Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono konstytuowanie za pomocą obróbki mechanicznej dokładności powierzchni bocznych zębników o zębach strzałkowych (daszkowych) i topografii ich powierzchni. Otoczki zębników były dłutowane metodą Sykesa. Następnie zęby zębników utwardzano przez nawęglanie, hartowanie, obróbkę po[...]
EN Getting the surface accuracy and topography of teeth flanks in chevron pinions by mechanical working is presented. Pinion turnings were machined by chiselling of Stykes method and then were hardened by carburizing, quench hardened, sub-zero treated and tempered. Finishing was performed sequentially [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Analizowano charakterystyczne cechy chropowatości powierzchni gładzi cylindra silnika spalinowego po gładzeniu, dotarciu pracą oraz po badaniach pracy silnika w warunkach umownych. Dokonano analizy zmiany podstawowych parametrów i funkcji profili chropowatości powierzchni gładzi cylindra. W badaniac[...]
EN The paper's topic deals with the surface characteristics of machined and used cylinders of the internal combustion engine. The changes of some basic roughness parameters and functions were analyzed on the basis of measurements performed for new honing cylinders and after their running-in and wear be[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
PL Analizowano profile zmierzone i symulowane chropowatości powierzchni walcowej zewnętrznej uszczelniającej tarczy turbiny silnika turbowentylatorowego. Uszczelnienie tarczywykonanej z inkonelu miało powłokę Cr2C3-Ni wykonan. metodą natrysku plazmowego i poddaną szlifowaniu. Stwierdzono znacznie mniej[...]
EN Measured and simulated roughness profiles of outer cylindrical sealed surface of turbine disk of turbofan engine were analyzed. This inconel made seal was plated with Cr2C3-Ni by plasma spraying method and finished by grinding. It was affirmed that roughness height measured by Form Talysurf Series 2[...]
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono ocenę topografii powierzchni tulei cylindrowych silnika wysokoprężnego obrobionych gładzeniem płaskowierzchołkowym o kącie skrzyżowania śladów obróbki 50° i 142°. Podano trójwymiarową ocenę chropowatości powierzchni na podstawie funkcji autokorelacji i gęstości widmowej mocy[...]
EN The paper presents an analysis of the surface roughness topography for a diesel engine cylinders liner machined by plateau honing at marks angles 50° and 142°. It also shows a determination of three dimension surface roughness based on autocorrelation function and spectral power density, and their p[...]
5
100%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL W pracy poddano analizie odwzorowane i przetransformowane profile powierzchni cylindrów gładzonych o strukturze płaskowierzchołkowej. Badano charakter działania filtru 2-RC oraz filtrów z korekcją fazy 2-RC, Rk i Gaussa. Rozważania prowadzono dla różnych granicznych długości fali filtrów i odmiennyc[...]
EN The paper analyses mapped and transformed cylinder surface profiles after plateau boring. The performance of the 2-RC filter, and phase-corrected 2-RC, Rk double suppression and Gaussian filters was examined. The investigation was carried on different filter cut-off wavelengths and sampling interval[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Analizowano profil i stereometrię chropowatości powierzchni symulowanej i obrobionej gładzeniem płasko wierzchołkowym tulei cylindrowych silnika wysokoprężnego. Dla odległości próbkowania 5, 10, 15, 20 i 40 &m;m wyznaczono wartości parametrów: wysokościowych, odległościowych, mieszanych, kształtu, f[...]
EN Profile and roughness stereometry for simulated and honed surface of diese! engine cylinder liner were analyzed. For 5, 10, 15, 20 and 40 μm sampling lengths, the value of height, length, hybrid, shape, and functional parameters were determined. Also the area of roughness valleys and scratches' m[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 66 [227] 179-187
PL Przedstawiono analizę literatury na temat doboru odległości próbkowania profilu i stereometrii chropowatości powierzchni. Omówiono także wpływ warstwy wierzchniej i jej chropowatości powierzchni na właściwości użytkowe elementów maszyn.
EN The article presents analysis of publications including the problem of sampling length profile distance and stereometry of surface roughness. The problem of surface roughness and its usage is also described in work below.
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 66 [227] 167-178
PL Analizowano modelowe powierzchnie zdeterminowane na podstawie ich profili: sinusoidalnego, trójkątnego o zmiennej wysokości i odległości, łukowego symetrycznego, łukowego o zmiennej wysokości i odległości, repliki profilu lukowego o zmiennej wysokości i odległości. Stosowano trzynaście odległości pr[...]
EN In model determined surfaces were analysed on their basis profiles: sinusoidal, triangular about variable of height and distance, curved symmetrical, curved about variable of height and distance, curved opposite. Testing were applied thirteen sampling length. The received sampling length hugged whol[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 109--117
PL W artykule przedstawiono proces technologiczny obróbki ścierno-chemicznej powierzchni nośnych koła walcowego daszkowego, zębatej przekładni obiegowej, w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej według technologii Isotropic Finishing ISF®, firmy REM Chemicals Inc. Koła wykonano ze stali Pyrowear 53 i pod[...]
EN The paper presents the technological process of abrasive-chemical machining wheel bearing surface of the cylindrical herringbone gears planetary gear in vibrating container smoothing machine according to Isotropic Finishing ISF® technology of the REM Chemicals Inc. company. Gear wheels are made of s[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 164--169, CD
PL Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze ak[...]
EN For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts reg[...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 170--175, CD
PL Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transp[...]
EN The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1138--1146, CD
PL W artykule przedstawiono uszkadzalność autobusów i ich systemów konstrukcyjnych, stosowanych w komunikacji zbiorowej. Analiza dotyczy okresu 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Wzięto pod uwagę autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG (Compr[...]
EN The article presents the reliability of bus and their construction systems used in public transport. The analysis covers the period 2013-2016 of the implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszow. CNG-driven buses (Compressed Natural Gas) and diesel fuel ON were considered. [...]
13
100%
Szkło i Ceramika
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 287--296, CD
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jak zaawansowane technologie zastosowane we współczesnych autobusach miejskich, znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistej redukcji liczby zdarzeń drogowych i polepszeniu bezpieczeństwa użytkowania. Zbadano poziom zagrożenia bezpieczeństwa transportu wynikający[...]
EN This article is an attempt to answer the question of how advanced technologies used in modern city buses are reflected in the actual reduction of traffic incidents and improved safety in use. The level of safety of transport caused by the number of collisions and accidents and the number of bus syst[...]
15
100%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 2 135-149
PL W pracy przedstawiono wpływ uszkodzeń autobusów i ich układów na zagrożenie działania oraz bezpieczeństwo drogowego systemu transportowego komunikacji międzymiastowej i miejskiej. Wzięto pod uwagę autobusy międzymiastowe Autosan H9-21, H9-41 i A1010, Jelcz T120, Renault FR 1 i Master, Bova FHM oraz [...]
EN In the paper the effect of damages in bus units on operation threats and safety of road transportation system in intercity and urban communication range is presented. Some interurban buses such as Autosan H9-21, H9-41 and A1010, Jelcz T120, Renault FR 1 and Master, Bova FHM and urban buses Ikarus IK[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 6 371-374
PL W artykule przedstawiono analizę trójwymiarowej topografii powierzchni boków zęba kół zębatych walcowych wykonanych metodą frezowania obwiedniowego i dłutowania metodą Fellowsa. Badania dotyczyły obrobionych powierzchni boków zęba, wychodzącej z obróbki i do niej wchodzącej. Topografię powierzchni b[...]
EN The paper presents the analysis of 3D surface topography of teeth space flank of cylindrical gears after hobbing and shaping by Fellows method. Investigations concern the machined surface of a flank tooth, getting out and getting in to machining. The surface topography was measured by Talyscan 150 m[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 134-136
PL Wzrasta zapotrzebowanie na materiały polimerowe do zastosowań na wyroby elektrotechniczne. Przedstawiono nowa grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym. Określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów. Stwierdzono, że kompozyty zawiera[...]
EN There is an increasing demand for polymeric materials for use for electrical products. New group of plastic composite based on recyclate polymers modified with inorganic fillers is presented. Selected electrical and processing properties of composites were identified It was found that composites con[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono nową grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym, określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów.
EN The paper presents a new group of composites made of recyclate plastics modified with inorganic filler. Selected electrical and processing characteristics are determined.
19
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy porównano strukturę geometryczną powierzchni bocznej modeli zębów koła walcowego, uzyskanych metodą symulacji obróbki w układzie trójwymiarowym, ze strukturą geometryczną powierzchni zębów koła fizycznie wykonanego w procesie technologicznym dłutowania metodą Fellowsa. Przedstawiono również [...]
EN The surface of a tooth flank of a real fellows chiselled gear and cad model. The paper compares the geometrical surface structure of modelled tooth flanks of cylindrical gear obtained by a three dimensional simulation of gear generation with the geometrical surface structure of real gear obtained t[...]
20
63%
Tribologia
2008 nr 3 247-258
PL Przedstawiono stanowisko badań kwalifikacyjnych oraz badań w warunkach zwiększonego zapylenia powietrza silnika spalinowego. Obiektem badań jest lotniczy silnik tłokowy chłodzony powietrzem FRALKIN F. 4A-235 - B 4. Stanowisko badawcze silnika spalinowego, wyposażone w hamulec cieczowy i sterowanie, [...]
EN This article presents the methodology and laboratory stand for the research of a FRANKLIN engine under dustiness conditions. The test refers to the external engine characteristic and tribology wear of elements for a piston-cylinder group. The results were compared to real results after a 1500-hour l[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last