Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie zależności pomiędzy cechami geometrycznymi ziarna zbóż. Zakres pracy obejmował pomiar podstawowych wymiarów ziarna (szerokość, grubość i długość) oraz obliczenie jego objętości, powierzchni zewnętrznej i współczynnika sferyczności. Pomiary przeprowadzono na ziarnie 11 odm[...]
EN The purpose of the work was to determine the dependencies between geometric features of corn grains. The scope of work included measurement of main grain dimensions (width, thickness and length) and calculation of grain volume, external surface and sphere factor. The measurements were performed on g[...]
2
100%
Mechanics and Control
PL Celem układu sterowania jest zapewnienie efektywnej synchronizacji ruchu siłowników wraz z minimalizacją strukturalnych strat objętościowych, jakie występują w dławieniowych układach hydraulicznych. W proponowanym układzie sterowania, średnia arytmetyczna przemieszczeń synchronizowanych siłowników j[...]
EN The aim of the control system is to ensure the effective synchronization of the cylinders motion and simultaneous minimization of volume loss in the throttling hydraulic systems. In the proposed control system, arithmetic mean of the synchronized cylinders displacements is the command value to the c[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 233--241
PL Celem pracy było określenie zależności pomiędzy właściwościami geometrycznymi ziarna zbóż. Zakres pracy obejmował pomiar podstawowych wymiarów ziarna (szerokość, grubość i długość), obliczenie objętości, powierzchni zewnętrznej oraz współczynnika sferyczności. Do badań wykorzystano ziarno trzech gat[...]
EN The paper is aimed at determining the dependences existing between geometrical features of cereal grains. The subject scope included measurement of basic grain dimensions (width, thickness and length), calculating the volume, outer area and sphericity coefficient. Grains of three cereals have been u[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 3 687--699
EN The article presents an experimental study of a system consisting of a piezoelectric energy harvesting device, Graetz bridge rectifier, capacitor, voltage comparator and radio transmitter. In the presented experimental study, the recovered electrical energy is accumulated in the capacitor and is used[...]
5
100%
Mechanics and Control
PL Monitorowanie stanu konstrukcji np. budowlanej pozwala na jej bezpieczną eksploatację. Często w stosowanych w tym celu systemach monitorowania wymagane jest zastosowanie znacznej liczby czujników, mierzących wybrane parametry. Do zasilania tych czujników stosuje się kable lub baterie, co prowadzi do[...]
EN The monitoring of a structure (e.g., a building) enables safe utilization of such a structure. A large number of sensors that measure selected parameters are often required in applied monitoring systems. Cables or batteries are used to power such sensors. This leads to an increase in utilization cos[...]
6
81%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 1 28-32
PL Artykuł jest kontynuacją problematyki prezentowanej w artykule "O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych". Opisany system monitorowania i rejestracji przebiegów sił sprężających i wydłużeń był przeznaczony do pracy w fazie wytwarzania konstrukcji (podczas procesu sprężania).[...]
EN This article is a continuation of the problem presented in article "About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process". The described system of the monitoring and registration of a prestressing forces and elongations courses was destined to the building stage (during p[...]
7
81%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 31-36
PL Bezpieczeństwo ludzi korzystających z mostów wykonanych w technologii betonów sprężonych zależy w bardzo dużym stopniu od jakości elementów zastosowanego ustroju sprężającego. Stąd badania mostowych ustrojów sprężających, a w szczególności badania statyczne są przeprowadzane w warunkach, które symul[...]
EN The safety of the peoples using with the bridges which are made in the prestressing concrete technology, is dependent on the quality of the elements of the applying prestressing system. Thus the research of the bridge prestressing system, particularly static research, are conducted in the conditions[...]
8
81%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 37-41
PL Tworzenie nowego rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia jest złożonym procesem, w którym istotną rolę odgrywa prawidłowy wybór koncepcji urządzenia. Wybrana koncepcja powinna spełniać zarówno wymagania zamawiającego jak również wymagania prawne obowiązujące na rynku, na którym projektowane urządzeni[...]
EN The creation of the new construction solution of the device is a complicated process, in which the correct choice of the device conception has the main meaning. The chosen conception should fulfil the customer requirements as well as the obligatory law requirements on the market, on which the design[...]
9
81%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 57-62
PL Dzięki współpracy z przemysłem w AGH powstało Laboratorium Badań i Analiz Maszyn i Budowli wyposażone w stanowisko do badań statycznych i dynamicznych pras, bloków kotwiących, zakotwień oraz ustrojów sprężających. Stanowisko to składa się z ramy nośnej, układu siłowników oraz hydraulicznego, nurniko[...]
EN The intensive researches, which are conducted at the KAP AGH, led to a creation of the prestressing system. This system consists of among other the tensioning and transporting devices and the series of types of the anchoring block cooperating with the devices. The next stage of the development of th[...]
10
81%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 1 17-22
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania i rejestrowania przebiegu procesu sprężania z wykorzystaniem układu mikroprocesorowego. W agregatach hydraulicznych stosowanych w technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych ASIN (opracowane w KAP AGH) stosowane są nowoczesne stero[...]
EN The article presents the system conception of the monitoring and course logging prestressing process wit the use of the microprocessor system. In the hydraulic supplying units, which are elaborated by AGH, are used the modern programming controllers which can be used like the base of the elaborating[...]
11
81%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł stanowi - z konieczności - syntetyczną prezentację wybranych zagadnień z szerokiego programu badawczego, którego celem jest opracowanie oryginalnej technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych. Badania rozpoczęto w KAP w 1992r. Są one współfinansowane przez KBN i KPRM SKANSKA. W r[...]
EN The paper is - out of necessity - a concise presentation of issues selected out of broad research programme aimed at designing an orginal technology of compressing and sliding bridge structures. The research was started in KAP in 1992. They are co-finance by KBN and SKANSKA. Within the programme fr[...]
12
81%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 4 29-32
PL Opisano stanowisko do badań statystycznych i dynamicznych pras. bloków kotwiących. zakotwień i elementów sprężających, w którym jest wykorzystywany hydrauliczny pulsator siły. Zaproponowano funkcję regresji opisującą moc .silnika napędowego stanowiska w zależności od wybranych parametrów konstrukc[...]
EN The stand for static and dynamic tests of press, anchoring blocks, anchorages as well as prestressing elements, which used hydraulic force generator has been described. A regression function describing power of the electric motor, depending on the chosen design parameters of the generator has been p[...]
13
81%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The article presents the concept of the electrohydraulic throttling control of four cylinders motion synchronization system with the use of an industrial controller, stepping motors and the OPC Foundation Data Access standard. The elaborated control system was applied in the laboratory stand consist[...]
14
81%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 27-32
PL W artykule pokazano budowę nowo projektowanej pompy 7-mio tłokowej. Przedstawiono szereg modeli MES podstawowych jej części wraz z wynikami symulacji. Oprócz modeli MES opracowano model matematyczny 1/7 pompy (stanowisko badawcze) jako zespół pojedynczego tłoka wraz z zaworami ssawnym i tłocznym, kt[...]
EN The article presents a creation process of designed pump of 7 pistons. A several FEM models are presented with a simulation results. Apart from FEM models, the mathematical model of 1/7 pump was elaborated. This model, which contains piston set with input and output valves was implemented in MATLAB [...]
15
81%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2003 T. 22, z. 3 225-230
EN Among the key factors determining the quality of prestressed components are the strings and anchor blocks. The standard EN-PN-S-10040 that has been in force since January 2000 requires that fatigue tests be performed, apart from static strength test. For that purpose, the Laboratory of Machine and S[...]
16
81%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono budowę stanowiska (maszyna wytrzymałościowa) do badań charakterystyk wytrzymałościowych i reologicznych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych. Opisano budowę nowoczesnego agregatu hydraulicznego z przemiennikiem częstotliwości oraz układ pomiarowo-sterujący oparty na technice [...]
EN A design of the stand (testing machine) for testing the strength and rheology characteristics of overhead power conductors has been presented. The paper describes a construction of a modern hydraulic unit along with a frequency converter and a meter and control system based on PLC technique.
17
81%
Maszyny Górnicze
PL W artykule podano krótką charakterystykę wiaduktu "Starachowice" oraz opis technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych za pomocą hydraulicznych urządzeń UNTM-19 oraz agregatów napędowo-sterowniczych UHBJF.
EN A brief characteristic of the "Starachowice" viaduct as well as a description of the technology of prestressing and sliding over the bridge structures with the aid of hydraulic facilities of the UNTM-19 type and under application of drive and control units of the UHBJF type are contained in the pape[...]
18
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nowego typu zębów obrotowych czerpaków koparek kołowych oraz analizę porównawczą z zębami aktualnie stosowanymi. Badania przeprowadzono na pojedynczych nożach czerpaków uzbrojonych w zęby jak również przy pełnym uzbrojeniu noży czerpaków koła koparki kołowej. Pr[...]
EN In this paper it is presented the results of the examination of new type rotating teeth of bucket of wheel excavators and analysis in comparison with actual used teeth. Investigations were carried out on each of knifes of bucket armed on the teeth and also with full armament of bucket's knifes of wh[...]
19
81%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 95--99
EN Over the last years, there has been a rising interest in wound-rotor synchronous motors (WSM) for electric vehicle drive application. They provide analternative to permanent magnet motors (PSM) which are subject to shortage issues with the rare-earth material supply [5]. Although an analytical solut[...]
20
71%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono badania wpływu warunków odkształcania na gorąco i kontrolowanego chłodzenia na efektywność umocnienia eksperymentalnych stali z mikrododatkami Nb, Ti oraz V o zmiennej zawartości Mo. Pierwszym etapem pracy było zaprojektowanie składów chemicznych stali mikrostopowych, które po kontrolo[...]
EN Effect of plastic processing and controlled cooling on microstructure and mechanical properties of experimental steel grades with microalloyed with Ti, V and/or Nb, varying in the content of Mo is presented as an offer for mining industry for replacement traditionally heat-treatable hardenability gr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last