Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 284 17-24
PL Celem prezentowanej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania flotacji do oczyszczania osadów dennych z substancji ropopochodnych. Zbadano osady w potoku Cerny Prokop w Ostrawie. Główne zanieczyszczenia pochodziły z oczyszczalni ścieków oraz koksowni. Uzyskane w skali laboratoryjnej wyniki pozwal[...]
EN The paper deals with an evaluation of flotation application suitability in the sludge decontamination from the Cerny Prikop situated in the City of Ostrava. The water quality in the Cerny Prikop is predominantly determined by the quality of the discharged water from the Coking Plant and water from t[...]
2
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 203-210
PL Przedmiotem badań było sprawdzenie, w warunkach laboratoryjnych, możliwości przeprowadzenia procesu biodegradacji próbek gleby zawierających PAH, PCB i NEL. Próbki gleby pochodziły z hałdy niebezpiecznych odpadów zlokalizowanej w Pozdatky (Republika Czech). W badaniach laboratoryjnych zostały wykorz[...]
EN The objective of the project was a laboratory check of biodegradation of soil samples contaminated by PAH(s), PCB(s) and NEL from the hazardous waste dump in the Pozďátky locality. For the laboratory check, pure bacterial cultures of Rhodococcus sp. and Pseudomonas putida have been used. It is appar[...]
3
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł jest poświęcony badaniom nad możliwością wykorzystania rozkładu biologicznego do oczyszczania próbek gleby pobranych z lotniska im Leosa Janacka w Ostravie. Próbki gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi między innymi w czasie tankowania samolotów, zostały przebadane w warunkach la[...]
EN The paper deals with an examination of possible application of biodegradation in the decontamination of soil samples from Leos Janacek's Airport in Ostrava. Soils samples were used for laboratory tests of biodegradation taken from oil interceptors. The laboratory biodegradation tests were carried ou[...]
4
81%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 2 51--67
PL Praca dotyczy możliwości wykorzystania olejów z pirolizy węgla brunatnego i zastosowania ich w sposób opisany poniżej. Po pierwsze, próbki węgla brunatnego zostały pobrane z największego Regionu (Československá Armada Mine) i Regionu Sokolov (Mine Jiří) i odpowiednio przygotowane w celu uzyskania wy[...]
EN This paper deals with the possible use of brown coal pyrolytic oils prepared and applied as described below. First, brown coal samples were drawn from the Most Region (Československá armáda Mine) and Sokolov Region(Jiří Mine) and processed to obtain a required grain size. The samples were pyrolyzed [...]
5
81%
Inżynieria Mineralna
2002 nr S. 2 133-140
PL W artykule przedstawiono wyniki badania procesu flotacji węgla kamiennego z kopalni .Jaworzno". Porównano wyniki flotacji z użyciem dwu kolektorów - Flotalexu i Montanolu. Flotację prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Koncentrat flotacyjny odbierano w kolejnych frakcjach, po 1, 2, 3 i 5 minutach.[...]
EN This paper is concerning floatability of black coal from "Jaworzno" mine (Poland) using Flotalex and Montanol collectors. The goal of the work was to verifiy of floatability of mentioned black coal as well as selectivity of flotalion collectors. These collectors are generally used in coal preparatio[...]
6
81%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 217-220
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad możliwością odzysku ołowiu z żużli powstałych po przeróbce złomów akumulatorowych zgromadzonych na składowisku w Hucie Metali Prríbram w Czechach. Przeprowadzono badania efektów flotacji przy pomocy kilkunastu kolektorów oraz analizę [...]
EN In the paper the results of investigation on possibilities of recycling of lead from the accumulator scrap processing. The scraps are storied in the Prríbram metallurgical plant in Czech Republic. The investigation consist of: flotation with different types of collectors and chemical leaching[...]
7
81%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Istnieje możliwość wytwarzania paliw o właściwościach zbliżonych do węgla brunatnego na drodze obróbki szlamów węgla kamiennego przez dodatek wapna palonego. W przeciwieństwie do tradycyjnych paliw, dodatek wapna palonego poprawia właściwości odsiarczające nowo opracowanego paliwa. W artykule przeds[...]
EN It is possible to make fuel that resembles energetic brown coal in its qualities through a suitable preparation of black-coal slurries by means of a lime component. This coal is used in the majority of large output sources. In contrast to common fuels, the newly developed fuel has higher desulphuriz[...]
8
81%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Należący do największej spółki metalurgicznej Zakład Vitkovice produkuje duże ilości odpadów, które są w większości przetwarzane, jednakże zawartość Cd, Zn i Pb w odpadach jest niepożądana. Badaniom poddano dwa typy odpadów (szlamy tlenkowe z mokrego oczyszczania gazów z konwertorów tlenowych oraz p[...]
EN The Vitkovice plant belongs to the biggest metallurgical company and products large amounts of the wastes that are mainly recycled, but the additives of the Cd, Zn and Pb are undesirable in these wastes. Two types of wastes (oxyvite sludge and dust from electric-arc furnace) were tested and bacteria[...]
9
81%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 419-428
PL W artykule przedstawiono wyniki badań flotacyjnych próbek węgla kopalni Frantisek w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym (Republika Czeska) za pomocą pięciu czynników flotacyjnych: Montanol, Flotakol NX, Ekofol 440, PE2 i AF2. najlepszą selektywność flotacji uzyskano dla Montanolu i Flotakolu NX. [...]
EN The results of the investigation on flotation of the slime coal from The Mine Frantise (Ostrava-Karvina Region in Czech Republic) are presented. The aim of this work is comparison of several collectors used in the flotation: Montanol, Flotakol NX, Ekofol 440, PE2 and AF2.The electivity of separation[...]
10
81%
Inżynieria Mineralna
PL Jedną z możliwości bezpiecznego wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w Republice Czeskiej jest zastosowanie wybranych rodzajów biomasy jako dodatku do produkcji pelet z węgla brunatnego. Przed procesem peletyzacji biomasa jest poddawana wstępnej przeróbce (suszenie, kruszenie). Biomasa może być [...]
EN One of the possibilities for securing the development of exerting recoverable sources of energy in the Czech Republic is to breed suitable types of biomass, which may be added into a pelletizing mixture after treatment (drying, crushing) in order to produce coal pellets with the admixture of biomass[...]
11
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Jedną z cech decydujących o przydatności węgla do spalania w energetyce zawodowej jest jego podatność na mielenie - energochłonność procesu mielenia mieszanek energetycznych. W niniejszej pracy podjęto badania nad określeniem zależności parametru charakteryzującego podatność na mielenie (indeksu Har[...]
EN One of the characteristic of coal which is important in energetic is coal grindability - use of energy needed for milling. This paper focuses on investigation of dependence of coal physicochemical characteristics on grindability (Hardgrove index). 21 samples from Poland, Czech Republic, Russia and C[...]
12
81%
Inżynieria Mineralna
PL Popioły lotne z energetyki są, zgodnie z prawem, zaklasyfikowane jako odpady. W wielu przypadkach mogą być traktowane jako pełnowartościowy substytut surowców pierwotnych, wykazując właściwości surowców pierwotnych. Celem artykułu jest porównanie składu badanego popiołu z węgla kamiennego z właściwo[...]
EN Energetic fly ashes are by the course of the law categorized as wastes in the general. By its formation, composition and some facilities but also by the forecastable possibilities of its using are in many aspects equivalents to the some primary, commercially used non-metallic materials. The aim of t[...]
13
81%
Inżynieria Mineralna
PL Wydobycie węgla stanowi najważniejszą część gospodarki odpadami przemysłu wydobywczego w Republice Czeskiej. Obecnie wydobywa się około 45-48 mln ton węgla brunatnego. Od zamknięcia obszarów górniczych w okolicach miejscowości Plzen, Trutnov, Rosice, Kladno i Ostrava, węgiel kamienny jest wydobywany[...]
EN Summary Coal mining remains the most important part of mining industry wastes management in Czech Republic. Currently brown coal output is around 45-48 million tonnes. As mining areas of Plzen, Trutnov, Rosice, Kladno and Ostrava have been closed, black coal mining is exclusively concentrated in the[...]
14
81%
Inżynieria Mineralna
PL W artykule omówiono możliwości ekstrakcji niklu z laterytów, wydobywanych z miejscowości Trstenik w Kosowie. Region ten jest jednym z największych w Europie pod względem zasobów niklu. Dlatego konieczne jest prowadzenie badań nad optymalizacją procesów wzbogacania. Do wzbogacania laterytów postanowi[...]
EN The paper deals with possible extraction of nickel from laterites coming from the locality of Trstenik in Kosovo. This locality is one of the largest in Europe as for Ni content and thus, it is necessary to test certain benefication processes. With regard to the fact that it is the case of laterites[...]
15
71%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie opisano aktualną sytuację w zakresie przeróbki węgla brunatnego i kamiennego w Czechach. Podano szczegółowy opis procesów przeróbki węgla brunatnego w Północnobohemskim Zagłębiu Węgla Brunatnego oraz węgla kamiennego w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym.
EN The aim of the paper is to describe the situation concerning brown and hard coal preparation in Czech Republic. This paper gives the details of the brown coal preparation process in the North Bohemian Brown Coal Basin and the hard coal preparation process in the Ostrava-Karvina Coal Basin.
16
71%
Inżynieria Mineralna
PL Referat opisuje zastosowanie ługowania bakteryjnego na dwóch wybranych próbkach ze starych ekologicznych składowisk znajdujących się w regionie Karlove Vary, a dokładnie ze zwałów w Prebuzach i Kralicach. Ługowanie bakteryjne zastosowano z użyciem bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans, cały proces[...]
EN The paper deals with an application of bacterial leaching on two selected samples from old ecological loads situated in the Karlovy Vary Region. To be specific, they are heaps in Prebuz and Kraslice. Bacterial leaching was applied making use of Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria and lasted 28 d[...]
17
71%
Inżynieria Mineralna
PL Określono efekt ługowania metali z odpadów elektronicznych przy użyciu bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans w warunkach statycznych. Zbadano ługowanie miedzi i cyny z płytki drukowanej układu elektronicznego i porównano do ługowania chemicznego. Całkowita ilość usuniętych metali była nieco mniejs[...]
EN This contribution is focused on the leaching of metals from electronic waste using bacterium Acidithiobacillus ferrooxidans under static conditions. Leaching of copper and tin from circuit board using bacteria was verified and compared to chemical leaching. The overall amounts of leached metals were[...]
18
71%
Inżynieria Mineralna
PL W artykule omówiono badania nowych odczynników flotacyjnych, firmy Clariant, do flotacji mułów węgla kamiennego powstających w wyniku działalności górniczej Kopalni Darkov. Nowe odczynniki flotacyjne linii Montanol 800-1 do 6 zostały przetestowane i porównane z dotychczas stosowanym odczynnikiem flo[...]
EN The paper deals with an examination of new flotation agents, products of Clariant company, in flotation of black-coal raw slurry originating from mining operations in Darkov Mine. New flotation agents of Montanol 800-1 to 6 line were tested and compared with so far applied flotation agent Montanol 5[...]
19
71%
Inżynieria Mineralna
PL Piroliza jest procesem obecnie szeroko stosowanym. Jej główną zaletą jest powstawanie produktów, które mogą być wykorzystane. Celem artykułu jest porównanie wartości opałowej oleju pirolitycznego i kilku rodzajów odpadów. Olej pirolityczny był otrzymany podczas pirolizy opon w urządzeniu HOKS INDUST[...]
EN Pyrolysis is a much applied technology at present. The major advantage of pyrolysis is a formation of pyrolytic products which may be further used. The aim of the research is to compare the calorific value of pyrolytic oil and several kinds of waste. The pyrolytic oil is obtained pyrolyzing tyres in[...]
20
71%
Inżynieria Mineralna
PL Celem opracowania jest porównanie wyników klasycznej flotacji węgla z flotacją kolumnową. Badania przeprowadzono na próbkach węgla kamiennego z wybranych kopalń OKD (Ostrawsko-Karwinskie Duly w Czechach - kopalnie Dukla, Darkov, CSM, CSA, Doubrava) i Polski - KWK Kleofas. Uzyskane wyniki pozwalają n[...]
EN The objective of the paper was a comparison of classical and column flotation on samples of black-coal slurries from selected localities of OKR and Poland. Namely they are: Dukla Mine, Darkov Mine, CSM Mine, CSA Mine, Doubrava Mine and Kleofas Mine. The acquired results imply that the methods of cla[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last