Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Metalu
2013 nr 2 54--57
PL W artykule przedstawiono sposób kształtowania struktur gradientowych wielowarstwowych powłok galwanicznych, osadzanych na stali C45 i jego wpływ na właściwości tribologiczne otrzymanych powłok.
EN This paper presents a method of shaping graded multilayer structures electroplated coatings deposited on steel C45 and his influence on the tribological properties of the obtained coatings.
2
100%
Mechanik
PL Powłoki galwaniczne od lat znajdują zastosowanie w wielu obszarach przemysłu i nauki. Ze względu na umacnianie matryc tych powłok cząstkami twardej fazy znacząco podnosi się ich właściwości eksploatacyjne. Bardzo ważną rolę odgrywają pojawiające się w powłokach naprężenia, zarówno w procesie elektro[...]
EN For many years, galvanized coatings have been used in many areas of science and industry. Due to reinforcement of matrices of these coatings with hard phase particles, their performance properties are being significantly improved. A crucial role is played by stresses occurring in the coatings, both [...]
3
100%
Obróbka Metalu
2013 nr 3 62--66
PL Jedną z podstawowych zasad tworzenia powłok z zadaną strukturą jest możliwość wprowadzania pewnej ilości dyspersyjnych cząstek do osnowy. W zależności od ilości wprowadzanych cząstek napełniacza, wyznacza się przyszłe właściwości fizykomechaniczne materiału. Na ilość cząstek w osnowie powłoki wpływa[...]
EN The paper presents a method for the preparation of nickel electroplated coatings with adjustable current conditions and the electrolysis process and its impact on the structure and tribological properties of the coatings.
4
100%
Obróbka Metalu
2013 nr 4 24--26
PL Przy wyżarzaniu powłok typu Ni-В-SiC i Ni-В, dzięki ukierunkowanej krystalizacji, formowane są struktury eutektyczne z budową dendrytyczno-słupkową. W związku z powyższym dla danego materiału można określić model w ciągłym (stałym) środowisku, jakie tworzy się poprzez rozszerzone i zorientowane pros[...]
EN The article presents a model of a composite multi-layer coating, which operate under the influence of tension forces of friction. An important role is played by a thorough analysis of the type of stress in the surface layer, especially the more desirable tension.
5
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w niklowych powłokach elektrolitycznych przeznaczonych do badań tribologicznych.
EN The paper presents an analysis of stresses and strains in the electrolytic nickel coatings for tribological studies.
6
100%
Logistyka
2015 nr 4 6403--6410, CD 2
PL W artykule przedstawiono kinetykę zużycia kompozytowych gradientowych powłok, w których podstawowym typem struktury są warstwowe, matrycowe wtrącenia, poddane obciążeniom statycznym i dynamicznym, wywołanych siłami tarcia ślizgowego lub tocznego. Pokazano, że powłoki gradientowego typu z nano kompoz[...]
EN It was established that coatings of the gradient type with a high carrying capacity has enough wear resistance. An optical high-loaded sliding friction couple is a dispersively strengthened or diffusively alloyed matrix deposited over a directedly crystallized columnlike eutectic layer on an under-l[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 6 10795--10801
PL W artykule przedstawiono zastosowanie twardych cząstek SiC w niklowych powłokach elektrolitycznych w celu zwiększenia odporności przeciwzużyciowej. Cząstki cechowały się różną frakcją oraz badania tribologiczne przeprowadzone były przy różnych wartościach obciążeń. Wielkość cząstek napełniacza ma zn[...]
EN The article presents the application of hard SiC particles in electrolytic nickel coatings to increase resistance antiwear. The particles were characterized by a different faction and tribological tests were carried out at different loads. The particle size of the filler has a significant effect on [...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 4 6411--6416, CD 2
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 147-153
PL Kompozytowe elektrolityczne powłoki na osnowie niklowej z dodatkiem boru amorficznego 2-3,5% (mas.) i 1% ultradyspersyjnego węglowego kondensatu zostały przebadane w środowisku wodnym i 5% HCL na testerze tribologicznym T-05. Pokazano strukturę, skład fazowy oraz odporność powłok typu Ni-B i Ni-C[...]
EN The composite electrolytic coatings based on nickel matrix and containing 2-3,5% (mass) of amorphous boron and up to 1% of ultrafine carbon have been tested in the water and in the 5% HCl by means of tribological tester T-05. Structure of coatings, phase composition, corrosion resistance of Ni-B and[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 397-401
PL Artykuł poświęcony jest problematyce wytworzania wśród studentów aktywności twórczej (AT). Dla efektywnej realizacji wychowania aktywności twórczej (AT) u studentów zaproponowano zbudować pragmatystyczne modele wychowania AT na podstawie podania na wynalazczość lub efektywny model. Na ich podstawę s[...]
EN This paper is dedicate problem of formation of creative activity among students group, through make pragmatically model, as well on base on inventive activity or effective model, included sphere description individuality of person.
11
63%
Obróbka Metalu
2014 nr 1 54--55
PL W artykule przedstawiono metodykę otrzymywania kompozytowych galwano-proszkowych powłok w procesie elektrolizy, gdzie wraz z niklem osadzano cząstki węglika krzemu i boru. Szczególną uwagę poświęcono obróbce cieplnej i laserowej otrzymanych powłok oraz zmieniającej się twardości po ich zastosowaniu.
EN The paper presents a methodology for obtaining composite galvano-powder coatings in the process of electrolysis, where, together with nickel deposited silicon carbide particles and boron. Particular attention was paid to heat treatment and laser coatings, and received varying hardness after their ap[...]
12
63%
Obróbka Metalu
2014 nr 2 64--70
PL W pracy przedstawiono sposób otrzymywania niklowych powłok galwanicznych z regulacją warunków prądowych i procesu elektrolizy oraz ich wpływ na strukturę i tribologiczne właściwości otrzymanych powłok.
EN The paper presents a method for the preparation of nickel electroplated coatings with adjustable current conditions and the electrolysis process and its impact on the structure and tribological properties of the coatings
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2011 Z. 16 113-120
EN In the article the processes, going during friction in the unidirected magnetic field and in the impulsive magnetic field are considered, frequency of impulses is regulated. Optimal parameters for friction pair renewal are determined.
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 380--390
EN The process of friction surface monitoring in the dynamic mode is presented. The processes of reparation are considered in the electrical conduction environments of polyethylene glycol for creation of positive gradient on the surfaces of friction. The results of recovered layer formation by the dyna[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 93--100
PL Metodą spiekania i prasowania na gorąco wykonano kompozyty o osnowie miedzi umocnione cząstkami TiC i kompozyty umocnione cząstkami, które powstały w wyniku syntezy proszku miedzi z proszkiem tytanu. Przy pomocy testera T-07 badano odporność na ścieranie tych kompozytów stosując jako środek ścierny [...]
EN Cu matrix composites reinforced with TiC particles or reinforced with particles synthesised from the elemental powder mixture of Cu and Ti were fabricated by sintering and hot pressing. Abrasive wear behaviour of these composites was investigated using T-07 tester and Al2O3 abrasive powder. Comparat[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 307--314
PL Ukazano wyniki badań wpływu umocnienia powierzchniowego za pomocą metody elektroiskrowej na powierzchniach stopów aluminium. Przybliżono zalety stosowania danej technologii dla umocnienia powierzchniowego i regeneracji części ze stopów aluminium stosowanych w lotnictwie.
EN The research results of electro-spark alloying for the surface strengthening of the metallic surfaces from aluminium alloys are given. Perspective of this technology using is showed for the surface strengthening and renewal of the aircraft friction units from aluminium details.
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL W artykule przedstawiono metodykę otrzymywania kompozytowych galwano-proszkowych powłok w procesie elektrolizy, gdzie wraz z niklem osadzono cząstki węglika krzemu i boru. Szczególną uwagę poświęcono obróbce cieplnej i laserowej otrzymanych powłok oraz zmieniającej się twardości po jej zastosowaniu.
EN In work research on features of heat treatment of electrolytic coatings is presented. It was found that tribological properties depend on physicomechanical properties and structure of composite. Influence of discrete treatment on the wear resistance was also considered.
18
45%
Obróbka Metalu
2015 nr 1 36--39
PL W artykule ukazano podstawowe typy zużycia narzędzia tnącego podczas obróbki jednego z różnorodnych trudnoobrabialnych materiałów – stopów na osnowie tytanu.
EN The article shown wear processes during cutting of difficult materials, which are titanium alloys. also brought closer to the surface phenomena of friction contact surfaces of the cutting tool and the workpiece.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last