Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1019-1027
PL W środowisku naturalnym występują mikroorganizmy odznaczające się zdolnością do biodegradacji alkanów ropopochodnych; zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. W środowisku aerobowym rozkład prostołańcuchowych alkanów zachodzi trzema drogami: poprzez oksydację terminalną, subterminalną i di[...]
EN Numerous microorganisms able to utilizing of saturated hydrocarbons as a carbon and energy source under aerobic as well as anaerobic conditions in natural environment was observed. Degradation of aliphatic hydrocarbons in aerobic environment proceeds by terminal, subterminal or diterminal oxidation.[...]
2
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 9 69-80
PL Szczep Pseudomonas sp. wykazywał zdolność do rozkładu wybranych chlorofenoli, jednak nie obserwowano wzrostu hodowli bakteryjnej w trakcie prowadzenia badań. W podjętych badaniach sprawdzono wpływ obecności dodatkowego źródła węgla na proces degradacji dichlorofenoli i pentachlorofenolu przez szczep[...]
EN The influence of additional, readily metabolised, carbon sources on the degradation of dichlorophenols (2,4-dichlorophenol, 2,5-dichlorophenol and 3,4-dichlorophenol) and pentachlorophenol, by a strain Pseudomonas sp., was examined in a mineral salts medium. The presence of glucose and yeast extract[...]
3
100%
Ekologia i Technika
PL Związki aromatyczne, stanowiące duże zagrożenie dla organizmów żywych, rozkładane są przez mikroorganizmy do czterech głównych intermediatów: katecholu, kwasu protokatechowego, hydroksychinolu i kwasu gentyzynowego. Ze względu na dużą wrażliwość wolnych enzymów na zmienne warunki środowiska coraz cz[...]
EN Aromatic compounds are considered as one of the most toxic and weakly degraded xenobiotics. They are degradated to four key intermediates such as catechol, protocatechuate, hydroxyquinol and gallic acid. Free enzymes are very sensitive to changing conditions of environment. That is a reason of immob[...]
4
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W badaniach podjęto próbę określenia zdolności szczepu Pseudomonas sp. US1 do degradacji dichlorofenoli. Stwierdzono, iż: badany szczep degraduje 2,4-, 2,5- oraz 3,4-dichlorofenol, jednak metaboliczne szlaki degradacji tych izomerów chlorofenoli przebiegają odmiennie. 4-Chlorofenol oraz katechol wys[...]
EN Pseudomonas sp. strain USI was able to degrade 2,4-, 2,5- and 3,4-dichlorophenol. The metabolic pathways of isomers of dichlorophenols proceeded differently. 4-Chlorophenol and subsequently catechol appeared as intermediates of 2,4-dichlorophenol and 3,4-dichlorophenol degradation. Catechol was the [...]
5
100%
Chemik
PL Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to grupa związków organicznych, uwolnionych do środowiska na skutek działalności antropogenicznej, które charakteryzują się wysoką opornością na degradację. Wykazują one szereg wspólnych właściwości: trwałość, możliwość transportu atmosferycznego na duże odle[...]
EN Persistent organic pollutants (POPs) are organic compounds, released into the environment through a variety of human activities. Due to their resistance to (bio)degradation, they have been observed to persist in the environment, to be capable of long-range transport, to bioaccumulate in human and an[...]
6
100%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 12 1346--1351
PL Dioksygenazy intradiolowe są kluczowymi enzymami szlaku orto rozkładu związków aromatycznych. Ze względu na rodzaj intermediatu, którego pierścień rozszczepiają, enzymy te zaliczane są do trzech klas. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych takich jak: krystalografia rentgenowska,[...]
EN Intradiol dioxygenases are essential enzymes of ortho pathway involved in the decomposition of aromatic compounds. Enzymes are grouped into three classes on account of a type of the intermediate whose ring they cleave. Nowadays, the application of such modern research methods as X-ray crystallograph[...]
7
100%
Ekologia i Technika
PL Obecność aromatycznych nitrozwiązków w środowisku uwarunkowana jest głównie działalnością antropogeniczną. Z powodu specyficznej grupy funkcyjnej, powodującej dezaktywację pierścienia, tylko nieliczne drobnoustroje wykształciły odpowiednie mechanizmy ich degradacji lub transformacji. Ze względu na [...]
EN Nitroaromatic compounds are common contaminants enter the environment mainly as a result of anthropogenic activities. These compounds are highly resistant to degradation due to the presence of deactivating groups on the aromatic ring. Hence only few microorganisms have developed mechanisms of their [...]
8
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 8 1515-1519
9
100%
Ochrona Środowiska
PL Szczepy bakterii Stenotrophomonas maltophilia KB2 oraz Pseudomonas putida N6 odznaczają się zwiększoną zdolnością do degradacji związków aromatycznych. W badaniach stwierdzono całkowity rozkład fenolu (3 mmol/dm3) w ciągu pięciu godzin przez oba badane szczepy. U szczepu KB2 po indukcji fenolem wyka[...]
EN The strains of Stenotrophomonas maltophilia KB2 and Pseudomonas putida N6 are characterized by an enhanced capacity for degrading aromatic compounds: within five hours of incubation both the strains were found to provide a complete degradation of phenol (3 mmol/dm3). Upon induction with phenol, cate[...]
10
100%
Ochrona Środowiska
PL Konsekwencją powszechnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ibuprofenu, jest ich obecność zarówno w ściekach, jak i w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są ścieki z oczyszczalni komunalnych, co może prowadzić do pojawiania się farmaceutyków również w wodzie wodoc[...]
EN Common use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including ibuprofen, leads to drug presence in sewage but also in surface waters, which they enter with municipal treatment plants effluent. As a result, the drugs may also be found in tap water. Due to low ibuprofen concentration in aqua[...]
11
100%
Wiadomości Chemiczne
2015 [Z] 69, 3-4 255--269
EN Nowadays, improvement of physicochemical, biopharmaceutical and pharmacokinetic properties of pharmacologically active compounds is connected with development of prodrugs. Prodrugs are defined as pharmaceutical compounds inactive in their parent form and converted either chemically or enzymatically [...]
12
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2009 T. 12, nr 3 173-184
PL Kwas galusowy należy do grupy roślinnych związków zwanych polifenolami. Związek ten występuje w roślinach w postaci wolnej i związanej w estrach. Rozkład GA zachodzi zarówno w tlenowych, jak i beztlenowych warunkach, a główną rolę w jego degradacji odgrywają mikroorganizmy. Kluczowymi enzymami tleno[...]
EN Gallic acid (3,4,5-trihydroxybenzoic acid) is widely distributed throughout the plant kingdom. It is present in almost all plants. High gallic acid contents can be found in gallnuts, grapes, tea, hops and oak bark. According to its biochemical properties gallic acid is an industrially important chem[...]
13
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 458-462
14
100%
Archives of Environmental Protection
PL Wysokie spożycie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, skutkuje ich obecnością w ściekach i wodach powierzchniowych. Potencjalnie szkodliwy wpływ obecności ibuprofenu w wodach wymusza konieczność poszukiwania nowych metod usuwania leków ze środowiska. Jedną z najbardziej obie[...]
EN High intake of over-the-counter, non-steroidal anti-inflammatory drugs, such as ibuprofen, has resulted in their presence in wastewaters and surface waters. The potentially harmful effect of ibuprofen present in the waters has led to a search for new methods of drugs’ removal from the environment. O[...]
15
88%
Architecture Civil Engineering Environment
PL 4-Chlorofenol jest przedstawicielem grupy ksenobiotyków, które wykazują swoja toksyczność niezależnie od warunków i rodzaju organizmu. Ponieważ ten izomer monochlorofenoli okazuje się być bardzo niebezpieczny dla różnych organizmów, nieustannie podejmowane są próby poszukiwania tanich i bezpiecznych[...]
EN 4-chlorophenol belongs to the group of xenobiotics that exhibits their toxicity independently of the environment and kind of organism. This monochlorophenol is found to be very hazardous to various organisms, and still new attempts are made to find the cheapest and the safest way to remove it from t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last