Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 34-41
PL Łatwość podróżowania, wynikająca z powszechnej dostępności samochodu i coraz większej ilości dróg, spowodowała wzrost masowej turystyki samochodowej. Nawet dojazd do wypoczynkowych miejscowości na dłuższy pobyt jest niejednokrotnie łączony z wyborem urozmaiconej, pełnej atrakcji trasy. Istotą odpocz[...]
EN Owing to the widespread availability of cars and a growing number of roads, mass tourism has increased considerably. Even travel to distant resorts is often combined with the choice of a varied route, full of attractions. The essence of relaxation becomes traveling itself, enjoying the different reg[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 46-53
PL Drogowe znaki informacji turystycznej są jednym z istotnych elementów oznakowania dróg we współczesnych czasach. Ma to duże znaczenie dla rozwoju naszego kraju, który ma możliwość zadbać o to, by być krajem atrakcyjnym turystycznie. Znaki informacji turystycznej to z jednej strony poszerzenie system[...]
EN Road signs of tourist information constitute an essential element of road markings in modern times. This is of great importance in the development of our country, as being attractive for tourists. On the one hand, tourist information signs widen the system of road signs for drivers, on the other how[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 116-123
PL Drogowe znaki informacji turystycznej to ważny składnik oznakowania dróg. To podsystem oznakowania, który powinien brać swój początek w prezentacji regionów, a kończyć doprowadzaniem do konkretnych atrakcji wraz z zachęcaniem do zwiedzania następnych i kierowaniem do nich. Nie należy zapominać, iż z[...]
EN Road signs of tourist information constitute an important component of road markings. This subsystem of marking should start with the presentation of regions, and end at specific attractions, along with encouragement to explore more. It is important to remember that these signs are somehow parallel [...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 4 67-71
PL W dyskusjach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przewija się teza, podnoszona przez zwolenników tej metody wykonywania zadań publicznych, że realizacja przedsięwzięć na zasadach PPP umożliwia optymalną alokację ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. O co tu chodzi?
5
100%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL W danym układzie korozyjnym teoretyczną rozpuszczalność materiałów ogniotrwałych można modyfikować iloczynem liczbowych czynników. Czynniki te zmniejszają (n<1) lub zwiększają (n>1) efekty korozyjnego procesu. Relacje takie wynikają z wpływu: mikrostruktury, tekstury i składu fazowego tworzywa, złoż[...]
EN Theoretical solubility of refractory materials, in a given corrosion system, can be modified by product of numerical factors. These factors decrease (n<1) or increase (n>1) the effects of corrosion process. They are related to microstructure, texture and phase composition of materials, complexity of[...]
6
100%
Schedae Informaticae
2006 Vol. 15 29-39
EN he sequence of systems of m leaky buckets and one mul- tiplexer is considered. It turns out that the states of the buffers for tokens and the state of the buffer of the multiplexer satisfy differential equations in the limit as the size of the cells of the data and the value of the tokens tend to ze[...]
7
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Brak świadomości, iż znaki drogowe są współodpowiedzialne za wypadki na polskich drogach. Są one zestawami komunikatów, które mają być tak percypowane, aby kierowca mógł i chciał się do nich stosować. Stanowią metajęzyk, gdzie najważniejsza jest zgodność, języka wizualnego z językiem prawnym oraz z [...]
EN It is observed lack of knowledge that road signs are jointly responsible for accidents on Polish roads. They are consist of sets of messages that should be perceived by a driver and allow him to follow according to them. They constitute a metalanguage and the compatibility of the visual and legal la[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 12 28--34
PL Oznakowanie dróg nie jest postrzegane jako istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków drogowych, mimo iż jest to bardzo ważny element sprawności ruchu drogowego. Zdaniem autora polski system znaków drogowych wymaga radykalnych zmian, i to zarówno w kompleksowym rozumieniu problematyki, jak i w sa[...]
EN Road signs are not perceived as important factor contributing to road accidents, even despite the fact that they are vital element of traffic efficiency. According to the Author, the Polish system of road signs is in urgent need to undergo radical changes. The changes should pertain not only to the [...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 52--59
PL Pod określeniem „znaki drogowe” zazwyczaj rozumiemy tradycyjne, statyczne, zwłaszcza pionowe, oznakowanie. Mogłoby się wydawać, że jest ono współcześnie wypierane przez nawigację satelitarną, a także przez oznakowanie o zmiennej treści. Takie opinie niejednokrotnie słyszy się nawet z ust drogowców. [...]
10
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 42--47
PL Wyprzedzanie na łuku drogi, wywrócenie się pojazdu z powodu działania sił odśrodkowych czy wpadnięcie w poślizg na łuku i wypadnięcie z drogi – to określenia, które niejednokrotnie słyszy się przy omawianiu przyczyn wypadku. Nasuwa się pytanie, czy znaki ostrzegające o zakrętach są adekwatne do potr[...]
11
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 10 49--54
PL Współczesny rozwój motoryzacji coraz częściej wymaga refleksji nad skutecznością oznakowania dróg. Zmusza do tego wzrost ruchu międzynarodowego, i to nierzadko na dalekie trasy. Obserwowanie, jak dane sytuacje drogowe są oznakowane w innych krajach – w tym zakręty – jest dość ważnym elementem analiz[...]
EN The article makes the reader reflect upon the marking effectiveness, which is forced by increasing international traffic. Observing how individual traffic situations (including turns) are marked in other countries is quite an important element in an analysis aimed at identifying what could and what [...]
12
100%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 1 17--24
PL Przedstawiono stan rozwoju elementów infrastruktury technicznej terenów wiejskich, mających wpływ na zabezpieczenie ekologiczne wsi. Przeanalizowano sytuację we wszystkich województwach, na podstawie dostępnych danych statystycznych. Stwierdzono niezbędność intensyfikacji rozwoju wodociągów i kanali[...]
EN Article discussed the state and development trends concerning technical infrastructure elements on rural areas, which affect the ecological protection of the basis of the countryside. The situation was analysed on the basis of available statistical data for all provinces. The necessity was emphasize[...]
13
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 10 64--69
PL Drogowe oznakowanie 3D, dające złudzenie przestrzenności, mogłoby poszerzyć wachlarz środków pomagających dbać o bezpieczeństwo ruchu na drogach. Dotychczasowe próby tworzenia takiego oznakowania należałoby poddać profesjonalnym działaniom projektowym, badawczym, a także ująć w ramy organizacyjne i [...]
14
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Autor podejmuje próbę sformalizowanego opisu problemu wielofunkcyjnego rozwoju wsi, wiążąc go z uprzednim rozwojem wiejskiej infrastruktury technicznej i dążeniem mieszkańców wsi do budowy lepszej przyszłości. Na tym tle sytuuje rozwój poszczególnych rodzajów tego rozwoju, wyodrębniając niektóre jeg[...]
EN The author has attempted at a formalised description of multifunctional rural develeopment linking in with previous progress of technical infrastructure and rural dwellers' anxiety to build a better future. Against this background the author situates the evolution of individual kinds of this develop[...]
15
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Wstąpienie w nieodległym czasie naszego kraju do Unii Europejskiej stawia nowe zadania w zasadzie we wszystkich dziedzinach gospodarki, zarządzania, prawa, oświaty, ochrony zdrowia i wielu innych. Przystosowanie do warunków unijnych stawia nadzwyczaj trudne wymagania. W zakresie rolnictwa wymagania [...]
EN The imminent accession of Poland to the European Union generally poses new-challenges for all sectors of economy, for management, legislation, education, health protection and for many other areas. Adjustnebt to the EU requirements imposes very difficult tasks. There are specific requirements for ag[...]
16
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 1-2 58--64
PL Potrzeba zmian w oznakowaniu zakrętów na polskich drogach jest oczywista. Na czym ona powinna polegać, autor zarysowuje ramowo w niniejszym artykule. Jest to punkt wyjścia oparty na analizach oznakowań z różnych krajów oraz analizie potrzeb bycia poinformowanym w rejonach zakrętów. Część dalszych sz[...]
17
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 41--45
PL Znaki pionowe ostrzegające o zakrętach bądź łukach poziomych stanowią istotną informację w prowadzeniu kierowcy drogą. Bez wątpienia koniecznym uzupełnieniem w rejonach zakrętów są urządzenia bezpieczeństwa, głównie w postaci „tablic prowadzących”, a także oznakowanie poziome. Są to kolejne elementy[...]
18
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 7 38--41
PL W ostatnich latach temat drogowych znaków stwarzających trójwymiarową iluzję, najczęściej zwanych „oznakowaniem 3D”, powraca z różną siłą. Czy słusznie? Na ogół wiąże się z nim nadzieje na znalezienie oznakowania, które zmniejszyłoby znacznie liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem pieszych. Nasuwa si[...]
19
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 8-9 44--49
PL Łatwość komputerowego tworzenia obrazów dających złudzenie trójwymiarowości spowodowała w ostatnich latach powrót do fascynacji tzw. oznakowaniem 3D, zwłaszcza wśród zwolenników bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Kręgi rządowe nie widzą perspektyw dla wprowadzania tego typu oznakowania i inform[...]
20
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 7 62--69
PL Podstawą bezpiecznej jazdy jest bezpieczeństwo informacyjne powstające z wielu elementów składowych. Z jednej strony ważną rolę odgrywa edukacja rozumiana jako ciągły proces dokształcania się, a z drugiej – oznakowanie, które im bardziej jest adekwatne i bardziej jednoznaczne, tym jest skuteczniejsz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last