Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN In accordance with EU and Polish legal regulations the obtained results of chemical analysis of groundwater monitoring should include the information about the measurement uncertainty. Sampling process, transportation and analysis procedure – all impact the final outcome of measurement. In this pape[...]
2
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Celem pracy było dokonanie ilościowej oceny procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych, drenujących dolnopermskie skały wulkaniczne depresji śródsudeckiej, na podstawie wyników modelowania geochemicznego. Do oceny trwałości składników ośrodka skalnego wykorzystano modelowanie specjacyjn[...]
EN The groundwater draining the Lower Permian volcanic rocks in the region of Dzikowiec and Lesista Wielka massif, was the subject of hydrochemical research. The aim of this study was quantitative assessment of processes controlling the chemical composition of groundwater, based on the results of geoch[...]
3
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 nr 466 179--192
PL Przystąpienie Polski do UE i implementacja Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) do krajowego systemu prawnego znacząco zmieniło tryb i zakres planowania działań w gospodarce wodnej oraz oceny ich realizacji. Akcentowany w RDW zintegrowany i dynamiczny sposób łącznego traktowania zasobów wód podziem[...]
EN The accession of Poland to the European Union and implementation of the Water Framework Directive (2000/60/WE) into the Polish legal system has significantly changed the course and scope of national water management and assessment of water resources. The concept of integrated and dynamic way of trea[...]
4
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Do oceny stopnia zanieczyszczenia związkami azotu wód podziemnych wykorzystano wyniki analiz fizyczno-chemicznych próbek wód podziemnych, pobranych w ramach monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych w latach 2008–2011. Dane przeanalizowano w odniesieniu do wymogów Dyrektywy Azotanowej (91/676/EW[...]
EN Assessment of groundwater nitrate pollution required data gathered within groundwater chemical status monitoring 2008–2011. The data were analyzed according to the Nitrates Directive (91/676/EWG) and European Commission requirements. We analyzed mean and maximum values of nitrates compounds from the[...]
5
51%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W 2012 r., w ramach zadań realizowanych w projekcie „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014” przeprowadzono monitoring diagnostyczny. W trakcie prac terenowych opróbowano łącznie 1040 punktów pomiarowych sieci monitoringu chem[...]
EN In 2012 surveillance monitoring was conducted, as part of the project Monitoring and assessment of the chemical status of groundwater bodies in the river basins in 2012–2014. During the field work, groundwater samples were taken from 1040 measurement points of groundwater chemical status of monitori[...]
6
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 2 113--119
PL Amputacja kończyny dolnej jest zabiegiem okaleczającym i pogarszającym jakość życia, chociaż niejednokrotnie ratującym życie. Odjęcie kończyny wiąże się z odczuwaniem bólu, w tym również bólów fantomowych, ale także prowadzi do zmian w sferze psychicznej i społecznej. Celem pracy jest przedstawienie[...]
EN The lower limb amputation is a mutilation surgery, which decreases the quality of life, but it is often a life-saving surgery at the same time. The amputation of the limb is associated with pain, or a phantom pain, and leads to changes in the psychological and social spheres. The aim of this study i[...]
7
45%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 228-232
PL Przeprowadzono badania mikrostruktury kompozytu Al-TiC otrzymanego metodą SHSB, a w szczególności struktury cząstek TiC oraz struktury granicy rozdziału faz i zmian stanu naprężeń poprzez pomiar zmian wielkości odkształceń sieciowych w funkcji odległości od granicy rozdziału. Metodą pomiaru mikrotwa[...]
EN The interface microstructure of Al-TiC composite was studied using the HREM, CBED and nanoindentation methods. The micrograph of the studied composite (Fig. 1) shows homogeneous arrangement of the TiC particles in aluminium matrix. The matrix as well as the TiC particles show the presence of relativ[...]
8
45%
Archiwum Nauki o Materiałach
2003 T. 24, nr 2 113-127
PL Metoda dyfrakcji zbieżnej wiązki elektronów została zastosowana do wyznaczania parametrów sieci krystalicznej. Dzięki zastosowaniu unikalnego programu komputerowego, osiągnięto dobrą dokładność wynoszącą 0,00025 nm. Automatyczna detekcja pozycji linii HOLZ na eksperymentalnych obrazach CBED w oparci[...]
EN The CBED method was used for determination of the lattice parameters of a silicon single crystal. A computer program written for this application allow to achieve a good accuracy of 0.00025 nm. The Hough transform was applied for detection of the HOLZ line positions on the experimental CBED patterns[...]
9
45%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 297-301
PL Mikrostruktura i własności granicy rozdziału faz w kompozycie Al-TiB2 otrzymanego metodą SHSB (Self-Propagating High-temperature Synthesis Bath) były przedmiotem badań z zastosowaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Naprężenia wewnętrzne osnowy w pobliżu cząstek TiB2 badano, używając do tego[...]
EN The interface microstructure of AI-TiB2 composite was studied using the SEM, HREM, CBED and X-ray phase analyses. The micrograph of the studied composite (Fig. 1) shows homogenous arrangement of the TiB2 particles in aluminum matrix. The matrix show presence of relatively high dislocation density (F[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last