article presents an overview of common uses of information technology in medicine and medical diagnostics, also pointing out major obstacles in the process of introducing information technology in the fields above. Information technology tools widely used in medicine include but are not limited [...]
UK Стаття містить огляд інформації про застосування сучасних інформаційних технологій у медицині та діагностиці, а також вказуються труднощі на шляху комп'ютеризації в вищезазначених областях. До найчастіше використовуваних інструментів у галузі охорони здоров'я відносяться бази даних, засоби які опира[...]
8
100%
Transport Problems
PL W artykule porównano wyniki zastosowania trzech wybranych systemów (TRANSIMS, SUMO i VISSIM) do przeprowadzania mikroskopowej symulacji przepływu ruchu drogowego dla rzeczywistego fragmentu miejskiej sieci drogowej. W pierwszej kolejności nakreślono zagadnienie modelowania i symulacji ruchu oraz prz[...]
EN The paper compares the results of an application of three selected systems (TRANSIMS, SUMO, and VISSIM) to the microscopic simulation of traffic flow for a fragment of a real urban road network. First, the problem of traffic flow modeling and simulation was described, and the selected systems were i[...]
9
100%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono moduł planowania marszrut (JTRRouter) dla systemu TRANSIMS na podstawie rozkładów natężeń ruchu na skrzyżowaniach. Moduł ten pozwala na szybką generację planów marszrut przy wykorzystaniu wyników pomiarów. W pierwszej kolejności przedstawiono system TRANSIMS, a w dalszej czę[...]
EN The paper presents Junction Turning Ratios Route Planner (JTRRouter) for TRANSIMS that enables to generate fast route plans for vehicles on the basis of traffic measurements conducted at intersections. First, TRANSIMS system was introduced. Afterwards a general design, functionality, and requirement[...]
10
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN Interdependence between hydraulic and technological phenomena is observed in every flow-through sewage treatment system, as well as tanks and other units in water treatment systems. Flow conditions in sewage treatment plants settling tanks come down to keep velocity and turbulence parameters adequat[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 267--281
PL Na wielkość sił oporu aerodynamicznego samochodu wpływają oddziaływania o charakterze konwekcyjnym, wynikające z rozkładu ciśnień wokół pojazdu, oraz dyfuzyjnym, związane z tarciem (lepkim) powietrza. Wielkość i wzajemne proporcje obu rodzaju sił zależą od prędkości opływu powietrza wokół pojazdu, a[...]
EN On the aerodynamic drag magnitude for a road vehicle affect the convective contributions resulting from the pressure distribution about a vehicle, and the diffusive contributions connected with the surface friction of (viscous) air. The magnitude and mutual relations of the shear and pressure forces[...]
12
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 4 92--95
PL W celu wdrożenia elementów systemu telemedycznego związanego z diagnostyką [3], konieczne jest wcześniejsze zweryfikowanie wartości diagnostycznej algorytmów decyzyjnych odpowiedzialnych za wykrywanie stanów zagrożenia życia. Analiza przebiegu EKG jest w stanie dać informację o wielu takich stanach [...]
EN To succesfully implement a telemedical system for diagnostic purposes it is necessary to verify the diagnostic value of the decision algorithms used to detect life threatening situations. ECG analysis is a useful tool for obtaining information about the overall patient condition, especially for the [...]
13
100%
Archives of Transport
EN This paper analyses the use of exact offline optimization methods for benchmarking online taxi dispatching strategies where the objective is to minimize the total passenger waiting time. First, a general framework for simulating dynamic transport services in MATSim (Multi-Agent Transport Simulation)[...]
14
89%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problemy zastosowania automatów komórkowych do przeprowadzania mikroskopowego modelowania i symulacji przepływu ruchu drogowego dla rzeczywistego fragmentu sieci. W pierwszej kolejności nakreślono problematykę modelowania i symulacji ruchu oraz przedstawiono system TRANSIMS.[...]
EN The paper concerns an application of cellular automata to microscopic modeling and simulation of urban traffic flow on a fragment of a real road network. First, the problem of traffic flow modeling and simulation, and TRANSIMS system were introduced. Afterwards, a process of model construction and s[...]
15
89%
Logistyka
2015 nr 4 4621--4629, CD2
PL W nawiązaniu do zamieszczonego w oddzielnej publikacji [1] przeglądu i jednolitej klasyfikacji popularnych modeli ruchu drogowego i modeli emisji zanieczyszczeń, opracowano ogólne zasady wymagane do przeprowadzenia pełnej integracji modeli ruchu i emisji. Wyodrębniono cztery podstawowe klasy powiąza[...]
EN The paper is based on the preceding paper [1], which reviews popular models of both road traffic and pollution emission, and proposes uniform classifications for both types of models. This follow-up paper discusses general principles needed for providing full integration of traffic and emission mode[...]
16
89%
Logistyka
2015 nr 4 4611--4620, CD2
PL W oparciu o przegląd popularnych modeli ruchu drogowego i modeli emisji zanieczyszczeń, dokonano klasyfikacji obu rodzajów modeli. Dla obu klasyfikacji zastosowano jednolite kryteria podziału modeli odnoszące się do rozdzielczości przestrzenno-czasowej modeli, wyrażonej konkretnie różnymi stopniami [...]
EN Based on a review of popular models for road traffic and pollution emission, classification of both model types was carried out. For both classifications, uniform criteria were applied: the models were grouped according to the space-time model resolution expressed specifically by different degrees o[...]
17
89%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono problematykę zastosowania systemu VISSIM firmy PTV do przeprowadzania mikroskopowego modelowania i symulacji przepływu ruchu drogowego dla rzeczywistego fragmentu sieci. W pierwszej kolejności nakreślono zagadnienie modelowania i symulacji ruchu oraz przedstawiono system VIS[...]
EN The paper concerns an application of VISSIM system by PTV to microscopic modeling and simulation of urban traffic flow on a fragment of a real road network. First, the problem of traffic flow modeling and simulation, and VISSIM system were introduced. Afterwards, a process of model construction and [...]
18
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2011 z. 78 97-111
PL W artykule przedstawiono przykład zastosowania sterowania dwustanowego (typu „on-off”) skyhook oraz wykorzystania sterownika logiki rozmytej bazującego na idei skyhook do sterowania zawieszeniem półaktywnym samochodu. Badania wykonano z wykorzystaniem nieliniowego modelu zawieszenia ćwiartki samocho[...]
EN This paper presents the application of on-off skyhook and fuzzy logic skyhook based controller to control semi-active suspension. Investigations were made with a use of a non-linear quarter car suspension model with characteristics of a real semi-active shock absorber with a bypass valve. The other [...]
19
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki badań ankietowych struktury używanych obecnie w mieszkaniach prywatnych źródeł światła.
EN The paper presents results of questionnaire surveys on structure of light sources currently used in private flats.
20
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 157-168
PL Praca dotyczy numerycznej symulacji interakcji aerodynamicznej pomiędzy dwoma samochodami osobowymi, z których jeden porusza się w cieniu aerodynamicznym drugiego. Symulacje były podstawą do określenia zależności współczynnika oporu aerodynamicznego obu pojazdów od profilu nadwozia (hatchback, notch[...]
EN The paper concerns a numerical simulation of aerodynamic interaction between two passenger cars, from which one moves in aerodynamic shadow of other. Simulations were the basis for determination of dependence the aerodynamic drag coefficient of both vehicles on the vehicle shapes (hatchback, notchba[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last