Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1998 nr 385 9-27
PL Badania geologiczne i geomorfologiczne nad osadami plejstocenu trwają na Dolnym Śląsku już przeszło 100 lat. Jednym z najczęściej poruszanych problemów jest ustalenie liczby nasunięć lądolodów skandynawskich oraz określenie, który z nich miał najdalszy ku południowi zasięg. Już pod koniec lat trzydz[...]
EN The most difficult problem in glacial studies of SW Poland is the extent of ice sheets. In the thirties, three ice sheet advances have been postulated in the southern part of Silesia, two of the Elsterian and one of the early Saalian stage. The Elsterian advance was interpreted as more extensive. Se[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
EN Detailed digital elevation model has been applied to recognition of much distinct ring structures in Sudetes and Fore-Sudetic Block. Colored hypsometric shaded relief maps and geological shaded relief maps were the base of analyses. The maps reveal 16 very distinct structures. Most of them have been[...]
3
100%
Przegląd Geologiczny
PL Metoda obliczania wskaźników petrograficznych, powszechnie stosowana na Niżu Polskim, okazała się zawodna dla obszaru przedpola Sudetów. Problem stanowią podobieństwa litologiczne skal występujących w Sudetach oraz na ich przedpolu do inwentarza skalnego występującego na tarczy fennoskandskiej, a ta[...]
EN The method which correlates tills on the base ofpetrographic coefficients, used for tills from Polish Lowland, cannot be directly applied in the Sudetic Foreland. Petrographic analysis of tills has several limitations in this area. Many crystalline rocks from Fennoscandia and from bedrock of the Pol[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 15-26
PL W trakcie prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac kartograficznych w środkowej i północnej części Dolnego Śląska stwierdzono stosunkowo często występowanie osadów zaburzonych glacitektonicznie. Występują one z różną intensywnością na całym obszarze zajętym przez lądolądy skandynawskie. W miarę[...]
EN Research carry on detailed geological mapping in the middle and north part of the Lower Silesia has recorded numerous occurrences of glaciotectonic structures. These disturbances occur on the whole area, which was covered by the Scandinavian ice-sheets. The scale of disturbances decreases from the N[...]
5
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Na mapach zagęszczonych poziomic z obszaru Dolnego Śląska widoczny jest wpływ osnowy tektonicznej na rzeźbę przedpola Sudetów. Z analizowanego obrazu wynika, że nieciągłości tektoniczne są silniej odzwierciedlone w rzeźbie terenu niż formy polodowcowe. Ogólnie krajobraz przedpola Sudetów został uksz[...]
EN The patterns revealed by condensed contour maps of Lower Silesia suggest a tectonic control on the present-day topographic relief of the Sudetic Foreland. The analysed maps seem to reflect structural/ brittle tectonic features of the bedrock rather than glacial landforms. Analysis shows that the lan[...]
6
100%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 10--10
7
100%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 137--148
EN The Upper Nysa Kłodzka Graben is a geological unit well identifiable on geological, topographical and digital elevation model (DEM) maps. Tectonic activity in the area dates back to the Late Cretaceous, when the frames of the tectonic trough were formed due to the uplift of the Śnieżnik Massif Range[...]
8
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2002 nr 402 5-26
PL W Europie środkowej Wał Śląski (Schlesische Landrucken) wraz z łukiem Mużakowa (Muskauer Faltenbogen) oraz Wzniesieniami Łużyckimi (Lausitzer Grenzwall) i Wzgórzami Flamingu tworzy najwyraźniej zarysowane odzwierciedlenie czoła lądolodu plejstoceńskiego. Postęp badań nad procesami dynamicznego i sta[...]
EN The Silesian Rampart (Schlesische Landrucken) together with the Mużaków Arc (Muskauer Faltenbogen), the Lausitz and the Flaming Rampart (Lausitzer Grenzwall) are the most visible reflection of the Pleistocene ice sheet front in central Europe. In spite of 100 years of research of the Silesian Rampar[...]
9
100%
Przegląd Geologiczny
EN Analysis of the Earth’s surface using three-dimensional models provides a wealth of new interpretation opportunities to geologists and geomorphologists. Linear elements, not visible on classical maps, become distinct features; it is also possible to interpret both small-scale glacial landforms and e[...]
10
100%
Geologia Sudetica
2014 Vol. 42 161--166
11
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
EN The oldest Cainozoic fluvial deposits in Lower Silesia date from the Oligocene. During the Middle and Late Miocene times, the fluvial system of this region was only slightly modified, especially in the foreland of the West and Middle Sudetes Mts. River lengths changed, following the migration of the[...]
12
81%
Studia Quaternaria
2007 Vol. 24 5-20
EN Neotectonic studies in Poland concern mainly manifestations of those tectonic movements that have been active in Late Neogene and Quaternary times, as well as geodetically measured recent vertical and horizontal crustal motions. Among problems of particular interest, the following should be listed: [...]
13
81%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1998 nr 385 49-71
PL W rejonie Grodkowa wydzielono trzy kenozoiczne serie osadowe: neogeńską (w tym seria poznańska), preglacjalną oraz czwartorzędową, zawierającą trzy poziomy glin lodowcowych, osady glacifluwialne i glacilimniczne oraz osady organiczne z interglacjału eemskiego i lessy. Dokonano rewizji pozycji litost[...]
EN Three Cainozoic sedimentary series have been recognized near Grodków, SE part of the Silesian Lowland; these are: the Poznań Series, the Preglacial Series and Quaternary deposits. The latter comprise three tills, glaciofluvial and glaciolacustrine deposits as well as peat of the Eemian Interglacial [...]
14
81%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1998 nr 385 29-48
PL Na obszarze południowej części Przedgórza Sudeckiego, w okolicy Ząbkowic, znaleziono cztery przewodnie poziomy stratygraficzne. Są to żwiry rzeczne, deponowane w okresie interstadialnym lub interglacjalnym (z kompleksu kromerskiego?) i reprezentujące dwa systemy rzeczne, pra-Nysy Kłodzkiej (dolne żw[...]
EN Four index stratigraphic horizons have been recognized in the southern part of the Sudetic Foreland. These are fluvial gravels, accumulated during the interstadial or interglacial period (Cromerian Complex?) and representing two fluvial systems of: pra-Nysa (Janowiec Gravels) and pra-Budzówka (grave[...]
15
81%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2006 nr 421 1--14
PL W południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej w międzyrzeczu Nysy Kłodzkiej i Odry występuje zwarty kompleks neogeńskich osadów rzecznych formacji Gozdnicy. Badania osadów tej formacji prowadzono na stanowisku Tułowice na Równinie Niemodlińskiej. Analiza minerałów ciężkich wykazała, że osady dolnej[...]
EN Neogene fluvial deposits of the Gozdnica Formation constitute a continuous cover in the southeastern part of the Silesian Lowland, in the Nysa Kłodzka and Odra interfluve. The 18 m thick succession of these deposits was studied in the Tułowice site on the Niemodlin Plain. Heavy mineral analysis indi[...]
16
81%
Przegląd Geologiczny
EN New research in the N part of the Bardo Gorge [close to the Sudetic Marginal Fault] evidenced the occurrence of two hitherto unknown Pleistocene river terraces. The terraces were interpreted basing on digital elevation model [DEM] 1;10,000 and radars sweeping of the Earth’s surfaces [DETM level 2]. [...]
17
81%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 5 23-26
PL W pracy przedstawiono - w świetle obowiązujących przepisów - wybrane problemy modernizacji istniejących i budowy nowych baz paliw płynnych na podstawie własnych doświadczeń z projektowania i wdrażania różnych rozwiązań technicznych.
EN Selected issues dealing with the modernisation of used at present liquid fuel bases and the building of the new ones, in the light of the compulsory regulations, are presented on the basis of authors' experiences during designing and implementation of various technical projects.
18
81%
Geologia Sudetica
EN The Nysa Kłodzka river drainge basin in the Sudetes Mts, SW Poland, preserves a complex late Cainozoic sequence that includes eight fluvial series/terraces and deposits from two glacial episodes as well as locally volcanic rocks, slope covers and loess. Sedimentation took place during the late Plioc[...]
19
81%
Rynek Energii
2017 Nr 1 40--46
PL W artykule poruszono problem koegzystencji konwencjonalnych bloków parowych z silnie rozwijającą się energetyką odnawialną. Wskazano na zagrożenia, jakie wynikają z różnych specyfik pracy poszczególnych źródeł. Bloki pracujące w tzw. gorącej rezerwie szybciej się degradują, a ich naprawy muszą być c[...]
EN In this paper we presented problems concerning cogeneration of conventional steam blocks with green energy sources. We indicated on treats, which have been resulted from specific work of conventional blocks and RES. These conventional blocks, showed faster failure and bigger reduction of life time. [...]
20
81%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 425 105-127
PL Badania neotektoniczne w Polsce koncentrują się głównie na przejawach aktywności tektonicznej w późnym neogenie i czwartorzędzie, a także mierzonych geodezyjnie współczesnych ruchach pionowych i poziomych. Do zagadnień budzących największe zainteresowanie należą: periodyczność ruchów neotektonicznyc[...]
EN Neotectonic studies in Poland concern mainly manifestations of those tectonic movements that have been active in Late Neogene and Quaternary times, as well as geodetically measured recent vertical and horizontal crustal motions. Among problems of particular interest, the following should be listed: [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last